PowerPoint Presentation - Trung tâm quan trắc môi trường

Report
http://www.vea.gov.vn
Tổng cục Môi trường
Trung tâm Quan trắc môi trường
TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG
QUẢN LÝ, CHIA SẺ VÀ SỬ DỤNG
SỐ LIỆU QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG
Trung tâm Quan trắc môi trường
Đà Lạt, 4/10/2013
http://www.vea.gov.vn
Tổng cục Môi trường
Trung tâm Quan trắc môi trường
NỘI DUNG TRÌNH BÀY
1. Quản lý số liệu quan trắc môi trường
2. Một số hình thức khai thác, công bố thông
tin, dữ liệu quan trắc môi trường
http://www.vea.gov.vn
1. Quản lý số liệu quan trắc môi trường
1. Cấp Trung Ương:
Tổng cục Môi trường
Trung tâm Quan trắc môi trường
Các cấp thực hiện quan trắc môi trường:
 Tổng cục Môi trường (Trung tâm QTMT)
 Mạng lưới QTMT QG
 Các đơn vị trong Bộ TNMT (Trung tâm KTTV quốc gia,
Cục Quản lý TNN, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài
nguyên nước, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam…)
2. Cấp địa phương (các Sở TN&MT)
3. Cấp bộ, ngành
4. Cơ sở SXKD, KCN, CCN,…
http://www.vea.gov.vn
1. Quản lý số liệu quan trắc môi trường
1.
Thông tin, dữ liệu quan trắc môi trường chưa được quản lý thống
nhất, đồng bộ, gây khó khăn cho công tác khai thác, sử dụng;
Tổng cục Môi trường
Trung tâm Quan trắc môi trường
Một số tồn tại hiện nay:
2.
Chưa có cơ chế quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ
liệu QTMT giữa các đơn vị trong Bộ TN&MT và các bộ/ ngành, địa
phương;
3.
Hạn chế trong đầu tư/ quan tâm cho quản lý thông tin, dữ liệu QTMT
(một số đã có sự đầu tư và có nhu cầu lưu trữ & quản lý số liệu
bằng CSDL)
4.
Hạn chế trong công nghệ và giải pháp quản lý thông tin, dữ liệu;
5.
Chưa khai thác hiệu quả số liệu quan trắc  lãng phí trong đầu tư
(đặc biệt khi xu hướng đầu tư cho QT tự động liên tục ngày càng
mở rộng)
http://www.vea.gov.vn
1. Quản lý số liệu quan trắc môi trường
Tổng cục Môi trường
Trung tâm Quan trắc môi trường
Định hướng công tác quản lý thông tin, dữ
liệu QTMT
Hình thành cơ chế quản lý thông tin, dữ liệu
QTMT;
Đối tượng áp dụng là các tổ chức có liên quan
đến hoạt động quan trắc môi trường

