Departament d`Economia i Coneixement. Generalitat de Catalunya

Report
El Registre Electrònic
d’Empreses Licitadores
Taller per a nous usuaris
Generalitat de Catalunya
Departament d’Economia i Coneixement
Departament d’Economia i Finances
Junta Consultiva de
Contractació Administrativa
1
BREU REFERÈNCIA AL MARC NORMATIU
 Directiva 2004/18/CE, de 31 de març de 2004, de coordinació dels
procediments d’adjudicació dels contractes públic d’obres, de subministraments
i de serveis.
 Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei de contractes del sector públic.
 Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la
Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.
 Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de Caràcter
Personal i el seu reglament.
 Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica.
 Decret 96/2004, de 20 de gener, pel qual es regula la utilització dels mitjans
electrònics en la contractació de l’Administració de la Generalitat.
 Decret 107/2005, de 31 de maig de creació del Registre Electrònic d’Empreses
Licitadores de la Generalitat de Catalunya, i Ordre ECF/340/2005 de 8 de juliol,
de l’aplicació informàtica.
 Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis
públics, i RD 1671/2009, de 6 de novembre.
 Decret 56/2009, de 7 d'abril, per a l'impuls i el desenvolupament dels mitjans
electrònics a l'Administració de la Generalitat .
 Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de
Catalunya.
Generalitat de Catalunya
Departament d’Economia i Coneixement
Departament d’Economia i Finances
Junta Consultiva de
Contractació Administrativa
2
Generalitat de Catalunya
Departament d’Economia i Coneixement
Departament d’Economia i Finances
Junta Consultiva de
Contractació Administrativa
3
3
QUÈ ÉS EL RELI?
El Registre Electrònic d’Empreses Licitadores, és un Registre administratiu,
públic, electrònic, de caràcter voluntari, gratuït i de validesa indefinida, que conté
dades i documents de l’empresa, referents a:
•
•
•
•
•
•
•
Personalitat jurídica i capacitat d’obrar
Obligacions tributàries
Representació
Solvència econòmica i financera
Solvència tècnica i professional
Classificacions empresarials de la Generalitat de Catalunya i de l’Estat
Prohibicions per contractar
Generalitat de Catalunya
Departament d’Economia i Coneixement
Departament d’Economia i Finances
Junta Consultiva de
Contractació Administrativa
4
Excepcions a la voluntarietat d’inscripció al RELI
Supòsits en que pot ésser o és obligatòria la prèvia inscripció al RELI
• Empreses d’inserció, centres especials de treball i entitats sense ànim de
lucre que tinguin com a finalitat la integració sociolaboral de persones amb risc
d’exclusió social que vulguin accedir a la reserva social.
• En els procediments d’adjudicació de contractes per mitjans electrònics:
• els òrgans de contractació podran exigir als Licitadors la prèvia inscripció en el
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades
(Disposició addicional 16ª, lletra j) del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre,
de LCSP.)
• les empreses licitadores que vulguin presentar les seves proposicions per mitjans
electrònics han d’estar inscrites al RELI així com les persones que actuen en
representació d’aquestes empreses.
(art.13 de la Ordre ECO/58/2012 de 22 de febrer de modificació de la Plataforma de
serveis de contractació pública, i d’incorporació del servei de sobre digital)
Generalitat de Catalunya
Departament d’Economia i Coneixement
Departament d’Economia i Finances
Junta Consultiva de
Contractació Administrativa
5
QUÈ ÉS LA RESERVA SOCIAL?
Concepte
El Govern de la Generalitat de Catalunya fixa una quantia econòmica per a la reserva social per a fomentar
objectius socials en la contractació de determinats contractes administratius a empreses d’inserció
sociolaboral, centres especials de treball (centres d’inserció laboral de disminuïts), o a entitats sense ànim
de lucre que tinguin com a finalitat la integració laboral o social de persones amb risc d’exclusió social. (Art.
35 de la Llei 31/2002, de mesures fiscals i administratives “Foment dels objectius socials en la contractació”)
Objectes contractuals
Obres i serveis de conservació
Manteniment de béns immobles;
Serveis de missatgeria, correspondència i distribució,
Serveis d’arts gràfiques, de neteja i bugaderia, de restauració,
Serveis de recollida i transport de residus, i
Serveis i els subministraments auxiliars per al funcionament de l’Administració
Tipus de contractes
Contractes menors o procediment negociat per raó de la quantia econòmica.
