JORNADES 2.0 ALS DISTRICTES 1 ciutat, 10 districtes, 73 barris

Report
ORPIMO
Ordenança Reguladora dels
Procediments d’Intervenció
Municipal en les Obres
Nova Ordenança
Nou Model d’Obres
V2.0: 27 de setembre de 2011
Gerència d‘Hàbitat Urbà
Gerència d‘Hàbitat Urbà
1
ORPIMO
Finalitat de l’Ordenança
• Afavorir l’activitat econòmica a la ciutat facilitant la promoció de
les actuacions de rehabilitació i
d’edificació, mitjançant
procediments municipals àgils i eficaços, amb l’ajut de les
millors eines tecnològiques
• Millorar el servei als ciutadans amb uns procediments senzills i
ràpids per a les obres més habituals de reforma i rehabilitació
Gerència d‘Hàbitat Urbà
2
ORPIMO
Objectius de l’Ordenança
• Agilitzar els procediments d’intervenció en matèria d’obres:
– Potenciar el règim de comunicació per a totes les obres
menors i reservar el règim de llicència a les obres
majors
– Possibilitar que els procediments que se sotmeten a
llicència s’autoritzin en un termini real màxim de 2
mesos, com a procediment general, i de 3 en els casos
especials que es preveuen
• Impulsar la tramitació electrònica dels procediments
d’acord amb l’Ordenança d’administració electrònica
Gerència d‘Hàbitat Urbà
3
ORPIMO
Fiabilitat (I)
• El ciutadà sap sempre, a partir de la consulta inicial:
• Quins tràmits cal fer per les obres que vol :
• Informe Urbanístic Previ
• Informe d’Idoneïtat Tècnica
• Sol·licitud de llicència
• Presentació del comunicat
• Quins documents calen per cada tràmit
• Per quins canals ( Internet, OACS) es poden presentar
els documents.
Gerència d‘Hàbitat Urbà
4
ORPIMO
Fiabilitat (II)
• L’Ajuntament inicia la tramitació dels expedients en base a
projectes tècnics:
• Complets documentalment
• Que disposen d’ Informe d’ Idoneïtat Tècnica
• Que estan estructurats de manera que la revisió del
projecte i dels documents que l’acompanyen sigui ràpida
i àgil.
Gerència d‘Hàbitat Urbà
5
ORPIMO
Col·legis Professionals
• Els Col·legis Professionals estan totalment implicats en
aquest procés, mitjançant la signatura d’un Conveni de
Delegació amb l’Ajuntament.
• Intervenen elaborant l’Informe d’ Idoneïtat Tècnica que
verifica:
• Que la documentació és completa
• Que la estructura del projecte és correcta.
• Que es compleixen determinades normatives tècniques
aplicables a les obres.
Gerència d‘Hàbitat Urbà
6
ORPIMO
Avantatges
• Per promotors professionals i tècnics que redacten
projectes:
• Relació telemàtica amb l’Ajuntament
• No cal anar presencialment a les OAC
• Reducció dels terminis de tramitació.
• Per els ciutadans:
• Simplificació dels processos que més els afecten ( Obres
Menors) que passen de llicència a comunicat.
• Poden presentar els comunicats de forma telemàtica.
• Reducció dels terminis de tramitació.
Gerència d‘Hàbitat Urbà
7
ORPIMO
Procediments regulats a l’Ordenança
• Llicència d’obres majors
• Comunicació d’obres menors amb eficàcia diferida pel termini
d’un mes (obres menors tipus I)
• Comunicació d’obres menors amb eficàcia immediata (obres
menors tipus II)
• Assabentat d’obres menors (obres menors tipus III)
• Comunicació de primera ocupació i utilització d’edificis amb
eficàcia diferida pel termini d’un mes
Gerència d‘Hàbitat Urbà
8
NOU MODEL DE LLICÈNCIES I INSPECCIÓ
Gerència d‘Hàbitat Urbà
9
NOU MODEL DE LLICÈNCIES I INSPECCIÓ
Gerència d‘Hàbitat Urbà
10
NOU MODEL DE LLICÈNCIES I INSPECCIÓ
Gerència d‘Hàbitat Urbà
11
NOU MODEL DE LLICÈNCIES I INSPECCIÓ
Guia per al Procés d’obtenció de llicència d’Obra Major de Nova Planta
Informe Urbanístic Previ
OAC, Portal de tràmits (bcn.cat)
• Sol.licitud Normatiltzada
• Recull fotogràfic
• Plànol d'emplaçament a escala
1:500,
• Plànol topogràfic de la parcel·la
Informe Idoneïtat
Tècnica
Portal de tràmits (bcn.cat)
PROJECTE TÈCNIC
• Informe Urbanístic Previ
• Memòria
• Plànols
• Pressupost
ANNEXES AL PROJECTE
• Condicions de protecció contra incendis
• Avaluació del volum i les característiques dels residus
• Estudi bàsic o Estudi de seguretat i salut
• Infraestructures de Telecomunicacions (O)
• Llicencia Ambiental o sectorial (O)
• Informe favorable o autorització de l’ens titular de la
infraestructura
• Informe CLABSA (O)
• Certificat d’inici de tramitació del projecte d’energia solar
• Documentació edificis situats a l’entorn d’edificis
catalogats A i B
• Estudi descontaminació de terres (O)
• Qualificació provisional d’habitatges de protecció (O)
• Estudi hidrogeològic (O)
• Document acreditatiu de la sol.licitud del informe previ de
Parcs i Jardins (O)
• Plànols elements urbans de l’entorn
• Full estadístic d’habitatges (O)
• Qualificació provisional d’habitatges de protecció (O)
• Escriptura de mancomunitat de patis (O)
• Pòlissa d’assegurança
• Consultes prèvies efectuades (O)
• Fotografies
Sol·licitud de Llicència
OAC, Portal de tràmits (bcn.cat)
• Nº de Consulta Prèvia
• NIF Tiitular o Representant
• Nº Informe d’Idoneïtat
ANNEXES AL EXPEDIENT
• Declaració(-ns) Responsable(-s) :
• Del tècnic conforme disposa de titolació adient.
