RUD`s in Noord Nederland, Marinus van der Wal

Report
Ingenieursdag Bodem
7 oktober 2014 Dierenpark Emmen
Nederland in Transitie
 Van Decentraal naar Centraal.
 Van Centraal naar Decentraal
 Nederland in verwarring ..
 Of euro gestuurd ..
Verleden, Heden en Toekomst ?
 Oorsprong en basis
RUD(omgevingsdienst)
 De RUD in (Noord)
Nederland
 Landelijk beeld
 De Toekomst
De historie…..
De oorsprong
en basis
van de RUD
Oorsprong RUD vorming
 Diverse rampen/incidenten in
Nederland
 De wens om te komen tot een
betere kwaliteit
 Snellere en Betere Procedures
 Ketengericht en Zaakgericht
2009…. Package Deal tussen
Rijk, VNG en IPO
 Kwaliteitscriteria basis
 Provincie en Gemeenten
verantwoordelijk voor oprichting RUD
 Provincie aangewezen als regisseur
 Decentralisatie taken van Provincie naar
gemeenten
 Financiering door verschuiven
geldstromen
 Wettelijk borging RUD in de WABO (wet
algemene bepalingen omgevingsrecht)
RUD stelsel als uitgangspunt
Land dekkend RUD stelsel voor de
Uitvoering (Omgevingsdiensten)
BRZO samenwerking
Noordelijk RUD’s
Wat willen Gemeenten en
Klanten ?
 Snellere procedures in ruimtelijke
ordening/vergunningverlening.
 Lagere lasten
 Voorspelbare procedures en kwaliteit
 Lokale afwegingsruimte met aandacht voor lokale
belangen
Dubbele rol Provincie
 Opdrachtgever RUD
 Eigenaar RUD
 Bevoegd gezag voor
BRZO/IPPC
 Interbestuurlijke
toezichthouder !!!!!
Taken RUD
 Basistaken verplicht
naar de RUD
 Plustaken niet ..
– Bouwen
– Natuur en Bodem
– Geluid etc.
 Digitalisering
 Innovatie
Alle RUD’s hetzelfde ??
Grote verschillen:






Rechtsvorm
Omvang
Ervaring
Taken
Mandatering
Etcetera
Overeenkomst:
 Uitvoeringsorganisaties !!
Zomaar enkele verschillen…
Wet Bodembescherming
Doelen voor RUD
 Kwaliteitsverbetering uitvoering
vergunningverlening, toezicht/handhaving en
plustaken.
 Effectiviteit vergroten door leefomgevingsbrede
bundeling van uitvoerende taken voor
gemeenten, provincie en waterschappen
 Efficiëntie-vergroting onder andere door lage
overhead.
 Verhoging productie door streven naar
vastgestelde Norm
Kwaliteit als uitgangspunt
 Kwaliteitscriteria voor RUD en
…gemeenten?
 Gemeenten zien alle veranderingen als
één geheel: wet VTH, privatisering
bouwkundige toetsing en Omgevingswet
 Kennis bij gemeenten is beperkt
(advisering)
 Verschuiving uitvoering VTH naar RUD’s
 Bouwkundige toetsing naar
gecertificeerde bedrijven
Fryslân
Fryslân en de FUMO




De Friese RUD/Omgevingsdienst is FUMO
Onderdeel van een land dekkend RUD stelsel
Wordt wettelijk verankerd.
De FUMO voert ten behoeve van de bevoegde gezagen
(gemeenten, provincie en Wetterskip) basistaken uit voor
vergunningverlening, toezicht en handhaving (verplicht)
 Voert plustaken uit (aanvullend vrijwillig) voor o.a. Wabo
(veiligheid en milieu).
 In 2018 zal de omgevingswet voor een verdere integratie
van regelgeving met water en natuur zorgen.
Organisatie FUMO
Directeur
Front- Midoffice
Staf
Toetsing en
Vergunningverlening
Toezicht en
Handhaving
Specialistisch Advies
FUMO
 Werkt met eigen
zaaksysteem
 Volledig digitaal
 Front / Midoffice
(KCC)
 Webportal
 Backoffice met
specialisten
FUMO taken
• Toetsing, Vergunningverlening,
Toezicht/Handhaving en Plustaken:
Milieuwetgeving:
•
•
•
•
•
•
Bedrijven
Bodemzaken en Geluid
Vuurwerk
Zwemwater
Externe veiligheid
Etc.
FUMO taken
• Toetsing, Vergunningverlening,
Toezicht/Handhaving en Plustaken:
Briks taken:
•
•
•
•
•
•
Bouwzaken
Reclame
Inritten
Kappen van Bomen
Sloopzaken
Etc.
Relatie gemeenten-RUD
24
Relatie deelnemers - RUD
 Relatie is nog niet
stabiel
 Opdrachtgeverschap
gemeenten is in
ontwikkeling
 Opdrachtnemerschap
RUDin ontwikkeling
 Bedrijf is in ontwikkeling
 Veel dynamiek in
regelgeving
Proces als uitgangspunt





Optimaliseren organisatie, maar vooral processen
Gebruik maken van bestaande standaards
Zorg voor landelijke oplossingen en standaards
Werk samen aan realisatie
Zakelijk opereren
Doelen komende jaren
 Zorgen voor kwaliteit
tegen de juiste prijs.
 Volumevergroting ten
behoeve van
robuustheid en lagere
uurtarieven.
 Innovatie.
Doelstelling komende jaren..
De Omgevingswet (2018)
De Omgevingswet (2018)
Eén integrale wet
……..die ontwikkeling stimuleert en
……..die kwaliteit van de leefomgeving waarborgt
Streefbeeld 2018: Gemeenten
als onderdeel van keten
 Processen: ketengericht,
zaakgericht
 Interactie: Online en
interactief
 Informatie: objectgericht,
volledig digitaal.
Het digitaal stelsel
Omgevingswet
Laan van Leefomgeving
Ontwikkeling RUD






Niet meer te stoppen
Robuustheid en volumevergroting
Taakontwikkeling
Regie, Sturing en in Control
Kwaliteitseisen
Landelijke digitalisering t.b.v. deelnemers en
klanten.
 Basis voor Omgevingswet
Toekomst ?
Dank voor uw aandacht

similar documents