Verbeteren van samenwerking tussen vrijwilligers en beroepskrachten

Report
WELKOM
bij de workshop
Samenwerking tussen vrijwilligers
en beroepskrachten verbeteren
Congres Zorg Beter met Vrijwilligers Fase 2
21 november 2013
Samenwerking tussen vrijwilligers en
beroepskrachten verbeteren
Herman Boers
[email protected]
Anne-Marie Vrijssen | Laurens
[email protected]
Programma
• Inleiding Waarom is betere samenwerking
nodig? door Herman Boers
• Presentatie door Anne-Marie Vrijssen
•
•
•
•
Doel project Zorg Beter met Vrijwilligers
Verschillende stappen tijdens project
Voortgang project in toekomst
Ervaren spel 'In de Wandelgangen'
• Evaluatie
Waarom is betere samenwerking
nodig?
• Meer zorg en ondersteuning door mantelzorg,
familie, sociaal netwerk, vrijwilligers,
buurt/wijk
• Meer aandacht voor (individueel) welzijn en
ondersteuning (naast zorg)
• Formele zorg: van ‘zorgen voor’… naar
‘zorgen dat …’
21 november 2013 - Zorg Beter met Vrijwilligers – [email protected]
Formele zorg:
van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’
Mantelzorgers en cliënten ondersteunen
•
•
•
Versterken eigen regie (o.a. leren te vragen aan persoonlijke netwerk, directe
omgeving en inzet vrijwilligers)
Digitale communicatie met netwerk (en ook formele welzijn en zorg) >
ondersteuning makkelijker organiseren
Dagbestedingsactiviteiten
Sociaal netwerk mobiliseren
•
•
Gebruik van instrumenten als netwerkkaart of ecogram
Mee helpen mobiliseren, ondersteunen en faciliteren
Inzet vrijwilligers versterken
•
•
Via wijken en buurten
Via vrijwilligers- en welzijnsorganisaties
ZORG BETER MET
VRIJWILLIGERS
Anne-Marie Vrijssen | Laurens Liduina
LAURENS LIDUINA
-
Woonzorgcentrum
-
kleinschalige teams
-
115 bewoners
-
40 p.g.
-
75 somatiek
- 120 medewerkers
- 115 vrijwilligers
21 november 2013 - Zorg Beter met Vrijwilligers - [email protected]
TOEKOMSTIGE ZORG
ROND DE BEWONER
21 november 2013 - Zorg Beter met Vrijwilligers - [email protected]
DE WEG NAAR
VRIJWILLIGER ALS TEAMSPELER
Het gaat om:
- beter samenspel beroepskrachten - vrijwilligers
- vrijwilliger als volwaardige teamspeler
door project ZORG BETER MET VRIJWILLIGERS
- deelproject Samenwerking
21 november 2013 - Zorg Beter met Vrijwilligers - [email protected]
Project
Zorg Beter met Vrijwilligers
DOEL
Samenwerking zodanig vormgeven dat het in heel Liduina een
vanzelfsprekendheid wordt dat medewerkers en
(afdelingsgebonden) vrijwilligers bij aanwezigheid elkaar zodanig
informeren en met elkaar communiceren en samenwerken, dat
dit voor de bewoners een zo optimaal mogelijke zorg oplevert.
21 november 2013 - Zorg Beter met Vrijwilligers - [email protected]
WAT IS ER GEBEURD
- Betere communicatie tussen medewerkers en vrijwilligers
- Informatie-uitwisseling over en weer
- Taakomschrijving medewerkers en vrijwilligers m.b.t.
samenwerking > heldere verwachtingen
21 november 2013 - Zorg Beter met Vrijwilligers - [email protected]
De weg naar de vrijwilliger als
volwaardige teamspeler - 1
WIFA-scan:
- Waarderen
- Informeren
- Faciliteren
- Afstemmen
•
•
Nulmeting
Jaarlijks herhalen
21 november 2013 - Zorg Beter met Vrijwilligers - [email protected]
De weg naar de vrijwilliger als
volwaardige teamspeler - 2
PROTOCOLLEN en CHECKLISTS
•
•
m.b.t. werkzaamheden afdelingsgebonden vrijwilligers:
wat te verwachten van medewerkers en van vrijwilligers?