Inscripció prèvia en el RELI:
Les empreses que vulguin ser contractades s’han d’inscriure prèviament en el RELI (art. 35.5)
Altres previsions:
Possibilitat de l’aplicació d’aquesta reserva en l’àmbit de l’Administració local (art. 35.7).Referència expressa
a la Disposició addicional 5a. del TRLCSP, reservats a Centres Especials de Treball (CET)
Generalitat de Catalunya
Departament d’Economia i Coneixement
Departament d’Economia i Finances
Junta Consultiva de
Contractació Administrativa
6
RELACIONS ENTRE ELS SUBJECTES QUE
INTERVENEN EN EL RELI
1.Empreses licitadores
2.Gestor JCCA
Posen les dades i
documents al seu abast
Generalitat de Catalunya
Departament d’Economia i Coneixement
Departament d’Economia i Finances
Junta Consultiva de
Contractació Administrativa
3.Meses i Òrgans
de contractació
7
OBJECTIUS I FINALITATS
1.
Facilitar la concurrència de les empreses. Facilitar el procés d’invitació o
selecció d’empreses en els procediments negociats i contractes menors.
2.
Agilitar les actuacions de les administracions públiques catalanes en els
procediments d’adjudicació.
3.
Fer possible la contractació electrònica en l’àmbit de la Generalitat de
Catalunya, i és també l’eina principal de suport en la implantació
generalitzada dels procediments de contractació totalment electrònics.
4.
Registre amb validesa per a totes les administracions públiques de
Catalunya incloses les d’àmbit local i universitats públiques* i està obert
a la col·laboració tant amb altres Registres de licitadors de les
Administracions de fora de Catalunya com amb d’altres registres
electrònics o plataformes d’interoperabilitat (per exemple: PICA...)
* Disposició Addicional 2, apartat 3 de la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals,
administratives, financeres i del sector públic.
Generalitat de Catalunya
Departament d’Economia i Coneixement
Departament d’Economia i Finances
Junta Consultiva de
Contractació Administrativa
8
FUNCIONS DEL RELI
1. Inscriure les empreses i assignar-los un número registral.
2. Arxivar, preservar i custodiar la documentació registral en suport electrònic.
3. Facilitar als òrgans, meses de contractació i empreses l’accés electrònic
segur a les dades i documents dipositats al Registre.
4. Requerir l’actualització periòdica de les dades i documents registrals a les
empreses inscrites, cas que l’empresa no ho sol·liciti o no comuniqui els
canvis que s’hagin produït.
5. Anotar d’ofici les empreses que els òrgans competents han declarat en
situació de prohibició de contractar amb les administracions públiques.
6. Anotar d’ofici les classificacions empresarials atorgades des de la
Generalitat de Catalunya.
Generalitat de Catalunya
Departament d’Economia i Coneixement
Departament d’Economia i Finances
Junta Consultiva de
Contractació Administrativa
9
CONTINGUT DEL RELI
El RELI conté dades i documents relatius a :
•
•
•
•
•
•
•
Personalitat jurídica
Capacitat d’obrar
(inclou també les dades o documentació referents a les
autoritzacions o habilitacions administratives).
Representació
Solvència econòmica i financera
Solvència tècnica i professional
Classificacions empresarials
Prohibicions de contractar
Generalitat de Catalunya
Departament d’Economia i Coneixement
Departament d’Economia i Finances
Junta Consultiva de
Contractació Administrativa
10
CONTINGUT DEL RELI: DADES I DOCUMENTS
Dades
•
•
•
•
•
Personalitat jurídica
Capacitat d’obrar
Representació
Solvència econòmica i financera.
Solvència tècnica i professional
 Les dades s’han d’emplenar per la empresa dins els camps establerts
en sol·licitud telemàtica.
 L’empresa que tingui classificació empresarial de la Generalitat de
Catalunya que estigui vigent, i faci una sol·licitud d’inscripció o
actualització en el RELI, també haurà d’incorporar les dades de
solvència tècnica.
