ยุทธศาสตร์ AEC ที่สำคัญต่อภาคการปศุสัตว์ไทย กรมปศุสัตว์กับการเตรียมรับ

Report
โดย… น.สพ.วัชรพล โชติยะปุตตะ
กองปศุสตั ว์ตา่ งประเทศ
กรมปศุสตั ว์


ภาพรวม AEC
ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงโลก
สูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Global Change)

ยุทธศาสตร์ AEC ที่สาคัญต่อภาคการปศุสตั ว์ไทย

กรมปศุสตั ว์กบั การเตรียมรับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1. ภาพรวม AEC

ASEAN สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๑๐ โดยการลงนามปฏิญญากรุงเทพ
ประเทศสมาชิกผูก้ อ่ ตั้ง มี 5 ประเทศ
“อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ สิงคโปร์ และไทย”
ดร.ถนัด คอมันตร์

มีบทบาทสาคัญในการเดินทางไปเจรจาไกล่เกลี่ยความขัดแย้งระหว่างประเทศ
เพื่ อ นบ้า นเหล่ า นี้ และได้เ ชิ ญ ให้รัฐ มนตรี ต่ า งประเทศของประเทศในเอเชี ย
ตะวัน ออกเฉี ย งใต้อี ก 4 ประเทศ คื อ มาเลเซี ย อิ น โดนี เ ซี ย ฟิ ลิ ป ปิ นส์ และ
สิงคโปร์ มาหารือร่วมกันที่แหลมแท่น จ. ชลบุรี อันนามาสู่การลงนามในปฏิญญา
กรุงเทพ
ความเป็ นมาของอาเซียน
ปั จจุบนั มีประเทศสมาชิก
10 ประเทศ
Lyrics, “The ASEAN Way”
Raise our flag high, sky high
Embrace the pride in our heart
ASEAN we are bonded as one
Look-in out to the world.
For peace, our goal from the very start
And prosperity to last.
We dare to dream we care to share.
Together for ASEAN
we dare to dream,
we care to share for it's the way of ASEAN.
Mr.Kittikhun Sodprasert, Mr Sampow Triudom,
Mrs.Payom Valaipatchra
เราอยูก่ ินกันมาสี่สิบสองปี แล้ว จดทะเบียน
แต่งงาน(กฎบัตรอาเซียน) กันเถิด(๒๐๐๗)
3 Pillars of ASEAN Community

การเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพตามข้อตกลง Mutual Recognition
Arrangements : MRAs)
กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับ
ประเทศนอกกลุ่ม 3 ประเทศ
จุดประสงค์ : เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในระดับอนุ ภมู ิภาคเอเชียตะวันออก
และเพื่อนาไปสู่การจัดตั้งชุมชนเอเชียตะวันออก
(East Asian Community)
Continues… ASEAN +6
จุดประสงค์:
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มในการลงทุน การทาการค้า ฯลฯ
ให้มีศกั ยภาพสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่น ๆ เช่น สหภาพยุโรป
ทิศทางการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบ
2. ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงโลก
สูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Global Change)
ประเด็นแนวโน้มสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในภูมิภาคสาคัญๆ คือ ยุโรป
สหรัฐ และเอเชีย
ภาพรวม : มีแนวโน้มทั้งเป็ นบวก และลบ
วิกฤต Eurozone ในขณะนี้ วิกฤตหนี้ ยุโรปเข้าขั้นวิกฤต และได้ส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจโลก ส่งผลต่อตลาดหุน้ ทัว่ โลก โดยเฉพาะตัวเลข GDP ในบางประเทศ เช่น
กรีซ และอิตาลี สเปน โปตุเกส ก็มีแนวโน้มที่จะลดลง
สหรัฐ : การฟื้ นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐยังมีปัญหาทั้งที่เกิดจากปั จจัยภายในและ
ปั จจัยภายนอก
ปั จจัยภายใน คือ ปั ญหาภาวะหนี้ สินของภาครัฐสูงถึง 16 ล้านล้านเหรียญฯ
(ไทยโพสต์, 2013)
เอเชีย : ตัวแปรสาคัญในเอเชียที่กระทบต่อเศรษฐกิจโลก คือ เศรษฐกิจจีนและ
ญี่ปุ่น
ด้านสังคมและประชากรศาสตร์
ปั จจุบนั (2555) โลกมีประชากร 7,058 ล้านคน ประชากรโลกเพิ่มปี
ละ 1.2% เท่ากับประชากรโลกเพิ่มปี ละ 85 ล้านคน - ประชากรโลกกาลังมี
อายุสงู ขึ้ นเรื่อยๆ ปั จจุบนั โลกมีประชากรอายุ 65 ปี ขึ้ นไป 8% หรือ 565 ล้าน
คน - ประชากรในประเทศที่พฒ
ั นาแล้ว มีอายุสงู กว่าประชากรในประเทศกาลัง
พัฒ นามาก ประเทศพัฒ นาแล้ว มี ป ระชากรอายุ 65 ปี ขึ้ นไป 16% ขณะที่
ประเทศกาลังพัฒนามี 6%
แหล่งข้อมูล: Population Reference Bureau
ภาพรวมการส่งออกสินค้าปศุสตั ว์ ปี 2554 ในอาเซียน
ประเภท
รวม
เนื้ อไก่แปรรูป
ปริมาณ (ก.ก.)
มูลค่า (บาท)
12,760,388
1,680,926,953
เนื้ อไก่แช่เย็น/แช่แข็ง
ปริมาณ (ก.ก.)
มูลค่า (บาท)
15,057,149
1,091,536,681
เนื้ อสุกรแปรรูป
ปริมาณ (ก.ก.)
มูลค่า (บาท)
57,249
9,438,714
เนื้ อสุกรแช่เย็น/แช่แข็ง
ปริมาณ (ก.ก.)
มูลค่า (บาท)
332,291
27,927,505
เนื้ อวัวแปรรูป
ปริมาณ (ก.ก.)
มูลค่า (บาท)
-
มูลค่ารวมทั้งสิ้ น
แหล่งที่มา : ส่วนตรวจสอบมาตรฐานสินค้าปศุสตั ว์
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2556
2,809,829,853
สานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสตั ว์
ภาพรวมการส่งออกสินค้าปศุสตั ว์ ปี 2555 ในอาเซียน
ประเภท
รวม
เนื้ อไก่แปรรูป
ปริมาณ (ก.ก.)
มูลค่า (บาท)
13,192,679
1,779,203,115
เนื้ อไก่แช่เย็น/แช่แข็ง
ปริมาณ (ก.ก.)
มูลค่า (บาท)
21,799,384
1,422,925,789
เนื้ อสุกรแปรรูป
ปริมาณ (ก.ก.)
มูลค่า (บาท)
82,506
15,427,340
เนื้ อสุกรแช่เย็น/แช่แข็ง
ปริมาณ (ก.ก.)
มูลค่า (บาท)
295,893
20,359,460
เนื้ อวัวแปรรูป
ปริมาณ (ก.ก.)
มูลค่า (บาท)
7
-
เนื้ อวัวแช่เย็น/แช่แข็ง
ปริมาณ (ก.ก.)
มูลค่า (บาท)
23,000
1,999,110
มูลค่ารวมทั้งสิ้ น
แหล่งที่มา : ส่วนตรวจสอบมาตรฐานสินค้าปศุสตั ว์
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2556
3,239,914,814
สานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสตั ว์
ผลการเปิ ด AEC ต่อภาคสินค้าเกษตร
3. ยุทธศาสตร์ AEC ที่สาคัญต่อภาคการปศุสตั ว์ไทย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า
บริการและการลงทุน
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สร้างมูลค่าเพิ่มในภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ โดยส่งเสริม
การวิจยั และพัฒนา
พัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยการพัฒนา
ปรับปรุงพันธุส์ ตั ว์ (โค และสุกร)
การพัฒนา/ปรับปรุงมาตรฐาน/ด่าน
ส่งเสริมผูป้ ระกอบการไทยในการใช้ประโยชน์จากห้องปฏิบตั ิการตรวจ
วิเคราะห์สินค้าเกษตรและอาหารที่กระจายอยูท่ ุกภูมิภาคของประเทศ

