PowerPoint บทที่ 10 - dusithost.dusit.ac.th

Report
บทที่ 10
แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในอนาคต
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวข้อ
 แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต
 เทคโนโลยีสารสนเทศกับความรับผิดชอบตอ
่
สั งคมและสิ่ งแวดลอมในอนาคต
้
 การปฏิรป
ู การทางานกับการใช้ขาวสารบนฐาน
่
เทคโนโลยีในอนาคต
 การปฏิบต
ั ต
ิ นให้ทันตอการเปลี
ย
่ นแปลงของ
่
เทคโนโลยีสารสนเทส
แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
อนาคต
 ระบบคอมพิวเตอร ์
 ฮารดแวร
์
์
 เท็บเล็ต (tablet)
 สมารทโฟน
(smartphone)
์
 ซอฟตแวร
์
์
 Software as a Service (SaaS)
 โมบายแอพพลิเคชัน
่ (mobile application)
 คลาวดคอมพิ
วติง้ (cloud computing)
์
แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต
 ฮารดแวร
์
์
 1) แท็บเล็ต (tablet) ไดรั
้ บความนิยมมาตัง้ ปี
พ.ศ. 2554 และจะ
ไดรั
อเนื
้ ในอนาคต
โดยเฉพาะ
้ บความนิยมอยางต
่
่ ่องและสูงขึน
อยางยิ
ง่ ไอเพด (iPad ของ Apple) และ คินเดิล
้ (Kindle ของ
่
Amazon)
ซึ่ง ส่ วนมากใช้ ส าหรับ การเข้ าไปอ่านหนัง สื อ
อิเล็ กทรอนิกส์ (e-Book)
โดยการเชื่อมต่อการพัฒนาของ
ออนไลนมาเก็
ตเพลส (online market place) ของ Amazon
์
หรือ iStore ของ Apple ทาให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงเนื้อหา
(content) ตางๆ
และสามารถซือ
้ ไดสะดวกขึ
น
้ นอกจากนี้ยงั มี
่
้
คาดการณว
การใช้เครือ
่ งคอมพิวเตอรแบบแท็
บ
่
์ าในอนาคตจะมี
์
เล็ตมากกวาเครื
อ
่ งเน็ ตบุ๊ก (netbook) ด้วยศั กยภาพของเครือ
่ ง
่
คอมพิ ว เตอร ์ แท็ บ เล็ ต ที่ ส ามารถประมวลผลที่ สู ง กว่ าและมี
อุป กรณเสริ
ดที
่ ท
ี เี่ สี ย บแท็ บ เล็ ตส าหรับ ผู้ทีไ
่ ม่
์ ม เช่ น คีย บอร
์
์ ม
ชอบเวิลชัวรคี
่ กพา
์ บรอด (visual keyboard) และแบตเตอรีพ
เพือ
่ ยืดเวลาการใช้งานอุปกรณ์ และด้วยขนาดของแท็บเล็ตทีม
่ ี
ขนาดเบาท าให้ สะดวกในการพกพา และมีห น้ าจอที่แ สดงผล
แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต
 ฮารดแวร
์
์
• 2) สมาร ์ทโฟน (smartphone)
คื อ โทรศั พ ท ์มื อ ถื อ หรื อ
โ
ท
ร
ศั
พ
ท์
เ
ค
ลื่
อ
น
ที่
ทีส
่ ามารถเชือ
่ มตออิ
ั ก
ิ ารระดับสูงใน
่ นเทอรเน็
์ ตได้ มีระบบปฏิบต
ตัว มีความยืดหยุนในการใช
่
้ งานสูง สามารถติดตัง้ โปรแกรม
ได้ หลากหลาย ซึ่ ง ปั จ จุ บ น
ั มีส มาร ทโฟนที
่ผ ลิต ออกมากกว่ า
์
300 รุนในตลาด
ซึ่งมีราคาตัง้ แต่ 5,000 บาทขึน
้ ไป ทีไ่ ด้รับ
่
ความนิย มมากคือ ไอโฟน (iPhone)
ซัม ซุ ง กาแล็ ก ซี่เ ท็ บ
(Sumsung Galaxy Tab) และโนเกีย (Nokia) เป็ นต้น จาก
การเปิ ดตัวของระบบปฏิบ ต
ั ก
ิ ารแอนดรอย ์ (androids)
ทีเ่ ริม
่
แ พ ร่ ห ล า ย จึ ง ท า ใ ห้ ก า ร เ ข้ า ถึ ง ผู้ ใ ช้ ผ่ า น แ อ พ พ ลิ เ ค ชั่ น
(application) ตางๆ
ทาง สมารทโฟนได
น
้ ในรูปแบบ
่
้งายขึ
่
์
เรียลไทม ์ (real time) โดยเฉพาะอยางยิ
ง่ การใช้โมบาย
่
แอพพลิเคชัน
่ (mobile application) เพือ
่ สร้างอรรถประโยชน์
โดยตรงผานรู
ปแบบทีน
่ ่ าสนใจ ซึง่ ปัจจุบน
ั แอพพลิเคชัน
่ ทีด
่ งึ ดูด
่
ความสนใจของคนไทยได้มากทีส
่ ุดเกีย
่ วข้องกับการถายรู
ปและ
่
แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต
ภาพที่ 10.1 นาเสนอการใช้โทรศัพทมื
์ อถือของคนทัว่ โลก พบวา่
ในปัจจุบน
ั นี้มก
ี ารเปลีย
่ นแปลงวิถก
ี ารใช้โทรศัพทมื
่ มโยง
์ อถือเชือ
การสื บค้นขอมู
่ อตางๆ
ซึง่ มีผลกระทบตอ
้ ลขาวสารและสื
่
่
่
พฤติกรรมของผู้ใช้ดังนี้ (Online Market Trend, 2012)
1) ปัจจุบน
ั นี้ผ้ใช
ู ้โทรศัพทมื
่ วันละมากกวา่ 7.2
์ อถือโดยเฉลีย
ชัว
่ โมงซึง่ คิดเป็ น 27% ของเวลาใน 1 วัน
2) มีการใช้โทรศัพทมื
่ างๆ
เช่น 67% พิมพบน
่
์ อถือในสถานทีต
์
บนเตียงนอน 47% ใช้สาหรับการฆาเวลาในการรอคอยบางสิ
่ง
่
39% ขณะดูโทรทัศน์ 25% สื่ อสารกับผู้อืน
่ 22% ใช้ระหวาง
่
อยูกั
้ง
่ บครอบครัว 19% ในห้องน้า 15% ระหวางการชอปปิ
่
และ 15% ในงานเลีย
้ งสั งสรรคต
เป็ นตน
่
้
์ างๆ
3) การใช้โทรศัพทมื
ขึน
้ อยูกั
่
่ บเพศดวย
้
์ อถือในลักษณะตางๆ
เช่น ใช้สาหรับ เลนเว็
ยลมีเดีย (social media),
่ บไซตโชเชี
์
สรางความบั
นเทิง (entertainment), เลนเกม
(games),
้
่
แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต
ภาพที่ 10.1 นาเสนอการใช้โทรศัพทมื
์ อถือของคนทัว่ โลก พบวา่
ในปัจจุบน
ั นี้มก
ี ารเปลีย
่ นแปลงวิถก
ี ารใช้โทรศัพทมื
่ มโยง
์ อถือเชือ
การสื บค้นขอมู
่ อตางๆ
ซึง่ มีผลกระทบตอ
้ ลขาวสารและสื
่
่
่
พฤติกรรมของผู้ใช้ดังนี้ (Online Market Trend, 2012)
4) การโฆษณาประชาสั มพันธ ์ พบวาในปั
จจุบน
ั การโฆษณาผาน
่
่
ทางโทรศัพทมื
ดสิ นใจซือ
้ ของผู้บริโภคมากกวา่
่
์ อถือมีผลตอการตั
48% ทางคอมพิวเตอรและเว็
บไซต ์ 47% และทางโทรทัศน์
์
46%
5) โทรศัพทมื
กรรมของผู้บริโภคในการซือ
้
่
์ อถือมีผลกระทบตอพฤติ
สิ นค้าและบริการมากขึน
้ ซึง่ พบวา่ 42% ใช้การโฆษณาบน
โทรศัพทมื
่ ก
ี วา่
้ ลทีใ่ ห้ทางเลือกทีด
์ อถือ 23% นาเสนอขอมู
26% ช่วยในการค้นหาขอมู
้ สิ นค้าและบริการ
้ ล และ 14% ซือ
ผานทางโทรศั
พทมื
่
์ อถือ
แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต
1.2 ซอฟตแวร
ในอนาคตจะมี
ลก
ั ษณะเป็ น
์
์ แนวโน้มของซอฟตแวร
์
์
SaaS ที่ใ ช้ ส าหรับ องค กรธุ
ร กิจ และ โมบายแอพพลิเ คชั่น
์
สาหรับผู้บริโภค ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
1.2.1 Software as a Service (SaaS) คือ การใช้ซอฟตแวร
์
์
แอพพลิเคชัน
่ เหมือนกับการรับบริการ ซึง่ ไมต
้
่ ้องมีการลงทุนซือ
อุ ป กรณ์ ฮาร ์ดแวร ์และซอฟต ์แวร ์ใดๆ แต่ สามารถใช้ งาน
ซอฟตแวร
ได
่ ้องการ ซึ่ง SaaS เป็ นอีกทางหนึ่งของ
์
์ ้ตามทีต
การใช้ ซอฟตแวร
ธุ
์
์ รกิจโดยไม่ต้องทุน เพีย งแต่เสี ย ค่าใช้ จ่าย
เป็ นรายเดือนหรือรายปี ซึ่งทาให้องคกรประหยั
ดคาใช
่
้ ในการ
์
ติ ด ตั้ ง ซอฟต ์ แวร ์ ซื้ อ ลิ ข สิ ทธิ ์ซ อฟต ์ แวร ์ ค่ าใช้ จ่ ายข อง
เจ้าหน้าทีด
่ แ
ู ลและคาใช
่ ๆอีกมากมาย ลักษณะของซอฟตแวร
