ค่าเป้าหมาย - ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร

Report
แผนพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่
(พ.ศ.2557 – 2560)
1
ศักยภาพ และโอกาสในการพัฒนา
มีทรัพยากร
ทางการ
ท่ องเที่ยวที่
หลากหลาย
ทัง้ ด้ าน
โบราณสถาน
ศิลปวัฒนธรรม
และแหล่ ง
ท่ องเที่ยว
ธรรมชาติ
มีการคมนาคม
เชื่อมโยงกับ
กลุ่มประเทศ
อนุภมู ภิ าคลุ่ม
แม่ นา้ โขง
(GMS) และ
กลุ่มประเทศ
อาเซียน
(ASEAN)
มีโรงแรม ที่พกั
รีสอร์ ท และ
ศูนย์ ประชุมที่มี
มาตรฐานระดับ
นานาชาติ
มีแหล่ งบริการ
ด้ านสุขภาพที่มี
คุณภาพ พร้ อม
ที่จะเป็ น
ศูนย์ กลางการ
บริการสุขภาพ
(Medical/Health
Hub) ของ
ภูมภิ าค
มีสถานบัน
การศึกษาชัน้ นา
พร้ อมที่จะ
รองรับการเป็ น
ศูนย์ กลาง
การศึกษา
(Education
Hub) ของ
ภูมภิ าค
2
จุดแข็งจังหวัด
เชียงใหม่
เดิม
• เป็ นศูนยกลางด
าน
้
์
เศรษฐกิจ การค้าและการ
ลงทุน
• เป็ นศูนยกลางการคมนาคม
์
และการขนส่ง
• มีทรัพยากรทีห
่ ลากหลายและ
มีความ
อุด
สมบูรณ ์
• มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม
• เป็ นศูนยกลางการศึ
กษาของ
์
ภาคเหนือ
• มีแหลงท
ย
่ วที่
่ องเที
่
ใหม่
• มีแหลงท
ย
่ วและรูปแบบ
่ องเที
่
การทองเที
ย
่ วทีห
่ ลากหลาย
่
• เป็ นศูนยกลางการบริ
การดาน
์
้
สุขภาพของภาคเหนือ
• มีภาพลักษณของการเป็
นแหลง่
์
ผลิต พืชผัก ผลไม้ และไม้
ดอกไมประดั
บเมืองหนาวทีโ่ ดด
้
เดน
่
• มีวฒ
ั นธรรมทีโ่ ดดเดนเป็
น
่
เอกลักษณ์
• มีความพรอมด
านเส
้
้
้ นทางการ
ขนส่ง และคมนาคมทีเ่ ชือ
่ มตอใน
่
พืน
้ ทีต
่ างๆ
่
3
• เป็ นแหลงต
นน
า
มี
้
่ ้
จุดออนของจั
งหวัด
่
เชียงใหม่
เดิม
• มีความเหลือ
่ มลา้ ของรายได้
• ปัญหาการจัดการดานความ
้
มัน
่ คงตามแนวชายแดน
• ในตัวเมืองขาดระบบขนส่ง
สาธารณะทีม
่ ป
ี ระสิ ทธิภาพ
• ขาดแคลนแรงงานคุณภาพ
• ขาดการวางแผนและบริหาร
จัดการผลผลิตทางการเกษตร
• ปัญหาการจัดการทรัพยากร
และสิ่ งแวดลอม
้
• ขาดความรูความเข
าใจใน
้
้
การบริหารจัดการและการ
ส่งเสริมประชาธิปไตย
ใหม่
• การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดลอมไม
มี
้
่ ประสิ ทธิภาพ
• มีการกระจายรายไดที
้ ไ่ มเท
่ าเที
่ ยม
ระหวางเขตเมื
องและชนบท
่
• การจัดการพืน
้ ทีช
่ ายแดนยังไมมี
่
ประสิ ทธิภาพ
• ขาดระบบขนส่งสาธารณะทีม
่ ี
ประสิ ทธิภาพ
• ขาดระบบการจัดการแรงงานทีม
่ ี
ประสิ ทธิภาพ
• ขาดระบบการบริหารจัดการหวงโซ
่
่
อุปทานสิ นคาเกษตรและสิ
นคาหั
้
้ ตถกรรม
• การบริหารแบบบูรณาการระหวาง
่
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาค
ประชาสั งคมยังไมมี
่ ประสิ ทธิภาพ
เทาที
่ วร
่ ค
4
• ประชาชนในพืน
้ ทีย
่ งั ขาดความรู้
ปัจจัยทีเ่ ป็ นโอกาสของจังหวัด
เชียงใหม่
ใหม่
เดิม
• นโยบายของรัฐบาลและหน่วยงาน
• นโยบายของรัฐบาลใน
ส่วนกลางทีส
่ ่ งเสริมให้เชียงใหมเป็
่ น
การกระตุนเศรษฐกิ
จ
้
MICE CITY
• ไดรั
• นโยบายรัฐบาลทีส
่ ่ งเสริมให้ประเทศไทย
้ บการยอมรับดานการ
้
เป็ นศูนยกลางการผลิ
ตอาหารของโลก
ทองเที
ย
่ ว
์
่
• ความสนใจของนักทองเที
ย
่ วในรูปแบบ
่
• นโยบายความรวมมื
อ
ทาง
่
การทองเที
ย
่ วเชิงวัฒนธรรม และเชิงนิเวศ
่