- Koffieronddelers
- Bezoekvrijwilligers
- Wandelvrijwilligers
- Vrijwilligers die bewoners begeleiden naar ziekenhuis
- Administratieve vrijwilligers
21 november 2013 - Zorg Beter met Vrijwilligers - [email protected]
De weg naar de vrijwilliger als
volwaardige teamspeler - 3
- Vrijwilligers melden zich bij binnenkomst en bij vertrek
> telefoonnummer bekend bij receptie.
- Fotocollages op alle etages.
- 'Vrijwilligers' vast agendapunt teamoverleg medewerkers
> bespreken hoe contact verloopt: wat gaat goed, wat niet?
- Extra momenten van waardering
> Dag van de Vrijwilliger (7 december)
> Dag van de Verpleging (12 mei)
21 november 2013 - Zorg Beter met Vrijwilligers - [email protected]
Fotocollages
21 november 2013 - Zorg Beter met Vrijwilligers - [email protected]
De weg naar de vrijwilliger als
volwaardige teamspeler - 4
AANDACHTSVELDER VRIJWILLIGERS (avv-ers)
- Beschrijving taken avv-ers.
- Toerusting avv-ers (twee trainingsmiddagen).
* Ambassadeur’ vrijwilligers(werk)
> voor medewerkers en vrijwilligers.
* Aanspreekpunt voor afdelingsgebonden vrijwilligers
> algemene zaken en problemen.
21 november 2013 - Zorg Beter met Vrijwilligers - [email protected]
De weg naar de vrijwilliger als
volwaardige speler - 5
CONTACTVERZORGENDEN betrekken INDIVIDUELE
VRIJWILLIGERS bij zorg rond bewoner (zorgleefplan)
- Beschrijving taken contactverzorgenden.
- Toerusting van contactverzorgenden (twee trainingsmiddagen)
- Beschrijving taken vrijwilligers.
- Toerusting van vrijwilligers.
21 november 2013 - Zorg Beter met Vrijwilligers - [email protected]
5a: Contact c.v. en vrijwilliger,
ook vóór en na zorgleefplan
Taken CONTACTVERZORGENDE:
* Aanspreekpunt voor individuele vrijwilliger m.b.t. bewoner.
* Verzoek om informatie voor bespreking ZLP
> 2-3 weken voor bespreking
> standaardformulier
> eventueel toelichting
* C.v. neemt inhoud mee in bespreking ZLP
* C.v. koppelt terug naar vrijwilliger na afloop bespreking ZLP
21 november 2013 - Zorg Beter met Vrijwilligers - [email protected]
5b: Contact c.v. en vrijwilliger,
ook vóór en na zorgleefplan
Taken INDIVIDUELE VRIJWILLIGER:
* Geregeld contact met c.v.
* Deelt op verzoek informatie over situatie bewoner
afgelopen halfjaar (standaardformulier)
* Ontvangt na ZLP van c.v. relevante informatie terug
m.b.t. veranderingen in het contact met bewoner.
21 november 2013 - Zorg Beter met Vrijwilligers - [email protected]
De weg naar de vrijwilliger als
volwaardige teamspeler - 6
INTERVISIE VRIJWILLIGERS
- Individuele vrijwilligers
- Koffieronddelers
21 november 2013 - Zorg Beter met Vrijwilligers - [email protected]
De weg naar de vrijwilliger als
volwaardige teamspeler - 7
GEZAMENLIJKE BIJEENKOMSTEN VAN MEDEWERKERS EN
AFDELINGSGEBONDEN VRIJWILLIGERS - per etage
Inhoudelijke thema's over zorg
Gezellig accent > Spel In de Wandelgangen
21 november 2013 - Zorg Beter met Vrijwilligers - [email protected]
Spel In de wandelgangen
TOEKOMSTIGE ZORG
ROND DE BEWONER
Zorg Beter met Vrijwilligers > project Informele Zorg
-
verder mét ervaringen van ZBmV
-
vervolg cultuuromslag
-
samenwerking medewerker met vrijwilliger én mantelzorger
21 november 2013 - Zorg Beter met Vrijwilligers - [email protected]
TOEKOMSTIGE ZORG
ROND DE BEWONER
21 november 2013 - Zorg Beter met Vrijwilligers - [email protected]
Meer informatie
Spel ‘In de wandelgangen’
● Anne-Marie Vrijssen - [email protected]
Fotostrips ‘Sandra en Siona werken samen met
vrijwilligers’
Film ‘Samenspel binnen kleinschalig wonen’
● www.zorgbetermetvrijwilligers.nl > samenwerking
21 november 2013 - Zorg Beter met Vrijwilligers – [email protected]

similar documents