25560426_PPT_AEC5 อัพเดตเมื่อ 8 พ.ค. 2556 เวลา 09:10 น.

Report
ประชาคมอาเซียน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชเู พชร
ยน
กลุมประเทศอาเซี
่
ประเทศบรูไนดารุสซาลาม
ประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ประเทศมาเลเซีย
ประเทศสหภาพพมา่
ประเทศสาธารณรัฐฟิ ลป
ิ ปิ นส์
ประเทศสาธารณรัฐสิ งคโปร ์
ประเทศสาธารณรัฐสั งคมนิยมเวียดนาม
ประเทศอินโดนีเซีย
ประเทศราชอาณาจักรไทย
ประชาคมอาเซียน
เศรษฐกิจ
ประชาคม
อาเซียน
การเมืองและค
วามัน่ คง
สังคมและ
วัฒนธรรม
เสาหลักอาเซียน
1. ประชาคมเศรษฐกิจ
2. ประชาคมการเมืองและความมัน
่ คง
อาเซียน
3. ประชาคมสั งคมและวัฒนธรรมอาเซียน
เศรษฐกิจไทยในอาเซียน
- ประชากรไทย (68 ลานคน)
สูงอันดับที่ 4 ของ
้
อาเซียน รองจาก อินโดนีเซีย (235 ลานคน)
้
ฟิ ลป
ิ ปิ นส์ (94 ลาน)
เวียดนาม (89 ลานคน)
้
้
- GDP สูงเป็ นอันดับที่ 2 ของเอเชีย รองจาก
อินโดนีเซีย
- มูลคาการส
่
่ งออกเป็ นอันดับที่ 2 รองจากสิ งคโปร ์
- มูลคาการน
าเขาเป็
่
้ นอันดับที่ 2 รองจากมาเลย ์
เซีย
ลาดั
บที่
1
2
3
4
สิ นคาส
้ าคัญของการคาไทย้
อาเซียน
ไทยส่งออกไปอาเซียน
ไทยนาเข้าจากอาเซียน
รถยนต ์ อุปกรณและ
์
ส่วนประกอบ
เครือ
่ งคอมพิวเตอร ์ อุปกรณและ
์
ส่วนประกอบ
น้ามัน (สาเร็จรูป)
เครือ
่ งคอมพิวเตอร ์ อุปกรณและ
์
ส่วนประกอบ
เคมีภณ
ั ฑ์
ก๊าซธรรมชาติ
น้ามับ (ดิบ)
5
แผนวงจรไฟฟ้า
เครือ
่ งจักรและส่วนประกอบของ
เครือ
่ งจักร
6
เหล็ก เหล็กกลาและผลิ
ตภัณฑ ์
้
สิ นแรโลหะอื
น
่ ๆ เศษโลหะและ
่
ผลิตภัณฑ ์
7
เคมีภณ
ั ฑ์
เครือ
่ งจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
8
เม็ดพลาสติก
เครือ
่ งจักรกลและส่วนประกอบ
แผนวงจรไฟฟ้า
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ASEAN Economic Community : AEC
1. เป็ นตลาดการผลิตรวม
3. การพัฒนาเศรษฐกิจอยางเสมอ
่
่
ภาค
 เคลือ
่ นย้ายสิ นคาเสรี
้
 เคลือ
่ นย้ายบริการอยางเสรี
 ลดช่องวางการพั
ฒนาระหวาง
่
่
่
 เคลือ
่ นย้ายการลงทุนอยางเสรี
สมาชิกเกา-ใหม
่
่
่
 เคลือ
่ นย้ายแรงงานฝี มอ
ื อยางเสรี
 สนับสนุ นการพัฒนา SMEs
่
 เคลือ
่ นย้ายเงินทุนอยางเสรี
มาก
่
ขึน
้
2. สรางเสริ
มขีดความสามารถในการ
้
แขงขั
่ น
 e -– ASEAN
 นโยบายภาษี
 นโยบายการแขงขั
่ น
 สิ ทธิทรัพยสิ์ นทางปัญญา
 การคุมครองผู
บริ
้
้ โภค
 พัฒนาโครงสรางพื
น
้ ฐาน
้
4. การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก
 ปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจ
 สรางเครื
อขายการผลิ
ตและ
้
่
จาหน่าย
 จัดทา FTA กับประเทศนอก
ภูมภ
ิ าค
การขยาย FTA ของอาเซียนอนาคต
- ASEAN 10 : ประชากร 583 ลานคน
้
(9% ของประชากรโลก)/GDP 1,275
พันลาน
US$ (2% ของ GDP โลก)
้
- ASEAN +3 : ประชากร 2,068 ลานคน
้
(31% ของประชากรโลก)/GDP 9,901
พันลาน
US$
้
- ASEAN +6 : ประชากร 3,284 ลานคน
้
(50% ของประชากรโลก)/GDP 12,250
AEC ไดหรื
อ
เสี
ย
?
