“นับถอยหลังสู่ประชาคมอาเซียน” นายกวี จงกิจถาวร ประธาน seapa

Report
Global ASEAN
And Connectivity
By Kavi Chongkittavorn
Thai Journalist Association
Bang Saen
14 September 2013









ปี 1967 ก่อตั ้งอาเซียน
ปี 1997 วิสยั ทัศน์อาเซียน (ASEAN Vision 2020)
ปี 1992เขตการค้ าเสรี อาเซียน (ASEAN Free Trade Area)
ปี 1998 แผนปฎิบตั ิการฮานอย (Hanoi Plan of Action)
ปี 2003 ข้ อตกลงบาลี 2(Bali Concord II)
ปี 2004 แผนปฎิบตั ิการเวียงจันทน์(Vientiane Action Program)
2007 ASEAN Economic Community Blueprint
2008 ASEAN Charter
2009 Roadmap for an ASEAN Community (20092015)




ปี 2010 แผนเชื่อมโยงอาเซียน Master Plan on ASEAN
Connectivity
ปี 2011 กรอบการพัฒนาอย่างเท่าเทียม ASEAN Framework
on Equitable Economic Development
ปี 2012 วาระพนมเปญ Phnom Penh Agenda
ปี 2013อนาคตอาเซียนหลังมีประชาคมอาเซียน Post 2015
Discussion
อาเซียนที่เป็ นหนึง่ เดียวมีบรู ณาการ:
ประชากรทังหมด:
้
605ล้ านคน
จีดีพี 2.18หมื่นล้ านเหรี ยญสหรัฐ
มูลค้ าการค้ า 2.39หมื่นล้ านเหรี ยญสหรัฐ
 เชื่อมโยงโครงสร้ าง:
ความยาวถนนทังหมด:
้
38,400 กิโลเมตร
ความยาวทางรถไฟทังหมด:
้
6,890 กิโลเมตร

1.
2.
3.
เชื่อมโยงด้ านกายภาพ Physical Connectivity มีแผนยุทธศสาสตร์
เชื่อมถนนหนทางในอาเซียน ด้ านไอที พลังงาน
เชื่อมโยงด้ านสถาบัน Institutional Connectivity ข้ อตกลงร่วม
คมนาคม การค้ า การลงทุน
เชื่อมโยงประชาชนต่อประชาชน People to People
Connectivity ข้ อตกลงการท่องเที่ยว การศึกษา การยอมรับมาตรฐานของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน



Maritime Transport: roll-on and roll-off
network
ASEAN Power Grid: implementation of the
Lelaka-Pekan Baru Interconnection, West
Kalimantan-Sarawak
ASEAN Broadband Corridor, identify and
develop locations in ASEAN for broadband
connectivity



National Single Window and ASEAN Single
Window
Reducing investment restrictions
Identify and develop mechanism to eliminate
non-tariff barriers







Visa relaxation
ASEAN Curriculum Sourcebook
ASEAN Studies Course
ASEAN Virtual learning Resource Center
ASEAN Community Building Program— in
communication, arts
Tourism: ASEAN focus tourism products: nature,
cultural, heritage, cruise and river
Mutual Recognition Arrangement (engineering,
architect, nursing, tourism, medical and dental
practitioners, accountancy and land survey
ASEAN Matrix
23783768975
53761976922
13405235789
56762234734
98523455667
667 action lines for ASEAN
Community (AC)
 234 action lines for ASEAN Economic
Community (AEC)
 193 action lines for ASEAN Political
and Security Community (APSC)
 340 action line for ASEAN Social and
Cultural Community (APCC)









ASEAN Regional Forum (ARF)—ASEAN plus 17
East Asia Summit (EAS)—ASEAN plus eight
Asia Europe Summit (ASEM)—ASEAN plus 41
Asia-Middle East Dialogue (AMED)—ASEAN plus
27
ASEAN Defense Ministers Meeting Plus (ADMMPlus)—ASEAN, US, Russia, China, S Korea, Japan,
Australia, New Zealand, India
ASEAN Integrated Food Security (AIFS)—G20
Action Plan on Food Price Volatility and
Agriculture
Chiangmai Initiative Multilaterisation (CMIM)
Global Dialogue Forum








United Nations Security Council
UN Human Right Council (universal periodic
review)
UN sponsored peace keeping force
Nuclear non-proliferation effort (Proliferation
Security Initiative, SEANWFZ)
G-20 (Indonesia, only ASEAN member)
World Trade Organization
UNESCO (joint project for IPDC--International
Program for Development and Cooperation)
Climate changes






Review and broaden ASEAN Treaty of Amity and
Cooperation (TAC); now 30 with signatories (UK,
EU latest)
Review the ASEAN Charter (Brunei 2013)
Strengthen ASEAN Intergovernmental
Commission for Human Rights (AICHR)—
Myanmar 2014 (protection than promotion)
Support the newly established ASEAN Institute for
Peace and Reconciliation (AIPR)
Recognizing “civil society groups” and “other
stakeholders” in ASEAN
Common foreign and defense policies





Forge closer ties with all dialogue partners
including institutions such as EU, UN
Network with other regional organizations such
as SAARC, GCC, Mercosur, African Union, etc.
Instituting summit meetings with all dialogue
partners (First Asean-US Summit begins next
year in Brunei)
Allow dialogue partners to host ASEAN-led
meetings such as ARF, ADMM, etc
Recognizing dialogue partners as equal, no more
second tier players








ASEAN Passport/visa/time zone
ASEAN Open Sky Policy/ASEAN Single
Aviation Market
Common transit system
Common policy on refugees
Mutual recognition of security programs
and operation
ASEAN information sharing system
ASEAN access to information law
Asean Declaration of Human Rights







ASEAN has 78 staffers handling over 1,200
meetings last year (this year less than 800)
Lacking sufficient and capable staffs
Lack expertise in political and security area
Lacking capacity building
Need early warning knowledge and analysis
Need talent pool of experts on security and
regional conflicts and other issues
Enhance the conflict management role of
Asean SG.




Parochialisms: writing about themselves
without common shared values or norms
Fear of interference: follow official lines,
adopt non-interference principle
Mutual ignorance: no common understanding
of history—individually or collectively as a
group.
Fixed mindset: “we” are better than “others”,
top down approach with little or no reference
to ordinary people
Think ASEAN
Think Global
Thank you
Think Again

similar documents