Činnosti externích zhotovitelů v prostorách s nebezpečím výskytu

Report
BOZP / H&S ArcelorMittal Ostrava
Činnosti externích zhotovitelů v prostorách s
nebezpečím výskytu plynu a stísněných
prostorách
BOZP / H&S ArcelorMittal Ostrava
Definice prostor s nebezpečím výskytu plynu
Prostor, kde v případě mimořádných situací nebo při technologických
procesech může dojít ke zvýšené koncentraci škodlivých plynů v ovzduší.
Nejnebezpečnější složkou hutních topných plynů je CO, dále sulfan a
čpavek.
Z tohoto pohledu bylo nutno prostory stanovit, označit a stanovit pravidla
pro vstup do těchto prostor.
Prostory EX s nebezpečím výbuchu jsou řešeny v Dokumentaci ochrany
před výbuchem a jsou zvlášť označeny výstražnými tabulkami, proto
nejsou v tomto dokumentu zvlášť řešeny.
2
Pravidla pro vstup do prostor
Červený prostor – nebezpečí výskytu plynu
BOZP / H&S ArcelorMittal Ostrava
-
vstup s dýchacím přístrojem v pohotovostní poloze (proškolen s
použitím Protiplynového sboru)
vstup s detektorem plynu dle škodliviny
práce a pohyb v prostoru v přítomnosti nejméně 2 zaměstnanců
evidence přítomnosti v daném prostoru (např. externí firma zápisem
v knize předání nebo jiném dokumentu – firma, počet pracovníků, vedoucí
práce, druh činnosti, kontakt)
Žlutý prostor – nebezpečí výskytu plynu
-
-
vstup s detektorem plynu dle škodliviny
práce a pohyb v prostoru v přítomnosti min. 2 zaměstnanců (např.1
zhotovitel+1obsluha)
evidence přítomnosti v daném prostoru (např. zápis v knize předání nebo
jiném dokumentu – firma, počet pracovníků, vedoucí práce, druh činnosti,
kontakt)
Ostatní prostory
dle podmínek a předpisů daného pracoviště
Prostory Ex dle DOPV - vstup s určenými OOPP
3
Označení prostor
BOZP / H&S ArcelorMittal Ostrava
Označení bezpečnostními tabulkami s nápisy dle vzoru s barevným
zvýrazněním dle rizika výskytu plynu – červené / žluté pole.
4
Stanovení prostor podle míry rizika
Závod 10 – Koksovna
BOZP / H&S ArcelorMittal Ostrava
červený prostor
- jímky odvodňovačů topných plynů na KB 1,2(- 3,5m) a VKB 11(- 6m)
- tunely rozmrazovny za provozu
žlutý prostor
- Přívody a rozvody topných plynů vč.zimních ohřevů uhelných věží, hasicí věže VKB 11, hrabicového dopravníku, dolní
stanice skipu na VKB 11
- Místnosti redukčních stanic VKB 11(+ 9,7m)
- Okolí předehřívačů topných plynů VKB bl.A, B (0,0 m)
- Kanál s potrubím vysokopecního plynu KB 1 a KB 2 (pod hutní úrovní – 2,5m)
- Pod základovou deskou VKB 11(- 2,4m)
- Měnírny KB 1 a KB 2 na hutní úrovni (0,0m)
- Místnosti hydrovrátku VKB 11(+ 5,2m)
- strojovny rozmrazovny vč. prostoru u vrat
- prostor otevírání vrat rozmrazovny
Provoz koksochemie
- rozvody surového plynu z KB 1,2 a VKB 11
- kondenzace 1 – mechanické odlučovače dehtu 2ks, primární chladiče 2 ks
- kondenzace 4 – primární chladiče KP 10 ks
- turbovna , plošina turboodsávačů vč. prostoru pod nimi
- provozní soubor 41 – vypírání sirovodíku a amoniaku – pračky H2S, 2x NH3, benzolu vč. strojoven pod nimi na hutní
úrovni
- provozní soubor 45 – modifikovaná výroba síry – všechny vstupy , kromě nakládky síry
- elektrofiltr 1, 2, 3
5
Stanovení prostor podle míry rizika
Závod 12 – Vysoké pece
BOZP / H&S ArcelorMittal Ostrava
červený prostor
- vysoká pec od 11,5m
- čistírna plynu v okruhu 2m od prostoru odtokových žlabů a směšovací kostky
