potential_business_Broadcasting_Thailand_AEC2015

Report
การรับฟังความคิดเห็ นเฉพาะกลุม
่
เรือ
่ ง ศั กยภาพและความพรอมของกิ
จการกระจายเสี ยงและ
้
กิจการโทรทัศนไทย
เพือ
่ เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
์
๒๐๑๕
วันอังคารที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖
รมิดา จรินทิพยพิ
ั ษ์
์ ทก
รักษาการผู้อานวยการ
กลุมงานส
่
่ งเสริมการแขงขั
่ นและกากับดูแล
ตนเอง
ความรวมมื
อในอาเซียนเปลีย
่ นผานไปสู
่
่
่
นโยบายและแนวทางเตรียมพรอมระดั
บประเทศ
้
นโยบายรัฐบาล
“นาประเทศไทยไปสู่การเป็ นประชาคมอาเซียนในปี 2558 อยางสมบู
รณ ์ โดยสรางความ
่
้
พร้อม
และความเขมแข็
งทางดานเศรษฐกิ
จ สั งคม และวัฒนธรรม และความมัน
่ คง”
้
้
การเพิม
่ ขีด
ความสามารถ
ในการแขงขั
่ นของ
ประเทศ
ยุทธศาสตรประเทศ
์
การลดความเหลือ
่ ม
ลา้
การสรางสมดุ
ลและปรับ
้
ระบบการบริหารจัดการ
ภายในภาครัฐ
การเติบโตทีเ่ ป็ นมิตร
ตอสิ
่ ่ งแวดลอม
้
กลไกระดับประเทศ
คณะกรรมการอาเซียนแหงชาติ
(รัฐมนตรีวาการกระทรวงการต
างประเทศ)
่
่
่
คณะกรรมการดาเนินการเพือ
่
จัดตัง้ ประชาคมการเมืองและความ
มัน
่ คงอาเซียน
คณะกรรมการดาเนินการตาม
แผนงานไปสู่การเป็ นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
คณะกรรมการสาหรับคณะมนตรี
ประชาคมสั งคมและวัฒนธรรม
ทีม
่ า: ปรับปรุงจากเอกสารเผยแพร่ กลุมงานนโยบาย
่
กรมอาเซียน
ภารกิจเรงด
่ วน
่
การเตรียมความพรอมภายในประเทศ
้
การเตรียมความพรอม
้
ส่วนราชการ
การ
ดาเนินการ
อยาง
่
เข้มขนเพื
อ
่
้
สร้าง
ประชาคม
และในการ
มี
ปฏิสัมพันธ ์
กับ
ภายนอก
ปรับ
โครงสรา้
งส่วน
ราชการ
เพือ
่
รองรับ
ประชาคม
อาเซียน
ฝึ กอบรม
ข้าราชการ
ให้มีความ
พร้อม
ผลักดันการสรางประชาคม
้
อาเซียนให้อยูในร
างแผนพั
ฒนา
่
่
เศรษฐกิจและสั งคมแหงชาติ
ฉบับ
่
ที่ 11
การสรางความ
้
ตระหนักรูและ
้
เตรียมความพรอม
้
ภาค
การศึ กษ
า
ทีม
่ า: ปรับปรุงจากเอกสารเผยแพร่ กลุมงานนโยบาย
่
กรมอาเซียน
ภาค
ประชาช
น
บทบาทและกลไกของสานักงาน กสทช. ในการปรับตัวรองรับ
เข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
พระราชบัญญัตอ
ิ งคกรจั
ดสรรคลืน
่ ความถีแ
่ ละกากับ
์
กิจการกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศนและกิ
จการ
์
โทรคมนาคมแหงชาติ
พ.ศ. 2553
่
แผนแมบทกิ
จการ
่
กระจายเสี ยงและ
กิจการโทรทัศน์ ฉบับ
ที่ 1 (2555-2559)
แผนแมบทกิ
จการ
่
โทรคมนาคม ฉบับที่ 2
(2555-2559)
ดานการเตรี
ยมความพรอม
้
้
และการเขาสู
การเป็
น
้ ่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
และการส่งเสริมความรวมมื
อ
่
ระหวางประเทศ
่
ความสั มพันธกั
์ บรัฐบาล
การดาเนินการตามแผน
แมบททั
ง้ 2 ฉบับ เป็ นไป
่
อยางสอดคล
องกั
บ
่
้
นโยบาย
ทีค
่ ณะรัฐมนตรีไดแถลงไว
้
้
ตอรั
่ ฐสภา
คณะอนุ กรรมการเตรียมความ
พร้อมเขาสู
้ ่ ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน
ข้อมูล ข้อเสนอ และประเด็นคาถามตอการเตรี
ยมความพรอม
่
้
สาหรับกิจการกระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน์
ขอเสนอของเลขาธิ
การอาเซียน ดร. สุรน
ิ ทร ์ พิศสุวรรณ
้
การจัดหมวดหมูกิ
่ จการกระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน์
แผนงานสาคัญใน AEC Blueprint
ขอผู
้ กพันการเปิ ดเสรีบริการในธุรกิจโสตทัศน์
(Audiovisual services)
ประเด็นคาถามหลักทีต
่ องการทราบจากผู
เข
ม
้
้ าร
้ วมประชุ
่
ข้อเสนอของเลขาธิการอาเซียนในการปาฐกถาพิเศษ เมือ
่ วันที่ 11 ตุลาคม
