ontwikkeling van leerlingen

Report
Educatief leiderschap, niet in de
klas maar in de schoolorganisatie
Ben van der Hilst
didactische
vaardigheden
60 %
jaren ervaring
5
10
Van der Grift, 2010
didactische
vaardigheden
60 %
jaren ervaring
5
10
Van der Grift, 2010
• Leren van leerkrachten is niet vanzelfsprekend,
het moet georganiseerd worden.
• Dus is het belangrijk eerst te weten hoe
leerkrachten leren.
• Leerkrachten leren formeel en informeel,
informeel leren levert veel meer op.
• Het informele leren vindt het gemakkelijkst
plaats in sociale verbanden, bijvoorbeeld
teams en dat is te organiseren.
schoolleider
ontwikkeling
van
leerlingen
resultaten
feedback
organisatie
structuur
onderwijs
logistiek
schoolleider
personeel
ontwikkeling
van
leerlingen
facilitair
resultaten
cultuur
feedback
achtergrond- en sturingsdomeinen
organisatie
structuur
school
onderwijs
omgeving
logistiek
visie
schoolleider
personeel
ontwikkeling
van
leerlingen
facilitair
wet- en
resultaten
regelgeving
cultuur
feedback
Anglo-amerikaans
hiërarchisch aansturen
cao-medewerkers
Rijnlands
professioneel leren
professionals
Waarom een lerende organisatie?
• Scholen waren vroeger vooral
uitvoeringsorganisaties, die overheidsbeleid
tot uitvoering brachten in een relatief stabiele
omgeving.
• Nu is de beleidsruimte van scholen veel
groter, worden hoge eisen gesteld aan de
(verantwoording van) kwaliteit en is de
omgeving veel dynamischer geworden.
Wat doet een LO?
• Een lerende organisatie kan snel en adequaat
reageren op interne en externe ontwikkelingen. In
een lerende organisatie wordt er lerend veranderd.
• Als bijvoorbeeld resultaten tegenvallen of er zijn
nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen
(bijvoorbeeld op ICT gebied) dan worden er geen
jaren en energie verspild aan bureaucratisch beleid
maken, maar wordt er tijdig en adequaat gereageerd.
• Een lerende organisatie is dus ook een professionele
organisatie en stimuleert het werken als organisatie
van professionals
De lerende organisatie
• In een LO wordt veel geleerd door individuen, door teams
en door de organisatie als geheel.
• Individueel leren, teamleren en organisatieleren zijn
gekoppeld aan elkaar in de organisatiestructuur (het
organogram) van de school.
• De belangrijkste vorm van leren op alle niveaus is het
werkplekleren (gericht op resultaatverbetering).
• Werkplekleren en samenwerken zijn geen
vanzelfsprekendheden, maar moeten georganiseerd
worden, structureel en procesmatig.
Hoe ontwikkel je een LO ? (1)
• Een HRM beleid, gericht op leren van individuen en
van teams.
• Een organisatiestructuur met een sterke
teamstructuur omdat teams de verbindende schakel
vormen tussen individueel leren en organisatieleren
en omdat individueel leren van professionals vooral
in de professionele dialoog plaatsvindt.
individueel leren
teamleren
organisatie-leren
Hoe ontwikkel je een LO ?
• Er wordt het meest geleerd en het meest
slagvaardig samengewerkt door teams met
een beperkt aantal leden (4 tot 6)
• Er wordt het meest geleerd in teams wanneer
deze een collectieve verantwoordelijkheid
hebben, dus niet meer 1 leerkracht voor 1
groep, maar meerdere leerkrachten voor een
grotere groep leerlingen (vgl TOM).
• Docenten maken deel uit van
uitvoeringsteams (verantwoordelijk voor een
groep leerlingen) en expertteams (zoals
rekengroep), waardoor leren en werken
samengaan.
team als overlegorgaan
TL
teamoverleg
D
D
D
D
D
G
team als overlegorgaan
Team als actor in organogram
TL
TL
team
G
D
D
D D
teamoverleg
D
D
D
D
D
D
G
Expertgroep
(bijv. taalontwikkeling)
Thema
D
leerlingen
Uitvoeringsgroep
(bijv team verantwoordelijk voor groep
1 t/m 4)
Iedere leerkracht leert
in twee soorten
professionele groepen:
een uitvoeringsgroep
en een expertgroep
Hoe ziet het leiderschap
er uit in een LO ?
• Management is voorbeeldig in het werken in
teamverband
• Sterke scheiding in facilitair management
(noodzakelijk gebureaucratiseerd) en
onderwijskundig leiderschap van teams en individuen
• Inhoudelijk en procesmatig sterk
ontwikkelde/geschoolde teamleiders en themaleiders
• Focus van het leiderschap vooral gericht op het leren
van teams en individuen en het onderhoud van de
LO (bijv teamfunctioneringsgesprekken)
• Geen PDCA cyclus, maar leercyclus (niet starten met
een plan, maar leren van de praktijk)
leercyclus voor
professionele leergroep
data verzamelen
leren van
leerlingen
performance
van leerkracht
besluiten
reflecteren
conceptualiseren
1.verbeteren
2.veranderen
3.innoveren
Ben van der Hilst CNA
Concluderend:
• De leerkrachten zetten gemeenschappelijk
het leren van de leerling centraal.
• Het MT zet het leren van de leerkracht
centraal.
[email protected]
Dank voor uw aandacht!

similar documents