Continues…
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์
เผยแพร่ความรูเ้ รื่องภาษา เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์เพื่อ
รองรับอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนากฎหมายและกฎระเบียบ เพื่ออานวยความสะดวก
ด้านการค้า การลงทุน รวมทั้งสมารถปกป้องผลประโยชน์และเพิ่มความสามารถ
ในการแงขันของประเทศ (ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับมาตรฐานและการ
ตรวจสอบสินค้าเกษตรให้สอดรับพันธกิจอาเซียน)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การสร้างความรู ้ ความเข้าใจและความตระหนักถึงความสาคัญ
ของอาเซียน
4. กรมปศุสตั ว์กบั การเตรียมรับการเปิ ดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
โดยกรมปศุสตั ว์ได้เตรียมความพร้อมดังต่อไปนี้
1. พัฒนาประสิทธิภาพศักยภาพในระบบงานควบคุมการนาเข้า
สินค้า ปศุสตั ว์
กรมปศุสตั ว์ มีนโยบายให้ความสาคัญกับระบบการนาเข้าสินค้า
ปศุสตั ว์และการป้องกันการลักลอบสินค้าปศุสตั ว์ที่ไม่ได้มาตรฐานเข้าสู่การเป็ น
ประชาคมอาเซียน
2. พัฒนาประสิทธิภาพ การผลิตสัตว์ การควบคุมกาจัดโรคระบาด
สัตว์ และพัฒนาศักยภาพการตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์และทดสอบชีววัตถุ
สาหรับสัตว์ การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสตั ว์ และการเข้าถึง
ตลาดโดยยกระดับมาตรฐานสินค้าปศุสตั ว์ไทย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขัน
Continues…
3. ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการและการค้า และการมี
บทบาทนาในการปศุสตั ว์ท้งั ในกรอบทวิภาคี พหุพาคี และองค์กร
ระหว่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชน การมีสว่ นร่วม
ของผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสีย
ได้มีการจัดการประชุมระดับทวิภาคีและการทาความตกลงในระดับ
กรมปศุสตั ว์ของแต่ละประเทศมาอย่างยาวนาน เช่น มาเลเซีย สปป.ลาว
กัมพูชา เวียดนาม
การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ด้าน
ระบาดวิทยาทางสุขภาพสัตว์ การตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์ การผลิตวัคซีนในสัตว์
งานด่านกักกันและเคลื่อนย้ายสัตว์ งานส่งเสริมการเลี้ ยงสัตว์และปรับปรุง
พันธุส์ ตั ว์
Continues…
๔. พัฒนาศักยภาพของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของกรมปศุ
สัตว์ และผูท้ ี่เกี่ยวข้องในภาคปศุสตั ว์ให้มีทกั ษะที่เหมาะสมในการ
ก้าวเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
มีนโยบายให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากรทั้งระบบในการ
พัฒนาด้านภาษาอังกฤษ และภาษาของประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน
๕. พัฒนากฎ ระเบียบที่จะเอื้อต่อการพัฒนาธุรกิจ ด้าน
เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านปศุสตั ว์ระกว่างประเทศ
๖. กรมปศุสตั ว์เห็นชอบที่จะให้มีการจัดตั้งศูนย์
ประสานงานอาเซียนของกรมปศุสตั ว์
Continues…
๗. เผยแพร่ความรู ้ ข้อมูลข่าวสารและการสร้างความตระหนักรูก้ าร
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้ขา้ ราชการ เจ้าหน้าที่ เกษตรกร สถาบันเกษตรกร
และผูท้ ี่เกี่ยวข้องในภาคปศุสตั ว์ท้งั ในภาครัฐและภาคเอกชน
การเผยแพร่ความรูป้ ระชาคมอาเซียนด้านปศุสตั ว์ทางเว็ปไซด์
สรุป
36

similar documents