• Declaració representació per a la sol.licitud de llicència (O)
(O) Documentació si s’escau.
Gerència d‘Hàbitat Urbà
12
NOU MODEL DE LLICÈNCIES I INSPECCIÓ
Guia per al Procés d’obtenció de Comunicat Diferit de reforma o rehabilitació
de l’edifici que afecti parcialment l’estructura sense canvi de l’ús principal
Informe Idoneïtat
Tècnica
Portal de tràmits (bcn.cat)
PROJECTE TÈCNIC
• Memòria
• Plànols
• Pressupost
Sol·licitud de Comunicat
OAC, Portal de tràmits (bcn.cat)
• Nº de Consulta Prèvia
• NIF Tiitular o Representant
• Nº Informe d’Idoneïtat
ANNEXES AL PROJECTE
• Condicions de protecció contra incendis
• Avaluació del volum i les característiques dels
residus
• Estudi bàsic o estudi de seguretat i salut
• Llicència ambiental o sectorial.
• Informe previ de Parcs i Jardins (O)
• Informe previ relatiu a béns del patrimoni
arquitectònic historicoartístic (O)
• Fotografies (O)
ANNEXES AL EXPEDIENT
• Declaració(-ns) Responsable(-s) :
• Del sol.licitant d’haver notificat les obres als
ocupants i propietaris de l’edifici.
• Del tècnic coordinador de la seguretat i salut
en l’obra. (O)
• Del tècnic/a d’assumeix de direcció i execució
obres.
• Del tècnic d’adequació a règim de comunicat
• Del tècnic conforme disposa de titolació
adient.
• Declaració representació per a la sol.licitud de
llicència (O)
(O) Documentació si s’escau.
Gerència d‘Hàbitat Urbà
13
ORPIMO
Comparació dels procediments d’intervenció
Llicència d’Obra major
Total
Llicència d’Obra menor
Total
Comunicació diferida (1 mes)
Total
Comunicació immediata
Total
Assabentat
Total
Llicència de primera ocupació
Total
Comunicat de primera ocupació
Total
Promig anual 2009-2011
1.169
Estimat anual Nova Ordenança
807
Promig anual 2009-2011
Estimat anual Nova Ordenança
3.457
---
Promig anual 2009-2011
Estimat anual Nova Ordenança
---
1.918
Promig anual 2009-2011
Estimat anual Nova Ordenança
6.756
8.487
Promig anual 2009-2011
Estimat anual Nova Ordenança
25.770
25.940
Promig anual 2009-2011
Estimat anual Nova Ordenança
592
---
Promig anual 2009-2011
Estimat anual Nova Ordenança
---
750
Dades obtingudes amb el promig dels 3 darrers anys. Nombre d’expedients
Gerència d‘Hàbitat Urbà
14
ORPIMO
Comparació dels terminis de Tramitació
Llicència d’Obra major
Dades actuals
120/160
Nova Ordenança
60/90
Dades actuals
90/120
Nova Ordenança
---
Dades actuals
---
Nova Ordenança
30
Total
Dades actuals
0
Nova Ordenança
0
Assabentat
Dades actuals
Nova Ordenança
Total
Llicència d’Obra menor
Total
Comunicació diferida (1 mes)
Total
Comunicació immediata
Total
0
Llicència de primera ocupació
Total
Comunicat de primera ocupació
Total
0
Dades actuals
90/120
Nova Ordenança
---
Dades actuals
---
Nova Ordenança
30
En dies imputables a l’Administració
Gerència d‘Hàbitat Urbà
15

similar documents