เศรษฐกิจและเขตการค้าเสรี • นโยบายความรวมมือทางเศรษฐกิจ
่
• ยุทธศาสตรการพั
ฒนาสู่
เขตการคาเสรี
และ AEC
้
์
• การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ
การเป็ น ICT City
เพือ
่ นบาน
้
• ตระหนักถึงความสาคัญ
• นโยบายรถไฟความเร็วสูงเชียงใหม-่
ของการพัฒนาสั งคมและ
กรุงเทพ
• การตระหนักถึงความสาคัญของการ
ชุมชน
พัฒนาสั งคมและชุมชน
• การขยายตัวของธุรกิจโรงแรมและสปา
5
ปัจจัยทีเ่ ป็ นอุปสรรคของ
จังหวัดเชียงใหม่
ใหม่
เดิม
• ผลกระทบจากสภาพแวดลอม
้
• ปัญหาเสถียรภาพของ
และภูมอ
ิ ากาศโลกทีเ่ ปลีย
่ นแปลง
รัฐบาลและความคิดทีแ
่ ตกตาง
่
• การอพยพยายถิ
น
่ ของชาวไทย
้
• การแขงขั
น
ที
ร
่
น
ุ
แรงจาก
่
และชาวตางชาติ
เขามาท
างานและ
่
้
ขอตกลงการค
้
้าเสรี
อยูในพื
น
้ ที่ ทาให้เกิดผลกระทบ
่
• ตนทุ
้ นปัจจัยการผลิตและการ ตอสั
และระบบ
่ งคม สิ่ งแวดลอม
้
บริการทีส
่ งู ขึน
้
สาธารณูปโภค
• ผลกระทบจากสภาพแวดลอม
้
• ผลกระทบจากวิกฤตการณทาง
์
เปลีย
่ นแปลง
เศรษฐกิจโลก
• ผลกระทบจากวิกฤติการณ ์
• การแขงขั
่ นทีร่ ุนแรงจาก
ทางเศรษฐกิจโลก
ขอตกลงการค
้
้าเสรี และนโยบาย
การกีดกันทางการคา้
• การระบาดของโรคภัยใหมๆ่
• ตนทุ
• ขอจ
้ นปัจจัยการผลิตและการ
้ ากัดและกฎระเบียบที่
บริการทีส
่ ูงขึน
้
6
เป็ นอุปสรรคตอการท
างาน
่
วิสัยทัศนการพั
ฒนาจังหวัด
์
เชียงใหม่
“ นครแหงชี
ิ และความมัง่ คัง่ ”
่ วต
(City of Life and Prosperity)
7
เป้าประสงคหลั
์ ก
ชุมชน
เข้มแข็ง
สั งคมน่าอยู่
เศรษฐกิจ
ยัง่ ยืน
8
ประเด็นยุทธศาสตร ์
เดิม
1. การสรางความมั
ง่ คัง่ อยาง
้
่
ยัง่ ยืนตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง
2. การสรางสั
งคมอยูเย็
้
่ นเป็ นสุข
3. ดารงความเป็ นฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่ งแวดลอมและพลั
งงานสะอาด
้
4. การสรางความมั
ง่ คงปลอดภัย
้
และความสงบสุขของประชาชน
5. การสรางประสิ
ทธิภาพ ความ
้
โปรงใส
เป็ นประชาธิปไตยและ
่
เป็ นธรรมในการให้บริหาร
ใหม่
1. การสรางความมั
ง่ คัง่ อยางยั
ง่ ยืน
้
่
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
2. สรางสั
งคมแหงความรู
้
่
้ ภูม ิ
ปัญญา จิตสาธารณะ และ
พัฒนาศักยภาพคนให้พรอมรั
บกับ
้
การเปลีย
่ นแปลง
3. ดารงความเป็ นฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดลอม
้
และพลังงานสะอาด
4. การสรางความมั
ง่ คงปลอดภัย
้
และความสงบสุขของประชาชน
5. การสรางประสิ
ทธิภาพ ความ
้
โปรงใส
เป็ นประชาธิปไตยและ
่
เป็ นธรรมในการให้บริหาร
9
ประเด็นยุทธศาสตรที
น
่ คัง่ อยางยั
ง่ ยืนตาม
้
่
์ ่ 1 : การสรางความมั
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค ์ ๒๕๕๔ - ๒๕๕๗
พัฒนาให้เชียงใหมเป็
ย
่ วระดับโลก สิ นค้าและ
่ นเมืองทองเที
่
บริการมีคุณภาพ ประชาชนมีงานทามีรายไดที
้ เ่ ป็ นธรรม
เกิดการพัฒนาอย
างยั
ง่ ยืน
ตามแนวทางเศรษฐกิ
จพอเพียง
่ เ่ ปลี
บริบทที
ย
่ นแปลงในปั
จจุบน
ั
ศูนยประชุ
มและแสดงสิ นค้านานาชาติกอตั
จ /
่ ง้ แลวเสร็
้
์
เศรษฐกิจยุโรปอยูในภาวะถดถอย
/ กระแสการใช้
่
ประโยชนและผลกระทบจาก
AEC เพิม
่ มากขึน
้ / ตนทุ
้ น
์
การประกอบการสู
ง
จากค
าจ
างที