Generalitat de Catalunya
Departament d’Economia i Coneixement
Departament d’Economia i Finances
Junta Consultiva de
Contractació Administrativa
11
CONTINGUT DEL RELI: DADES I DOCUMENTS
Documents
1. Documentació societària de l’empresa o de l’entitat de personalitat
jurídica,capacitat d’obrar i representació (NIF, Constitució, Estatuts,
Escriptures de facultats de representants i apoderats/des i els seus DNI,
Canvis estatutaris: capital, denominació, domicili, objecte social… ).
2.
Documentació referent a les autoritzacions o habilitacions
administratives necessàries per portar a terme una activitat.
3. Documentació d’obligacions tributàries (certificats positius de la TGSS,
AEAT i GENCAT, i alta i darrer rebut de l’ IAE o l’exempció en el seu cas). Si
està exempt de l’ IAE pot marcar-ho a la sol·licitud o fer una declaració
d’exempció.
Generalitat de Catalunya
Departament d’Economia i Coneixement
Departament d’Economia i Finances
Junta Consultiva de
Contractació Administrativa
12
CONTINGUT DEL RELI: DADES I DOCUMENTS
Documents
4. Documentació de solvència econòmica i financera
- Informe financer
- Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil o professional i darrer
rebut de pagament.
- Comptes anuals dels dos darrers exercicis dipositats en el Registre
Mercantil o presentats en el Registre oficial que correspongui per la
naturalesa jurídica de l’entitat.
5. Documentació de solvència tècnica i professional
- Informe del número anual mitjà dels treballadors en situació d’alta de la
TGSS.
- Certificats d’experiència o de bona execució dels principals treballs
realitzats o declaracions responsables, en el seu cas.
- Certificats de qualitat (ISO, OHSAS, EMAS,...)
Generalitat de Catalunya
Departament d’Economia i Coneixement
Departament d’Economia i Finances
Junta Consultiva de
Contractació Administrativa
13
MANTENIMENT DE LES DADES I DOCUMENTS ACTUALITZATS
ART. 6 I 8 DECRET 107/2005, DE 31 DE MAIG
• Les empreses inscrites tenen l’obligació d’actualitzar les
dades i documents registrals i donar avís de qualsevol dada
errònia que contingui el RELI.
• Les empreses inscrites poden accedir a un calendari de
caducitats que les avisa de dades o documents caducats o
propers a caducar.
• Des de la JCCA es trameten regularment comunicats
recordatoris de dades i documents que estiguin caducades o
properes a caducar.
Generalitat de Catalunya
Departament d’Economia i Coneixement
Departament d’Economia i Finances
Junta Consultiva de
Contractació Administrativa
14
EFECTES DE LA INSCRIPCIÓ AL RELI ALS
PROCEDIMENTS DE LICITACIÓ (1)
(art. 7 Decret 107/2005)
• L’empresa inscrita no ha d’aportar els documents i les
dades que figurin en aquest registre i estiguin vigents,
només ha de presentar la declaració responsable de
que les dades són vigents.
• Els òrgans de contractació han de consultar si hi ha
informació registral de les empreses licitadores i
generar electrònicament d’ofici el certificat d’empresa
inscrita. Poden fer també consultes per activitat o àmbit
geogràfic.
Generalitat de Catalunya
Departament d’Economia i Coneixement
Departament d’Economia i Finances
Junta Consultiva de
Contractació Administrativa
15
EFECTES DE LA INSCRIPCIÓ AL RELI ALS
PROCEDIMENTS DE LICITACIÓ (2)
(art.7 Decret 107/2005)
• La informació registral obtinguda per mitjans electrònics té
validesa per a qualsevol procediment i forma d’adjudicació
contractual davant les administracions catalanes.
• La mesa o l’òrgan de contractació són competents en exclusiva
per establir la capacitat de les empreses licitadores per
contractar, d’acord amb la informació registral obtinguda en el
Registre. Si els òrgans de contractació detecten alguna
mancança o caducitat la JCCA recomana que els òrgans els ho
comuniquin directament a les empreses licitadores per tal que
ho aportin dins del període d’esmena.