2555
• หาแนวทางที่จะทาอย่างไรให้ ประเทศไทยเป็ น Hub
กระจายขาวสารในอาเซี
ยน
่
ในการ
• หาช่องทางในการแพรภาพแพร
เสี
่
่ ยงสื่ ออาเซียน (NBC Asia,
CCTV, Channel News Asia)
ภาครัฐ
เอกชน
และ
สื่ อมวลชน
ควรมี
บทบาท
รวมกั
น
่
• รวมกั
นรับผิดชอบในการจัดสรรข้อมูลทีจ
่ ะออกไปสู่โลกภายนอก
่
โดยมีเ ป้ าหมายเพื่อ เสริม สร้ างภาพลัก ษณ ์และเสริม สร้ างฐาน
อานาจของประเทศไทย
• ท าอย่างไรจึง จะมีอ าเซีย นทีวีใ นประเทศไทย มีจุ ด เริ่ม ต้ นจาก
ประเทศไทย และมีการแพรภาพให
่
้ ประชาคมโลกและอาเซีย น
ไดรั
ประสิ ทธิภาพ ตอเนื
่อง และมีคุณภาพ
้ บทราบ อยางมี
่
่
• พัฒนาบทบาทของสื่ อมวลชนในเวทีอาเซียน
• พัฒนารูปแบบ การให้บริการ และเทคโนโลยีในกิจการกระจาย
เสี ยงและกิจการโทรทัศน์ ให้มีประสิ ทธิภาพและมีความพร้อมทัง้
ภายในและนอกประเทศ
การจัดหมวดหมูกิ
่ จการกระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน์
(อ้างอิงตามแนวทางของ WTO)
การจัดหมวดหมู่ - ธุรกิจบริการ (จาแนกตาม WTO/120)
บริการ
การศึ กษา
บริการการเงิน
บริการจัดจาหน่าย
บริการสื่ อสาร และ
โทรคมนาคม
บริการวิชาชีพ วิศวกรรม
สถาปนิก กฎหมาย
บริการสิ่ งแวดลอม
บริการนันทนาการ
บริการทองเที
ย
่ ว
่
บริการสุขภาพ
บริการ
ขนส่ง
บริการกอสร
าง
่
้
การจัดหมวดหมู่ - ธุรกิจบริการ (ตอ)
่
SERVICES SECTORAL CLASSIFICATION
LIST (WTO/120)
Sub-sector
• Postal services
• Courier services
•
Telecommunication
services
Sector 2
• Audiovisual
Communication
services
• Other services
D. Audiovisual
services
• Motion picture and video
tape production and
distribution services
• Motion picture projection
services
• Radio and television
services
• Radio and television
transmission services
• Sound recording
แผนงานสาคัญใน AEC blueprint
4 แผนงานสาคัญภายใต้ AEC Blueprint
1. การเป็ นตลาดและฐานการผลิตเดี2.
ยวการสรางเสริ
มขีดความสามารถแขงขั
้
่ น
เคลือ
่ นยายสิ
นคาอย
างเสรี
้
้
่
เคลือ
่ นยายบริ
การอยางเสรี
้
่
นโยบายการแขงขั
่ น
การคุมครองผู
้
้บริโภค
เคลือ
่ นยายการลงทุ
นอยางเสรี
้
่
สิ ทธิในทรัพยสิ์ นทางปัญญา
เคลือ
่ นยายแรงงานมี
ฝีมอ
ื อยางเสรี
้
่
เคลือ
่ นยายเงิ
นทุนอยางเสรี
มากขึน
้
้
่
โครงสรางพื
น
้ ฐาน
้
นโยบายภาษี
3. การพัฒนาเศรษฐกิจอยางเสมอภาค
4. การบูรณาการเขากั
่
้ บเศรษฐกิจโลก
สนับสนุนการพัฒนา SMEs
ลดช่องวางการพั
ฒนา IAI
่
การมีส่วนรวมภาครั
ฐ-เอกชน PPE
่
ปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจ
สร้างเครือขายการผลิ
ต จาหน่าย
่
จัดทา FTA กับประเทศนอกภูมภ
ิ าค
ในระยะเริม
่ ตนเน
้
้ นทีเ่ ป้าหมายการเป็ นตลาดและฐานการผลิตเดียว
เคลือ
่ นยายสิ
นค้าอยางเสรี
้
่
เคลือ
่ นยายบริ
การอยางเสรี
้
่
เคลือ
่ นยายการลงทุ
นอยางเสรี
้
่
เคลือ
่ นยายแรงงานมี
ฝีมืออยางเสรี
้
่
เคลือ
่ นยายเงิ
นทุนอยางเสรี
มากขึน
้
้
่
ความรวมมื
ออืน
่ ๆ
่
เคลือ
่ นยายบริ
การอยางเสรี
้
่
เปิ ดเสรีธรุ กิจบริการ
อนุ ญาตให้ผู้ประกอบกิจการบริการของอาเซียนทาธุรกิจใน
อาเซียน โดยมีสัดส่วนหุ้นไดสู
้ งถึง 70% ในปี 2558
สาขาเรงรั
่ ด
โทรคมนาคม /
คอมพิวเตอร ์ /
สุขภาพ
/ทองเที
ย
่ ว
่
/
การบิน
โลจีสติกส์
อืน
่
ๆ
ปี
2549
ปี
2551
ปี
2553
ปี
2556
ปี
2558
(2006)
(2008)
(2010)
(2013)
(2015)
49%
51%
70%
49%
51%
70%
49%
51%
70%
เคลือ
่ นยายแรงงานฝี
มอ
ื เสรี
้
อานวยความสะดวกการตรวจลงตรา/ออกใบอนุญาตทางาน