- plynojem nad pístem
žlutý prostor
- ohřívače větru a zavážky
- odlévárny VP (cca 8m)
- odlévárna LS
- třídírny
- čistírna plynu mimo prostoru odtokových žlabů a směšovací kostky
- aglomerace ZH spekacích pásů
- turbovna
- výklopníky ohřev
- střecha plynojemu, okolí oplocení
- hlavní řady topných plynů, pochozí lávky
- ÚVS
- výtlačná stanice SJV
- NÚSS
- kabelový kanál E 10 a E 10 A
- slepé rameno kabelového kanálu E 12
- kabelový kanál K1 a K2 v Areálu MGO
- kabelový prostor rozvodny 6kV Kyslíkárny 1
6
Stanovení prostor podle míry rizika
Závod 13 – Ocelárna
BOZP / H&S ArcelorMittal Ostrava
žlutý prostor
- jeřábová dráha 16t
- prostory primárního odprášení
Závod 14 – Válcovny
žlutý prostor
- prostor pod ohřívacími pecemi KD, HCC a SJV
- kolektor směsného plynu na SJV
- přívodní potrubí směsného plynu pro jednotlivé ohřívací pece
AMEO
červený prostor
- rozmrazovna zauhlování uvnitř za provozu
žlutý prostor
- rozmrazovna strojovna
- kotelna - přívody plynů
- rozvodna 6kV EK 32
- slepé rameno kabelového kanálu E 4S
7
Stanovení prostor podle míry rizika
BOZP / H&S ArcelorMittal Ostrava
AMEPO
žlutý prostor
- vypalovací pece Strunz -1 m od uzávěrů
- Pec č. 1 + 2 – Velká šedá - 1 m od uzávěrů
- SF pece + pánviště
- Pánviště – Velká šedá
- Hlubinná pec č. 5 – Cídírna VŠ – 1m od pece po obvodu
- Žíhací pece č. 1 + 2 - Ocel - 1 m od uzávěrů
- Pec č. 1 až 7 – Malá šedá - 1 m od uzávěrů
- Hlavní přívody směsného (2x) a koksárenského (1x) plynu
- Hlavní přívod směsného plynu na NTD
- Výstup na plošinu přívodního potrubí směsného plynu k jednotlivým pecím (hlavní uzávěry)
- Žíhací pece č. 1 až 10 - 1 m od uzávěrů
- Solné lázně č. 1 + 2 - 1 m od uzávěrů
- Nahřívání obručí - výhně - 1 m od spotřebiče
- Prostor odvodňovačů plynů - 1 m od uzávěrů
- Hlavní přívody směsného (2x) a koksárenského (1x) plynu
- Delimitace koksárenského plynu pro malou kalírnu
8
Stanovení prostor podle míry rizika
BOZP / H&S ArcelorMittal Ostrava
AMTPO
žlutý prostor
- Podzemní kolektor topných plynů St 4 -10 ke sloupu E58
- Prostory pod hutní úrovní ohřívacích pecí St 4 -10 - Karuselová pec
- Článková pec zušlechťovny
- Kroková pec zušlechťovny
St 140 - Karuselová pec
- Článková pec tratě
- Hlavní uzávěry plynu a rozvody plynu na pochozích lávkách
- Prostor u polootevřeného kapáku u sloupu H58
9
BOZP / H&S ArcelorMittal Ostrava
Příklad označení v AMO
10
BOZP / H&S ArcelorMittal Ostrava
Smluvní dokumenty platné pro externí
zhotovitele
• VZÁJEMNÉ POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN V OBLASTECH
BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ OCHRANA A
PREVENCE ZÁVAŢNÝCH HAVÁRIÍ, EKOLOGIE, OSTRAHA A
POVOLOVÁNÍ VSTUPŮ A SOUVISEJÍCÍ UJEDNÁNÍ
• Příloha k obchodní smlouvě mezi dodavatelem a objednatelem (dále
Smlouva)
• 11.1 Oblast plynových zařízení (PZ):
• i) Zaměstnanci vstupující do prostoru označeného bezpečnostní tabulkou
„Zákaz vstupu bez dýchacího přístroje a detektoru plynu! Prostor s
nebezpečím výskytu plynu!“ musí být vybaveni dýchacím přístrojem a
detektorem daného plynu. Zaměstnanci vstupující do prostoru označeného
bezpečnostní tabulkou „Zákaz vstupu bez detektoru plynu! Prostor s
nebezpečím výskytu plynu!“ musí být vybaveni detektorem daného plynu.
