Rekentoets 2015 - 2016

Report
Welkom
Ouderavond vakkenpakket
1 december 2014
Rekentoets 2015 - 2016
Rekentoets gaat voor het eerst echt meetellen in
de slaag- /zakregeling
PTA artikel 14 e 1 en artikel 14 e 2
Rekentoets 6 of meer, Nederlands 5 of meer
Nederlands 6 of meer, rekentoets 5 of meer
Aangepaste rekentoets
 Voor wie?
 Leerlingen met een dyscalculie-verklaring
of leerlingen met aantoonbaar grote moeite
met rekenen, ondanks alle inspanningen
 Worden gescreend en ingebracht door de
docenten rekenen en wiskunde, gaat altijd in
overleg
Aangepaste rekentoets
consequenties
 Resultaat hetzelfde als regulier
 Leerlingen voor aangepaste rekentoets
moeten extra inspanningen verrichten
(bijvoorbeeld 1 b-uur tot de rekentoets
 Let op! Kan gevolgen hebben voor de
vervolgstudie
 Aangepaste rekentoets wordt niet zonder
meer gepropageerd
Ervaringen Bonifatius mavo
 Tweeëneenhalf jaar geleden al begonnen met
pilots
 Docent reken- en taalbeleid aangesteld
 Logistiek en inhoudelijk up-to-date
Resultaten tot nu toe
 Resultaten:
9 lln aangepaste toets, 4 x onvoldoende
 Totaal 118 lln, 8 x onvoldoende
 Vaardigheidscore:
 ¤Gemiddelde Bonifatiusmavo: 112,0
 ¤Landelijk gemiddelde: 104,1
Conclusie
 Iedere inspanning die we verrichten heeft
effect
 Blijft voor een aantal leerlingen enorm zwaar
 Nu het echt mee gaat tellen, verwachten we
nog betere resultaten
 De ervaring die we hebben
Vakkenpakketkeuze
Theoretische Leerweg
Klas 3 Bonifatius mavo
Kiezen
inspiratie
transpiratie
Leerwegen VMBO
 De theoretische leerweg
 De gemengde leerweg
 De kaderberoepsgerichte leerweg
 De basisberoepsgerichte leerweg
Sectoren




Techniek
Zorg en welzijn
Economie
Landbouw (Groen)
Vakkenpakketten bij de 4 sectoren
 De keuze is te verdelen in 3 delen
 Gemeenschappelijk deel
 Sectordeel
 Vrije deel
Gemeenschappelijk deel
 Voor alle leerlingen gelijk
 Verplichte examenvakken Nederlands, Engels
en Maatschappijleer (afgesloten in klas 3)
 Sport en Bewegen, en CKV
(afgesloten in klas 3, moet voldoende)
Sectordeel
De leerlingen kiezen 2 vakken
 Techniek
 Wiskunde
 Nask I (Natuur- Scheikunde I)
Sectordeel
 Zorg en Welzijn
 Biologie
 een keuze uit:
Wiskunde, Geschiedenis, Aardrijkskunde
Sectordeel
 Economie
 Economie
 een keuze uit:
Frans, Duits, Wiskunde
Sectordeel
 Landbouw
 Wiskunde
 een keuze uit:
Biologie of Nask I (Natuur- Scheikunde I)
Vrije deel
 Verder kiezen de leerlingen 2 vakken uit:
 De vakken die genoemd zijn bij het
sectordeel maar nog niet zijn gekozen.
 Het vak: Natuur- Scheikunde II
 Het vak: IT (Informatie Technologie)
Extra vak
 Dit extra (8e) vak is niet vrijblijvend.
 Positief bindend advies rapportbespreking.
 Roostertechnisch en getalsmatig moet het
mogelijk zijn.
Voorbeelden
 De leerling kiest het volgende examenpakket:
Ne En Ec Bi Fa Gs (Ma)
De leerling past in de sectoren Zorg en Welzijn
en Economie
 of:
Ne En Wi Nask 1 Ec Bi (Ma)
De leerling past in alle sectoren
Na het VMBO diploma TL
 Opleiding in het MBO (Middelbaar Beroeps
Onderwijs)
 Doorstromen naar de vierde klas Havo
ROC en AOC
 Regionale Opleidingen Centra
Middelbaar beroepsopleidingen in de sector:
 Techniek
 Zorg en Welzijn
 Economie
 Agrarische Opleidingen Centra
 sector Landbouw (Groen onderwijs)
BOL en BBL
De opleidingen kunnen gevolgd worden op
twee manieren:
 Beroepsopleidende leerweg BOL
dagonderwijs met stages tijdens de opleiding.
 Beroepsbegeleidende leerweg BBL
4 dagen werken 1 dag naar school
Niveau 3 en 4
 Leerlingen met een VMBO-diploma
Theoretische Leerweg stromen door naar
opleidingen op niveau 3 en 4.
 Met niveau 4 kun je doorstromen naar het HBO
onderwijs.
Havo
 Gemeenschappelijk deel:
Nederlands, Engels, Maatschappijleer, CKV en
Sport en bewegen
 4 profielen:
 Natuur en techniek
 Natuur en Gezondheid
 Economie en Maatschappij
 Cultuur en Maatschappij
Verplichte profielvakken




NT: Wiskunde-B en Nask I + II
NG: Biologie en Nask II + Wiskunde A/B
EM: Economie en Geschiedenis
+ Wiskunde A/B
CM: Geschiedenis en Kunst + Frans/Duits
Overstap 4 Havo: cultuurshock




Hoger niveau
Hoeveelheid leerstof
Tempo
Zelfstandigheid
Instroomeisen
 ZZC Gemiddeld SE cijfer on-afgerond 6,8 of
hoger.
 Emelwerda Gemiddeld SE cijfer on-afgerond 7
of hoger.
 Ned, Eng, Wis minimaal een 6 liefst hoger
Van VMBO naar Havo






Motivatie
Motivatie
Motivatie
Goede werkhouding = zelfstandigheid
Goede resultaten
Juiste vakken
Kiezen
 Wie doet wat?
Vakkenpakketkeuze klas 3
 Studiebeurs Zwolle
 Informatieavond Studie en Beroep i.s.m. Friese
Poort en ROC’s uit de regio
 Open dagen in januari (zie Bonisite)
 Doedag op Friese Poort in februari
 In de mentorles
Mentorlessen
 methode ‘Keuzedossier’




Boekje
Digitaal portfolio
Ouderparticipatie
Testen
Keuzedossier
 Wie ben ik
 Wat wil ik
 Wat kan ik
 Testen
Data vakkenpakketkeuze
 Begin februari, voor het derde rapport
 Adviezen docenten voor keuzevakken op
Magister
 Vakkenpakketkeuze in ‘Keuzedossier’
 Vakkenpakketformulier mee naar huis
Data vakkenpakketkeuze
 9/10 februari
 Rapport, adviezen en vakkenpakketkeuze
bespreken met de mentor
 2/6 maart
 Digitale keuze in ‘Keuzedossier’ ligt vast
 Leerlingen leveren het vakkenpakketformulier in
bij mentor.
Kiezen
Droom
Werkelijkheid
Heeft u nog vragen?
[email protected]

similar documents