ASEAN Poverty

Report
Keynote speech 2557
การวิจยั เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน
ห้ องประชุมอาคารศูนย์ทรัพยากรการเรี ยนรู้สิรินธร
ม. พายัพ
7 กุมภาพันธ์ 2557
สารบัญ
• ประชาคมอาเซียน
• ทาไมต้ องมีวิจยั ท้ องถิ่น
• มหาวิทยาลัยกับงานวิจยั
ประชาคมอาเซียน กับประเทศไทย
• อาเซียนมุง่ สร้ างความเข้ มแข็งแก่กนั เป็ นแบบเปิ ด
• อาเซียนเหนือและ อาเซียนใต้
• 10 ประเทศในอาเซียน
– ศักยภาพและโอกาส
– การรวมกลุม่ economy of scale, specialization
• AEC เป็ น game changer ไม่ใช่ event
• การเคลือ่ นย้ ายประชากรหลัง 2015 ทังผลดี
้ และผลกระทบ
• ความร่วมมือในอาเซียนยังจากัดแต่ในแวดวงราชการ
Asean 10 GDP
•
•
•
•
•
2006
2007
2008
2009
2010
US$1.09 trillion dollar
US$1.30 trillion dollar
US$1.51 trillion dollar
US$1.49 trillion dollar
US$1.85 trillion dollar
– Brazil: US$1.601 trillion dollar
– Canada: US$1.574 trillion dollar
– India: US$1.538 trillion dollar
– Russia: US$1.222 trillion dollar
Trade to GDP is over 100%: 180/150; FDI $36 billion
asean
migration
Asean labor
ไทยในอาเซียน
ประเภทธุรกิจ
• บริ ษัทยักษ์ ใหญ่เช่น ปตท ซีพี และ
ปูนซีเมนต์
• บริ ษัทขนาดกลางและเล็ก หรื อ SME
• บริ ษัทขนาดจิ๋ว หรื อ micro
• ธุรกิจในครอบครัวหรื อท้ องถิ่น
ลักษณะทางธุรกิจ
• ไทยมีทงั ้ ธุรกิจขนาดใหญ่และ SME
• แต่เราไม่ชอบการทาธุรกิจส่วนตัว
• บัณฑิตจบใหม่มกั หันไปเป็ นลูกจ้ าง
ข้อจากัดของไทย
จุดอ่ อน
• ทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษ
• ชอบความสะดวกไม่อยากไปที่ที่ลาบาก
• วิสยั ทัศน์การทางานในต่างประเทศสาหรับ
คนไทย
• เคยชินแต่ระบบไทย แต่เข้ าใจอาเซียนน้ อย
จุดแข็ง
• ด้ านวัฒนธรรมที่มีใจกว้ าง ยอมรับไม่
รังเกียจวัฒนธรรมต่างชาติ
• เป็ นที่ยอมรับนับถือในอาเซียน
ปัญหาของท้องถิ่น ด้านสังคมศาสตร์
•
•
•
•
•
•
•
มีข้อจากัดด้ านทรัพยากร ทางการเงิน
การแก้ ปัญหาความยากจน การกระจายรายได้
ความต้ องการบริการทางสังคมและเศรษฐกิจจากภาครัฐ
รายได้ และความสามารถในการจ่ายค่อนข้ างน้ อย
การรักษาสิง่ แวดล้ อม การใช้ พลังงานทดแทน
ความรู้ความสามารถด้ านการขายและไม่มีข้อมูลความต้ องการตลาด
การเป็ นแหล่งท่องเที่ยวและการให้ บริการอื่นๆ
ASEAN Poverty
Percentage population under 2$/day
100%
78%
80%
73%
64%
60%
52%
46%
40%
25%
20%
9%
Si
ng
a
po
r
un
ei
Br
a
si
M
al
ay
nd
ila
Th
a
Ph
ilip
pi
ne
s
sia
on
e
In
d
et
na
m
Vi
bo
am
C
La
os
di
a
a
rm
Bu
0%
e
0%
0%
Netherlands-Thai Chamber of Commerce, Belgian-Luxembourg/Thai Chamber of Commerce
ทาไมต้องวิจยั ท้องถิ่น
•
•
•
•
ความรู้ความเข้ าใจในระดับ macro vs ระดับท้ องถิ่น
เอกลักษณ์และ swots ของท้ องถิ่นแต่ละแห่ง
Niche หรื อคุณลักษณะที่เอื ้อต่อการแข่งขันและร่วมมือกัน