เ
่
พิ
ม
่
ขึ
น
้
่
้
เป้าประสงคที
่ วรจะเป็ น ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐
์ ค
การพัฒนาเชียงใหมให
่ รอมต
อการรองรั
บการ
่ ้เป็ นเมืองทีพ
้
่
เปลีย
่ นแปลง มุงเน
่ ศั กยภาพของผู้ประกอบการ
่ ้ นการเพิม
แรงงาน เกษตรกร วิสาหกิจ และธุรกิจ เพือ
่ ให้ขีด 10
การตอยอดจากยุ
ทธศาสตรเดิ
่
์ มปี พ.ศ. ๒๕๕๔ –
๒๕๕๗
สู่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๔๐
กลยุทธ์ ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐
กลยุทธ ์ ๒๕๕๔ - ๒๕๕๗
๑. ส่งเสริมและพัฒนา
เชียงใหมเป็
่ นนครแหง่
วัฒนธรรมลานนา
น่าอยู่
้
น่าเทีย
่ ว
๒. ส่งเสริมให้เกิดการค้า
การลงทุนในธุรกิจทีม
่ ี
ศักยภาพ
๓. ส่งเสริมและพัฒนา
เชียงใหมเป็
่ นผู้นาดานความ
้
หลากหลายในดาน
้
การเกษตรและอุตสาหกรรม
๑. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางด้าน
การท่องเที่ยวอย่างครบวงจร
๒. ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถใน
การประกอบธุรกิจอย่างเหมาะสม
๓. ส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดความ
เชื่อมโยงในธุรกิจการเกษตรที่เป็ นธรรม
อย่างเป็ นระบบ
๔. ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ภมู ิปัญญา
ท้องถิ่นนามาต่อยอดในการผลิตและการ
บริการเชิงธุรกิจอย่างมีคุณค่า
11
๑. ส่ งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางด้ านการท่ องเที่ยวอย่ างครบวงจร
กระบวนงาน
ส่ งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรและ
ผู้ประกอบการด้ านการ
ท่ องเที่ยว
-การพัฒนาดาน
้
ภาษา
-การพัฒนาทักษะ
การให้บริการ
ทางการทองเที
ย
่ ว
่
-การพัฒนารูปแบบ
ของการประกอบ
ธุรกิจทองเที
ย
่ ว
่
บุคคลากรและ
ผู้ประกอบการได้ รับการ
พัฒนา
ส่ งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพแหล่ งท่ องเที่ยว
และสิ่งอานวยความ
สะดวก
ส่ งเสริมและพัฒนา
กิจกรรมการท่ องเที่ยว
ให้ มีศักยภาพสูงขึน้
ส่ งเสริมและเชื่อมโยง
การประชาสัมพันธ์ และ
การตลาด
แผนงาน / โครงการ
-การพัฒนา
-การพัฒนาและ
-การส่งเสริม
รูปแบบการ
ปรับปรุงเส้นทางการ
กิจกรรมใน
ประชาสั มพันธ ์
ทองเที
ย
่ วแบบ
อุตสาหกรรม
่
ภาพลักษณของ
เชือ
่ มโยง
MICE / Long
์
เชียงใหมให
-การพัฒนาปรับปรุง
Stay
่ ้
เส้นทางคมนาคมไปสู่ -การพัฒนารูปแบบ เขาถึ
้ ง
กลุมเป
แหลงท
ย
่ ว
ความหลากหลาย
่ ้ าหมาย
่ องเที
่
อยางเหมาะสม
-การพัฒนาระบบ
ของกิจกรรมการ
่
-การส่งเสริมและ
ขนส่งมวลชนรองรับ
ทองเที
ย
่ ว
่
ค่ าเป้มา
้ าหมาย
พัฒนารูปแบบ
นักทองเที
ย
่ วและผู
ตอบสนองความ
่
จกรรมการตลาด
เยีนัย
่ กมเยื
ตองการของ
ยอดการใช้
จ่ายเฉลี่ยต่อหัว
ท่องเทีอ่ยนวมีความพึง
จกิานวนนั
กท่องเที่ยวและผู้
้
เชิง่ยรุมเยื
กเชื
่ ยมโยง
นัของนั
กทองเที
่ ่ยววที่มา
พอใจในแหล่งท่องเที่ยว
มาเยี
อนเชีอ
งใหม่เพิ่ม
่ กท่องเทีย
กลุมเป
เชียงใหม่สงู ขึ ้น
ของเชียงใหม่
งขึ ้น 12
่ ้ สูาหมาย
๒. ส่ งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจอย่ างเหมาะสม
กระบวนงาน
ส่ งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรและ
ผู้ประกอบการในการ
ประกอบธุรกิจ
-การพัฒนาดาน
้
ภาษา