้
ใน
ผลทีค
่ าดวาจะได
้ AEC
่
 เมือ
่ ภาษีนาเขาเป็
้ นศูนย ์ (0) ทาให้
วัตถุดบ
ิ /สิ นค้ากึง่ สาเร็จรูปจากประเทศใน
นาเขาถู
้ กลงทาให้ประเทศ
ไดเปรี
ณภาพในการ
้ ยบดานราคา/คุ
้
ผลิตเพือ
่ ส่งออก
 เมือ
่ มีการรวม 10 ประเทศเป็ นหนึ่ง
เดียว ทาให้ขนาดของตลาดใหญขึ
้
่ น
เกิดการประหยัดตอขนาด
(economy
่
of scale)
AEC
ใน
ผลทีค
่ าดวาจะได
่
้ AEC (ตอ)
่
 เป็ นฐานการผลิตรวมใช
่
้ CLMV เป็ นฐาน
การส่งออกไปนอก AEC เพือ
่ ใช้ประโยชน์
จากสถานะ Least Developed Countries
: LDCs
 เมือ
่ มีความรวมมื
อดานการอ
านวยความ
่
้
สะดวกทางการค้า ทาให้ระบบโลจิสตกส์ใน
ภูมภ
ิ าคสะดวกและถูกลง
 เมือ
่ มีการทาธุรกิจบริการไดโดยเสรี
ทาให้
้
ฐานธุรกิจบริการอยูที
ยน
่ ใ่ ดก็ไดในอาเซี
้
แกปั
้ ญหาการคลาดแคลนแรงงานฝี มือ
 เมือ
่ มีการทา FTA อาเซียนกับคูค
่ าต
้ างๆ
่
เช่น ASEAN +1, +3, +6 ทาให้ประเทศมี
ใน
ผลทีค
่ าดวาจะได
่
้ AEC (ตอ)
่
 เมือ
่ ภาษีนาเขาเป็
้ นศูนย ์ (0) อุปสรรคนอกเหนือ
ภาษีหมดไป ทาให้เกิดคูแข
จากอาเซี
ยน
่ งใหม
่
่
 เมือ
่ มีการรวม 10 ประเทศรวมเป็ นหนึ่งเดียว
า่ ลง
ทาให้ตนทุ
่
่ งอาจต
้ นของคูแข
 เมือ
่ มีการใช้ฐานการผลิตรวม
ทาให้บริษท
ั ทีอ
่ ยู่
่
ในอุตสาหกรรมรองรับหรือเคยผลิตส่งบริษท
ั แม่
อาจถูกแยงลู
แข
น
่ ที่
่ กคาโดยคู
้
่ งในประเทศอื
่
ไดเปรี
นฐานผลิต
้ ยบกวาในการเป็
่
 เมือ
่ มีการลงทุนในอาเซียนไดโดยเสรี
ทาให้
้
คูแข
งถึ
่ งเข
่ ามาแข
้
่ งในประเทศของเรา
 เมือ
่ มีการทาธุรกิจบริการไดโดยเสรี
ทาให้อาจ
้
ถูกแยงแรงงานฝี
มอ
ื
่
 เมือ
่ มีการทา FTA อาเซียนกับคูคาตางๆ
ความเชือ
่ มโยงในเชิงจิตวิญญาณ
• การทาให้ประชาชนในภูมภ
ิ าคมี
ความรูสึ้ กเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน
• ตระหนักถึงความหลากหลายในดานเชื
อ
้
้
ชาติ และศาสนา
รากฐานทางประวัตศ
ิ าสตร ์
และอารยธรรมรวมกั
น
่
เนื่องจากเป็ นภูมภ
ิ าคทีเ่ ป็ นจุดบรรจบของ
อารยธรรมจีนและอินเดีย
