200

Report
ที่ดิน 200 ไร่ จังหวัดอุดรธานี
ของคุณเปรมศักดิ์ ภู่ม่วง
• รายละเอียดที่ดินจังหวัดอุดรธานี จานวน 200 ไร่เศษ หน้ ากว้ าง 350 เมตร
ที่ดินอยู่ ตาบล ผักตบ อาเภอ หนองหาน ใกล้ วดั สว่างศรี สมพร
• ติดถนน อยูห่ า่ งจากตัวเมืองอุดรธานีเพียง 23 กิโลเมตร (กม.ที่ 23) อุดรสกลนคร 4 เลน (ถนนทางหลวงหมายเลข 22)
• มีแหล่งน ้า ปลูก ต้ นยูคาลิปตัส ไว้ 130 ไร่ (ปั จจุบนั ณ วันที่ 29 เม.ย.56
ทยอยตัดออกแล้ วประมาณ 50%)
• ที่ดินผืนใหญ่ ใกล้ ตวั เมืองอุดรธานีที่สดุ เพียง 20 นาที จากสนามบิน เหมาะเป็ น
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ หรื อโครงการหมูบ่ ้ านจัดสรร มีแหล่งน ้าในที่ดิน
ใกล้ พื ้นที่การพัฒนาธุรกิจ AEC (ใกล้ ถนนโครงการก่อสร้ างถนนเลี่ยงเมือง
อุดรธานีรอบที่ 2 กม.21+412) ห่างจากที่ดิน 1.588 กิโลเมตร
• เจ้ าของคนเดียว โฉนดใบเดียว ไม่มีประวัติ ติดธนาคาร
คณะกรรมการศึกษาโครงการก่อสร้ างถนนเลี่ยงเมืองอุดรธานีรอบที่ 2 ประชุมสรุปผลการดาเนินงาน
วันที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น.ห้ องประชุมคาชะโนดศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายชยพล ธิติศกั ดิ์ รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดอุดรธานีเป็ นประธานประชุมคณะทางานศึกษาโครงการก่อสร้ างถนนเลีย่ งเมืองอุดรธานีรอบที่ 2 โดยมีผ้ เู ข้ าร่วม
ประชุมประกอบไปด้ วยนายอาเภอเมืองอุดรธานี แขวงการทางอุดรธานี ทางหลวงชนบท โยธาธิการและผังเมืองอุดรธานี และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเข้ าร่วมประชุมโดยที่ประชุมได้ ปรึกษาหารื อโครงการว่าจะดาเนินการก่อสร้ างโครงการก่อสร้ างถนนเลี่ยง
เมืองอุดรธานีรอบที่ 2 เป็ นระยะทาง 93 กิโลเมตร ใช้ งบประมาณกว่า 4,000 ล้ านบาทโดยไม่รวมค่าเวนคืนที่ดิน โดยจะใช้
งบประมาณศึกษาโครงการและออกแบบก่อนจานวน 40 ล้ านบาท โครงการนี ้เพื่อพัฒนาระบบลิสติกส์ให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น
เพื่อเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งสินค้ าและส่งเสริมการลงทุนของกลุม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน รองรับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจเมื่อเปิ ดเขตการค้ าเสรี เพื่อสร้ างงานสร้ างรายได้ สชู่ มุ ชนและพื ้นที่ใกล้ เคียงสาหรับการสร้ างวงแหวนรอบที่ 2 จะห่าง
จากแนวศูนย์กลางของจังหวัดอุดรธานี ประมาณ 10 กิโลเมตร โดยตาแหน่งจุดตัดบนทางหลวงจุดที่ 1 ทางหลวงหมายเลขที่ 2
อุดรธานี ขอนแก่น ตาแหน่งที่2 ตาแหน่งจุดตัดบนทางหลวงจุดที่ 2 ทางหลวงหมายเลขที่ 2313 บริเวณทางแยกทางหลวง
หมายเลขที่ 210 (บ้ านเหล่า) บรรจบทางหลวงหมายเลข ที่ 2316 (ท่ายม) จุดที่ 3 ตาแหน่งจุดตัดบนทางหลวงจุดที่ 3 ทางหลวง
หมายเลขที่ 210 (อุดรธานี-นิคมเชียงพิณ) จุดที่ 4 ตาแหน่งจุดตัดบนทางหลวงจุดที่ 4 ทางหลวงหมายเลข2263 บริเวณต่อทาง
เทศบาลนครอุดรธานี-กม.21+412(ต่อเขตสานักบารุงทางหนองบัวลาภู จุดที่ 5 ตาแหน่งจุดตัดบนทางหลวงจุดที่ 5 ทางหลวง
หมายเลข 2021 บริเวณทางหลวงหมายเลข 2 (ดงไร่ )-บ้ านผือ จุดที่ 6 ตาแหน่งจุดตัดบนทางหลวงจุดที่ 6 ทางหลวงหมายเลข2
(อุดรธานี-หนองคาย)บริเวณต่อเขตเทศบาลนครอุดรธานี-น ้าสวย ตาแหน่งจุดตัดบนทางหลวงจุดที่ 7 ทางหลวงหมายเลข 2410
บริเวณต่อเขตเทศบาลนครอุดรธานี-บ้ านสามพร้ าว กิโลเมตรที่ 10 + 900 ตาแหน่งจุดตัดบนทางหลวงจุดที่ 8 ทางหลวง
หมายเลข22(อุดรธานี-สกลนคร) บริเวณต่อเขตเทศบาลนคร อุดรธานี-กม.21+412 (ต่อเขตสานักบารุงทางอุดรธานีที่ 2)
อ้ างอิงข้ อมูล
http://www.udon108.com/thai/showthread.php?t=227393

similar documents