่
้อืน
์
์
ประเภท SaaS โดยทัว่ ไปจะทางานผานเครื
อขายอิ
นเตอรเน็
่
่
์ ต
ดวยโปรแกรมเว็
บบราวเซอร ์ (web browser)
SaaS เป็ น
้
แนวโน้ มที่ก าลัง มาแรง ตัว อย่างของการประสบความส าเร็ จ
แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต
1.2.2 โมบายแอพพลิเคชั่น (mobile application) สาหรับ
ผู้บริโภคจะมีการเติบโตเพิม
่ มากขึน
้ เรือ
่ ยๆ เนื่องจากมีอต
ั ราการ
ใช้อุปกรณเคลื
่ นที่ อยางโทรศั
พทมื
่ มาก
่
์ อ
์ อถือและแท็บเล็ตทีเ่ พิม
ขึน
้
ซึ่งศูนยวิ
ั กสิ กรไทย ได้วิเคราะหถึ
์ จย
์ งสภาพการณ์ และ
แนวโน้มตลาดโมบายลแอพพลิ
เคชั่นในประเทศไทยพบวาจะมี
่
์
การเติบโตแบบก้าวกระโดด ด้วยปัจจัยดังต่อไปนี้ (ศูนย์ วิจย
ั
กสิ กรไทย, 2554)
1) การขยายตัวของตลาดสมารทโฟน
เนื่องจากคุณสมบัตอ
ิ น
ั โดด
์
เด ่นของสมาร ทโฟนในการเชื
่ อ มต่อระบบอิน เทอร เน็
์
์ ต และ
สามารถลงแอพพลิเคชั่นตางๆได
จึงทาให้เกิด
่
้อยางและสะดวก
่
ความต้ องการสู ง ในการพัฒ นาแอพพลิเ คชั่น เพื่อ สร้ างบริก าร
ใหม่ ๆ ในการตอบสนองความต้ องการของผู้ บริโ ภคในยุ ค
ปัจจุบน
ั ไดดี
้
2) การขยายตัวของตลาดแท็บเล็ต ถึงแม้วาฟั
่ งกชั
์ ่นการทางาน
โดยทั่ว ไปของแท็ บ เล็ ต จะมีค วามคล้ ายคลึง กัน กับ สมาร ทโฟน
์
แต่ด้วยความเร็ ว ในการประมวลผลข้ อมู ล ที่สู งกว่า และขนาด
แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต
3) การเปิ ดให้บริการ 3G เชิงพาณิชย ์ ซึง่ ไดว
้ านั
่ บเป็ น
จุดเริม
่ ตนของการเปลี
ย
่ นแปลงโฉมหน้าธุรกิจบริการ
้
โทรคมนาคมสู่ยุคการสื่ อสารขอมู
้ ลความเร็วสูง และคาดวาจะ
่
ส่งผลให้เกิดการพัฒนาบริการและแอพพลิเคชัน
่ ใหมๆที
่ ้อง
่ ต
อาศัยการสื่ อสารความเร็วสูงดวย
้
4) ราคาจาหน่ายโทรศัพทมื
่ ก
ู โมบายแอพพลิเคชัน
่ ที่
์ อถือทีถ
จาหน่ายผานร
านแอพพลิ
เคชัน
่ ออนไลนจะมี
ทง้ั แบบฟรีและแบบที่
่
้
์
ตองช
าระเงิน โดยแอพพลิชน
่ั แบบฟรีในตลาดโลกมีสัดส่วน
้
ประมาณรอยละ
36.2 ในขณะทีแ
่ บบทีต
่ องช
าระเงินจะมีสัดส่วน
้
้
ประมาณรอยละ
63.8 ซึง่ ดวยราคาของโมบายแอพพลิ
เคชัน
่ ทีไ่ ม่
้
้
แพงมากนักจึงมีความตองการของผู
่ ะใช้เพิม
่ ขึน
้
้
้ใช้ทีจ
5) ช่องทางการจัดจาหน่ายทีเ่ ขาถึ
โมบายแอพพลิเคชัน
่ จะ
้ งงาย
่
ถูกขายออนไลนผ
่
่ องทางการจัดจาหน่ายทีเ่ รียกวา่ “ราน
้
์ านช
แอพพลิเคชัน
่ ออนไลน”์ (online application store) โดยผู้ใช้
แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต
แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต
1.3 คลาวดคอมพิ
วติง้ (cloud computing) เป็ นแนวโน้มทีก
่ าลัง
์
ไดรั
้ บความนิยม ซึง่ เป็ นแนวคิดสาหรับแพลตฟอรม
์ (platform)
ของระบบคอมพิวเตอรในยุ
คหน้า เพือ
่ เป็ นทางเลือกให้แกผู
่ ้ใช้
์
ในการลดภาระด้านการลงทุนในเทคโนโลยีสารสนเทศ ทัง้ การ
ใช้งานในระดับองคกรธุ
รกิจ (corporate users) และ ผู้ใช้
์
ระดับส่วนบุคคล (individual users) โดยเป็ นหลักการนา
ทรัพยากรของระบบสารสนเทศ ทัง้ ฮารดแวร
์
์ และซอฟตแวร
์
์
มาแบงปั
่ นในรูปแบบการให้บริการ (Software As A Services:
SaaS) ในระดับการประมวลผลผานเครื
อขายอิ
นเทอรเน็
่
่
์ ต โดย
ผู้ ใช้ ไม่จ าเป็ นต้ องมีเ ครื่อ งคอมพิว เตอร ประสิ
ท ธิภ าพสู ง หรือ
์
ติดตัง้ ซอฟตแวร
ระบบ
ตลอดจนซอฟตแวร
แอพพลิ
เคชัน
่ จานวน
์
์
์
์
ม า ก เ พื่ อ ก า ร ท า ง า น ที่ ซ ั บ ซ้ อ น แ ต่ ส า ม า ร ถ ใ ช้ บ ริ ก า ร
ประมวลผล และแอพพลิเคชั่น ต่าง ๆ จากผู้ ให้ บริก ารระบบ
ประมวลผลคลาวด และช
าระค่าบริก ารตามอัต ราการใช้ งานที่
์
เกิด ขึ้น จริง ภาพที่ 10.3 แสดงการท างานของระบบคลาวด ์
คอมพิ ว ติ้ ง ที่ ม ี ก ารจั ด เก็ บ และประมวลผลผ่ านระบบคลาวด ์
แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต
แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต
2. ระบบสื่ อสารโทรคมนาคม
2.1 เครือขายสั
งคมออนไลน์ (online social network) หมายถึง
่
เว็ บไซตที
่ ห้บริการผู้ใช้ให้สามารถสร้างเว็ บ โฮมเพจของตน
์ ใ
เขียนเว็บบล็อก โพสตรู์ ปภาพ วีดโี อ ดนตรี เพลง รวมถึง
การแชร ความคิ
ด และสามารถเชื่ อ มโยงไปยัง เว็ บ ไซต อื
์
์ ่น ๆ
เพือ
่ ค้นหาข้อมูลทีส
่ นใจได้ ซึ่งปัจจุบน
ั มีการแสดงข้อมูลอันดับ
ค ว า ม นิ ย ม เ ข้ า ช ม เ ว็ บ ไ ซ ต ์ ป ร ะ จ า สั ป ด า ห ์ สิ้ น สุ ด เ มื่ อ 2 5
กุมภาพันธ ์ พ.ศ. 2555 ในกลุมอุ
่ ตสาหกรรม “Computer and
Internet – Social Networking and Forum” มีรายละเอียดดังนี้
แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต
อันดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
เว็บไซต ์
Facebook
Youtube
Twitter
Pinterest.com
Yahoo! Answer
LinkedIn
Tagged
Google+
MySpace
Yelp
สั ดส่วนการเข้าใช้
งาน (%)
62.38
20.29
1.57
1.06
1.00
0.79
0.66
0.50
0.39
0.36
แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต
2.2 โซเชียลคอมเมิรซ ์ (Social Commerce) คือ การใช้เครือขาย
่
สั งคมออนไลน์ ในการค้ าขาย ซึ่ ง เป็ นส่ วนหนึ่ ง ของระบบ
พาณิชยอิ
์ เล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) เป็ นการนาโซเชียล
มีเดีย (social media) และสื่ อออนไลนแบบต
างๆ
มาช่วยในการ
่
์
สร้ างการปฏิสั ม พัน ธ ระหว
่างผู้ ขายกับ ผู้ ซื้อ ช่ วยในการขาย
์
สิ นค้าออนไลนต
ผานทางเว็
บไซต ์ ในอนาคตโซเซียลคอม
่
่
์ างๆ
เมริซจะกลายเป็
นกลยุทธทางการตลาดอี
กรูปแบบหนึ่ งทีม
่ าแรง
์
์
ในธุรกิจออนไลน์ เพราะกระแสความนิยมของผู้บริโภคในยุ ค
ปัจจุบน
ั ใช้เครือขายสั
งคม (social network) ด้วยเทคโนโลยี
่
WEB 2.0 ทีท
่ าให้มีการแลกเปลีย
่ นข้อมูลขาวสาร
การรับรู้
่
สิ นค้ าและบริ ก ารจากเพื่ อ นๆ โดยการตลาดแบบบอกต่ อ
(virtual
marketing)
ซึ่งผู้ขายไมจ
่ าเป็ นต้องโฆษณามาก
เนื่ องจากผู้ซื้อได้รับข้ อมูล เกีย
่ วกับ สิ นค้าและบริก ารจากเพือ
่ นๆ
ที่อ ยู่ ในเครือ ข่ ายสั งคมของเขานั่ น เอง ท าให้ ผู้ บริโ ภคจะมี
อานาจการตอรองสูง สามารถเลือกสิ นคาโดยการจับตัวเป็ นกลุม
แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต
3.