ประชาคมสั งคมและวัฒนธรรม
อาเซียน
 เป็ นเสาสาคัญทีจ
่ ะนาไปสู่ความสาเร็จ
และความมัน
่ คงของอีก 2 เสาหลัก
เนื่องจากสามารถเชือ
่ มโยงดวย
้
ศิ ลปวัฒนธรรม
 มิใช่ดวยก
าไรหรือวัตถุ เนื่องจากเรือ
่ ง
้
ของศิ ลปวัฒนธรรมเป็ นเรือ
่ งของ
สุนทรียภาพ ความดืม
่ ดา่
 GDP วัดไมได
วยปริ
ศนา
่ ้ บงบอกด
่
้
ตัวเลขไมได เพราะเป็ นองคประกอบ
ปัจจัยนาไปสู่อัตลักษณอาเซี
ยน
์
1. การศึ กษา
2. ศิ ลปวัฒนธรรมซึง่ เป็ นสิ่ งบรรพบุรษ
ุ สั่ ง
สมมา เป็ นมรดกทีแ
่ ตกตาง
่
ฒนธรรม
ความขัดแยงมรดกทางวั
้
 ขัดแยงกั
ฒนธรรมนั้นเป็ น
้ นวามรดกทางวั
่
ของตน เพราะสิ่ งนี้คอ
ื ทุนทางสั งคม
วัฒนธรรม (social cultural capital) ที่
สาคัญ ดังนั้นทาอยางไรให
่
้ทรัพยากรนี้
เพิม
่ พูน ทาอยางไรให
่
้ความรูสึ้ กเป็ น
อันหนึ่งอันเดียวกันมีอนาคตรวมกั
นและ
่
ผูกพันกันเพือ
่ นาไปสู่ประชาคมสั งคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน
 มรดกทางวัฒนธรรมมีความหลากหลาย
(diversity) หากไมระวั
่ งก็จะโดนวัฒนธรรม
หลักกลืน
 ซึง่ เกิดจากระบบเศรษฐกิจสั งคมปัจจุบน
ั ทีท
่ ุก
ความขัดแยงมรดกทางวั
ฒนธรรม
้
(ตอ)
่
 อาเซียนก็จะหมดเสน่ห ์ และยังนาไปสู่
ความขัดแยงและความรุ
นแรงตางๆ
ดังนั้น
้
่
ประชาคมสั งคมและวัฒนธรรมอาเซียนจึง
ตองส
้
่ งเสริม สนับสนุ นความหลากหลาย
 Creativity ทาให้เกิด cultural products
ซึง่ สามารถให้การทองเที
ย
่ วนาไปจายได
่
่
้
เช่น อาหารในภูมภ
ิ าคตางๆ
มีพลวัตรใน
่
การสรางสรรค
จากแต
ละหน
้
่
่ วยวัฒนธรรม
์
ตางๆ
่
ประชาคมการเมืองและความมันคง
่
อาเซียน
เพือ่ ให้อาเซียนเป็ นสังคมทีส่ มาชิก
มีความไว้เนื้อเชือ่ ใจซึง่ กันและกัน
มีเสถียรภาพ มีสนั ติภาพ
และมีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ
องค์ประกอบ
มีกฎเกณฑ์ บรรทัดฐาน
และค่านิยมร่วมกัน
มีเอกภาพ สงบสุข
แข็งแกร่ง และรับผิดชอบ
แก้ ปัญหาความมัน่ คง
มีพลวัตร
คงความเป็ นศูนย์กลาง
และบทบาทของอาเซียน
1.