-การพัฒนาทักษะ
การให้บริการ
-การพัฒนารูปแบบ
ของการประกอบ
ธุรกิจ
-การส่งเสริมให้เกิด
ผู้ประกอบการรุน
่
ใหมที
่ ศ
ี ักยภาพ
่ ม
คคลากรและ
รองรับุบ
การ
ผู้ประกอบการได้
เปลี
ย
่ นแปลงรับการ
พัฒนา
ส่ งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพการประกอบ
ธุรกิจให้ สามารถแข่ งขัน
ได้
ส่ งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพในการ
ให้ บริการทางธุรกิจ
ส่ งเสริมและพัฒนาการ
เชื่อมโยงทางธุรกิจใน
รู ปแบบต่ าง ๆ
แผนงาน / โครงการ
-การส่งเสริมและ
-การพัฒนา
พัฒนาให้สถาน
ฐานขอมู
้ ล
ประกอบการและ
สารสนเทศทาง
ผลิตภัณฑมี
์ มาตรฐาน ธุรกิจเชิงตัดสิ นใจ
-การส่งเสริมและ
-การพัฒนารูปแบบ
พัฒนาเทคโนโลยีและ การให้บริการของ
นวัตกรรมในการ
ภาครัฐให้ตอบสนอง
ประกอบการ
ความตองการของ
้
-การส่งเสริมการ
ผู้ประกอบการอยาง
่
ค่
า
เป
้
าหมาย
เขาถึ
่ เพือ
่
แท้จริง
้ งสิ นเชือ
ขยายกิ
จการในธุรกิจ จ-การพั
ฒนาระบบโล
สถานประกอบการใน
านวนสถานประกอบการ
ขนาดกลางและขนาด
จิสติรกิกจส
เชียงใหม่เข้ าสูร่ ะบบ
ของธุ
เพิ์ ่มขึ ้นโดยเฉลีย่
ยอม
มาตรฐาน
่
ในทุกสาขา
-การส่งเสริมและ
เชือ
่ มโยง
พันธมิตรทาง
ธุรกิจ
-การส่งเสริม
การตลาดสาหรับ
ธุรกิจเป้าหมายทีม
่ ี
ศักยภาพ เช่น
ธุรกิจสุขภาพ /
ICT และ Digital
Contentและ
ยอดจาหน่ายสินค้ าและ
การศึ
กษายงใหม่เพิ่ม
บริการของเชี
สูงขึ ้น 13
๓. ส่ งเสริมและพัฒนาให้ เกิดความเชื่อมโยงในธุรกิจการเกษตรที่เป็ นธรรมอย่ างเป็ นระบบ
กระบวนงาน
ส่ งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกรให้ มี
องค์ ความรู้ ทางการเกษตร
ที่เหมาะสม
-การพัฒนาองค ์
ความรู้ดาน
้
เทคโนโลยีการเกษ
ตรเพือ
่ เพิม
่ ผลผลิต
-การพัฒนา
เกษตรกรให้มีความ
องครู์ ้เรือ
่ งธุรกิจ
การเกษตร
-การพัฒนา
เกษตรกรในการ
ผลิ
ตให้เหมาะสม
เกษตรกรและผู
้ ที่เกี่ยวข้ อง
กับกลุ
่ับการพั
้ าหมาย
ได้ รมเป
ฒนา
ส่ งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพปั จจัยพืน้ ฐาน
และปั จจัยสนับสนุนทาง
การเกษตร
ส่ งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพทางการตลาด
ของสินค้ าเกษตร
แผนงาน / โครงการ
-การพัฒนาระบบการ -การส่งเสริมและ
บริหารจัดการและ
เชือ
่ มโยงสิ นคา้
การใช้น้าเพือ
่
เกษตรสู่ตลาด
การเกษตรอยางเป็
น
เป้าหมายทีเ่ หมาะสม
่
ธรรม
-การพัฒนารูปแบบ
-การพัฒนาระบบ
และวิธก
ี าร
ฐานขอมู
ประชาสั มพันธ ์
้ ลบริหาร
จัดการดาน
สิ นค้าเกษตรให้เป็ น
้
การเกษตร
ทีต
่ องการของตลาด
้
ค่
า
เป
้
าหมาย
-การพัฒนาระบบโลจิ เป้าหมาย
สติ
เ่ หมาะสม
ปริมาณการจาหน่าย
ปั จกจัสยพื์ ที้นฐานและปั
จจัย
สสนั
าหรั
าเกษตร
ผลผลิตทางการเกษตร
บสนุบนสิได้นรับคการพั
้ ฒนา
แตละประเภท
สูงขึ ้น
่ อย่างเหมาะสม
ส่ งเสริมและพัฒนาการ
เชื่อมโยงธุรกิจ
การเกษตรแบบครบ
วงจร
-การส่งเสริมและ
พัฒนาการ
รวมกลุมของ
่
การเกษตร
แบบตอเนื
่ ่ อง
-การพัฒนา
รูปแบบการ
รวมกลุมไปสู
่
่ ระบบ
หวงโซ
่
่ อุปทานที่
เป็ นธรรม
ฒนาระบบ
มี-การพั
ระบบการบริ
หารจัดการ
ธุการตรวจสอบ
รกิจการเกษตรแบบครบ
ยอนกลั
บทางการ
วงจร
้
14
เกษตร
๔. ส่ งเสริมและพัฒนาการใช้ ภูมิปัญญาท้ องถิ่นนามาต่ อยอดในการผลิตและการบริการเชิงธุรกิจอย่ างมีคุณค่ า