แนวโน้มอืน
่ ๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ แนวโน้ม
ดานข
้
้อมูล การวิเคราะหธุ
์ รกิจ(business analytics) กรีนไอที
(green IT) มาตรฐานไอทีและการรักษาความปลอดภัย (IT
standard and IT security) และ สมารทซิ
์ ต ี้ (smart city) และ
ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
3.1 แนวโน้มดานข
อมู
ั ฮิตาชิ ดาตา้ ซิสเต็มส์ ไดคาด
้
้ ล บริษท
้
การแนวโน้มดานข
อมู
้
้ ล ตัง้ แตปี่ พ.ศ. 2555 มีดงั นี้
3.1.1 ความมีประสิ ทธิภาพของระบบจัดเก็บขอมู
้ ล (storage
efficiency) จะมีมากขึน
้ เช่น การใช้ระบบจัดเก็บขอมู
้ ล
เสมือนจริง (virtual storage) การจัดสรรพืน
้ ทีแ
่ บบจากัดตาม
การใช้งานจริง และการเก็บขอมู
้ ลถาวร (archiving) เป็ นตน
้
3.1.2 จะมีการผสมผสานระบบเขาด
น (consolidation to
้ วยกั
้
convergence) โดยการผสานรวมเซริฟเวอร ์ (sever) ระบบ
จัดเก็บขอมู
และแอพพิเคชัน
่ โดยอาศัย
้ ล เครือขาย
่
แอพพลิเคชัน
่ โปรแกรมมิง่ (Application Programming
แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต
3.1.3 ขอมู
๊ ดาตา”
้ ลขนาดใหญ่ (big data) หรือเรียกวา่ “บิก
้ นั้น
จะมีการเติบโตมากขึน
้ ซึง่ องคกรจะต
องหาวิ
ธก
ี ารจัดการกับบิก
๊
้
์
ดาตาที
่ ะเกิดขึน
้
้ จ
3.1.4 การยายข
อมู
้
้ ลแบบเสมือน (virtualization migration)
การยายข
อมู
องหยุ
ดระบบจะถูกแทนทีด
่ วย
้
้ ลของอุปกรณแบบต
้
้
์
ความสามารถใหมของระบบเสมื
อนจริงทีถ
่ ก
ู ยายข
อมู
่
้
้ ลโดยไม่
จาเป็ นตองรี
บต
ู (reboot) ระบบใหม่
้
3.1.5 การปรับใช้ระบบคลาวด ์ (cloud acquisition) การปรับใช้
ระบบคลาวด ์ ทัง้ ในแบบบริการตนเอง แบบจายเท
าที
่
่ ใ่ ช้งาน
และความตองการ
จะเขามามี
แทนทีว่ งจรการปรับใช้ผลิตภัณฑ ์
้
้
ปัจจุบน
ั ทีม
่ รี ะยะเวลาระหวาง
3-5 ปี เนื่องจากมีการบูรณาการ
่
ระบบสารสนเทศเขาด
น
้ วยกั
้
แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต
3.2 การวิเคราะหข
่ มี
์ ้อมูลธุรกิจ (Business Analytics :BA) เมือ
ข้ อมู ล จ านวนมากองค กรจ
าเป็ นต้ องมีก ารวิเ คราะห ข
์
์ ้ อมู ล ก่อน
นาไปใช้ในเชิงการตลาดและการตัดสิ นใจ สาหรับ BA ซึ่ง
เติบโตจาก BI (Business Intelligence: BI) ดวยเครื
อ
่ งมือทีม
่ ี
้
ความชาญฉลาดสู ง ขึ้น ช่ วยให้ สามารถกลั่น กรองข้ อมู ล และ
วิเคราะหธุ
่ อ
ี ยูและน
าไปสู่ความก้าวหน้า หรือ
่
์ รกิจจากข้อมูลทีม
สร้ างความได้ เปรีย บทางธุ ร กิจ เนื่ อ งจากการวิเ คราะห ข
์ ้ อมู ล
ธุรกิจ คือ สิ่ งสาคัญ ในการกาหนดแนวทางการปรับปรุงแผน
ธุรกิจ ตัวอยางการใช
่
้ BA ในภาคการผลิต จะทาให้สามารถ
วางแผนการผลิตและการขายได้อยางแม
นย
่
่ า ซึ่งการวิเคราะห ์
ข้ อ มู ล ธุ ร กิ จ ส า ม า ร ถ เ ป็ น ตั ว ส นั บ ส นุ น ที่ ส า คั ญ ที่ จ ะ ส ร้ า ง
ความสาเร็จให้กับผู้ผลิตจากการคาดการณที
่ จ
ี ะให้ผลตอบแทน
์ ด
การลงทุน (Return Of Investment :ROI) ไดมากขึ
น
้ ทัง้ นี้
้
ธุรกิจทีม
่ แ
ี นวโน้มในการลงทุนด้าน BA ได้แก่ อุตสาหกรรม
การผลิต สถาบันการเงินและธนาคาร และธรุกจ
ิ ค้าปลีก เป็ น
ตน
้
แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต
3.3 กรีนไอที (Green IT) ในอนาคตแนวโน้มของสิ นค้าทางดาน
้
เทคโนโลยีสารสนเทศจะต้องเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม ไมท
่ าลาย
สิ่ งแวดล้อม ทีเ่ รียกวา่ “กรีนไอที” (green IT) เพราะคานิ
่ ยม
ของผู้บริโภคใส่ใจตอสิ
้
ซึ่งอุ ปกรณทางด
่ ่ งแวดล้อมมากขึน
้าน
์
เทคโนโลยี ส ารสนเทศจ าเป็ นที่ จ ะต้ องออกแบบให้ ประหยัด
พลัง งาน กิน กระแสไฟฟ้ าน้ อย เกิด ความร้ อนน้ อย ซึ่ ง ใน
อนาคตจะมีการพัฒนา “กรีนพีซ”ี (green PC) ซึง่ สามารถตอบ
โจทยในเรื
อ
่ งของความสะดวกสบายในการใช้งาน และเป็ นมิตร
์
กับสิ่ งแวดล้อมอีกด้วย ทัง้ นี้ในอนาคตเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดลอมจะอยู
ในเงื
อ
่ นไขหลักของการจัดซือ
้ ทัง้ นี้
้
่
ปัจจุบน
ั ยังไมมี
่ งคารบอนเครดิ
ต (carbon credit)
่ ข้อบังคับเรือ
์
การประหยัดพลังงาน การปลอยก
่
๊ าซออกสู่สภาพแวดล้อมก็ตาม
แต่กรีนไอทีจ ะเป็ นเงือ
่ นไข 1 ใน 6 เงือ
่ นไขแรกที่อ งค กรจะ
์
น ามาใช้ พิจ ารณาการจัด ซื้ อ อย่ างแน่ นอน เพราะการช่ วย
ป ร ะ ห ยั ด พื้ น ที่ แ ล ะ ป ร ะ ห ยั ด พ ลั ง ง า น ซึ่ ง จ ะ โ ย ง ไ ป สู่ ก า ร
ประหยัด เวลา ต้นทุนการปฏิบ ต
ั ก
ิ าร และการบารุ งรัก ษาทีจ
่ ะ
แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต
3.4 ความปลอดภัยและมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT
Security and IT Standard) ความปลอดภัยสารสนเทศเป็ นสิ่ งที่
จาเป็ นตอองค
กร
และในอนาคตจาเป็ นต้องให้ความสาคัญมาก
่
์
ขึ้น ซึ่ ง ระบบรัก ษาความปลอดภัย ต้ องมี ค วามฉลาดในการ
ท างานได้ ซับ ซ้ อนมากขึ้น เพื่อ ให้ รองรับ กับ ภัย คุ ก คามที่ม ีก าร
พัฒ นาตัว เองให้ เก่งกว่าเดิม อยู่เวลา ตั้งแต่โครงสร้ างพืน
้ ฐาน
ระบ บ เค รื อ ข่ าย รว มถึ ง ข้ อมู ล ก ารใช้ งานต่ างๆ รว มถึ ง
มาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT standard) เป็ น
เครือ
่ งมือทีส
่ ร้างความน่าเชือ
่ ถือ ดังนั้นองคกรจ
าให้ความสาคัญ
์
กับ การได้ รับ รองมาตรฐานสากลต่างๆ มากขึ้น โดยเฉพาะ
มาตรฐาน ISO