Generalitat de Catalunya
Departament d’Economia i Coneixement
Departament d’Economia i Finances
Junta Consultiva de
Contractació Administrativa
16
EFECTES DE LA INSCRIPCIÓ AL RELI ALS
PROCEDIMENTS DE LICITACIÓ (3)
• Disposició addicional segona, apartat 3, de la Llei 2/2014, de
27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i
del sector públic:
“D’acord amb el que disposa la legislació de contractes del
sector públic, l’Administració de la Generalitat i els ens, els
organismes i les entitats que conformen el seu sector públic, i
també les entitats que conformen l’Administració local, les
universitats públiques i la resta d’institucions públiques de
Catalunya, han de reconèixer plens efectes jurídics a les
inscripcions de les empreses al Registre electrònic
d’empreses licitadores de la Generalitat de Catalunya.”
Generalitat de Catalunya
Departament d’Economia i Coneixement
Departament d’Economia i Finances
Junta Consultiva de
Contractació Administrativa
17
Relació del RELI amb altres sistemes de contractació electrònica:
Gestor Electrònic d’Expedients de Contractació de la Generalitat (GEEC)
Generalitat de Catalunya
Departament d’Economia i Coneixement
Departament d’Economia i Finances
Junta Consultiva de
Contractació Administrativa
18
Relació del RELI amb altres sistemes de contractació
electrònica: GEEC (Verificació de documentació tributària)
Una vegada proposat l’adjudicatari, l’expedient
s’envia a la bústia de la Unitat de Contractació a la
tasca Verificació de la Documentació, per tal de
comprovar que l’adjudicatari proposat està al
corrent de les seves obligacions tributàries
Prémer sobre el botó TGSS/AEAT
Connexió a TGSS/AEAT obligatòria:
• No es realitza cap descàrrega de
certificats
• És possible consultar les dades sobre el
compliment de les obligacions tributàries
del proposat a la pestanya de Certificats i
Documentació
Visualització immediata del resultat de la
consulta just després de realitzar la petició a
TGSS/AEAT
Generalitat de Catalunya
Departament d’Economia i Coneixement
Departament d’Economia i Finances
Junta Consultiva de
Contractació Administrativa
19
Relació del RELI amb altres sistemes de contractació electrònica:
Plataforma de Serveis de Contractació Pública (Sobre Digital)
Descarregar l’aplicació d’escriptori del licitador
Generalitat de Catalunya
Departament d’Economia i Coneixement
Departament d’Economia i Finances
Junta Consultiva de
Contractació Administrativa
20
Relació del RELI amb altres sistemes de contractació electrònica:
Plataforma de Serveis de Contractació Pública (Sobre Digital)
Descarregar l’aplicació d’escriptori del licitador
Generalitat de Catalunya
Departament d’Economia i Coneixement
Departament d’Economia i Finances
Junta Consultiva de
Contractació Administrativa
21
Relació del RELI amb altres sistemes de contractació electrònica:
Plataforma de Serveis de Contractació Pública (Sobre Digital)
Prémer l’opció “Empresa inscrita al RELI “ al preparar el sobre A de l’oferta des de
l’escriptori del licitador
Generalitat de Catalunya
Departament d’Economia i Coneixement
Departament d’Economia i Finances
Junta Consultiva de
Contractació Administrativa
22
DADES DE GESTIÓ RELI FEBRER 2014
Cens empreses inscrites al RELI:___________________________ 3.452
Certificats generats pels òrgans de contractació
des de l’1 de gener de 2014 fins el 28 de febrer de 2014:________
874
Persones usuàries del sistema:____________________________ 2.531
• Administració de la Generalitat :
316
• Organismes i empreses públiques:
541
• Entitats adherides:
1.674
Generalitat de Catalunya
Departament d’Economia i Coneixement
Departament d’Economia i Finances
Junta Consultiva de
Contractació Administrativa
23
QUÈ ES NECESSITA PER ÉSSER USUARI DEL
SECTOR PÚBLIC DEL RELI
• Disposar de la targeta electrònica de l’Agència Catalana de
Certificació (Catcert).
• Sol·licitar l’alta com a usuari en el RELI:
- Generalitat de Catalunya: mitjançant escrit adreçat a la
Secretaria Tècnica de la JCCA signat pel responsable de l’òrgan
designant l’usuari amb nom i cognoms, DNI, càrrec o destinació i
correu electrònic.
- Entitats Locals: mitjançant l’Extranet de les Administracions
Catalanes (EACAT).
• Tenir l’autorització de la sol·licitud d’alta per part de la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de
Catalunya.