มีกฎเกณฑ์ บรรทัดฐาน และ
ค่านิยมร่วมกัน
เพื่อสร้ างความแข็งแกร่ งแก่ ประชาธิปไตย
ส่ งเสริมธรรมาภิบาล และหลักนิตธิ รรม
ส่ งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
และเสรี ภาพขึน้ พืน้ ฐาน
1.มีกฎเกณฑ์
บรรทัดฐาน และ
ค่านิยมร่วมกัน
1.1 ความร่ วมมือด้ านการ
พัฒนาการทางการเมือง
• ส่งเสริ มความเข้ าใจ การยอมรับระบอบ
การเมือง วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์
ของสมาชิก
• อานวยความสะดวกต่อการแลกเปลี่ยน
ข้ อมูลโดยเสรี เพื่อช่วยเหลือซึง่ กันและกัน
• ส่งเสริ มธรรมาภิบาล
• ส่งเสริ มและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
• ป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต
1.2 การสร้ างและแบ่ งปั นกฎเกณฑ์ ร่วม
ส่ งเสริมบรรทัดฐานแนวปฏิบัตทิ ่ ดี ี
ระดับภูมภิ าค
• ปรับกรอบสถาบันของอาเซียนให้ เป็ นไป
ตามกฎบัตรอาเซียน
• เสริ มสร้ างความร่วมมือภายใต้ สนธิสญ
ั ญา
มิตรภาพ และความร่วมมือในภูมิภาค
เอเซียตะวันออกเฉียงใต้
มีเอกภาพ สงบสุข และมีความแข็งแกร่ง พร้อม
รับผิดชอบร่วมกัน เพือ่ แก้ปญั หาความมันคงที
่
่
ครอบคลุ
ม
ทุ
ก
มิ
ต
ิ
2.1 ป้องกันความขัดแย้ งและสร้ างความไว้ 2.2 แก้ ไขความขัดแย้ งและการระงับข้ อ
2.
เนือ้ เชื่อใจ เพื่อลดความตึงเครียด
• เสริ มสร้ างมาตรการการสร้ างความไว้ เนื ้อ
เชื่อใจ โดยแลกเปลี่ยนเจ้ าหน้ าที่ทหารและ
กลาโหม แบ่งปั นข้ อมูลระหว่างสมาชิกใน
การส่งข้ อมูลต่อทะเบียนอาวุธตามแบบ
สหประชาชาติ
• ส่งเสริ มความโปร่งใส และความเข้ าใจใน
นโยบายกลาโหม โดยระบบเตือนภัย
ล่วงหน้ า
• เสริ มสร้ างความร่วมมือด้ านการป้องกันทาง
ทหาร และความมัน่ คงอาเซียน โดยพัฒนา
โครงการร่วมมือระหว่างหน่วยงานทหาร
พิพาทโดยสันติ เพื่อให้ เกิดสันติภาพและ
ความสงบสุขในภูมภิ าค ระงับการใช้ กาลัง
• พัฒนารูปแบบการระงับข้ อพิพาทโดยสันติ
เพิ่มเติม โดยจัดตังกลไกระงั
้
บข้ อพิพาท
• เสริ มสร้ างกิจกรรมการค้ นคว้ าวิจยั เรื่ อง
สันติภาพ การจัดการและการแก้ ไขความ
ขัดแย้ ง
• ส่งเสริ มความร่วมมือในภูมิภาค เพื่อธารงไว้
ซึง่ สันติภาพและเสถีรภาพ
2.3 สร้ างสันติภาพหลังความขัดแย้ ง
เพื่อวางพื ้นฐานการสมานฉันท์และสร้ าง
ความมัน่ ใจว่าจะไม่เกิดความรุนแรงใน
พื ้นที่ที่ได้ รับผลกระทบ เช่น การ
ช่วยเหลือทางมนุษยธรรม
2.5 ความร่ วมมือในการจัดการภัย
พิบัติ และการตอบสนองต่ อ
สถานการณ์ ฉุกเฉิน
2.6 ตอบสนองต่ อประเด็นเร่ งด่ วน
หรื อสถานการณ์ วกิ ฤตที่ส่งผลกระทบ
อาเซียน
2.4 ตอบสนองภัยคุกคามทุก
รู ปแบบ ทัง้ อาชญากรรมข้ ามชาติ
และความท้ าทายข้ ามแดน เช่น
การให้ สตั ยาบันสนธิสญ
ั ญาว่าด้ วยความ
ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน เรื่ องความอาญา
ระหว่างประเทศ และการมุ่งยกระดับให้ เป็ น
สนธิสญ
ั ญาอาเซียน
เสริ มสร้ างความยุติธรรมทางอาญาต่อ
อาชญากรค้ ามนุษย์
เสริ มสร้ างให้ อาเซียนปราศจากยาเสพติด
ภายในปี 2558
ควบคุมการแพร่ขยายของอาชญากรรม
ทางคอมพิวเตอร์ ให้ สตั ยาบันในการต่อต้ านการ
ก่อการร้ ายโดยเร็ ว
3.