ทีเ่ กีย
่ วข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น
ISO/IEC20000 (International Standard for IT Service
Management), ISO/IEC 27001:2005 (Information Security
Management Systems: ISMS) , ISO/IEC 270003
(Implementation Guidance) ซึง่ เป็ นแนวทางปฏิบต
ั ส
ิ าหรับการ
พัฒนาระบบ ISMS นอกจากนี้ยงั มีมาตรฐานสากลอืน
่ ๆ อีก
แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต
3.5 สมารทซิ
์ ต ี้ (Smart City) ในอนาคตประเทศไทยจะมีการนา
เทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้ เพื่ อ พัฒ นาจัง หวัด หรื อ เมื อ งใน
รูป แบบของอัจฉริย ะ ซึ่งในปั จจุ บ น
ั ได้ มีจงั หวัด นครนายกเป็ น
จัง หวัด น าร่อง โดยได้ มีก ารจัด ท าโครงการ สมาร ทโพวิ
น ส์
์
(smart province) คือ การนาเทคโนโลยีมาปรับใช้ทัว
่ ทัง้
จังหวัด ตัง้ แตระดั
บเมือง อาเภอ ตาบล และหมูบ
่
่ ้าน ซึง่ ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นเครือ
่ งมือในการยกระดับคุณภาพชีวต
ิ
ประชาชน
 ระยะที่ 1 จะเกิดขึน
้ ในปี แรก
โดยเริม
่ จากการลงโครงสร้างพืน
้ ฐานด้าน
เครือขายการสื
่ อสาร และมีการใช้อินเทอรเน็
่
์ ตไวไฟ (wifi) ฟรี ซึ่งจะ
เกิดการใช้งานในองครวม
์
 ระยะที่ 2 จะเริม
่ ขึน
้ ในปี ทีส
่ อง คือ เกิดห้องปฏิบต
ั ก
ิ าร (management
cockpit) ซึ่งจะเป็ นศูนยบั
์ ญชาการกลางของจังหวัด และในอนาคตจะ
ขยายไปสู่ ศูนย บั
์ ญ ชาการในระดับ อ าเภอ และระดับ ตาบล โดยจะเกิด
ข้อมูลในองค รวมทั
้ง หมด เกิด การวางแผน เกิด เป้ าหมายเกิด ระบบภู ม ิ
์
สารสนเทศ (GIS) หรือแผนทีอ
่ เิ ล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะช่วยด้านการบริหาร
จังหวัดในภาพรวม
แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต
4. นวัตกรรมดานเทคโนโลยี
สารสนเทศในอีก 5 ปี ข้างหน้า
้
บริษัทไอบีเอ็ม (IBM) ได้นาเสนอ IBM Give in Five 5
นวัต กรรมล ้า ยุ ค ที่ค าดว่าจะเปลี่ย นแปลงชีว ต
ิ ของเรา รวมถึง
นาเสนอเทคโนโลยีใหมๆ่ ในอีก 5 ปี ข้างหน้า (พ.ศ. 25562560) ดังนี้
4.1 การสร้างพลังงานขึน
้ เองเพือ
่ ใช้ภายในบ้าน คือ การทีท
่ ุกคน
สามารถสร้ างพลัง งานเพื่ อ ใช้ ภายในบ้ านขึ้ น เองได้ การ
เคลื่อ นไหวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นการเดิน ขี่จ ัก รยาน และสิ่ ง
ต่ างๆ ที่ อ ยู่ รอบตัว เช่ น ความร้ อนจากคอมพิ ว เตอร ์จะ
สามารถสร้างพลังงาน ซึ่งสามารถเก็ บรวบรวมและนาพลังงาน
สะอาดนี้มาใช้งานภายในบ้าน สถานทีท
่ างาน และเมืองตางๆ
่
ตัวอยางเช
กหรือแบตเตอรีท
่ ต
ี่ อเข
่
่ น อุปกรณขนาดเล็
่
้ากับซี่ล้อ
์
จักรยานจะสามารถเก็บรวบรวมพลังงานทีเ่ กิดขึน
้ ในทุกรอบของ
การหมุ น ของแป้ นจัก รยานและเมื่ อ กลับ ถึ ง บ้ านสามารถถอด
แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต
4.2 มนุ ษ ย จะใช
้ เสี ยงพูด ใบหน้ าและดวงตาแทนรหัส ผ่าน ใน
์
อนาคตเราจะไมต
เพราะข้อมูลทางไบ
่ ้องใช้รหัสผ่านอีกตอไป
่
โอเมตริก (biometric) เช่น ข้อมูลเกีย
่ วกับเค้าโครงใบหน้า
การสแกนมานตา
และไฟลเสี
่
์ ยงพูด จะถูกประกอบเข้าด้วยกัน
ผานทางซอฟต
แวร
่ สร้างรหัสผานออนไลน
่
่
์
์ เพือ
์ ซึง่ ในอนาคต
เราเพียงแตเพี
่ ู้เอทีเอ็มอยางปลอดภั
ย เพียงแต่
่ ยงไปถอนเงินทีต
่
พูด ชื่อ หรือ มองเข้าไปในเซ็ น เซอร ์ (sensor)
ขนาดเล็ ก ที่
สามารถรับ รู้ ความแตกต่ างม่ านตาของแต่ ละคนได้ ก็ จ ะท า
ธุรกรรมไดอย
สะดวกและปลอดภัย
้ าง
่
4.3 มนุ ษ ย สามารถใช
และ
้ สมองสั่ งงานแลปทอป (laptop)
์
โทรศั พทมื
วสา
์ อถือได้ ในขณะนี้ได้มีนักวิทยาศาสตรในสาขาชี
์
รสนเทศ หรือไบโออินฟอรเมติ
กส์ (Bioinformatics)
กาลัง
์
ทาการค้นคว้าวิธก
ี ารเชือ
่ มโยงสมองของคนเข้ากับอุปกรณต
่
์ างๆ
เช่น คอมพิวเตอร ์ หรือสมารทโฟน
รวมถึงการออกแบบชุดหู
์
ฟังทีม
่ เี ซ็ นเซอรพิ
น
่ ไฟฟ้าสมอง รวมถึงสี หน้า
่
์ เศษสาหรับอานคลื
ระดับ ความตื่น เต้ น การมีส มาธิจ ดจ่อและความคิด ของบุ ค คล
แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต
4.4 ทุกคนสามารถเขาข
ไดทุ
้ อมู
้ ลตางๆ
่
้ กทีทุกเวลาดวยเทคโนโลยี
้
โมบาย ในช่วง 5 ปี ตอจากนี
้ ช่องวางระหว
างผู
่ ข
ี ้อมูลและผู้
่
่
่
้ทีม
ทีไ่ มมี
เนื่องจากความก้าวหน้า
่ ข้อมูลจะลดน้อยลงเป็ นอยางมาก
่
ของเทคโนโลยีโมบาย ซึง่ ในประเทศอินเดีย บริษท
ั ไอบีเอ็มใช้
เทคโนโลยีเสี ยงพูดและอุปกรณพกพาเพื
อ
่ ช่วยให้ชาวชนบททีไ่ ม่
์
รู้หนังสื อสามารถถายทอดข
่ น
ั ทึกไว้ใน
่
้อมูลผานทางข
่
้อความทีบ
โทรศั พท ์ และการเข้าถึงข้อมูลได้อยางที
ไ่ มเคยปรากฏมาก
อน
่
่
่
ซึ่ง ท าให้ คุ ณ ภาพชีว ิต ของประชาชนชาวอิน เดีย ดีข ึ้น ท าให้
สามารถตรวจสอบรายงานสภาพอากาศ รู้ ว่าจะมีแ พทย เดิ
์ น
ทางเข้ามารักษาเมือ
่ ไร และยังสามารถตรวจสอบระดับราคารับ
ซื้อสิ นค้าและพืชผลทางการเกษตรได้อีก ด้วย สาหรับชุ มชนที่
ขยายใหญ่ขึ้น จะสามารถใช้ เทคโนโลยีโ มบายเพื่อ รองรับ การ
เข้ าถึง ข้ อมู ล ส าคัญ และปรับ ปรุ ง การให้ บริก ารแก่ประชาชน
โดยอาศัยโซลูชน
่ั (solution) และรูปแบบธุรกิจใหมๆ่ เช่น โม
บ
า
ย
ค
อ
ม
แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต
4.5 คอมพิว เตอร จะคั
ด กรองข้ อมู ล ส าคัญ ให้ สอดคล้ องกับ ความ
์
ต้องการและพฤติกรรมของผู้ใช้ ในอีก 5 ปี ข้างหน้าจะการใช้