หาข้ อเสนอแนะเพื่อสร้ างความสามารถในการรักษาความเข้ มแข็งของ
ท้ องถิ่น การรักษาเอกลักษณ์ และมรดกทางวัฒนธรรม ให้ ยงั่ ยืน
• Tailor made solution vs one size fits all solution
สาหรับด้ านสังคมศาสตร์
• ประเทศจะเจริ ญก้ าวหน้ าไม่ได้ หากท้ องถิ่นอ่อนแอ หากตอบโจทย์ท้องถิ่นได้
จะปลดล๊ อคข้ อจากัดของประเทศให้ พฒ
ั นาได้ อย่างมหาศาล
บทบาทของมหาวิทยาลัยและงานวิจยั
• มหาวิทยาลัยมีการกระจายไปทัว่ ประเทศ ใกล้ ชิดกับท้ องถิ่นมากขึ ้นกว่า
เมื่อก่อน
• ไม่ใช่แหล่งเรี ยนเหมือนในขันมั
้ ธยม
• การเรี ยนรู้วิธีการทาวิจยั หรื อการค้ นคว้ าหาข้ อสรุปด้ วยหลักวิทยาศาสตร์
• การเรี ยนอย่างเดียวโดยไม่มีการวิจยั จะไม่ก่อให้ เกิดการค้ นพบใหม่ๆ
• อาจารย์ที่ไม่ทางานวิจยั จะมีความรู้ใหม่ที่ลกึ ซึ ้งเพื่อสอนลูกศิษย์ได้ อย่างไร
• ต้ องมีการวิจยั เพื่อหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อให้ นกั ศึกษาได้ สงิ่ ที่ดี
• งานวิจยั ไม่จาเป็ นต้ องเป็ นงานใหญ่โตที่ใช้ เงินหรื อทรัพยากรมากๆ โดย
นักวิจยั อาจารย์ และนักศึกษา
• การสนับสนุนทางการเงินเพื่อการวิจยั
ลักษณะงานวิจยั : มี impacts ต่อท้องถิ่น
• งานวิจยั เพื่อหาความรู้ใหม่ๆตามความสนใจส่วนตัวของนักวิจยั
• งานวิจยั เพื่อเสนอแนะแนวทางปรับปรุง ปั ญหาปากท้ องและชีวติ ความ
เป็ นอยูก่ ารมีรายได้ และการมีงานทา
• งานวิจยั ที่มีเครื อข่ายครอบคลุมหลายประเทศ
• งานวิจยั เพื่อสนองนโยบายการพัฒนาท้ องถิ่นของรัฐบาล
• งานวิจยั ด้ านสังคมศาสตร์ อาจไม่ได้ ประโยชน์ตอบแทนทางการเงินที่ไป
จดลิขสิทธิ์หรื อทรัพย์สนิ ทางปั ญญา เช่นเดียวกับงานวิจยั ด้ านวิศวกรรม
หรื อการได้ ประโยชน์ตอ่ มวลชนทันทีเช่น สาธารณสุข บ่อยครังอาจจะ
้
เป็ นการสารวจหรื อหาข้ อสรุปเพื่อเสนอต่อสังคม หรื อชุมชนและท้ องถิ่น
ความร่ วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ในอาเซียน
• ควรให้ มีความร่วมมือการทาวิจยั ระหว่างมหาวิทยาลัยในอาเซียน ซึง่
ยังค่อนข้ างน้ อย
• นักวิจยั และนักศึกษาอาจจะมี joint projects
• ติดต่อโดยผ่าน internet ได้ ง่าย
• เพื่อให้ ได้ มีการแลกเปลี่ยนต่อกัน เรี ยนรู้สงิ่ ดีของกันและกัน
• เนื่องจากมาสภาวการณ์ที่ใกล้ เคียงกัน share best practices
• เป็ นหนทางให้ ได้ ประโยชน์จากการทา comparative studies
Post research
• เมื่อเสร็จงานวิจยั แล้ ว สิง่ ที่ท้าทายความสามารถนักวิจยั คือการเผยแพร่
งานวิจยั ให้ แก่นกั วิจยั อื่นทังในและนอกประเทศ
้
ที่สาคัญ คือการ
เผยแพร่งานวิจยั สูส่ าธารณะ โดยเฉพาะท้ องถิ่นเพื่อให้ เกิดประโยชน์
ต่อไป
• การกระจายความรู้ที่ได้ เพื่อนาไปสูก่ ารปฏิบตั หิ รื อการประยุกต์ใช้
• การประเมินผล
สรุ ป: งานวิจยั และท้องถิ่น
• ประชาคมอาเซียน
• ทาไมต้ องมีวิจยั ท้ องถิ่น
• มหาวิทยาลัยกับงานวิจยั
The end
[email protected]

similar documents