Generalitat de Catalunya
Departament d’Economia i Coneixement
Departament d’Economia i Finances
Junta Consultiva
de Contractació Administrativa
24
Generalitat de Catalunya
Departament d’Economia i Coneixement
Departament d’Economia i Finances
Junta Consultiva
de Contractació Administrativa
25
25
Generalitat de Catalunya
Departament d’Economia i Coneixement
Departament d’Economia i Finances
Junta Consultiva
de Contractació Administrativa
26
26
Generalitat de Catalunya
Departament d’Economia i Coneixement
Departament d’Economia i Finances
Junta Consultiva
de Contractació Administrativa
27
27
Generalitat de Catalunya
Departament d’Economia i Coneixement
Departament d’Economia i Finances
Junta Consultiva
de Contractació Administrativa
28
28
Generalitat de Catalunya
Departament d’Economia i Coneixement
Departament d’Economia i Finances
Junta Consultiva
de Contractació Administrativa
29
29
Generalitat de Catalunya
Departament d’Economia i Coneixement
Departament d’Economia i Finances
Junta Consultiva
de Contractació Administrativa
30
30
CONSULTA EMPRESA LICITADORA
En aquesta consulta tenim dues opcions:
• Obtenir informació i veure una fitxa resum amb les
dades de l’empresa licitadora (amb validesa
merament informativa)
• Generar el certificat electrònic amb validesa jurídica.
Generalitat de Catalunya
Departament d’Economia i Coneixement
Departament d’Economia i Finances
Junta Consultiva
de Contractació Administrativa
31
Generalitat de Catalunya
Departament d’Economia i Coneixement
Departament d’Economia i Finances
Junta Consultiva
de Contractació Administrativa
32
32
Generalitat de Catalunya
Departament d’Economia i Coneixement
Departament d’Economia i Finances
Junta Consultiva
de Contractació Administrativa
33
33
Generalitat de Catalunya
Departament d’Economia i Coneixement
Departament d’Economia i Finances
Junta Consultiva
de Contractació Administrativa
34
34
Generalitat de Catalunya
Departament d’Economia i Coneixement
Departament d’Economia i Finances
Junta Consultiva
de Contractació Administrativa
35
35
Generalitat de Catalunya
Departament d’Economia i Coneixement
Departament d’Economia i Finances
Junta Consultiva
de Contractació Administrativa
36
36
Generalitat de Catalunya
Departament d’Economia i Coneixement
Departament d’Economia i Finances
Junta Consultiva
de Contractació Administrativa
37
37
Generalitat de Catalunya
Departament d’Economia i Coneixement
Departament d’Economia i Finances
Junta Consultiva
de Contractació Administrativa
38
38
Generalitat de Catalunya
Departament d’Economia i Coneixement
Departament d’Economia i Finances
Junta Consultiva
de Contractació Administrativa
39
39
Generalitat de Catalunya
Departament d’Economia i Coneixement
Departament d’Economia i Finances
Junta Consultiva
de Contractació Administrativa
40
40
OPCIONS SIGNATURA DIGITAL
Acrobat Reader, el programa per obrir els documents PDF, aporta unes funcionalitats pel tractament de la signatura
digital que ens permet veure certs atributs de la signatura i fins i tot validar-la.
Hi ha tres possibilitats d’imatge:
•
Validesa desconeguda: La signatura és correcta en qualsevol cas, el Acrobat Reader interpreta que la signatura
no és de confiança. Es tracta d’un error generat des del nostre PC, no és un missatge del navegador ni de la
xarxa. Per evitar aquest missatge cal incorporar a CatCert com a entitat de certificació de confiança.
EXISTEIXEN DOS VIES PER FER-HO:
1) Accedir a l’Acrobat i dins l’opció d’administrar “identidades de confianza”, afegir com a contacte els certificats
descarregats des de CatCert i indicant el EC-ACC (Entitat de certificació de l'Agència Catalana de Certificació)
com a “raíz de confianza” i llavors s’accepten els altres dos, o només incorporant el EC-SAFP (Entitat de
Certificació de la Secretaria d’Administració i Funció Pública), també cal indicar-li que és arrel de confiança.