เทคโนโลยีระบบวิเคราะหข
่
์ ้อมูลแบบเรียลไทม ์ (real time) เพือ
กลัน
่ กรองและผนวกข้อมูลจากทุกแงมุ
ิ ตัง้ แตข
่ มของชีวต
่ าวสาร
่
ไปจนถึงกีฬา การเมือง หรือแม้แตกระทั
ง่ เทคโนโลยีทผ
ี่ ู้ใช้ชืน
่
่
ชอบ และจะตัด โฆษณาที่ ผู้ รับ ข้ อมู ล ไม่ พึ ง ประสงค ์ออกไป
พร้อมกับ นาเสนอและแนะนาข้ อมูล ทีเ่ ป็ นประโยชน์แก่ผู้บริโ ภค
อยางแท
จริ
่
้ ง
สรุ ป ทั้ง หมดเป็ นนวัต กรรมทางด้ านเทคโนโลยีส ารสนเทศที่จ ะ
เกิดขึน
้ ในอนาคตอันใกล้ ดังนั้นนักศึ กษาจาเป็ นทีจ
่ ะต้องทราบ
และศึ กษาแนวโน้มการเปลีย
่ นแปลงทางด้านเทคโนโลยีอยูเสมอ
่
เพื่อ ให้ สามารถปรับ ใช้ กับ การด าเนิ น ชี ว ิต ประจ าวัน และการ
ประกอบอาชีพอยางมี
ประสิ ทธิภาพตอไป
่
่
เทคโนโลยีสารสนเทศกับความรับผิดชอบ
ตอสั
่ งคมและสิ่ งแวดลอมในอนาคต
้
1. เทคโนโลยีสารสนเทศกับความรับผิดชอบตอสั
่ งคม
1.1 ความรับผิดชอบตอสั
3 สิ่ ง
่ งคมระดับบุคคล ประกอบดวย
้
ไดแก
้ การปฏิบต
ั ต
ิ าม
้ ่ การเป็ นผู้รับผิดชอบตอสิ
่ ่ งทีเ่ กิดขึน
กฎเกณฑและการตั
ดสิ นใจทีว่ างใจได้ ซึง่ จะเป็ นพฤติกรรมที่
์
บุคคลแสดงออก ทัง้ นี้ความรับผิดชอบตอสั
่ งคมดานการใช
้
้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก
้ ่
1.1.1 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอยางมี
จริยธรรม และ
่
ถูกตองตามกฎหมายที
ไ่ ดก
้
้ าหนด (รายละเอียดในบทที่ 8)
1.1.2 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอยางสร
างสรรค
่
้
์ และเป็ น
มิตรทีด
่ ก
ี บ
ั คนอืน
่
1.1.3 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ
่ กอให
่
้เกิดความรัก
สามัคคีในหมูคณะ
่
1.1.4 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ
่ สรางกิ
จกรรมทางสั งคม
้
ทีเ่ ป็ นประโยชน์ เช่น การช่วยเหลือผู้ประสบภัย การ
เทคโนโลยีสารสนเทศกับความรับผิดชอบ
ตอสั
่ งคและสิ่ งแวดลอมในอนาคต
้
1.2 ความรับผิดชอบตอสั
(Corporate Social
่ งคมระดับองคกร
์
Responsibility: CSR) หมายถึงการดาเนินธุรกิจควบคูไปกั
บ
่
การใส่ใจดูแลรักษาสิ่ งแวดลอมในชุ
มชนและสั งคม ภายใต้หลัก
้
จริยธรรม การกากับดูแลทีด
่ ี (good governance) เพือ
่ นาไปสู่
การดาเนินธุรกิจทีป
่ ระสบความสาเร็จอยางยั
ง่ ยืน ในการดาเนิน
่
ธุ ร กิ จ อย่ างมี ค วามรับ ผิ ด ชอบต่ อสั งคมนั้ น องค ์ กรจะต้ อง
ตอบสนองตอประเด็
นด้านสั งคม และสิ่ งแวดล้อม โดยมุงที
่ าร
่
่ ก
ให้ประโยชนกั
นอกจากนั้นยังต้อง
์ บคน ชุ มชน และสั งคม
คานึงถึงบทบาทขององคกรภาคธุ
รกิจทีต
่ องปฏิ
บต
ั อ
ิ ยางสอดคล
อง
้
่
้
์
กับ ความคาดหวัง ของสั ง คมโดยจะต้ องท าด้ วยความสมัค รใจ
และบุ ค ลากรทุ ก คนในองค ์กรจะต้ องมี บ ทบาทเกี่ ย วข้ องกับ
กิจกรรมตางๆ
ทีต
่ อบแทนในสิ่ งทีด
่ งี ามสู่สั งคมอยางจริ
งจัง
่
่
เทคโนโลยีสารสนเทศกับความรับผิดชอบ
ตอสั
่ งคมและสิ่ งแวดลอมในอนาคต
้
2. เทคโนโลยีสารสนเทศกับสิ่ งแวดลอม
้
2.1 เป้าหมายของกรีนไอที
2.1.1 การออกแบบจากแหลงก
่ าเนิดไปยังแหลงก
่ าเนิดการใช้งานของสิ่ งตางๆ
่
ก็จะเป็ นวัฎจักรของผลิตภัณฑ ์ โดยการสร้างผลิตภัณฑให
์ ้สามารถนา
กลับมาใช้งานใหมได
่ ้ (recycle)
2.1.2 การลดขอมู
่ นรูปแบบของ
้ ล เป็ นการลดทิง้ และมลพิษ โดยการเปลีย
การนาไปสร้างผลิตภัณฑและการบริ
โภค
์
2.1.3 พัฒนาสิ่ งใหมๆ่ เป็ นการพัฒนาเพือ
่ เทคโนโลยี ไมว่ าจะเป็
นการนา
่
ซากสั ตวมาเป็
นเชือ
้ เพลิงหรือทางเคมี แตก็
์
่ อาจทาให้สุขภาพและ
สภาพแวดลอมเสี
ยหายได้
้
2.1.4 ความสามารถในการดารงชีวต
ิ สร้างศูนยกลางทางด
านเศรษฐศาสตร
์
้
์
ให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีและผลิตภัณฑให
์ ้เหมาะสมกับสภาพแวดลอม
้
ความเร็วในการพัฒนาและสรางอาชี
พใหมเพื
่ ปกป้องโลก
้
่ อ
2.1.5 พลังงาน ตองรั
บรู้ขาวสารทางด
านเทคโนโลยี
สีเขียวรวมไปถึงการ
้
่
้
พัฒนาของเชือ
้ เพลิง ความหมายใหมของการก
าเนิดพลังงาน และผล
่
ของพลังงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศกับความรับผิดชอบ
ตอสั
่ งคมและสิ่ งแวดลอมในอนาคต
้
2.2 ตัวอยางของกรี
นไอที
่
ตัวอยางของกรี
นไอทีไดถู
ดแวร
ในอนาคต
่
้ กนามาใช้ในอุปกรณฮาร
์
์
์
จะต้องถูกออกแบบมาเพือ
่ ให้ ค านึ งสิ่ งแวดล้อมซึ่งมีรายละเอีย ด
ดังนี้
2.2.1 กรีนคอมพิวเตอร ์ (green computer)
เป็ นเครือ
่ งคอมพิวเตอรที
ั ผิดชอบตอสิ
่ ่ งแวดล้อมและทรัพยากร
์ ร่ บ
อืน
่ ๆ ประกอบไปด้วยพลัง งานหน่วยประมวลผลศูน ย กลางที
่ม ี
์
ประสิ ทธิภาพ (ซีพย
ี ู) เครือ
่ งเซิรฟเวอร
่
์
์ และอุปกรณเสริ
์ มเพือ
ลดการท างานของทรัพยากรและการจัดการเรือ
่ งการสิ้ นเปลือง
ของอุปกรณอิ
์ เล็กทรอนิกส์ (e-Waste) ซึ่งมีแนวโน้มการลด
พลังงาน ดังนี้
1) ให้ซีพย
ี แ
ู ละอุปกรณเสริ
ทีไ่ มได
์ มตางๆ
่
่ ใช
้ ้งาน ลดการใช้พลังงานลง
2) ลดพลังงานและการจ่ายไปให้แกอุ
่ มได
่ ปกรณเสริ
์ มทีไ
่ ้ใช้งานนาน เช่น
เครือ
่ งพิมพเลเซอร
์
์
เทคโนโลยีสารสนเทศกับความรับผิดชอบ
ตอสั
่ งคมและสิ่ งแวดลอมในอนาคต
้
4) ถาเป็
่ งคอมพิวเตอรโน
อ
่ ง
้ นไปไดใช
้ ้เครือ
่
์ ้ ตบุ๊กมากกวาเครื
คอมพิวเตอรเดสก
ทอป
เพราะเครือ
่ งคอมพิวเตอรเดสก
ทอปจะ
์
์
์
์
กินไฟและใช้พลังงานมากกวาเครื
อ
่ งคอมพิวเตอรโน
่
์ ้ ตบุ๊ก
5) ใช้ฟี เจอร ์ Power-Management ให้ปิ ดการทางานของ
