Morgen is net als vandaag, maar dan anders

Report
Morgen is vandaag,
maar dan anders
ANVR Congres
Dresden, 16 november 2013
Lou Spoor, Strategie Achmea
1
Rode draad: omgaan met onzekerheden
Trends &
onzekerheden
?
?
?
2
Scenario’s
Strategische
opties
vaardigheden
Aanjagers verandering (1)
Technologie
+
Menselijk kapitaal
3
Aanjagers verandering (2)
Gedrag
De oorlogsgeneratie ‘10-’40
De babyboomers ‘40-’60
De keuzegeneratie ’60-..
4
bron: Peter Ester ea. 2008
Aanjagers verandering (3)
Demografie
1950: 10 mln
bron: CBS
5
2060: 17,9 mln
Worden we straks allemaal 100...?
?
bron: James Oeppen (2006)
6
... zou kunnen: tot nu toe altijd onderschat
bron: Verbond van Verzekeraars (2010)
7
Demografie en economische groei
Afwijking van normale groeipad, toe te schrijven aan
demografische veranderingen
bron: Journal of Indexes 2013-10
8
Vooruitzicht Duitsland?
bron: FD
9
Nederland?
bron: Ministerie van Financiën (2010)
Effecten financiële crisis niet volledig meegenomen
10
Gevolg: majeure onzekerheid...
Welvaartsontwikkeling
11
?
... die verdelingsvraag oproept
Hoe schaarste verdelen?
Binnen generaties
Tussen generaties
12
Steeds minder in huishoudportemonnee
Ontwikkeling beschikbaar inkomen en BBP afgelopen 25 jaar
bron: DNB (2013)
o.b.v. data CBS
 Trend, geen gevolg financiële crisis
 Belangrijk deel verklaring: pensioen- en zorglasten
13
Overheid schuift risico’s door
 Overheid: risico’s van balans
 Minder collectief, meer eigen
verantwoordelijkheid
 Grootste posten collectieve
uitgaven: zorg & pensioen
 Meer op bordje consument
14
overheid
bedrijven
consumenten
Gevolgen levensloopinkomen en –vermogen
• Arbeidsmarkt (meer flex)
• Studiefinanciering
▼
▼ ▼
▼
• Kindregelingen
• Woonlasten
• Pensioenopbouw
• Zorgkosten
Verdeling tussen generaties: jongeren in het nadeel
 Grootste toename armoederisico 2011 bij 30-ers en 40-ers
 Toekomstige koopkracht?
15
Perspectief jongere generaties: pensioen
 Voorstel Rutte-II verlaging pensioenopbouw
 Eigen berekening Syntrus Achmea: modaal inkomen ca. 30%
minder opbouw
• = ±4 jaar langer werken
• Moeten jongeren ook al vanwege levensverwachting
• Gevolgen voor pensioeninkomen of vrije tijd
vermogensopbouw
vermogensconsumptie
pensioenleeftijd
16
Perspectief jongere generaties: zorg
Premiestijging, als zorgkostentrend doorzet
bron: Miljoennenota 2012
17
Overigens worden ouderen niet ontzien
Zorglasten alleenstaande 65-plussers (2012)
bron: VWS, beantwoording Kamervragen begroting 2012
 Ook bij thuiszorg meer uit eigen zak betalen
 Druk op besteedbaar inkomen
 Vermogen wegsluizen?
 Zorgtoerisme?
18
Gedrag: klant moet èn wil aan het stuur
Meer risico
Minder bestedingsruimte
De selectieve
consument
De keuzegeneratie
19
Vereist anders aanbieden en herordening ketens
Informatietechnologie
Selectieve consument
• Zelf zoeken
• Zelf kiezen
• Zelf assembleren
Nieuwe allianties,
soms met exconcurrenten
20
Nieuwe competentiegedreven allianties
Indruk uit eigen scenario-analyses:
geen enkele partij kan in z’n eentje
alle uitdagingen aan
21
Voorbeeld nieuwe alliantie
Banken en
verzekeraars
•
•
Individuele
vermogensopbouw
Sterk in individuele
klantbenadering
Nieuwe
pensioenvehikels
met inviduele
opbouw
22
Pensioenuitvoerders
•
•
Collectieve
vermogensopbouw
Sterk in massaadministraties
Administratie
Vermogensopbouw &
communicatie
Gevolgen klantcommunicatie
 Zelf kiezen  kunnen kiezen?
 Betekent voor financiële producten:
• risico’s begrijpen
• afwegen: zekerheid  rendement/risico
• effect keuzes begrijpen, soms over zeer lange termijn
Klantcommunicatie opnieuw uitvinden
23
Voorbeeld: pensioen 20e  21e eeuw
bron: Syntrus
Achmea
24
Kortom, stof genoeg
Welvaart op peil?
Pensioen
onder druk
Jongeren minder
te besteden
Langer werken =
minder vrije tijd
Kritisch kiezende
consument
Klantcommunicatie
25
Nieuwe
aanbodketens
Dure/schaarse zorg:
zorgtoerisme?
Toekomst ver weg?
Trends zijn
zichtbaar,
onzekerheden
benoembaar
26
Analyse: beeld
van no-regret
moves en
keuzes
Wie als laatste
partner kiest,
heeft minder
keus
Morgen is vandaag,
maar dan anders...
...dus de toekomst is
vandaag begonnen
27

similar documents