PowerPoint-presentatie - evkringdegoedeherder.nl

Report
Christengemeenschap De Goede
Herder
Wie zijn wij ?
De Evangelische gemeente
Christengemeenschap DE GOEDE
HERDER is ontstaan door het op 1 juni
2011 samengaan van De
Christengemeenschap, opgericht in
1932 en de Evangelisatiekring De
Goede Herder opgericht in 1987.

Het samengaan
van deze
gemeenten is
geënt op het
feit dat wij
elkaar kunnen
versterken.
Het doel van beide gemeenten is
hetzelfde gebleven, namelijk: zoeken
naar God en Hem tot recht laten
komen in ons leven

Elke
zondagochtend
om 10.00 uur
komen we samen.

we zingen en
bidden en
luisteren naar de
verkondiging van
Gods Woord.
Een enthousiaste groep musici
begeleidt ons bij het zingen.
Voor de kinderen is er zowel een
crèche als zondagschool tijdens de
dienst.
Na de dienst is er koffie of thee en is
er de mogelijkheid om elkaar beter te
leren kennen.
Als men daar behoefte aan heeft zijn
er doordeweeks kringen en
Bijbelstudies.
In januari a.s. start er ook weer een
Alphacursus.
Wat geloven wij?
Wij geloven in één God, Schepper van
hemel en aarde, die Geest is, Licht,
Liefde en Waarheid.
Die zich in de Bijbel openbaart als
Vader, Zoon en Heilige Geest.
 Onze gemeente is een plaats in deze
wereld waar God aanwezig is en Hij ons
wil leren de Bijbel te verstaan.
Natuurlijk, wij zijn één van de vele
gemeenten en kerken in Den Haag die
proberen God op hun eigen wijze te
dienen.
Wij verlangen in
een liefdevolle
omgeving naar
eenheid door
middel van het
zoeken naar
samenwerking
met anderen en
vinden elkaar
altijd in de Here
Jezus.
Als u meer van deze kerk wilt weten..
dan nodigen wij u van harte uit om
een dienst bij te wonen op een
zondagochtend om 10.00 uur hier in
de Meidoornstraat 9.
Joh. 3:16 (een vers
uit de bijbel)
 Want God heeft zoveel liefde voor de wereld,
dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat
ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat
maar eeuwig leven heeft.

similar documents