Bid management als gestructureerd bedrijfsproces

Report
EVEN VOORSTELLEN
Roelf Houwing
Smart Tenders
Winnen is de enige optie
Er is geen zilveren medaille
-
Neerlandicus
-
ICT’er
-
Implementatiemanager
-
Bid Manager
-
Ondernemer
WAAR DRAAIT HET OM?
UITLEGGEN WAT JE WILT
Filmpje
WAT IS HET PROBLEEM?
WANNEER HEBT U INVLOED?
AANBESTEDINGEN
•
Jaarlijkse besteding gemeenten >20.000 inwoners via aanbestedingen:
7 miljard Euro
Drempelbedragen:
-
Werken
5.000.000
-
Leveringen centrale overheid
130.000
-
Leveringen decentrale overheid
200.000
-
Diensten centrale overheid
-
Diensten decentrale overheid
130.000
200.000
Bronnen: TED, Aanbestedingskalender, TenderNed
Je eigen netwerk en informatie
PROCEDURES
•
Openbaar: direct aanbieden
• Leveringen, diensten
•
Niet openbaar: eerst kwalificeren, daarna aanbieden
• Leveringen, diensten, werken
•
Concurrentiegerichte dialoog: selectie van 3 partijen, dialoogrondes, daarna
gunning
• Diensten, werken
•
Onderhandelingsprocedure: selectie, daarna onderhandeling
• Diensten
•
Prijsvraag: bij architectuur of ruimtelijke ordening
• Werken
NIEUWE AANBESTEDINGSWET
•
EMVI tenzij…
•
Omzeteis moet worden gemotiveerd en mag niet groter zijn dan 300%
opdrachtwaarde
•
Proportionaliteitsbeginsel
•
Verbod op clusteren
•
Dus:
Kansen voor het MKB
ZELFKENNIS
Wordt er naar jullie core business gevraagd?
Kunnen jullie aan de eisen voldoen?
 Beschikken jullie over de juiste certificaten?
 Hebben jullie voldoende referenties?
 Kijk ook naar de inkoopvoorwaarden en de concept overeenkomst
Geloven jullie dat jullie een kans maken?
 Waar worden de punten mee verdiend?
Hebben jullie een partner nodig als hoofd- of onderaannemer?
Bij twijfel kun je altijd meedoen tot en met de vragenronde.
VRAGEN STELLEN
-
Goed lezen
-
Alle vragen noteren die bij je opkomen
-
Ook andere disciplines: verkoop, planning, uitvoering, juridisch
-
Beslissen welke vragen je daadwerkelijk zult stellen.
-
Focus op de informatie die je nodig hebt.
-
Bij vermoeden van fouten in de procedure: vraag stellen.
-
Inhoudelijke en relationele kant:
-
Geen vragen stellen waarop het antwoord in de stukken staat
-
Werk aan een positieve indruk
WINNENDE THEMA’S VASTSTELLEN
-
Balanceren tussen eigen verhaal en wat de klant wil horen.
-
Relevant voor klant en voor specifieke opdracht.
-
Doe de “Nou en?” test.
-
Onderbouw de thema’s met de voordelen voor de klant en voor de
opdracht.
- Lezen en luisteren is in eerste instantie
belangrijker dan schrijven!
SCHRIJVEN
•
Gebruik de termen van de aanbestedende dienst.
•
Als er meerdere schrijvers zijn, maak dan afspraken.
•
Maak een checklist vooraf
•
Beoordeel vooraf waarop de punten worden gescoord.
•
Stem de structuur van je document af op de aanbestedingsleidraad
•
Maak duidelijke verwijzingen naar de eisen en wensen.
•
Schrijf vanuit de vraag, van buiten naar binnen.
•
Schrijf beknopt, to the point. Additionele informatie in bijlagen.
•
Laat de aanbieding nakijken op taal- en spelfouten
GRAPHICS EN OPMAAK
•
Gebruik plaatjes en foto’s om je aanbieding te ondersteunen.
•
Zorg dat je plaatjes altijd een ondertitel hebben. Mag best meer dan één regel
zijn. Goede plaatjes met toelichting worden altijd gelezen.
•
Gebruik kaders om toelichtingen of voorbeelden te geven.
•
Gebruik de kantlijn om highlights uit de tekst weer te geven of om verwijzingen te
maken naar de eisen uit de aanbestedingsdocumenten.
•
Gebruik paragraaftitels om de kernboodschap van de alinea weer te geven.
PRIJSVORMING
•
Zoek samenwerking met andere bedrijven om een lage kostprijs te kunnen
realiseren.
•
Betrek je leveranciers bij de prijsvorming.
•
Schakel onderaannemers in om dingen te doen waar ze beter in zijn of die ze
goedkoper kunnen doen.
•
Richt de samenwerking zo in, dat margestapeling wordt voorkomen.
•
Overweeg om de marge per deelopdracht/product te varieren.
STOPZETTING PROCEDURE
Filmpje
VOORLOPIGE GUNNING
Kennisgeving aan alle aanbieders
Alcatel termijn
Verificatie bijeenkomst
Feedback vragen:
-
Wat was goed
-
Wat kon beter
Beoordelen of de beoordeling correct verlopen is.
WAT ALS JE VERLOREN HEBT?
•
Neem de feedback uit de verificatiebijeenkomst ter harte.
•
Onderhoud de relatie.
•
Als het om een opdracht ging met bepaalde contractduur, plan dan je
commerciele inspanningen in voor als het contract ten einde loopt.
•
Opteer voor opdrachten beneden de aanbestedingsdrempel
•
Leg de “Lessons learned” vast voor een volgende aanbesteding.
•
Zorg voor herbruikbaarheid van de teksten die je geschreven hebt.
WAT ALS JE GEWONNEN HEBT?
•
Bespreek direct de alternatieven waar niet naar gevraagd werd in de
aanbesteding.
•
Laat betrokkenheid zien.
•
Leg direct alle benodigde contacten.
•
Tref alle voorbereidingen voor een uitstekende uitvoering
•
Zorg snel voor vertrouwen.
•
Kies “low hanging fruit” om snel resultaten te laten zien.
•
Stel je op als partner en betrek je opdrachtgever bij keuzes.
CONTACT
[email protected]
www.smarttenders.nl
blog.smarttenders.nl
Lemmerkade 22
8344 DC Lelystad
Telefoon: 06 - 511 22 552
Winnen is de enige optie
Er is geen zilveren medaille

similar documents