มีพลวัตร คงความเป็ นศูนย์กลาง และ
บทบาทของอาเซียน
เพื่อส่ งเสริมและรักษาความสัมพันธ์ ท่ เี ป็ นมิตรและเป็ นประโยชน์ กับประเทศภายนอก
เพื่อสันติภาพโลก และดาเนินบทบาทที่สาคัญในเวทีระดับภูมภิ าคและระดับระหว่ าง
ประเทศ เพื่อส่ งเสริมผลประโยชน์ ร่วมกันของอาเซียน
3.1 ส่ องเสริมอาเซียนให้ เป็ นศูนย์ กลางใน
ความร่ วมมือระดับภูมภิ าคและการสร้ าง
ประชาคม
3.2 ส่ งเสริมความสัมพันธ์ กับประเทศ
ภายนอก
3.3 เสริมสร้ างความร่ วมมือในประเด็นพหุ
ภาคีท่ เี ป็ นความกังวลร่ วมกัน
1.ประเทศสิ งคโปร์
• จุดแข็ง
• รายได้ เฉลี่ยต่อคนต่อปี สูงสุดของอาเซียน และติดอันดับ 15 ของโลก
• การเมืองมีเสถียรภาพ
• เป็ นศูนย์กลางทางการเงินระหว่างประเทศ
• แรงงานมีทกั ษะสูง
• ชานาญด้ านการจัดการทรัพยากรบุคคล และธุรกิจ
• มีที่ตงเอื
ั ้ ้อต่อการเป็ นศูนย์กลางเดินเรื อ
จุดอ่ อน
• พึง่ พาการนาเข้ าวัตถุดิบและขาดแคลนแรงงานระดับล่าง
• ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินธุรกิจสูง
ประเด็นที่น่าสนใจ
• พยายามขยายโครงสร้ างเศรษฐกิจมายังภาคบริ การมากขึ ้น เพื่อลดการ
พึง่ พาการส่งออกสินค้ า
2.ประเทศอินโดนีเซีย
• จุดแข็ง
• ขนาดเศรษฐกิจใหญ่สดุ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
• ตลาดขนาดใหญ่ (ประชากรมากเป็ นอันดับ 4 ของโลก และมากที่สดุ ใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ )
• มีชาวมุสลิมมากที่สดุ ในโลก
• มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายและจานวนมาก โดยเฉพาะถ่านหิน
น ้ามัน ก๊ าซธรรมชาติ โลหะต่างๆ
• ระบบธนาคารค่อนข้ างแข็งแกร่ง
จุดอ่ อน
• ที่ตงเป็
ั ้ นเกาะและกระจายตัว
• สาธารณูปโภคพื ้นฐานยังไม่พฒ
ั นาเท่าที่ควร โดยเฉพาะการคมนาคม
และการเชื่อมโยงระหว่างประเทศ
ประเด็นที่น่าสนใจ
• การลงทุนส่วนใหญ่เน้ นใช้ ทรัพยากรในประเทศเป็ นหลัก
3.ประเทศมาเลเซีย
• จุดแข็ง
• รายได้ เฉลี่ยต่อคนต่อปี อยูใ่ นอันดับ 3 ของอาเซียน
• มีปริ มาณสารองน ้ามันมากเป็ นอันดับ 3 และก๊ าซธรรมชาติมากเป็ นอันดับ 2 ของ
เอเชียแปซิฟิก
• ระบบโครงสร้ างพื ้นฐานครบวงจร
• แรงงานมีทกั ษะ
จุดอ่ อน
• จานวนประชากรค่อนข้ างน้ อย ทาให้ ขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะระดับล่าง
ประเด็นที่น่าสนใจ
• ตังเป
้ ้ าหมายเป็ น “ประเทศพัฒนาแล้ ว” ในปี 2563
• ฐานการผลิตและส่งออกสินค้ าสาคัญที่คล้ ายคลึงกับไทย
• มีนโยบายพัฒนาการผลิตด้ วยเทคโนโลยีขนสู
ั ้ งอย่างจริ งจัง
4.ประเทศบรูไน
• จุดแข็ง
• รายได้ เฉลี่ยต่อคนต่อปี อยูใ่ นอันดับ 2 ของอาเซียน และอันดับ 26 ของโลก
• การเมืองค่อนข้ างมัน่ คง