กระบวนงาน
ส่ งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการ
ท้ องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน
ส่ งเสริมและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ชุมชนให้ มี
ศักยภาพเหมาะกับตลาด
ส่ งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพทางการตลาด
ผลิตภัณฑ์ ชุมชน
ส่ งเสริมและพัฒนาการ
เชื่อมโยงธุรกิจท้ องถิ่นสู่
ธุรกิจที่เป็ นระบบ
แผนงาน / โครงการ
-การพัฒนา
ผู้ประกอบการ
ท้องถิน
่ และ
วิสาหกิจชุมชนดาน
้
การผลิตให้ได้
มาตรฐาน
-การพัฒนารูปแบบ
การบริหารจัดการ
กลุมวิ
่ สาหกิจชุมชน
อยางเหมาะสม
่
ผู้ประกอบการท้ องถิ่นและ
วิสาหกิจชุมชนได้ รับการ
พัฒนา
-การพัฒนารูปแบบ
-การส่งเสริมและ
และเอกลักษณของ
เชือ
่ มโยงผลิตภัณฑ ์
์
ผลิตภัณฑชุ
สู่ตลาดเป้าหมายที่
์ มชน
เชือ
่ มโยงกับภูม ิ
เหมาะสม
ปัญญาท้องถิน
่
-การพัฒนารูปแบบ
-การศึ กษาความ
และวิธก
ี าร
ตองการของตลาด
ประชาสั มพันธ ์
้
เป้าหมายเชือ
่ มโยงกับ ผลิตภัณฑให
์ ้เป็ นที่
การผลิต
ตองการของตลาด
้
ค่
า
เป
้
าหมาย
-การพัฒนารูปแบบ
เป้าหมาย
บรรจุ
ั ณฑ
่
ปริมาณการจาหน่าย
ผลิภ
ตภัณ
ฑ์ชที
์ มุ ชนมี
เหมาะสมกั
ผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
เอกลักษณ์แบละเป็ นที่
ผลิตต้ภั
ณฑ ์
เพิ่มสูงขึ ้น
องการของตลาด
-การส่งเสริมและ
พัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนทีม
่ ค
ี วาม
พร้อมไปสู่การเป็ น
ธุรกิจทีเ่ ป็ นระบบ
มีระบบทางธุรกิจ
ที่มีความเชื่อมโยง
ไปสูช่ มุ ชน 15
ประเด็นยุทธศาสตรที
งคมแหงความรู
ิ ญ
ั ญา
้
่
้ ภูมป
์ ่ 2 : สรางสั
จิตสาธารณะ และพัฒนาศั กยภาพ คนให้พรอมรั
บกับการ
้
เปลีย
่ นแปลง
กลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์
สร้ างความเป็ นเลิศด้ าน
การศึกษา และเรี ยนรู้ ตลอด
1
ชีวิต
ส่ งเสริมภูมิปัญญาและทุน
2 วัฒนธรรมที่มีศักยภาพ
Objective
เศรษฐกิจยั่งยืน
สร้ างสังคมแห่ งความรู้
ภูมิปัญญา
สังคมน่ าอยู่
ส่ งเสริมคุณธรรม/จริยธรรม
และจิตสาธารณะ
3
การพัฒนาคุณภาพคนและสุข
ภาวะให้ เหมาะสมตามช่ วงอายุ
และความหลากหลายของ
ประชากร
4
Visions
จิตสาธารณะ
และพัฒนาศักยภาพคน
ให้ พร้ อมรั บกับการ
เปลี่ยนแปลง
City of Life
and
Prosperity
ชุมชนเข้ มแข็ง
16
ค่ าเป้าหมาย
โครงการ
จานวนองค์ ความรู้ ท่ ี
เพิ่มขึน้ และ
ครอบคลุมทั่วพืน้ ที่
พัฒนาองค์ ความรู้ ท้องถิ่น+ชุมชน
สาหรับเศรษฐกิจและอาชีพใหม่
และทรัพยากรมนุษย์ ร่ ุนใหม่
<รร.+ชุมชน+วิชาการ>
จานวนแหล่ งเรี ยนรู้ ท่ ี
ได้ มาตรฐานและเป็ น
ต้ นแบบได้ ในระดับ
จังหวัดและชุมชน
การพัฒนาแหล่ งเรี ยนรู้ ส่ ูศูนย์ กลาง
การเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตและศูนย์ ความ
เป็ นเลิศทางปั ญญา <ชุมชนต้ นแบบ>
ร้ อยละของนักศึกษา
ต่ างชาติท่ เี พิ่มขึน้ ใน
ทุกระดับ
ส่ งเสริมเชียงใหม่ เป็ นศูนย์ กลาง
การศึกษาระดับภูมิภาคและ ASEAN
การขับเคลื่อนศักยภาพ
นักเรี ยนสู่ผ้ ูนา ASEAN
กระบวนงาน
กลยุทธ์
พัฒนาเพิ่มเติมองค์ ความรู้ ท่ ี
จาเป็ นสาหรับท้ องถิ่นและชุมชน
1.สร้ างความเป็ นเลิศ
พัฒนาแหล่ งเรี ยนรู้ ให้ ได้
