5.Idea wychowania patriotycznego

Report
(…)najwyższym celem
wychowania jest:
aby człowiek stał się
obrazem
i podobieństwem Boga na
ziemi(…).
Bł. Edmund Bojanowski
„A jako
ważnym i najpierwotniejszym zadaniem
wychowania być powinno takowe poznanie
różnorodnych skłonności i usposobień dzieci, tak
najpewniejszych w tym względzie znamion, nie gdzie
indziej, tylko właśnie w swobodzie młodocianych
zabaw, poszukiwać wypada(…)”. E. Bojanowski
Współczesny kontekst
edukacyjny i wychowawczy
idei pedagogicznych
bł. E. Bojanowskiego
s. dr Rozalia Hagiel
POZNAŃ 2013
Aspekt PRAWNY I SPOŁECZNY
Prawny:
 Ustawa o systemie oświaty
 Rozporządzenia Ministra Edukacji i
Sportu – programy, standardy

Aspekt PRAWNY I SPOŁECZNY

Aspekt Społeczny:
◦ Globalizacja
◦ Sprowadzanie wychowania do wykształcenia
◦ Ogromny postęp naukowo - techniczny
◦ Media – świat wirtualny



W odniesieniu do BOGA
W odniesieniu do
CZŁOWIEKA
W odniesieniu do
otaczającej nas
PRZYRODY
Bł. E. Bojanowski
Tematy:
Natura
Religia
Rzeczywistość:
Przyroda
Bóg
Sfery
wychowawczego
oddziaływania
fizyczna
Idee
wych.
pedagogiczne
moralna
Historia
Człowiek
dziedzictwo
kulturowe
wych.
intelektualnego,
fizycznego, moralnego, w kulturze
regionu,
ku
przez pracę
estetycznego,
wartościom patriotycznego,
,
religijnego.
wych.











idea
Idea
idea
idea
idea
idea
idea
idea
idea
idea
idea
wychowania
wychowania
wychowania
wychowania
wychowania
wychowania
wychowania
wychowania
wychowania
wychowania
wychowania
fizycznego i zdrowotnego,
przez pracę,
intelektualnego,
społecznego,
patriotycznego,
rodzinnego,
w kulturze regionu,
estetycznego,
moralnego,
ku wartościom,
religijnego, chrześcijańskiego.


J. Kozielecki:
„(…) nie jest [integralny rozwój człowieka] układem
całkowicie autonomicznym, jego osobowość jest
kształtowana przez wiele czynników. Jednym z nich
jest środowisko społeczne i kultura. Pod wpływem
oddziaływania rodziny i szkoły, sztuki i środków
masowego przekazu, nauki i techniki kształtują się
system wartości, postawy i przekonania człowieka”.






dietetyka,
ćwiczenia ciała,
roboty
„…gimnastyczne
ćwiczenia mają mieć na
celu raczej nabranie
męstwa, niżeli
nadzwyczajnej siły”
„Tak gimnastyka jak
muzyka mają więcej dla
duszy niż dla
ciała człowieka działać”
◦ zabawa
◦ nauka
◦ praca („roboty”)
◦ ogród –
placem zabaw i
środkiem
wychowania
przez pracę
„Lud i dziecko działa
bezpośrednio,
doraźnie, po prostu,
zatem nie wyręcza
się kim innym, lecz
własnym potrzebom
sam zadość czyni”
wyobrażenia
 pamięć
 Rozum

Środki  ćwiczenia:
zmysłów
wzroku,
słuchu, dotyku,
wyobrażeń i
pamięci.
Podstawę stosunków
społecznych
stanowią:





zabawy
zbudowania
roboty
obrzędy –
uroczystości
monitorstwo

„Ochmistrzyni, czy
zamiast środków
wzbudzających
bojaźń w dzieciach,
używa raczej
wpływu dobrego na
poprawianie
wszelkich złych
skłonności”

PATRIOTYZM:

czystość polskiego
języka,


pamięć o
narodowych
tradycjach,
zwyczajach i
wydarzeniach
pieśni patriotyczne i
religijne
„Według narodowości
w połączeniu z naturą
powinien rozwijać się
system wychowania”
„Wychowanie dzieci
u naszego ludu,
nosząc na sobie
przeważnie cechę
religijną jest
ciągłym
naśladowaniem
Świętej Rodziny”.
„Domki Ochronek wiejskich powinny być
przeto wzorem tej rodzinnej prostoty i
obyczaju Krajowego, który tu w całym trybie
życia najstaranniej odnawiany i okrzesywany,
ma stawiać w całej swojej skromnej
nadobności wzór czysto sielskiego życia, ku
naśladowaniu, a przytłumieniu wciskających
się zewsząd obcych żywiołów”
„Estetykę zaś zastosować
muszą we Wychowaniu,
czyli pierwszym
jednoczeniu ducha ze
zmysłowością i dlatego
sprawy Wychowania, a
najprzód pierwotnego
– jest krokiem
najpierwszym”
„Dziecko i naród w początkach pokazuje nam czym będzie na
przyszłość i w dalszym swoim rozwinięciu – Lud wiejski w
swej dziecięcości trzymany pokazuje pierwiastki jakie na
wyższe warstwy społeczne przeleje (…)”.
◦ „nie zważaj na pierwsze przewinienie
dziecka;
◦ drugie przewinienie przebaczaj;
◦ przy trzecim przewinieniu przedstaw
groźbę kary;
◦ przy czwartym przewinieniu ukarz”
„Od dzieci z dawna
złączanych z ludem,
trzeba zacząć
odrodzenie
ludzkości. Od
wstępu zaczniemy, a
postęp się znajdzie”
BÓG
 miłość,
 piękno,
 dobro,
 prawda.
Jak najwyższym celem
wychowania jest: aby
człowiek stał się
obrazem i podobieństwem Boga na ziemi,
tak lud głęboko tenże
cel pojmując obrał dla
dziecięcia za wzór
jedyny Wcielonego
Boga, Zbawiciela
świata.
„Dzieci są niewinne, a przeto szczere, otwarte, czyli
charakterem ich jest prostota, wyjawianie się zupełnie
na zewnątrz tym, czym są wewnątrz, - u nich nie ma
więcej formy niż treści, ale zupełna równowaga
obojga, nie ma pozoru”.
Bł. E. Bojanowski

similar documents