• เป็ นผู้สง่ ออกน ้ามัน และมีปริ มาณสารองน ้ามันอันดับ 4 ของอาเซียน
จุดอ่ อน
• ตลาดขนาดเล็ก ประชากรประมาณ 4 แสนคน
• ขาดแคลนแรงงาน
ประเด็นที่น่าสนใจ
• มีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจใกล้ ชิดกับสิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย
• การขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศพึง่ พาสิงคโปร์ เป็ นหลัก
• ให้ ความสาคัญกับความมัน่ คงทางอาหารค่อนข้ างมาก
5.ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
• จุดแข็ง
• ประชากรจานวนมากอันดับ 12 ของโลก (>100 ล้ านคน)
• แรงงานทัว่ ไปมีความรู้ -สื่อสารภาษาอังกฤษได้
จุดอ่อน
• ที่ตงห่
ั ้ างไกลจากประเทศสมาชิกอาเซียน
• ระบบโครงสร้ างพื ้นฐาน และสวัสดิภาพทางสังคมยังไม่พฒ
ั นาเท่าที่ควร
ประเด็นที่น่าสนใจ
• สหภาพแรงงานมีบทบาทค่อนข้ างมาก และมีการเรี ยกร้ องเพิ่มค่าแรงอยู่เสมอ
• การลงทุนส่วนใหญ่เป็ นการรองรับความต้ องการภายในประเทศเป็ นหลัก
6.ประเทศเวียดนาม
• จุดแข็ง
• ประชากรจานวนมากอันดับ 14 ของโลก (~90 ล้ านคน)
• มีปริมาณสารองน ้ามันมากเป็ นอันดับ 2 ของเอเชียแปซิฟิก
• มีแนวชายฝั่ งทะเลยาวกว่า 3,200 กิโลเมตร
• การเมืองมีเสถียรภาพ
• ค่าจ้ างแรงงานเกือบต่าสุดในอาเซียน รองจากกัมพูชา
จุดอ่ อน
• ระบบสาธารณูปโภคพื ้นฐานยังไม่ได้ รับการพัฒนาเท่าที่ควร
• ต้ นทุนที่ดินและค่าเช่าสานักงานค่อนข้ างสูง
ประเด็นที่น่าสนใจ
• มีรายได้ และความต้ องการสูงขึ ้นจากเศรษฐกิจที่โตเร็ว
7.ประเทศกัมพูชา
• จุดแข็ง
• มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายและอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะน ้า ป่ า
ไม้ และแร่ชนิดต่างๆ
• ค่าจ้ างแรงงานต่าสุดในอาเซียน (1.6 USD/day)
จุดอ่ อน
• ระบบสาธารณูปโภคพื ้นฐานยังไม่พฒ
ั นาเท่าที่ควร
• ต้ นทุนสาธารณูปโภค (น ้า ไฟฟ้า และการสื่อสาร) ค่อนข้ างสูง
• ขาดแคลนแรงงานมีทกั ษะ
ประเด็นที่น่าสนใจ
• ประเด็นขัดแย้ งระหว่างไทย-กัมพูชาอาจบัน่ ทอนโอกาสการขยาย
การค้ า-การลงทุนระหว่างกันในอนาคตได้
8.ประเทศลาว
• จุดแข็ง
• มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายและอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะน ้าและแร่ ชนิด
ต่างๆ
• การเมืองมีเสถียรภาพ
• ค่าจ้ างแรงงานค่อนข้ างต่า (2.06 USD/day)
จุดอ่ อน
• ระบบสาธารณูปโภคพื ้นฐานยังไม่พฒ
ั นาเท่าที่ควร
• พื ้นที่สว่ นใหญ่เป็ นที่ราบสูงและภูเขา การคมนาคมไม่สะดวก ไม่มีทางออกสู่
ทะเล
ประเด็นที่น่าสนใจ
• การลงทุนส่วนใหญ่อยูใ่ นกลุม่ โครงสร้ างพื ้นฐาน พลังงานน ้า และเหมืองแร่
9.ประเทศพม่ า
• จุดแข็ง
