Leven Lang Groen Leren

Report
Leven Lang
Groen Leren
Manifestatie groen onderwijs
Marcel Creemers (Citaverde)
Arry Verhage (Agro Opleidingshuis)
Liesbeth van der Vegt (LTO)
12 november 2014
Samenwerkende
partijen
Samenwerking in pilots
• VHG & Wellant/Helicon/Edudelta
• LTO & Citaverde
• VBW & AOC Oost
• Cumela & AOC Terra
Leven Lang
GroenLeren
Aanleiding
Brancheorganisaties worden geconfronteerd met:
• Ondernemers en medewerkers die (bij)geschoold
dienen te worden vanwege brancheontwikkelingen
• Medewerkers die van buiten de branche instromen
(zij-instromers) en geschoold dienen te worden.
Branches hebben een sterke behoefte om het initieel
onderwijs te laten aansluiten op het post-initieel
onderwijs en via het post-initieel onderwijs mede
sturing te geven op het vakonderwijs.
Leven Lang
GroenLeren
Doelstelling
Bepalen gezamenlijke uitgangspunten voor het
organiseren en financieren van groen post-initieel
vakonderwijs in samenhang met initieel vakonderwijs.
Dit leidt tot een logisch samenhangend geheel voor
leerlingen, medewerkers en ondernemers.
Leven Lang
GroenLeren
Verschillen & Overeenkomsten
Initieel
Post-initieel
Vakkennis en laatste ontwikkelingen, Gericht op de praktijk
Lesmateriaal digitaal en fysiek
Inzet docenten en deskundigen met/uit praktijk(kennis)
Regionaal aanbod
Brede basis
scholingsbehoefte breed
Meer functiegericht,
scholingsbehoefte diepgaander
Meerjarige scholingsperiode
Korte scholingsperiode
Gericht op jongeren
Gericht op werkenden
Aanbod gehele jaar, overdag
Aanbod ‘dalperiodes’ werk, ‘s avonds
Bekostiging overheid
Bekostiging werkgever/werknemer
BOL en BBL
BBL en cursussen
Via BKS (kwalificatiedossier)
Maatwerk (voor bedrijven)
Leven Lang
GroenLeren
Gewenste samenhang vanuit
overeenkomsten
Verdieping
Post initiële
module
Initieel
onderwijs
Keuzedeel
Post initiële
module
Les module
Post initiële
module
Leven Lang
GroenLeren
Vormgeving modules (gewenste situatie)
Inhoud
• Inhoudelijk inspelend op ontwikkelvraag/ontwikkelbehoefte
• Duidelijke verbinding module aan functie/functiegroep
• Passend bij de kennis en ervaring doelgroep
• Didactische werkvorm passend bij doelgroep
• Wijze van toetsing
Opzet
• Prijs
• Levertijd
• Bereikbaarheid
• Tijdsduur en tijdstip
• Studiebelasting
Klankbordgroep met vertegenwoordigers branches
Leven Lang
GroenLeren
Financiering (vragen/opzet)
• Mate waarin sociale partners de procedure voor het
erkennen van opleiders en modules onderschrijven en
erkennen
• Mate van onafhankelijkheid in het uitvoeren van de
procedure
• Ondernemers zijn niet eenduidig in hun mening over dit
onderwerp.
• Aanpassen methodiek brengt kosten met zich mee voor het
aanpassen van het systeem voor de
administratieve/financiële afhandeling subsidieaanvragen.
• Hoe om te gaan met medewerkers die in het kader van hun
loopbaan / carrière een module willen volgen die erkend is
in een andere groene branche.
Leven Lang
GroenLeren
Vragen
Leven Lang Groen Leren
=
Samenwerken van onderwijs en
bedrijfsleven in scholing van
werkenden én blijvende verbinding
maken naar initieel onderwijs
Leven Lang
GroenLeren
Resultaten pilots
• VHG & Wellant/Helicon/Edudelta
• Branche-erkende opleiding ‘Aankomend projectleider’ niveau 4
• LTO & Citaverde
• Module systeem voor Boomteelt
• VBW & AOC Oost
• Module ‘klantgericht werken’ (meer kassa-aanslagen)
• Cumela & AOC Terra
• Module ‘bemesting’
Wat vindt u?
Stellingenronde
Leven Lang
GroenLeren
Stelling 1
• Verbinding tussen regulier en cursorisch
onderwijs heeft een toegevoegde waarde
voor docent én deelnemer
bijvoorbeeld gezamenlijke lesprogramma’s,
gezamenlijke uitvoering én samen in de klas
Leven Lang
GroenLeren
Stelling 2
• Onderwijs én bedrijfsleven zijn samen
verantwoordelijk voor kwaliteit én
imago van de groene opleidingen
Leven Lang
GroenLeren
Stelling 3
• Werken vanuit één landelijke werkwijze
is een bedreiging voor AOC’s
Leven Lang
GroenLeren
Stelling 4
• Kwaliteit (inhoud lesprogramma) gaat
boven kwantiteit (aantal leerlingen)
Bijvoorbeeld omdat anders vakopleidingen
verdwijnen
Leven Lang
GroenLeren
Stelling 5
• Een AOC-docent moet in zowel initieel
als post-initieel onderwijs kunnen
werken
Leven Lang
GroenLeren
Stelling 6
• Bekostiging van het cursorisch
onderwijs moet anders
Leven Lang
GroenLeren
Stelling 7
• De kwaliteit van het onderwijs verbetert
als er landelijk 1 AOC is, oftewel geen
regionaal georganiseerde AOC’s meer
hef alle AOC’s op en werk verder onder 1 AOC,
dit versterkt samenwerking en kwaliteit
Leven Lang
GroenLeren

similar documents