ฮารดดิ
ได
่ มี
้ การใช้งาน
์ สก ์ และหน้าจอมอนิเตอรหากไม
์
ติดตอกั
่ นนานๆ หลายนาที
6) ใช้กระดาษให้น้อยทีส
่ ุด และถาเป็
้ นไปไดก็
้ ให้นากระดาษ
กลับมาใช้งานหมุนเวียนอีก
7) ลดการใช้พลังงานกับเครือ
่ งคอมพิวเตอรเวิ
น
์ รกสเตชั
์
เซิรฟเวอร
อมู
้ ลส่วนกลาง
์
์ เน็ ตเวิรกและข
์
เทคโนโลยีสารสนเทศกับความรับผิดชอบ
ตอสั
่ งคมและสิ่ งแวดลอมในอนาคต
้
2.2.2 กรีนดาตาเซ็
้ นเตอร ์ (green data center)
กรีนดาต้าเซ็ นเตอร ์ หรือ ศูนยข
์ ้อมูลกลางสี เขียว คือ การใช้
งานทางด้านการจัด เก็ บ ข้ อมู ล การจัด การทางด้านข้ อมู ล และ
การแพร่กระจายของข้ อมูล ทีจ
่ ด
ั เก็ บ ไว้ ในเครือ
่ งจัก ร อุ ป กรณ์
ไฟฟ้ าและระบบคอมพิว เตอร ที
์ ่อ อกแบบมาเพื่อ ให้ พลัง งานสู ง
สุด แต่มีผลกระทบกับ สิ่ งแวดล้อมน้ อยสุ ด ทัง้ การออกแบบการ
คานวณจะเน้นศูนยข
้ สูง
์ ้อมูลกลางสี เขียวรวมถึงเทคโนโลยี ขัน
และด้วยกลยุ ท ธการออกแบบที
ใ
่ ช้ อุ ป กรณ์ที่แ ผ่กระจายแสงได้
์
น้อยๆ อยางการปู
พรม การออกแบบทีส
่ นับสนุ นสภาพแวดลอม
่
้
และลดการสิ้ นเปลืองโดยการนากลับมาใช้งานอีก เป็ นตน
้
เทคโนโลยีสารสนเทศกับความรับผิดชอบ
ตอสั
่ งคมและสิ่ งแวดลอมในอนาคต
้
3. สภาพแวดลอมที
ไ่ ดรั
้
้ บผลกระทบจากการใช้งานระบบไอที
เครื่อ งคอมพิว เตอร ที
์ ่ใ ช้ งานอยู่ นี้ ก่ อให้ เกิด ปั ญ หาต่ อ
สภาพแวดล้อม แต่พอเครือ
่ งคอมพิว เตอรหมดอายุ
ก ารใช้งาน
์
กลายเป็ น “ขยะคอมพิว เตอร”์ หรือ “ขยะอิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ” ซึ่ง
อุปกรณบางอย
างก็
ไมสามารถย
อยสลายได
ษทางด้าน
่
่
่
้ กอมลพิ
่
์
อากาศ สิ่ งแวดล้อมให้แกโลกอี
กด้วย ส่วนประกอบของเครือ
่ ง
่
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร ์ นั้ น ก็ มี ทั้ ง ที่ ป ร ะ ก อ บ ไ ป ด้ ว ย พ ล า ส ติ ก
อะลูมเิ นียม สั งกะสี และอืน
่ ๆ ปัจจุบน
ั มีผ้ใช
ู ้งานไดคิ
้ ดประดิษฐ ์
น า เ อ า ไ ม้ ไ ผ่ เ ข้ า ม า เ ป็ น ส่ ว น ป ร ะ ก อ บ กั บ อุ ป ก ร ณ์ เ ค รื่ อ ง
คอมพิวเตอร ์ เช่น คียบอร
ด
์
์ หน้าจอมอนิเตอร ์ เมาส์ หรือ
เครือ
่ งคอมพิวเตอรโน
่ ลดปัญหาการยอยสลายของขยะ
่
์ ้ ตบุ๊ก เพือ
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเราจะต้องช่วยกันใช้เทคโนโลยีเพือ
่ เป็ นมิตร
กับสิ่ งแวดลอม
และภาวะโลกร้อนทีก
่ าลังทาลายสิ่ งแวดล้อมทีอ
่ ยู่
้
รอบตัวเรากอให
ั ท
ิ างธรรมชาติตามมา ซึง่ ใน
่
้เกิดปัญหาภัยพิบต
อนาคตเราจะต้องค านึ งถึง การใช้ พลังงานอย่างมีป ระสิ ท ธิภ าพ
(energy efficiency) ซึ่งการใช้คอมพิวเตอรเพื
่ ประมวลผล
์ อ
การปฏิรป
ู การทางานกับการใช้ขาวสาร
่
บนฐานเทคโนโลยีในอนาคต
1. การปฏิรู ป การท างานกับ การใช้ ข ่ าวสารบนฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศในอนาคต
1.1 การปฏิรู ป รู ป แบบการท างานขององค ์กร เทคโนโลยี
สารสนเทศก่อให้ เกิด การปฏิรู ป รู ป แบบของการท างาน เช่ น
การใช้ เทคโนโลยีส ารสนเทศสื่ อสารกัน ในองค กรด
้วย อีเ มล ์
์
กรุ๊ ปแวร ์ (groupware)
หรือ แม้ แต่กระทั่ง เครือ ข่ายสั ง คม
ออนไลน์ อย่ างเฟซบุ ค ที่ท าให้ การส่ งข้ อมู ล ข่ าวสารของ
พนักงานไมจ
ลดการใช้กระดาษ
่ าเป็ นต้องเดินหนังสื ออีกตอไป
่
ที่ต้ องพิม พ ข
์ ่าวสารแจก และสามารถส่ งข้ อมู ล ข่าวสารเป็ น
จานวนมากไปถึงบุค คลทีต
่ ้ องการได้อย่างรวดเร็ ว นอกจากนี้
รูปแบบการทางานแบบ “เวอรช
์ ่ วลออฟฟิ ศ” (virtual office) คือ
สามารถท างานได้ ไม่ว่าจะอยู่ ณ ที่ไ หน เวลาใดก็ ต าม
ด้ ว ย อุ ป ก ร ณ์ สื่ อ ส า ร ป ร ะ เ ภ ท ใ ด ก็ ไ ด้ ที่ ส ะ ด ว ก ใ น ก า ร ใ ช้
ติดตอสื
่ ่ อสาร (anywhere anytime any device) โดยแนวโน้ม
การทางานจะเปลีย
่ นแปลงไปจากเดิมทีต
่ ้องมีพน
ื้ ทีใ่ นสานักงาน
ให้พนักงานเข้าไปนั่งประจาทีเ่ พือ
่ ทางาน (Work place) มา
การปฏิรป
ู การทางานกับการใช้ขาวสาร
่
บนฐานเทคโนโลยีในอนาคต
1.2 มีการจัดการเชิงกลยุทธ ์ เทคโนโลยีสารสนเทศถูกนามาใช้ใน
การสนับ สนุ น การจัด การเชิง กลยุ ท ธ ขององค
กรเพื
่อ สร้ างความ
์
์
ได้ เปรี ย บในการแข่ งขั น ซึ่ ง ในอนาคตการแข่ งขั น แต่ ละ
อุตสาหกรรมจะทวีความรุนแรงทัง้ ภายในประเทศและนอกประเทศ
ซึ่ง มีผ ลกระทบต่อการด าเนิน ธุ ร กิจ เป็ นอย่างยิ่ง องค กรจะต
้ อง
์
ปรับตัวและอยูรอด
(survival) รวมถึงการเปลีย
่ นแปลงรูปแบบ
่
การแขงขั
่ ุงเน
่ วามรวดเร็ว ความแมนย
่ นทีม
่ ้ นกันทีค
่ า และทันตอ
่
เหตุการณ์ เพือ
่ สร้างความไดเปรี
้ ยบทางการแขงขั
่ น นอกจากนี้
คู่แข่งขัน มีม ากขึ้น ไม่จ ากัด เฉพาะในประเทศเท่านั้น แต่คู่แข่ง
จากต่างชาติม ีศั ก ยภาพสู ง ทั้ง ทางด้ านการเงิน และเทคโนโลยี
สมัยใหม่ ได้เข้ามาท้าทายในเกือบทุกอุตสาหกรรม ดังนั้นการ
บริหารจัดการองคกรจึ
งจาเป็ นต้องเปลีย
่ นรูปแบบ เพราะรูปแบบ
์
การบริหารแบบเดิมทีม
่ ุงเน
่ ้ นให้ความสนใจเฉพาะการบริหารงาน
ภายในองคกร
โดยมองข้ามไมสนใจต
อสภาพแวดล
่
่
้อมภายนอก
์
ที่เ ปลี่ย นไป อาจจะท าใหเกิด อุ ป สรรคตอการด าเนิ น งานและ
การปฏิรป
ู การทางานกับการใช้ขาวสาร
่
บนฐานเทคโนโลยีในอนาคต
1.3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นเครือ
่ งมือในการทางาน เพือ
่ ให้
การทางานคลองตั
วและมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึน
้
เช่น การใช้
่
ระบบสารสนเทศตางๆ
ในองคกร
ไมว
นระบบประมวลผล
่
่ าจะเป็
่
์
รายการเปลี่ย นแปลงข้ อมู ล (Transaction
Processing
Systems :TPS) เป็ นระบบสารสนเทศพืน
้ ฐานขององคกรทาง
์
ธุรกิจทีใ่ ช้สนับสนุ นการทางานของผู้ปฏิบต
ั ก
ิ าร ระบบสารสนเทศ
เพือ
่ การจัดการ (Management Information Systems: MIS) ที่
ให้บริการให้ผู้บริหารเพือ
่ สนับสนุ นการบริหารจัดการของผู้บริหาร
และระบบสนับสนุ นการตัดสิ นใจ (Decision Support Systems:
DSS) สนับสนุ นการตัดสิ นใจของผู้บริหาร เป็ นต้น จะเห็ นได้วา่
เทคโนโลยีสารจะช่วยเปลีย
่ นแปลงและปรับปรุงคุณภาพของการที่
จานะมาประยุกตใช
ซึง่ จะเป็ นเครือ
่ งมือช่วยให้การ
้
์ ้หลายๆ ดาน
ทางานมีประสิ ทธิภาพและลดคาใช
ซึง่ แน่นอนวาเทคโนโลยี
่
้จาย
่
่
สารสนเทศยัง คงเป็ นเครื่อ งมือ ที่ส าคัญ ในการท างานและเพิ่ม
ความสาคัญมากขึน
้ อยางตอเนื่องในอนาคต
การปฏิรป
ู การทางานกับการใช้ขาวสาร
่
บนฐานเทคโนโลยีในอนาคต
1.4) การใช้ เทคโนโลยีส ารสนเทศสร้ างคุ ณ ค่ าให้ กับ องค กรใน
์
อนาคตเทคโนโลยีส ารสนเทศจะถู ก น ามาใช้ เพื่ อ สร้ างคุ ณ ค่ า
(value) ให้กับองคกร
เช่น ใช้ในการสนับสนุ นการทางานเป็ น
์
ทีมด้วยการสื่ อสารผานระบบเครื
อขายสั
งคมออนไลนที
่
่
์ เ่ ปิ ดโอกาส
ให้พนักงานสามารถแลกเปลีย
่ นความคิดเห็ น ข้อเสนอแนะ และ
ความรู้ แก่กัน และกัน เพื่อ พัฒ นาสิ น ค้ าและบริก ารที่ต อบสนอง
ความพึงพอใจแกลู
่ ุด เป็ นตน
่ กค้าให้มากทีส
้
การปฏิรป
ู การทางานกับการใช้ขาวสาร
่
บนฐานเทคโนโลยีในอนาคต
2. การปรับตัวขององคกรเพื
อ
่ รองรับการเปลีย
่ นแปลง
์
ดัง ที่ไ ด้กล ่าวมาแล้วในข้ างต้ นว่าปั จจุ บ น
ั ความก้ าวหน้ า
ของเทคโนโลยีส ารสนเทศได้มีบ ทบาท ทีส
่ าคัญ ต่อวิถช
ี ีว ต
ิ และ
สั งคมของมนุ ษย ์ เทคโนโลยีสารสนเทศไดสร
่ นแปลง
้ ้างการเปลีย
แ ล ะ ส ร้ า ง โ อ ก า ส ใ ห้ แ ก่ อ ง ค ์ ก ร เ ช่ น เ ป ลี่ ย น โ ค ร ง ส ร้ า ง
ความสั มพันธและการแข
งขั
่ นในอุตสาหกรรม ปรับโครงสรางการ
้
์
ด าเนิ น งานขององค กรเพิ
่ม ประสิ ท ธิภ าพในการผลิต และบริก าร
์
เป็ นต้น เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศกอให
่
้เกิดรูปแบบใหมใน
่
การติด ต่อสื่ อสารและมีป ฏิสั ม พัน ธ ระหว
่างบุ ค คล ท าให้ มีก าร
์
พัฒ นาและกระจายตัว ของภู ม ิปั ญ ญา ซึ่ ง ต้ องอาศั ย บุ ค คลที่ม ี
ความรู้และความเข้าใจในการใช้งานเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์
ปัจจุ บ น
ั องค กรในประเทศไทยได
้มีก ารตื่นตัว ที่จะนาเทคโนโลยี
์
เหล ่ านี้ ม า ใช้ งานมากขึ้ น เพื่ อ ที่ จ ะท าให้ เราติด ตามความ
เปลี่ย นแปลงที่เ กิด ขึ้น จากเทคโนโลยีไ ด้ ทัน และสามารถใช้
การปฏิรป
ู การทางานกับการใช้ขาวสาร
่
บนฐานเทคโนโลยีในอนาคต
2.1 ทาความเขาใจต
อบทบาทของเทคโนโลยี
สารสนเทศทีม
่ ต
ี อธุ
้
่
่ รกิจ
ปัจจุบน
ั เพือ
่ ให้สามารถนาความรูต
ๆ มาประยุกตใช
้ าง
่
์ ้กับงานที่
กาลังทาอยู่ เพือ
่ เพิม
่ ขีดความสามารถและศักยภาพในการ
แขงขั
เช่น การใช้เครือขายสั
งคมออนไลนมา
่ นขององคการ
่
์
์
ช่วยในการสรางระบบลู
กค้าสั มพันธ ์ (Customer Relationship
้
Management: CRM) เพือ
่ เป็ นการรักษาลูกค้าและสรางความ
้
จงรักภักดีขอลูกค้าให้มีตอสิ
เป็ นตน
่ นค้าและบริการขององคกร
้
์
2.2 วางแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ เพือ
่ ให้การดาเนินการสราง
้
หรือพัฒนาระบบสารสนเทศเป็ นไปตามวัตถุประสงคขององค
กร
์
์
ภายใตงบประมาณและระยะเวลาที
ก
่ าหนดไว้ การวางแผนถือ
้
เป็ นสิ่ งทีส
่ าคัญ เพราะระบบสารสนเทศจะประกอบดวยระบบย
อย
้
่
อืน
่ ๆ อีกมาก ซึง่ จะตองสั
มพันธกั
้
์ นและใช้เวลาในการพัฒนา
ให้สมบูรณ์ และจาเป็ นจะตองมี
การจัดเตรียมโครงสรางพื
น
้ ฐาน
้
้
ทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT Infrastructure) ทีจ
่ าเป็ น
้
การปฏิรป
ู การทางานกับการใช้ขาวสาร
่
บนฐานเทคโนโลยีในอนาคต
2.3 พัฒ นาระบบสารสนเทศเกี่ย วข้ องกับ การจัด การข้ อมู ล หรือ
ความรู้ ขององค ์กร นั ก วิเ คราะห ์ ระบบและผู้ ใช้ จะศึ กษาหรื อ
พิจารณาถึงข้อมูลและขาวสารต
าง
ๆ ทีอ
่ งคกรต
่
่
้องการและใช้
์
ในการดาเนินงานอยูเป็
่ ทีจ
่ ะทาการรวบรวม และ
่ นประจา เพือ
จัด ระเบีย บเก็ บ ไว้ ในระบบสารสนเทศ และเมื่อ มีค วามต้ องการ
ข้อมูล ก็สามารถเรียกออกมาใช้ได้ทันที โดยการพัฒนาระบบ
ต้องให้ ความส าคัญ กับ ภาพรวมและความสอดคล้อง ในการใช้
งานสารสนเทศขององคกรเป็
นสาคัญ ทัง้ นี้บางองคกรจ
าเป็ นต้อง
์
์
พัฒนาระบบองคความรู
้ (Knowledge Based Systems: KBS)
์
เพื่อ จัด เก็ บ องค ์ความรู้ ขององค ์กรสามารถใช้ เป็ นฐานในการ
พัฒนาและสรางนวั
ตกรรมใหมๆ่ ได้
้
2.4 พัฒนาศั กยภาพของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มี
ความพร้ อมรองรับ การเปลี่ย นแปลงทางด้ านเทคโนโลยี โดย
อาจจะมีการตองมี
การจัดการฝึ กอบรมการใช้ระบบสารสนเทศหรือ
้
การปฏิบต
ั ต
ิ นให้ทันตอการเปลี
ย
่ นแปลงของ
่
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. แนวคิดสาคัญในศตวรรษที่ 21
แนวคิดสาคัญในศตวรรษที่ 21 ทีน
่ ก
ั ศึ กษาจาเป็ นจะต้อง
ทราบและมีค วามรู้ พื้น ฐานเหล ่ านี้ เ ป็ นพื้น ฐานเพื่ อ ให้ สามารถ
ประกอบอาชีพได้อยางมี
