คลิกที่นี่

Report
ครั ง้ ที่ ๒
วัตถุประสงค์ โครงการ
 ๑.
สร้างผูน้ าเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมที่มคี ุณธรรมพื้นฐาน เป็น
พุทธศาสนิ กชนที่แท้จริ ง พร้อมทัง้ พัฒนาสู ก่ ารเป็นกลุม่ /เครื อข่ายผูน้ า
ต้นแบบด้านศีลธรรม และส่งเสริ มสิทธิขนั้ พื้นฐาน ของเด็กและเยาวชน
(Child's rights)
 ๒.
สร้างทีมผูน้ าเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมที่มจี ิตอาสา และจิตสานึ ก
ด้านการอนุ รักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้กบั สถานศึกษาและชุมชน
วัตถุประสงค์ โครงการ
 ๓.
เพื่อส่งเสริ มความร่วมมือระหว่างสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา
และสถาบันศาสนาในการปลูกฝังศีลธรรมให้แก่เยาวชนของชาติ
 ๔.
ฟื้นฟูวฒั นธรรมชาวพุทธที่ดงี ามกลับคืนสู ส่ งั คมไทย และเตรียมความ
พร้อมด้านศีลธรรมในการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ให้สม
กับที่นานาประเทศเลือกประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก
 ๕.
เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา
เยาวสตรีคือใคร ?
 เยาวสตรี ผู น้ าความดีสากล คือ นักเรียนหญิงระดับมัธยมที่ผา่ นการอบรมศีลธรรม
ตามหลักสู ตรความดีสากล และเสริ มทักษะผูน้ าผ่านกิจกรรมการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู้ ระหว่ างอบรม
 -ฝึกการทางานเป็ นทีม ดูแลเพื่อนใหม่ผา่ นกิจกรรมระบบหมู ่
กิจกรรมการเรียนรู้ ระหว่ างอบรม
 -ฝึกบุคลิกและการดูแลสุ ขภาพ จากวิทยากรที่มปี ระสบการณ์
กิจกรรมการเรียนรู้ ระหว่ างอบรม
 -ฝึกรักษาศีล
๘ อยูร่ ่วมกันอย่างมีความสุ ขด้วยบทฝึก ความดีสากล ผ่าน ๕ห้อง
ชีวิตเนรมิตนิ สยั ซึ่งสามารถใช้ได้ในชีวิตประจาวัน
กิจกรรมการเรียนรู้ ระหว่ างอบรม
 -ฝึกสมาธิเจริ ญภาวนาเติมความสุ ขและเพิ่มศักยภาพจากภายใน
กิจกรรมการเรียนรู้ ระหว่ างอบรม
 -เสริ มทักษะด้านวิชาการ
ฟัง คิด พูด อ่าน เขียน ด้วยการประชุมระดมความคิด
และนาเสนอผลงาน Project-Based Learning
กิจกรรมการเรียนรู้ ระหว่ างอบรม
 - กิจกรรมเสริ มสร้างทักษะ
ระยะเวลาในการอบรม
 ตัง้ แต่ วันจันทร์ท่ ี ๑๓ –
 ๑๔ วัน
วันอาทิตย์ท ี ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ทาไมถึงนักเรียนหญิงควรเข้ าอบรมเยาวสตรี ?
 เพิ่มคุณค่าของการเป็ นลูกผู ห้ ญิง
 ได้ฝึกลักษณะนิ สยั ที่ดใี ห้กบั ตนเอง
 ได้พฒ
ั นาศักยภาพผ่านกิจกรรมการเรียนรู ้
ทาไมถึงนักเรียนหญิงควรเข้ าอบรมเยาวสตรี ?
 ได้ฝึกสมาธิทาให้มสี มาธิ มีความจาที่ดขี ้ ึน
 มีความสุ ขทัง้ ภายนอกและพบสุ ขภายใน
ทาไมถึงนักเรียนหญิงควรเข้ าอบรมเยาวสตรี ?
 เป็ นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
 ได้มิตรภาพพบเจอเพื่อนใหม่
ทาไมถึงนักเรียนหญิงควรเข้ าอบรมเยาวสตรี ?
 เพิ่มคุณค่าของการเป็ นลูกผู ห้ ญิง
 ได้ฝึกลักษณะนิ สยั ที่ดใี ห้กบั ตนเอง
 ได้พฒ
ั นาศักยภาพผ่านกิจกรรมการเรียนรู ้
 ได้ฝึกสมาธิทาให้มสี มาธิ มีความจาที่ดขี ้ ึน
 เป็ นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
 ได้มิตรภาพพบเจอเพื่อนใหม่
 มีความสุ ขทัง้ ภายนอกและพบสุ ขภายใน
 นักเรียนหญิงจะเป็ นทัง้ คนเก่งและดี เป็ นเยาวสตรี ผู น้ าความดีท่ โี ลกต้องการ
คุณสมบัตผิ ้ ูสมัคร
 ๑.
นักเรียนหญิงแท้ (ไม่มพี ฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ )
 ๒.
ศึกษาระดับชัน้ มัธยมศึกษา หรื อเทียบเท่า ได้เกรดเฉลี่ย ๒.๒ ขึ้นไป
 ๓.
สมัครใจเข้าร่วมโครงการ และได้รับอนุ ญาตจากบิดามารดา
เป็นลายลักษณ์อกั ษร
 ๔.
สามารถเข้าอบรมได้ตลอดโครงการ
 ๕.
เป็นผูอ้ ยูง่ า่ ยกินง่ายไม่เลือกอาหารให้เป็นภาระต่อตนเองและผูอ้ ่ ืน
คุณสมบัตผิ ้ ูสมัคร
 ๖.
สุ ขภาพแข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อโรคจิตประสาทหรื อโรคประจาตัวร้ายแรงอื่นๆ
และไม่ตดิ บุหรี่ยาเสพติด
 ๗.
รักษาศีล ๘ ได้ตลอดการอบรม
 ๘. เกรดเฉลี่ ยไม่ตำ่ กว่ำ ๒.๒
สิ่งของที่จะได้ รับในช่ วงอบรม
 เสื้ อเยาวสตรี
 กระเป๋ าเยาวสตรี
 สมุดบันทึกประจาวัน
หมายเหตุ
 เขียนใบสมัครพร้อมมัดจาคนละ ๑๐๐ บาท (ป้องกันการเปลี่ยนใจ)
 รับจานวนจากัดรับเพียงจังหวัดละ ๖๐ คนเท่านั้น
spot ชวนอบรมเยาวสตรี

http://www.youtube.com/watch?v=N_JVb4cTQZA

similar documents