Ban hành Thông tư của Bộ TN&MT quy
định việc quản lý thông tin, dữ liệu QTMT
http://www.vea.gov.vn
ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ SỐ LIỆU QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG
 Cơ quan quản lý thông tin, dữ liệu QTMT:
Tổng cục Môi trường
Trung tâm Quan trắc môi trường
Theo đó quy định:
- Cơ quan quản lý thông tin, dữ liệu QTMT cấp TƯ,
- Cơ quan quản lý thông tin, dữ liệu QTMT cấp địa phương;
- Cơ quan quản lý thông tin, dữ liệu QTMT chuyên ngành.
 Đơn vị thực hiện QT: là các cơ quan, tổ chức thực
hiện chương trình, kế hoạch QTMT
 Nội dung quản lý thông tin, dữ liệu QTMT bao gồm:
- Chế độ báo cáo;
-
Chế độ lưu trữ thông tin, dữ liệu QTMT;
Chế độ khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu QTMT.
http://www.vea.gov.vn
Tổng cục Môi trường
Trung tâm Quan trắc môi trường
ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ SỐ LIỆU QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG
QUY ĐỊNH CHO:
- QT định kỳ- QT tự
động, liên tục
- Báo cáo QT
- Số liệu/kết quả QT
http://www.vea.gov.vn
ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ SỐ LIỆU QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG
Chế độ lưu trữ thông tin, dữ liệu QTMT:
LƯU TRỮ TT, DL
TRUNG ƯƠNG
LƯU TRỮ TT, DL
NGÀNH
Tổng cục Môi trường
Trung tâm Quan trắc môi trường
- Trung
TỰ LƯU TRỮ
LƯU TRỮ TT, DL
ĐỊA PHƯƠNG
tâm Quan trắc
môi trường, TCMT
- Các cơ quan quản lý TT,
DL QTMT chuyên ngành
- Sở TN&MT
-Các đơn vị thực hiện
quan trắc;
-BQL khu KT, KCNC,
KCN và CQ Qlý cụm CN
Công bố trên
trang thông tin
điện tử
Danh mục các TT, DL
QTMT cấp TƯ
Danh mục các TT, DL
QTMT chuyên ngành
Danh mục các TT, DL
QTMT địa phương
Chế độ công bố, chia sẻ thông tin, dữ liệu QTMT:
http://www.vea.gov.vn
ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ SỐ LIỆU QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG
Trách nhiệm quản lý thông tin, dữ liệu QTMT:
Tổng cục Môi trường
Trung tâm Quan trắc môi trường
1. Trách nhiệm chung:

Thực hiện tiếp nhận, lưu trữ và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc,

Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo

Cung cấp và chia sẻ thông tin, dữ liệu quan trắc môi trường theo
yêu cầu từ cơ quan quản lý cấp trên

Công bố thông tin, dữ liệu QTMT theo quy định
2. Trung tâm QTMT – TCMT (cơ quan quản lý thông tin, dữ liệu
QTMT cấp TƯ):

Hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác thu thập, quản lý,
bảo mật, trao đổi, chia sẻ thông tin, dữ liệu QTMT;

Chủ trì xây dựng phần mềm quản lý số liệu QTMT để thống nhất sử
dụng trong phạm vi toàn quốc; xây dựng và quản lý CSDL về QTMT
quốc gia;

Xây dựng, trình Bộ trưởng phê duyệt danh mục dữ liệu QTMT QG
được phép công bố theo quy định hiện hành.
2. Một số hình thức khai thác,
công bố thông tin, dữ liệu QTMT
http://www.vea.gov.vn
1. Các hình thức khai thác, công bố số liệu quan trắc
 Bản đồ chất lượng môi trường nước, không khí;
Tổng cục Môi trường
Trung tâm Quan trắc môi trường
 Khai thác số liệu bằng các chỉ số chất lượng môi trường;
 Báo cáo nhanh;
 Báo cáo hiện trạng môi trường
 Bộ chỉ thị môi trường/ Bộ chỉ tiêu thống kê môi trường
 …
2. Các công cụ công bố, công khai thông tin, dữ liệu QT
 Trang web
 Bảng điện tử
 Ấn phẩm xuất bản
 Hệ thống kiểm soát, giám sát…
http://www.vea.gov.vn
KHAI THÁC SỐ LIỆU QUA CÁC BẢN ĐỒ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG
Tổng cục Môi trường
Trung tâm Quan trắc môi trường
. Phân vùng chất lượng nước LVS Cầu
http://www.vea.gov.vn
KHAI THÁC SỐ LIỆU QUA CÁC BẢN ĐỒ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG
Tổng cục Môi trường
Trung tâm Quan trắc môi trường
. Phân vùng ô nhiễm bụi trong không khí của Hà Nội
http://www.vea.gov.vn
KHAI THÁC SỐ LIỆU QUA CỔNG THÔNG TIN VÀ BẢNG ĐIỆN TỬ
Tổng cục Môi trường
Trung tâm Quan trắc môi trường