“สั มมาชีพ ” เป็ นพลเมืองทีด
่ ข
ี องสั งคม
่
และมีความสุขในชีวต
ิ คือ
1.1 จิตสานึกตอโลก
คือ ความรับผิดชอบตอสั
้
่
่ งคม สิ่ งแวดลอมและโลกใบนี
้
โดยจะต้องมีความรู้และมีแนวคิดในการดารงชีวต
ิ ทีถ
่ ูกต้อง มีจต
ิ สานึ กตอ
่
โลก มีคุณธรรมจริยธรรม มีจต
ิ อาสา รักษาสิ่ งแวดล้อม เป็ นผู้ทีม
่ ค
ี วาม
รับ ผิด ชอบต่อตนเองและสั ง คม รวมถึง ความสามารถที่จ ะต้องเรีย นรู้ และ
ท างานรวมกับ คนจากวัฒ นธรรมที่ห ลากหลาย และสามารถสื่ อสารด้ วย
ภาษาตางประเทศได
่
้
1.2 ความรู้พืน
้ ฐานดานการเงิ
น เศรษฐกิจ ธุรกิจ และการเป็ นผู้ประกอบการ
้
คือ ทัก ษะใหม่ที่จ าเป็ น เนื่ อ งจากมีก ารเปลีย
่ นแปลงอย่างมากทางด้ าน
เศรษฐกิจ เช่น จะต้องมีการวางแผนการออมและการลงทุนหลังเกษี ยณ
ของตนเอง วิกฤตการณที
์ ่เพิง่ ขึ้น ในภาคธนาคาร ธุร กิจ สิ น เชื่อ และการ
จานอง รวมถึงภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจครัง้ ใหญที
่ ผ
ี ลกระทบในหลายๆ
่ ม
ประเทศ เป็ นการตอกย้า ความส าคัญ ของความรู้ ความเข้ าใจว่าพลัง ทาง
เศรษฐกิจ มีผ ลต่ อชี ว ิต ของผู้ คนมากมายเพีย งใด การตัด สิ นผิด พลาด
การปฏิบต
ั ต
ิ นให้ทันตอการเปลี
ย
่ นแปลงของ
่
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. แนวคิดสาคัญในศตวรรษที่ 21
1.3 ความรู้พืน
้ ฐานดานพลเมื
อง คือ ความรู้เกีย
่ วกับกฎหมาย สิ ทธิและ
้
หน้าทีข
่ องการเป็ นพลเมืองทีด
่ ี เพือ
่ ทีจ
่ ะไดปฏิ
ั ต
ิ ามสิ ทธิและหน้าทีข
่ องตนเอง
้ บต
ไมละเมิ
ดสิ ทธิของผู้อืน
่ และไมขั
านเมื
อง
่
่ ดตอกฎหมายบ
่
้
1.4 ความรู้พืน
้ ฐานดานสุ
ขภาพ คือ ความรู้เกีย
่ วกับสุขอนามัยเพือ
่ จะไดมี
้
้
สุขภาพทีแ
่ ข็งแรง ทาให้ดาเนินชีวต
ิ ประจาวันไดอย
สข
ุ ซึง่ ควรมี
้ างปกติ
่
ความรู้เกีย
่ วกับ การรับประทานอาหาร การออกกาลังกาย การมีอารมณที
์ ่
แจมใสเบิ
กบาน และการพักผอนนอนหลั
บ เป็ นตน
่
่
้
1.5 ความรู้พืน
้ ฐานดานสิ
่ งแวดลอม
คือ ความรู้พืน
้ ฐานเกีย
่ วกับสิ่ งแวดลอม
้
้
้
ลักษณะภูมอ
ิ ากาศ ภูมป
ิ ระเทศ ภาวะโลกรอน
ภัยพิบต
ั ท
ิ างธรรมชาติ และ
้
การรักษาสิ่ งแวดลอม
้
การปฏิบต
ั ต
ิ นให้ทันตอการเปลี
ย
่ นแปลงของ
่
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ทักษะการเรียนรูและนวั
ตกรรม
้
ทักษะการเรียนรูและนวั
ตกรรมเป็ นพืน
้ ฐานทีม
่ ค
ี วามจาเป็ นในการ
้
ทางานในอนาคต ซึง่ ประกอบดวย
้
2.1 ความคิดสรางสรรค
และนวั
ตกรรม คือ การคิดนอกรอบ มี
้
์
การใช้จินตนาการสรางสรรค
นวั
้ มา ตัวอยางที
เ่ ห็ นได้
้
่
์ ตกรรมขึน
อยางชั
ดเจน คือ สตีฟ จ็อบส์ (Steve Jobs) ผู้ทีเ่ ป็ น “ตานาน”
่
ของการใช้ความคิดสรางสรรค
ในการพั
ฒนานวัตกรรมของ
้
์
Apple
2.2 การคิดเชิงวิพากษและการแก
ไขปั
ญหา คือ ความสามารถใน
้
์
การคิดเชิงวิเคราะห ์ วิพากษ์ วิจารณ์ และสามารถคิดแกไข
้
ปัญหาตางๆ
ทีเ่ กิดขึน
้ ได้ ซึง่ ในอนาคตนักศึ กษาจาเป็ นทีจ
่ ะตอง
่
้
มีทก
ั ษะการคิด หรือลักษณะจิต 5 ประการ ดังนี้ 1) จิต
เชีย
่ วชาญ (discipline mind) 2) จิตสั งเคราะห ์ (synthesizing
mind) 3) จิตสรางสรรค
้
์ (creative mind) 4) จิตเคารพ
การปฏิบต
ั ต
ิ นให้ทันตอการเปลี
ย
่ นแปลงของ
่
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ทักษะดานสารสนเทศ
สื่ อและเทคโนโลยี
้
ทักษะดานสารสนเทศ
สื่ อ และเทคโนโลยีน้น
ั เป็ นทักษะและ
้
ความรูที
่ ก
ั ศึ กษาจาเป็ นทีจ
่ ะตองฝึ
กฝนและเรียนรู้ เพือ
่ ให้มี
้ น
้
สามารถปฏิบต
ั ต
ิ นเพือ
่ รองรับตอการเปลี
ย
่ นแปลงทางดาน
่
้
เทคโนโลยีในกระแสโลกาภิวฒ
ั น์ ซึง่ จาเป็ นตองมี
้
3.1 ความรูพื
้ ฐานดานสารสนเทศ
คือ สามารถพัฒนา จัดเก็บ
้ น
้
สื บค้น และแพรกระจายสารสนเทศเพื
อ
่ สนับสนุ นการทางานและ
่
ดาเนินชีวต
ิ ประจาวันไดอย
ประสิ ทธิภาพ
้ างมี
่
3.2 ความรูพื
้ ฐานดานสื
่ อ มีความรู้ ความเขาใจ
และทักษะใน
้ น
้
้
การใช้สื่ อ ซึง่ มีอยูมากมายในโลกปั
จจุบน
ั และจะเพิม
่ มากขึน
้ ใน
่
โลกอนาคต ตองรู
เท
่ งมือในการ
้
้ าทั
่ นสื่ อ และใช้สื่ อเป็ นเครือ
ปฏิบต
ั งิ านได้
3.3 ความรูพื
้ ฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร เป็ น
้ น
ทักษะทีส
่ าคัญ ทีน
่ ก
ั ศึ กษาจะตองมี
ความสามารถในการใช้ระบบ
้
การปฏิบต
ั ต
ิ นให้ทันตอการเปลี
ย
่ นแปลงของ
่
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ทักษะชีวต
ิ และการทางาน
เป็ นทักษะใหมที
่ วามสาคัญในการดารงชีวต
ิ อยางมี
ความสุข ซึ่ง
่ ค
่
ประกอบดวย
้
4.1 ความยืดหยุนและความสามารถในการปรั
บตัว
่
4.2 ความริเริม
่ และการชีน
้ าตนเอง เป็ นสิ่ งทีม
่ ค
ี วามสาคัญเนื่องจาก
เป็ นทัก ษะทีต
่ ้องพัฒนาให้ ตัว เราสามารถด าเนินชีว ต
ิ ไปในทางที่
ถูกตอง
้
4.3 ทัก ษะทางสั ง คมและการเรีย นรู้ข้ ามวัฒ นธรรม เนื่ อ งจากใน
อนาคตการทางานมิไดอยู
านั
้ เพี
่ ยงแตภายในประเทศเท
่
่ ้น แตการ
่
ทางานในอนาคตจะเปิ ดกว้างมากทัง้ ในระดับภูมภ
ิ าคอาเซียนและ
ระดับโลก ดังนั้นนักศึ กษาจาเป็ นทีจ
่ ะต้องมีการฝึ กฝนทักษะทาง
สั งคม และการเรียนรู้และทางานข้ามวัฒนธรรมของตางประเทศ
่
ได้
4.4 การเพิ่ม ผลผลิต และความรู้ รับ ผิด คือ การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ
่ เพิม
่ ผลผลิตให้กับองคกร
รวมถึงการรับผิดชอบ
์

similar documents