ทาขอตกลงยอมรั
บรวม
(MRA)
สาขาบริการวิชาชีพ
้
่
ยอมรับรวมกั
นเรือ
่ ง “คุณสมบัต”ิ ทีเ่ ป็ นเงือ
่ นไขการไดรั
่
้ บอนุญาตให้
ประกอบวิ
ชาชีพ
นักวิชาชีพในอาเซียนประเทศหนึ่ ง สามารถจดทะเบียนเพือ
่ ประกอบวิชาชีพ ใน
ประเทศอาเซีย นอื่น ๆได้ แต่ยัง ต้ องปฏิบ ต
ั ต
ิ ามกฏระเบีย บภายในของประเทศ
นั้นๆในการอนุ ญาตประกอบวิชาชีพสาขานั้นๆ

ภายใต้ MRA การเข้าเมืองและการทางานยังต้องขึน
้ อยูกั
่ บกฎระเบียบของแตละ
่
ประเทศสมาชิก

ปัจจุบน
ั ตกลงกันไดแล
้ ว
้ 7 สาขา
สาขาวิศวกรรม
สาขานักบัญชี
สาขาแพทย ์
สาขาพยาบาล
สาขาทันตแพทย ์
สาขานักสารวจ
สาขาสถาปัตยกรรม
แผนงานอืน
่ ภายใต้ AEC Blueprint
สิ ทธิในทรัพยสิ์ นทาง
ปัญญา
นโยบายการสนับสนุ นการผลิตสื่ อ
สร้างสรรค ์ และใช้ประโยชนในเชิ
ง
์
พาณิชยโดยเน
้ นการมีส่วนรวมของ
่
์
Broadcasting Industry
นโยบายการแขงขั
่ น
การกาหนดกติกาการแขงขั
่ นทีเ่ ป็ นธรรมใน
ภูมภ
ิ าคและสรางเครื
อขายหน
้
่
่ วยงานกากับ
ดูแลดานนโยบายการแข
งขั
้
่ น
การพัฒนาโครงสราง
้
พืน
้ ฐาน
การพัฒนาโครงขาย
สิ่ งอานวยความ
่
สะดวก และเทคโนโลยีดาน
้
Broadcasting ทีม
่ ป
ี ระสิ ทธิภาพ
การส่งเสริมผู้ประกอบการ
รายยอยเข
าสู
่
้ ่ ตลาด
นโยบายการพัฒนาขีดความสามารถในการ
แขงขั
่ นและการปรับตัวของผู้ประกอบกา
ระดับ service provider
ข้อผูกพันการเปิ ดเสรีบริการในธุรกิจโสตทัศน์
(Audiovisual services)
การเปิ ดตลาดการคาบริ
การในอาเซียน ภายใตความตกลงว
าด
การของ
้
้
่ วยบริ
้
อาเซียน
(ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES : AFAS)
กาหนดเป้าหมายหลัก คือ
 การยกเลิกขอจ
้ ากัด/อุปสรรคตอการ
่
ให้บริการทุกรูปแบบ
 การให้ตางชาติ
เขามาท
างานไดมากขึ
น
้
่
้
้
 การเพิม
่ สั ดส่วนการถือหุ้นของตางชาติ
่
ในธุรกิจบริการ
รูปแบบการเปิ ดตลาดการค้าบริการแบงเป็
่ น 4 Mode
Mode 1 การให้บริการข้ามแดน (Cross-border supply)
เช่น การแพรภาพรายการที
ว ี (television content) การซือ
้ ดีวด
ี ี
่
และแผนหนั
งผานทางอิ
นเตอรเน็
