Diagnostiek als insteek voor betere zorg en lagere kosten

Report
Diagnostiek als insteek
voor substitutie
Zorggroep Arnhem-proeftuin
12 juni 2013
1
Inleiding
•
De zorgkosten stijgen jaar in jaar uit. Er zijn veel initiatieven om
dit te beteugelen. Naast hogere eigen bijdragen, budgettaire
maatregelen en focus op inkoop is er via diagnostiek een
mogelijkheid kwalitatief hoogwaardige zorg en lagere kosten in de
eerstelijn.
•
Diagnostiek bepaalt de looproute van de gebruiker door het
zorgsysteem. Immers diagnostiek beïnvloedt 60%-70% van de
healthcare decision making.
•
Herordening van diagnostiekprocessen, waar deze het beste en
meest doelmatig kan plaatsvinden, geeft de potentie om uitgaven
te besparen en kwaliteit te verhogen.
2
Eerstelijns diagnostiek als middel om
te besparen op zorgkosten
• Gemiddelde kosten eerstelijns diagnostiek per inwoner € 42 per jaar.
• Een besparing op de € 42 staat los van besparingen die te realiseren zijn op
reductie van indirecte effecten als toename poli DBC’s en dubbele diagnostiek
in DBC
• Verbeteren organisatorische inrichting diagnostiek.
• Kan een besparing geven van minimaal 10% op de kosten van de eerstelijns
diagnostiek
3
Waartoe leidt herordening van de
diagnostiek processen
Verbetering van de organisatorische inrichting van eerstelijns
diagnostiek geeft waarde afstemming binnen en tussen de
eerste en tweede lijn. Dit leidt tot meer doelmatigheid.
Huidige processen
Nieuwe processtructuur
4
Processtappen leidend tot herordening
van diagnostiek
1.
Integrale diagnostiek
2.
Effectief aanvragen (voorbeeld)
3.
Transparantie
4.
Efficiency
wat
hoe
resu
ltaat
voorwaar
den
5
Processtap 2: effectief aanvragen
Hoe
Wat
Zinnige en zuinige diagnostiek op de juiste plaats
aangevraagd en uitgevoerd
Overeenstemming ten aanzien van diagnostiek
protocollen tussen de 1e en 2e lijn
Informatievoorziening ten aanzien van
aanvraaggedrag en het trainen van zorgverleners
(DTO)
Informatie aan patiënten
Effectief aanvragen
Resultaat
Gerichter aanvragen
Lagere diagnostiek kosten door:
Voorwaarde
Voorkomen van dubbeldiagnostiek
Eenvoudige DBC’s niet contracteren in ziekenhuis
Substitutie naar eerste lijn
Minder DBC’s openen
6
Voorbeeld echo-cardiografie
•
Substitutie uitgangspunten
– Gelijkblijvende kwaliteit tegen lagere kosten
– Doelmatig en efficiënt inrichten
– Servicegericht
•
Schakelpunt diagnostiek in diagnostische fase
•
Medische specialistische consultatie kan uitgebreid worden
•
Prognose hartfalen stijging 46% (2025)
•
Normpraktijk 15-20 patiënten met hartfalen (2010)
•
Kortademigheidklachten en hartgeruisen
•
Uitbreidingsmogelijkheden one-stop eerstelijnsdiagnostiek
Echo-cardiografie in de praktijk
•
Diagnostiek beschikbaar voor maken voor eerstelijns zorgverleners
•
Voorkomen van onterechte verwijzingen (onnodige DBC’s)
•
Gerichter verwijzen
•
Onderbouwing in NHG standaard hartfalen
•
Samenwerking cardiologen ziekenhuizen
•
Verwijsindicaties:
–
–
–
–
–
•
Verdenking hartfalen
Souffles meerderjarige
Controle effect anti-hypertensieve therapie
Follow up milde klepafwijkingen
Eenvoudige ritmestoornissen PAC’s of PVC’s
One-stop mogelijkheden na protocollaire afspraken inhoudelijk deskundigen eerste en tweedelijn
–
–
–
Kortademigheidklachten
“cardiaal zorgpad”, anderhalvelijn
Lab-echocadiografie-inspanningsecg-spirometrie
Feiten en cijfers uit pilot Nijmegen
•
Start pilot 2012
•
Echocardio:
– Regie: huisartsen
– Uitvoering Radboud: laborant
– Beoordeling Radboud: cardioloog
– Logistiek/planning en ondersteuning: SHO
– Diagnostiek dichtbij:patiënt
•
Interne evaluatie:
–
–
–
–
–
•
100 aanvragen echo-cardio: 60% minder verwijzingen
Gerichte verwijzingen naar poli cardio
Onderzoek door cardioloog beoordeeld acceptatie door heel maatschap->geen
dubbeldiagnostiek
Regie bij huisartsen: “raak geen patiënten kwijt in tweedelijn”
Kostenbesparing schatting €150-€300 per patient
Verwachtingen hartfalen:
•
•
•
Incidentie 2:1000/jaar +/- 50% gediagnosticeerd kan worden in eerste lijn
prevalentie: 7:1000/jaar +/- 75 gemonitord kan worden
Randvoorwaarden: capaciteit eerstelijn, ICT, medisch specialistische consultatie

similar documents