มาตรฐานและยั่งยืนในทุกระดับ
ด้ านการศึกษาและ
เรี ยนรู้ ตลอดชีวิต
เสริมสร้ างการเป็ นศูนย์ กลาง
การเรี ยนรู้ ของภูมิภาคและ
ASEAN
17
ค่ าเป้าหมาย
ระดับความสาเร็จของ
การบริหารจัดการองค์
ความรู้ และพัฒนา
จานวนที่เพิ่มขึน้ ของ
คนรุ่นใหม่ ท่ ไี ด้ รับการ
ถ่ ายทอดภูมิปัญญา
จานวนที่เพิ่มขึน้ ของ
ภูมิปัญญาที่ได้ รับการ
พัฒนาและเผยแพร่ ส่ ู
สากล
โครงการ
บริหารจัดการข้ อมูลทุน
ทางวัฒนธรรมและสังคม
โครงการตั๋วเมืองเลื่อง
ลืออักษร ย้ อน
ประวัตศิ าสตร์ ล้านนา
กระบวนงาน
บริหารจัดการองค์ ความรู้ ทาง
ภูมิปัญญาและทุนทาง
วัฒนธรรม
ถ่ ายทอดภูมิปัญญาจากรุ่ นสู่ร่ ุน
โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมท้ องถิ่น
โครงการพัฒนาและ
สร้ างสรรค์ ภูมิปัญญา
ท้ องถิ่นสู่สากล
เสริมสร้ างคุณค่ าและ
ความสุดยอดของภูมิ
ปั ญญาที่มีศักยภาพ
กลยุทธ์
2.ส่ งเสริมภูมิปัญญา
และทุนวัฒนธรรมที่
มีศักยภาพ
เสริมสร้ างความภาคภูมิใจ
ในอัตตลักษณ์ ล้านนา
18
ค่ าเป้าหมาย
โครงการ
กระบวนงาน
สัดส่ วนที่เพิ่มขึน้ ของ
ผู้ปฏิบัตศิ าสนากิจ ใน
วันสาคัญทางศาสนา
โครงการชุมชนคนรัก
ศาสนา
การส่ งเสริมการใช้
ชีวิตตามหลัก
ศาสนา
จานวนที่เพิ่มขึน้ ของ
คนรุ่นใหม่ ท่ ไี ด้ รับการ
ถ่ ายทอดภูมิปัญญา
โครงการขับเคลื่อนและ
ยกย่ องเผยแพร่ คนและ
เครือข่ ายทาความดี
สร้ างค่ านิยมเชิดชู
คนดี
จานวนชุมชนที่ผ่าน
เกณฑ์ ชุมชนน่ าอยู่
ของ สกว.
โครงการขับเคลื่อน
สังคมน่ าอยู่แบบองค์ รวม
เสริมสร้ างชุมชน
สมานฉันท์ และน่ าอยู่
จานวนที่เพิ่มขึน้ ของ
เครื อข่ ายผู้ท่ ที างาน
เพื่อสังคมในทุก
กลุ่มเป้าหมาย
โครงการต้ นกล้ าคุณธรรม
นาสังคมจิตสาธารณะ
โครงการส่ งเสริมธุรกิจ
เพื่อสังคม
กลยุทธ์
3. ส่ งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและจิต
สาธารณะ
ขยายโอกาสให้ ทุก
ภาคส่ วนในการ
ทางานเพื่อสังคม
19
ค่ าเป้าหมาย
ร้ อยละที่เพิ่มขึน้ ของ
ประชาชนสุขภาพดี
ตามเกณฑ์ ท่ กี าหนด
ร้ อยละของ
กลุ่มเป้าหมายที่มี
ทักษะชีวิตเพิ่มขึน้ จาก
การพัฒนา
โครงการ
โครงการเสริมสร้ าง
สุขภาวะแบบองค์ รวม
โดยการมีส่วนร่ วม
โครงการเสริมสร้ างอาหาร
และสุขาภิบาลปลอดภัย
โครงการ TO BE NUMBER
ONE ลานเสริมสร้ างเด็ก
และเยาวชน
เตรียมความพร้ อม
สู่สังคมผู้สูงอายุ
กระบวนงาน
กลยุทธ์
เสริมสร้ างสุขภาวะ
แบบองค์ รวม
พัฒนาคุณภาพคนให้
เหมาะสมตามช่ วงอายุ
และสถานการณ์ ปัญหา
จานวนแรงงานที่
ได้ รับการพัฒนาและ
ผ่ านเกณฑ์ มาตรฐาน
เตรียมพร้ อมแรงงาน
เชียงใหม่ ส่ ูอาเซียน
พัฒนาคุณภาพ
แรงงานและโอกาสใน
การสร้ างรายได้
จานวนที่เพิ่มขึน้ ของ
ครอบครัวอบอุ่น ตาม
เกณฑ์ สายใยรัก
โครงการสายใยรัก
แห่ งครอบครัว
เสริมสร้ างความ
เข้ มแข็งของสถาบัน
ครอบครัว
4.พัฒนาคุณภาพคนและสุข
ภาวะให้ เหมาะสมตามช่ วงอายุ
และความหลากหลายของ
ประชากร
20
21
ประเด็นยุทธศาสตรที
์ ่ ๓ : ดารงความเป็ นฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดลอม
และพลังงานสะอาด
้
เป้าประสงค ์ : เชียงใหมมี
ค
วามสมดุ
ลทางธรรมชาติและ
่
สิ่ งแวดลอมมี
คุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน
้
์
ตัวชีว้ ด
ั
คาเป
่ ้ าหมาย
กลยุทธ ์
๒๕๕ ๒๕๕ ๒๕๕ ๒๕๖
๗
๘
๙
๐
