Borculo - Slinge Berkel

Report
Voorlichting
LWOO-/PrO-traject
14 oktober 2014
MaxX Praktijkonderwijs
AOC Oost locatie Borculo
Het Assink Lyceum
Staring College
2
Verschil PrO en LWOO
 PrO werkt meer expliciet vanuit de
onderwijsbehoefte van de leerling met als
doel branchegerichte en erkende
certificaten.
 Leerlingen met LWOO-indicatie zijn
binnen het VMBO gebonden aan bepaalde
vakkenpakketten en exameneisen.
3
Algemene informatie
Indicatiestelling PrO en LWOO
bij
Vereniging Regionale Verwijzingscommissies VO
www.rvc-vo.nl
(voor brede algemene info en wettelijke regelingen)
4
Agendapunten
 RVC (na 01-08-2015 door SWV).
 Tijdpad, procedure, adressen en
onderwijskundig rapport.
 LWOO-/PrO-testdag.
 Aanmelding leerlingen met speciale
ondersteuningsbehoeften en/of
nieuwkomers.
5
Aanmelding voor LWOO-/PrO-test
Twee opties:
1) Bij voorkeur aanmelding via OSO –
Overstapservice Onderwijs.
2) Aanmelding via “oude” onderwijskundig
rapport (OKR).
6
Ad 1) Aanmelden via OSO
 PO-school mailt OSO-aanmeldingsformulier
naar mailadres VO-school.
 VO-school haalt leerlingdossier (incl. bijlage
LOVS-leerlingrapport + onderwijskundige
bijlage) digitaal op.
7
Ad 2) Aanmelden via “oude” OKR
“Oude” onderwijskundig rapport
(incl. Cito leerlingrapport en
handtekeningenpagina) wordt gemaild naar
mailadres aangegeven op laatste pagina.
8
Voor alle toetsen en tests geldt:
Gebruik alleen dit jaar toegestane toetsen.
Zie hiervoor: www.swvslingeberkel.nl
 Passend Onderwijs
 Aanmelding LWOO/PrO
 Staatscourant Nr. 25727 16 september 2014
9
Wanneer zeker aanmelden?
1) Als een leerling wordt aangemeld bij het Praktijkonderwijs.
2) Als een leerling wordt aangemeld voor een VMBO-instroomniveau
(basis - theoretisch) én er sprake is van een relatieve
leerachterstand van 0,25 of meer in twee of meer domeinen
(inzichtelijk rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spellen;
niet zijnde de combinatie technisch lezen en spellen).
Relatieve leerachterstand
Relatieve leerachterstand:
* 0,25 tot 0,50 = LWOO
* 0,50 of groter = PrO
= 1- (DLE/DL)
= 1- (40/53) = 0,25
= 1- (26/53) = 0,50
10
Wanneer zeker aanmelden? (vervolg)
3) Als een leerling door langdurige zorg net niet
meer aan de LWOO-/PrO-criteria voldoet, maar u
vindt extra ondersteuning wel nodig, omdat de
leerling anders binnen de kortste keren wel weer
aan de criteria voldoet.
Met andere woorden: het niet continueren van
zorg brengt de oude situatie weer terug.
11
Vreemdelingen / Nieuwkomers
Bij een nieuwkomer, die gerekend vanaf de datum van
aanmelding bij de RVC, korter dan 2 jaar in Nederland
verblijft, mag worden uitgegaan van een
leerachterstand van 2 jaar op alle domeinen
(= 0,33 = LWOO).
Het is desondanks belangrijk uit te zoeken of de
leerling beter af is met VMBO + LWOO of met
praktijkonderwijs. Dus toch toetsen en nagaan wat het
werkelijke didactisch niveau is!
12
Voldoen aan criteria
Er kan pas na intelligentieonderzoek (NIO) en onderzoek van het
sociaal-emotioneel functioneren (NPV-J) worden bezien of de
leerling aan alle criteria voldoet.
Het voortgezet onderwijs laat dit onderzoek afnemen door een
testbureau en betaalt dit.
Als het IQ boven 90 uitkomt, kan een basisschool gevraagd
worden aanvullend nog een gedragsbeoordelingslijst in te vullen,
teneinde toch kans te maken op LWOO-toekenning. (Meestal gaat
het dan om een AVL-Apeldoornse Vragenlijst.)
Het opgemaakte onderzoeksrapport wordt verstuurd naar ouders
en basisschool.
13
Tijdpad & procedures 2015-2016
Zie ontvangen tijdpad & procedure!
 aanmelding vóór 1 december 2014 testdag
LWOO/PrO:
 woensdag 7 januari 2015 (Het Assink Lyceum)
 woensdag 14 januari 2015 (AOC/MaxX/Staring)
 mail Cito Leerlingrapport (incl. toetsresultaten van
medio groep 8) voor 15 maart 2015 + aanmelding
“laatkomers”
 woensdag 15 april 2015: testdag LWOO/PrO
14
15
Leerling met extra ondersteuningsbehoeften
Het is niet altijd verstandig c.q. mogelijk leerlingen
met een forse ondersteuningsbehoefte te plaatsen
in het reguliere Voortgezet Onderwijs.
Dit vraagt tijdig overleg tussen PO, ouders en VO.
Meld deze leerlingen vroegtijdig (vanaf nu) en
wacht niet tot maart/april 2015.
16
Verzoek
Gaat een leerling uiteindelijk naar een
andere VO-school dan waar hij is aangemeld
voor onderzoek, geef dit dan even door aan
de school waar het onderzoek is uitgevoerd.
Dit voorkomt “dubbele” aanmelding!
17

similar documents