• มีทรัพยากรธรรมชาติ น ้ามันและก๊ าซธรรมชาติจานวนมาก
• มีพรมแดนเชื่อมโยงจีนและอินเดีย
• ค่าจ้ างแรงงานค่อนข้ างต่า (2.5 USD/day)
จุดอ่ อน
• ระบบสาธารณูปโภคพื ้นฐานยังไม่พฒ
ั นาเท่าที่ควร
• ความไม่แน่นอนทางการเมือง และนโยบาย
ประเด็นที่น่าสนใจ
• การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมในประเทศเชิงรุก ทังทางถนน
้
รถไฟความเร็ ว
สูง และท่าเรื อ
10.ประเทศราชอาณาจักรไทย
• จุดแข็ง
• เป็ นฐานการผลิตสินค้ าอุตสาหกรรมและสินค้ าเกษตรหลายรายการรายใหญ่ของโลก
• ที่ตงเอื
ั ้ ้อต่อการเป็ นศูนย์กลางโครงข่ายเชื่อมโยงคมนาคมด้ านต่างๆ
• สาธารณูปโภคพื ้นฐานทัว่ ถึง
• ระบบธนาคารค่อนข้ างเข้ มแข็ง
• แรงงานจานวนมาก
จุดอ่ อน
• แรงงานส่วนใหญ่ยงั ขาดทักษะ
• เทคโนโลยีการผลิตส่วนใหญ่ยงั เป็ นขันกลาง
้
ประเด็นที่น่าสนใจ
• ตังเป
้ ้ าเป็ นศูนย์กลางอาเซียนในหลายด้ าน อาทิ ศูนย์กลางโลจิสติกส์ และศูนย์กลาง
การท่องเที่ยว
• ดาเนินงานตามแผนปรับตัวสู่ AEC ปี 53-54 ได้ 64% สูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ยของ
อาเซียนที่ 53% สะท้ อนการเตรี ยมพร้ อมอย่างจริ งจัง
าหรับ AEC
เตรียมความพรอมส
้
สาหรับผู้ประกอบการไทย
 หาแหลงวั
ิ ใน AEC เพือ
่ ไดเปรี
นทุ
่ ตถุดบ
้ ยบในดานต
้
้ นการผลิต
นาเขาวั
ิ สิ นค้ากึง่ สาเร็จรูปจากแหลงผลิ
ตใน AEC ทีม
่ ี
้ ตถุดบ
่
ความไดเปรี
ณภาพ
้ ยบดานราคา/คุ
้
 ศึ กษาความตองการของผู
่ เพิม
่ ผลผลิตและ
้
้บริโภคใน AEC เพือ
ขยายตลาดให้กวางขึ
น
้ ขายให้ตลาดใหญขึ
้ และใช้ประโยชน์
้
่ น
economy of scale
 ศึ กษาความเป็ นไปไดในการย
ายฐานการผลิ
ตไปยัง AEC เพือ
่
้
้
ความไดเปรี
้ ยบในการผลิต เช่น ใช้ CLMV เป็ นฐานการ
ส่งออกไป AEC และนอก AEC เพือ
่ ใช้ประโยชนจากสถานะ
์
Least Developed Countries : LDCs และสามารถยายฐานการ
้
ผลิตไปยังประเทศทีเ่ หมาะเป็ นแหลงผลิ
ต
่
 พัฒนาและปรับตัวระบบโลจิสติกส์และระบบการบริหารจัดการ
ตางๆ
ให้เชือ
่ มโยง AEC ไดพั
ิ าค
่
้ ฒนาระบบโลจิสติกส์ในภูมภ
ทาให้สะดวกและถูกลง
 ศึ กษาความเป็ นไปไดในการก
อตั
้
่ ง้ ธุรกิจทีใ่ ช้แรงงานจาก AEC
ฐานธุรกิจอยูที
ยน แกปั
่ ใ่ ดก็ไดในอาเซี
้
้ ญหาการคลาดแคลน
การเตรียมความพรอม
้
• ความพรอมด
านภาษา
้
้
• ความพรอมด
านความรู
้
้
้/ความสามารถ/
ทักษะ
• ความพรอมด
านการใช
้
้
้เทคโนโลยี
“...เราเป็นได้เพียงพล ุส่องทาง
ที่ถกู จุดขึ้นเพื่อส่องแสง
โดยการเผาไหม้ตนเอง
เพื่อให้พวกเราท ุกคน
สามารถมองเห็น
เส้นทางในการนาพา
ชีวิตและสังคมสูค่ วามสาเร็จ...”
[email protected]
081-9161649
www.ajarnjak.com
Face book:www.faecbook.com/ajarnjak

similar documents