• Zaměstnavatel/dodavatel zajistí prokazatelné seznámení svých zaměstnanců
a případné subdodavatele s Metodickou pomůckou BP č. 6 – Používání,
kontrola provozuschopnosti detektorů plynů a postup měření ovzduší.
11
Stísněné prostory
BOZP / H&S ArcelorMittal Ostrava
Stísněný prostor je uzavřený nebo částečně uzavřený prostor, kde může dojít
vlivem působení nebezpečných látek nebo podmínek v daném prostoru k
vážnému poškození zdraví osob.
Jedná se o předvídatelná rizika:
• poškození zdraví při práci s možným vznikem požáru nebo výbuchu
• intoxikací plynem nebo škodlivých dýmů nebo výparů jiných chemických
látek
• udušení vlivem nedostatku kyslíku, např. po inertizaci dusíkem apod.
• opaření při práci s možným výskytem páry nebo horké vody
• ztráty vědomí při práci v horkém prostředí
• utopení v zatopeném prostředí nebo v důsledku možného zvýšení hladiny
vody nebo jiné kapaliny
• udušení v důsledku zasypání sypkým či kusovitým materiálem nebo
neschopnost dosáhnout dýchatelného prostředí v důsledku zachycení tímto
materiálem
• poškození zdraví při práci v prostředí s možným výskytem kyselin nebo
louhů
• poškození zdraví při chemickém čištění, parou a abrazivním tryskání
• poškození zdraví při práci v prostředí se zvýšeným výskytem prachu nebo
výskytem jiných škodlivin jakéhokoliv skupenství
12
BOZP / H&S ArcelorMittal Ostrava
Pravidla pro vstup do stísněných prostor
• Zaměstnanci vstupující do stísněných prostorů označených bezpečnostní
tabulkou „Vstup zakázán“ s doplňujícím textem „Stísněný prostor vyžadující
povolení vstupu“ nebo „Stísněný prostor“, musí být vybaveni detektorem
daného plynu a detektorem O2.
13
Stísněné prostory - shrnutí
• Stísněné prostory musí být identifikovány a sepsány
BOZP / H&S ArcelorMittal Ostrava
• U vstupu instalovat tabulky s upozorněním
• Musí být vypracovány postupy prací ve stísněných prostorech (N-3.198,
Příkaz S)
• Vždy musí být záložní osoba (člověk mimo stísněný prostor)
• Do mnoha stísněných prostor nelze vstoupit bez osobního detektoru
plynu
• Všechny osoby vstupující do stísněných prostor musí být proškoleny
• Záložní osoba nemá další povinnosti a nepřetržitě kontroluje u vstupu do
stísněného prostoru
• V případě nutnosti je třeba vypracovat posouzení rizik přímo na místě před
vstupem do stísněného prostoru (u prostorů s povolením vstupu vždy)
14
BOZP / H&S ArcelorMittal Ostrava
Písemný „Příkaz pro práce se zvýšeným nebezpečím“
• Písemný „Příkaz pro práce se zvýšeným nebezpečím“ se týká i
prací v prostředí s nebezpečím výbuchu a prací ve stísněných
prostorách.
• Příkaz musí být vystaven vždy, kdy je svářečská práce či ostatní práce
hodnocena jako práce se zvýšeným nebezpečím.
• PŘÍKAZ P – SVAŘOVÁNÍ
• PŘÍKAZ V – VÝBUCH
• PŘÍKAZ S – STÍSNĚNÉ PROSTORY
• OSTATNÍ PRÁCE SE ZVÝŠENÝM NEBEZPEČÍM
15
Shrnutí
BOZP / H&S ArcelorMittal Ostrava
• Pokud budou práce vykonávány v prostorách s nebezpečím výskytu
plynu nebo ve stísněných prostorách seznámit se s pravidly pro vstup
do těchto prostor. Některé z nich vyžadují písemné povolení vstupu s
příslušnými opatřeními (např. měření škodliviny)
• Při vstupu do těchto prostor použít vlastních osobních detektorů plynů
dle dané škodliviny ve stanoveném prostoru, doporučeno s pamětí, a
alarmy nastavenými dle legislativy. Použití detektorů je zahrnuto ve
Vzájemných podmínkách smluvních stran.
- Při vstupu do „červených“ prostor, zajistit proškolení pro použití
dýchacích přístrojů (v AMO od firmy Draeger)
16
Děkujeme za pozornost!
17
17
BOZP / H&S ArcelorMittal Ostrava

similar documents