Presentatie Startbijeenkomst 12 dec. 2011

Report
WELKOM
Startbijeenkomst
onderzoekstraject
bestuurlijke verzelfstandiging Plateau
Even voorstellen
• Paul Moltmaker
Algemeen Directeur Plateau
• Jan Littink
Procesbegeleider Leeuwendaal VOS/ABB
• Ron van der Raaij
Procesbegeleider financieel Leeuwendaal VOS/ABB
• Jorinde Dries-Talman
Bestuurlijk juridisch medewerker Onderwijs Gemeente Assen, Projectleider
Inhoud presentatie
1. Aanleiding
2. Onderzoeksopdracht en uitgangspunten
3. Projectstructuur
4. Onderzoeksopzet
Aanleiding
• Financiële en organisatorische ontvlechting
• Verzoek bestuurscommissie
• Bestuursopdracht
Onderzoeksopdracht
‘Breng alle consequenties van de mogelijke
bestuurlijke verzelfstandiging in beeld en
geef op basis daarvan aanbevelingen voor
het al dan niet verzelfstandigen van
Plateau’
Uitgangspunten onderzoekstraject
• Gezamenlijke projectgroep en stuurgroep
• Alleen gezonde organisatie verzelfstandigen
• Geen ‘heilig moeten’, indien onaanvaardbare
consequenties opnieuw overleg
• Gemeenteraad wordt meegenomen in het traject
De projectstructuur
Gemeenteraad
OR
B&W
GMR
Bestuurscie
Stuurgroep
Projectgroep
Projectgroep
Stuurgroep
- Jorinde Dries – Talman
- Paul Moltmaker
- Arend Klinkhamer
- Guido Visser
- Licette Hanenberg
- Johan Hoeksema
- Roelina Dik
Procesbegeleiders
- Jan Littink
- Ron van der Raaij
- Maurice Hoogeveen
- Willem Hulshof
Adviseurs
- Jorinde Dries – Talman
- Paul Moltmaker
Extern voorzitter
- Jan Littink
Opzet onderzoek
1.
2.
3.
4.
5.
Oriëntatiefase
Intentiefase
Onderzoeksfase
Besluitvormingsfase
Implementatiefase
(afhankelijk van besluit Raad)
Oriëntatie- en Intentiefase
• Oriëntatiefase
- Nut & Noodzaak
- Startnotitie
•
-
Intentiefase
Bestuursopdracht college
Plan van Aanpak
Communicatieplan
Onderzoeksfase
Stap 1: Financiële analyse
Planning & Control
Analyse ontwikkelingen in buurtgemeenten
Stap 2: Personeelszaken & kwaliteit van de organisatie
Stap 3: Onderwijs en Medezeggenschap
Stap 4: Bestuurlijke inrichting
Onderzoeksfase: Stap 1
• Financiële analyse:
- Prognose aantal leerlingen
- Exploitatie
- Personeel
- Huisvesting
- Meerjareninvesteringsplannen
- Balans &
weerstandsvermogen
- Kosten van administratie,
beheer en bestuur (ABB)
- Analyse
onderhoudsvoorzieningen
- Staat van de reserves
- Eventuele frictiekosten
Stap 1: vervolg
• Frictiekosten?
• Planning en control
• Analyse ontwikkelingen in buurtgemeenten?
Een belangrijk onderdeel binnen financiën is het op de juiste
wijze toelichten en communiceren van de uitkomsten.
Onderzoeksfase: Stap 2
• Personeel
- Onderwijspersoneel (CAO PO)
- Personeel stafbureau
Onderzoeksfase: Stap 3
• Onderwijs en medezeggenschap
- Consequenties van bestuurlijke verzelfstandiging voor
kwaliteit van het onderwijs
- (on)mogelijkheden voor de scholen
- Vormgeving medezeggenschap
- Onderwijsgerelateerde onderwerpen (WSNS e.d.)
Onderzoeksfase: Stap 4
• Bestuurlijke inrichting
- Visie en missie van de organisatie
- Bestuursvorm, filosofie en samenstelling
- Beoogde managementstructuur,
incl. ondersteuning
- Concept statuten en bestuursreglement
Besluitvormingsfase: wat wordt opgeleverd?
• Projectgroep levert rapport op met:
- Kansen van een verzelfstandiging
- Risico’s van een verzelfstandiging
- Consequenties van een verzelfstandiging
- Aanbevelingen over al dan niet verzelfstandigen
Besluitvormingsfase: betrokken actoren
1. Stuurgroep neemt besluit over voorstellen
projectgroep
2. Voorgenomen besluit wordt voorgelegd aan
GMR/OR
3. Bestuurscommissie/college nemen besluit over
voorstellen projectgroep
4. De Gemeenteraad besluit definitief over het al dan
niet verzelfstandigen van Plateau
Implementatiefase
• Is afhankelijk van besluit in besluitvormingsfase
• Indien positief besluit, in ieder geval aandacht voor:
- Bestuursleden werven en benoemen
(blijven dezelfde bestuursleden?)
- Civielrechtelijke overdracht
- Administratieve handelingen
- Afspraken borging planning & control
Globale planning
Fase
Planning
Oriëntatiefase
Oktober – november 2011
Onderzoeksfase
November 2011 – mei 2012
Besluitvormingsfase
Mei – september 2012
Evt. Implementatiefase
Oktober - december 2012
Evt. Nieuwe situatie
1 januari 2013
Communicatie
• U wordt op de hoogte gehouden over de
voortgang via:
- Startbijeenkomsten
- (nieuws)brieven
- Website Plateau
www.plateau-assen.nl
- Raadsleden via Digitale Raadkamer

similar documents