๑. ร้อยละคุณภาพ
อากาศอยูในเกณฑ
่
์
มาตรฐาน
๙๕
๙๕
๙๖
๒. ระดับความสาเร็จ
ของการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดลอมของ
้
จังหวัด
๕
๕
๕
๓. ร้อยละทีล
่ ดลงของ
การใช้พลังงานทุกภาค
ส่วน
๔. ร้อยละทีเ่ พิม
่ ขึน
้ ของ
๘๐
๘๐
๘๕
๕
๕
๕
๙๗ ๑. มุงพั
่ ฒนาความพรอม
้
ในการรับมือการ
เปลีย
่ นแปลงสภาพ
ิ ากาศ
๕ ภูมอ
๒. มุงเน
่ ้ นการลดขอ
้
ขัดแยงในการใช
้
้
ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดลอม
้
๙๐ ๓. มุงเนนการบริ
หาร
่ ้
จัดการ การพัฒนา
เทคโนโลยี และส่งเสริม
๕ การใช้พลังงานอยางมี
่
22
ประเด็นยุทธศาสตรที
์ ่ ๓ : ดารงความเป็ นฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดลอม
และพลังงานสะอาด
้
เป้าประสงค ์ : เชียงใหมมี
ค
วามสมดุ
ลทางธรรมชาติและ
่
สิ่ งแวดลอมมี
คุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน
้
์
กลยุทธ ์
บัญชีโครงการ
๑. มุงพั
บมือการ ๑. โครงการสรางความเข
าใจร
วมกั
นในการ
่ ฒนาความพรอมในการรั
้
้
้
่
เปลีย
่ นแปลงสภาพภูมอ
ิ ากาศ
พัฒนาระบบฐานขอมู
และ
้ ล องคความรู
์
้
เครือขาย
่
๒. โครงการผลักดันระบบขนส่งมวลชน การ
วางผังเมืองและออกมาตรการงดการเผาในที่
โลงทุ
่ กชนิด
๓. โครงการเพิม
่ พืน
้ ทีส
่ ี เขียวและรักษาต้นไม้
เขตเมือง อนุ รก
ั ษและเพิ
ม
่ พืน
้ ทีป
่ ่ าไมจั
์
้ งหวัด
เชียงใหม่
๔. โครงการพัฒนาจัดการของเสี ยโดยการมี
ส่วนรวมของชุ
มชน
่
๒. มุงเน
๑. โครงการสรางระบบการอนุ
รก
ั ษ์
่ ้ นการลดขอขั
้ ดแยงในการใช
้
้
้
ประโยชนทรั
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอมอย
างมี
์ พยากรธรรมชาติและ
้
่
สิ่ งแวดลอม
ส่วนรวมกั
บทุกภาคส่วน
้
่
๒. โครงการสรางส
านึกสาธารณะในการ
้
รวมกั
นแกไขปั
ญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
่
้
23
ประเด็นยุทธศาสตรที
์ ่ 4
การสรางความมั
น
่ คง
้
ปลอดภัย
และความสงบสุขของ
ประชาชน
กลยุทธ ์ 1
มุงบู
น
่ คงและ
่ รณาการหน่วยงานดานความมั
้
ส่งเสริมสนับสนุ น
ความรวมมื
อทุกภาคส่วน
่
เพือ
่ แกไขปั
ญหา
้
เป้าประสงค ์ : ชุมชนเขมแข็
ง สั งคมสั นติสุข พืน
้ ทีช
่ ายแดน
้
มัน
่ คงปลอดภัย
กลยุทธ ์ มุงบู
น
่ คงและส่งเสริม สนับสนุ นความรวมมื
อทุกภาค24
่ รณาการหน่วยงานดานความมั
้
่
ส่วนเพือ
่ แกไขปั
ญหา
้
กระบวนงาน 2
กระบวนงาน 4
กระบวนงาน 3
กระบวนงาน 1
กระบวนงาน
โครงการ
การสรางการเรี
ยนรูและ
้
้
ประสบการณร์ วมในการ
่
บริหารจัดการตอภั
่ ยคุกคาม
๑.พัฒนาศั กยภาพหมู่
ยามชายแดน
๒.การสรางภู
มค
ิ วามรู้
้
ดาน
้
ความมัน
่ คง
ให้หมูบ
/
่ าน
้
ชุมชน เพือ
่
รองรับ AEC
๓.พัฒนาและส่งเสริม
ศั กยภาพ
หมูบ
อพป.
่ าน
้
๔.พัฒนาและส่งเสริม
ศั กยภาพ
ผู้นาชุนหมูบ
่ าน
้
/ ผู้นาสตรี /
เยาวชนตามแนว
ชายแดน
๕.สรางศั
กยภาพชุด
้
รักษา
ความปลอดภัย
หมูบ
่ าน
้
(ชรบ.)
๖.ฝึ กอบรม/ส่งเสริมและ
พัฒนา
การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการเครือขายความ
่
รวมมื
อ
ทั
ง
้
ในและ
่
ตางประเทศ
่
การพัฒนาสรางมาตรฐาน
้
การบริหารการปฏิบต
ั ใิ ห้
เกิดประสิ ทธิภาพและเป็ น
ธรรม
๑.เครือขายหมู
บ
่
่ านยาม
้
ชายแดน
๒.เครือขายหมู
บ
่
่ าน
้
อพป.