Els passos concrets són els següents: - Clicar sobre la imatge de la signatura i seguir els següents passos:
- Anar a propietats de la signatura
- Anar a mostrar certificat
- Seleccionar el primer pas de la cadena d’emissió del certificat
- Anar a la pestanya “confiar”
- Agregar les identitats de confiança.
2)Accedir a la pàgina web de l’Agència Catalana de Certificació (http://www.catcert.cat). Accedir dins de l’apartat
SUPORT de la pàgina web a “BAIXADA DE CLAUS PÚBLIQUES” i procedir a baixar les claus públiques de la
Generalitat de Catalunya.
•
Signatura vàlida: La signatura és vàlida i el nostre Acrobat Reader ja el reconeix com a tal
•
Signatura no vàlida: La signatura no és vàlida. Exemple:Certificat caducat
Generalitat de Catalunya
Departament d’Economia i Coneixement
Departament d’Economia i Finances
Junta Consultiva
de Contractació Administrativa
41
Generalitat de Catalunya
Departament d’Economia i Coneixement
Departament d’Economia i Finances
Junta Consultiva
de Contractació Administrativa
42
42
Generalitat de Catalunya
Departament d’Economia i Coneixement
Departament d’Economia i Finances
Junta Consultiva
de Contractació Administrativa
43
43
Generalitat de Catalunya
Departament d’Economia i Coneixement
Departament d’Economia i Finances
Junta Consultiva
de Contractació Administrativa
44
44
Arxiu que acompanya sempre el certificat electrònic i on es guarda
l’encriptat de la signatura electrònica
Generalitat de Catalunya
Departament d’Economia i Coneixement
Departament d’Economia i Finances
Junta Consultiva
de Contractació Administrativa
45
45
Generalitat de Catalunya
Departament d’Economia i Coneixement
Departament d’Economia i Finances
Junta Consultiva
de Contractació Administrativa
46
46
Generalitat de Catalunya
Departament d’Economia i Coneixement
Departament d’Economia i Finances
Junta Consultiva
de Contractació Administrativa
47
47
Generalitat de Catalunya
Departament d’Economia i Coneixement
Departament d’Economia i Finances
Junta Consultiva
de Contractació Administrativa
48
48
Generalitat de Catalunya
Departament d’Economia i Coneixement
Departament d’Economia i Finances
Junta Consultiva
de Contractació Administrativa
49
49
Generalitat de Catalunya
Departament d’Economia i Coneixement
Departament d’Economia i Finances
Junta Consultiva
de Contractació Administrativa
50
50
Generalitat de Catalunya
Departament d’Economia i Coneixement
Departament d’Economia i Finances
Junta Consultiva
de Contractació Administrativa
51
51
Generalitat de Catalunya
Departament d’Economia i Coneixement
Departament d’Economia i Finances
Junta Consultiva
de Contractació Administrativa
52
52
Generalitat de Catalunya
Departament d’Economia i Coneixement
Departament d’Economia i Finances
Junta Consultiva
de Contractació Administrativa
53
53
Generalitat de Catalunya
Departament d’Economia i Coneixement
Departament d’Economia i Finances
Junta Consultiva
de Contractació Administrativa
54
54
Generalitat de Catalunya
Departament d’Economia i Coneixement
Departament d’Economia i Finances
Junta Consultiva
de Contractació Administrativa
55
55
Generalitat de Catalunya
Departament d’Economia i Coneixement
Departament d’Economia i Finances
Junta Consultiva
de Contractació Administrativa
56
56
Generalitat de Catalunya
Departament d’Economia i Coneixement
Departament d’Economia i Finances
Junta Consultiva
de Contractació Administrativa
57
57
ADREÇES D’INTERÈS
•
Accés a l’aplicació
•
Servei d’atenció d’usuaris
correu electrònic: [email protected]
telèfon: 902 76 70 04
•
Junta Consultiva de Contractació Administrativa
web: http://www.gencat.cat/economia/jcca/
telèfon: 935 528 090
adreça: Passeig de Gràcia, 19, 5a planta
•
Consorci Administració Oberta de Catalunya
http://www.aoc.cat
•
EACAT (Extranet de les administracions catalanes)
correu electrònic: http://suport.aoc.cat
Generalitat de Catalunya
Departament d’Economia i Coneixement
Departament d’Economia i Finances
Junta Consultiva
de Contractació Administrativa
https://reli.gencat.cat
58

similar documents