Chỉ số chất lượng môi trường AQI trên Cổng thông tin
http://www.vea.gov.vn
KHAI THÁC SỐ LIỆU QUA CỔNG THÔNG TIN VÀ BẢNG ĐIỆN TỬ
Tổng cục Môi trường
Trung tâm Quan trắc môi trường
Đưa số liệu chất lượng không khí trên Bảng điện tử
Bảng thông tin điện tử tại Hà Nội
Bảng thông tin điện tử tại Tp. HCM
Dự kiến lắp đặt thêm 2 BĐT tại Hà Nội:

Trụ sở Bộ TN&MT – số 10 Tôn Thất Thuyết;

Trụ sở Trung tâm QTMT – 556 Nguyễn Văn Cừ.
http://www.vea.gov.vn
KHAI THÁC SỐ LIỆU QUA TẠP CHÍ VÀ CÁC ẤN PHẨM
Tổng cục Môi trường
Trung tâm Quan trắc môi trường

Công bố chỉ số chất lượng môi trường trên tạp chí
http://www.vea.gov.vn
KHAI THÁC SỐ LIỆU QUA CÁC HỆ THỐNG KIỂM SOÁT, GIÁM SÁT
Giám sát số liệu các trạm QT tự động, liên tục
qua màn hình hiển thị:
Tổng cục Môi trường
Trung tâm Quan trắc môi trường

1.
Phòng điều khiển trung tâm
2.
Phòng LĐ Tổng cục MT
3.
Phòng LĐ Bộ TNMT
http://www.vea.gov.vn
KHAI THÁC SỐ LIỆU QUA CÁC HỆ THỐNG KIỂM SOÁT, GIÁM SÁT
Tổng cục Môi trường
Trung tâm Quan trắc môi trường
. Kiểm duyệt số liệu quan trắc trên Cổng thông tin
Đánh dấu số liệu bất
thường
http://www.vea.gov.vn
KHAI THÁC SỐ LIỆU QUA CÁC HỆ THỐNG KIỂM SOÁT, GIÁM SÁT
Tổng cục Môi trường
Trung tâm Quan trắc môi trường
. Cảnh báo trên website hoặc trên màn hình theo dõi trực tuyến
Cảnh báo số liệu
vượt ngưỡng
QCVN
http://www.vea.gov.vn
Tổng cục Môi trường
Trung tâm Quan trắc môi trường
KHAI THÁC SỐ LIỆU QUA CÁC HỆ THỐNG BÁO CÁO NHANH
QUAN TRẮC ĐỊNH KỲ
. Báo cáo ngay sau khi có kết quả QT
. Báo cáo ngắn gọn
. Đánh giá tổng hợp qua chỉ số (WQI)
. Nêu vấn đề MT nổi bật của đợt QT
. So sánh cùng kỳ năm trước
QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC
(Báo cáo tuần, tháng, quý, năm)
. Tỷ lệ số liệu có thể sử dụng
. Diễn biến của các thông số
. Tỷ lệ số liệu vượt QCVN theo TB 1h,
TB 24h
• Lãnh đạo
• Cơ quan quản lý
• Các địa phương
có liên quan
http://www.vea.gov.vn
Tổng cục Môi trường
Trung tâm Quan trắc môi trường
MỘT SỐ HÌNH THỨC KHÁC
 Cảnh báo vượt ngưỡng QCVN qua SMS
 Khai thác số liệu QT trên bản đồ của
smartphone
 Đưa số liệu QT tự động vào các mô hình dự
báo, mô hình lan truyền, mô hình đánh giá
tác động,…
 Kết hợp số liệu QT không khí tự động với ảnh
viễn thám xây dựng các bản đồ chất lượng
không khí diện rộng
 …
Tổng cục Môi trường
Trung tâm Quan trắc môi trường
http://www.vea.gov.vn
Trân trọng cảm ơn

similar documents