๓.เครือขายผู
น
่
้ า
หมูบ
่ ้าน /
ผู้นาสตรี /
เยาวชนตาม
แนวชายแดน
๔.เครือขายพลั
ง
่
แผนดิ
่ น
๕.เครือขายต
ารวจบาน
่
้
/
อาสาสมัครแจง้
ขาว
่
อาชญากรรม
๖.เครือขาย
อปพร. /
่
OTOS /
อาสาสมัครแจง้
เตือนภัย
๗.เครือขายกองทุ
นแม่
่
ของแผนดิ
่ น
๘.เครือขายกลุ
ม
่
่
อาสาสมัคร /
๑.การจัดระเบียบชุมชน
ชายแดน
(ReX-Ray)
๒.การจัดระเบียบแรงงาน
ตางด
าว
่
้
๓.การสกัดกัน
้ และผลักดัน
ผู้หลบหนีเขาเมื
้ อง
ผิดกฎหมาย
๔.การบูรณาการการปิ ด
ลอม
้
ตรวจคนขบวน
้
การค้ายาเสพติด
๖. การสกัดกัน
้ ลักลอบ
ลาเลียง
ยาเสพติดตาม
แนวชายแดน
๗.การตัง้ จุดตรวจ / จุด
สกัด
๘.การจัดออกลาดตระเวน
เฝ้าตรวจและหา
ขาวตาม
่
แนวชายแดน
๙. ส่งเสริมอาชีพทดแทน
การปลูกพืชเสพ
ติด ในพืน
้ ที่
ปลูกฝิ่ นซา้ ชาก
๑๐. ประชุมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร
การพัฒนาปัจจัย
สนับสนุนการป้องกันการ
แก้ไขปัญหาและการ
ฟื้ นฟูรวมกั
น
่
๑. ระบบกลอง
CCTV
้
ใน
การป้องกัน
ปราบปราม
อาชญากรรม
ในพืน
้ ที่
๒. ระบบฐานขอมู
้ ลดาน
้
ความมัน
่ คง
/ ฐานข้อมูล
อาชญากรรม
๓. เครือ
่ งมือ
อุปกรณเสริ
์ ม
สมรรถนะ
.
การทางานของ
เจาหน
้
้ าที่
ดานความมั
น
่ คง
้
ประเด็นยุทธศาสตรที
ทธิภาพ ความโปรงใส
เป็ น
้
่
์ ่ 5 : การสรางประสิ
ประชาธิปไตย
และเป็ นธรรมในการให้บริการ
เป้าประสงค ์ : ประชาคมเชียงใหมมี
ฒนา บุคลากร
่ ส่วนรวมพั
่
ภาครัฐมีสมรรถนะสูงในการให้บริการ
คาเป
าหมาย
่
้
ตัวชีว้ ด
ั
กลยุทธ ์
2557 2558 2559 2560
1. ระดับความสาเร็จใน
การพัฒนาความสามารถ
บุคลากร โดยมุงเน
่ ้น
จริยธรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร
5
5
5
5
2. ระดับความสาเร็จใน
การเสริมสรางความพร
อม
้
้
ในระบอบประชาธิปไตย
แบบมีส่วนรวมในทุ
กภาค
่
ส่วน
3. ระดับความพอใจของ
5
5
5
5
5
5
5
5
1. พัฒนาความสามารถ
บุคลากรมุงเน
่ ้น
จริยธรรม ความรูด
ICT
้ าน
้
และการให้บริการ
ทีเ่ ป็ นเลิศ
2. เสริมสรางความพร
อม
้
้
ระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนรวม
่
ในทุกภาคส่วน
3. ส่งเสริมการขับเคลือ
่ น
ยุทธศาสตรเชิ
์ ง
25
บูรณาการ
ประเด็นยุทธศาสตรที
ทธิภาพ ความโปรงใส
้
่
์ ่ 5 : การสรางประสิ
เป็ นประชาธิปไตย
และเป็ นธรรมในการให้บริการ
เป้าประสงค ์ : ประชาคมเชียงใหมมี
ฒนา บุคลากร
่ ส่วนรวมพั
่
ภาครัฐมีสมรรถนะสูงในการใช้บริการ
กลยุทธ ์
1. พัฒนาความสามารถบุคลากรมุงเน
่ ้น
จริยธรรม ความรูด
ICT และการ
้ าน
้
ให้บริการทีเ่ ป็ นเลิศ
2. เสริมสรางความพร
อมในระบอบ
้
้
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนรวมใน
่
ทุกภาคส่วน
บัญชีโครงการ
1. โครงการปลูกจิตสานึกในการบริการบน
พืน
้ ฐานจริยธรรม
และใช้ความรู้ ดาน
ICT
้
2. โครงการรวมพั
ฒนามาตรฐานของระบบ
่
การให้บริการของ
ภาครัฐ
3. โครงการยกระดับสมรรถนะในการทางาน
ของบุคลากร
ภาครัฐและเครือขาย
่
1. โครงการปลูกจิตสานึกและสรางความรู
้
้
ความเขาใจในระบอบ
้
ประชาธิปไตย
2. โครงการพัฒนาและเสริมสรางการมี
ส่วน
้
รวมจากทุ
กภาคส่วน
26
่

similar documents