่
่
์ ต เป็ นต้น
Mode 2 การใช้บริการข้ามประเทศ (Consumption abroad)
เช่ น บริษั ท ผลิต ภาพยนตร ต
์ ่ างชาติเ ข้ ามาถ่ ายท าภาพยนตร ์/
รายการสารคดี ในประเทศไทย
Mode 3 การลงทุนธุรกิจบริการ (Commercial presence)
เช่น บริษัทภาพยนตรไทยออกไปตั
ง้ สานักงานในตางประเทศเพื
อ
่
์
่
จัดจาหน่ายภาพยนตรไทยในต
างประเทศ
์
่
Mode 4 การทางานระหวางประเทศ
(Presence of natural persons)
่
เช่น นักแสดง/ศิ ลปิ นตางชาติ
ทเี่ ดินทางเข้ามาแสดงในประเทศไทย
่
ข้อผูกพันในปัจจุบน
ั กรณีการเปิ ดตลาดธุรกิจบริการโสตทัศนของไทย
์
ในเวทีอาเซียน
เปิ ดเฉพาะในส่วน...

การผลิตและจาหน่ายภาพยนตรและวิ
ดโี อ (ไมรวมโฆษณา)
์
่

การผลิตรายการสาหรับวิทยุและโทรทัศน์




ไทยผูกพันการเปิ ดตลาดแบบไมมี
่ นไขสาหรับ M2 แตไม
่ เงือ
่ ผู
่ กพัน
M1 เช่น การซือ
้ ดีวด
ี ท
ี างอินเตอรเน็
์ ต
ไทยอนุ ญาตให้อาเซียนเขามาท
าธุรกิจได้ โดยให้ตางชาติ
มส
ี ิ ทธิถอ
ื
้
่
หุ้นไดไม
49
้ เกิ
่ นรอยละ
้
อนุ ญาตให้ตางชาติ
ประเภท Business Visitors (ผู้แทนทางธุรกิจ)
่
เข้ามาได้ 90 วันและ Intra-Corporate Transferee (ผู้โอนยาย
้
ระหวางบริ
ษท
ั ในเครือ) เข้ามาทางานได้ 1 ปี และขอตออายุ
ได้ 3
่
่
ครัง้ ๆ ละ 1 ปี ตามทีร่ ะบุไว้ในขอผู
่ ไป หรือ
้ กพันทัว
Horizontal Commitment
ธุรกิจบันทึกเสี ยง และธุรกิจโสตทัศนอื
่ ๆ
์ น


ไทยผูกพันการเปิ ดตลาดแบบไมมี
่ ขอจ
้ ากัดสาหรับ M1 และ M2
และอนุ ญาตให้อาเซียนเขามาท
าธุรกิจได้ โดยให้ตางชาติ
มส
ี ิ ทธิถอ
ื
้
่
หุ้นไดไม
49
้ เกิ
่ นรอยละ
้
การเคลือ
่ นยายบุคคลในรูปแบบที่ 4 นั้น ไทยไมไดผูกพัน
ข้อผูกพันในปัจจุบน
ั ในเวที WTO และ เวที FTA
เปิ ดเฉพาะในส่วน...

การผลิตและจาหน่ายภาพยนตรและวิ
ดโี อ (ไมรวมโฆษณา)
์
่

การผลิตรายการสาหรับวิทยุและโทรทัศน์


ไทยผู ก พัน การเปิ ดตลาดแบบไม่มีเ งื่อ นไขส าหรับ M2 แต่ไม่ผู ก พัน
M1 เช่น การซือ
้ ดีวด
ี ท
ี างอินเตอรเน็
์ ต
ไทยยังอนุ ญาตให้อาเซียนเข้ามาทาธุรกิจได้ โดยให้ตางชาติ
มส
ี ิ ทธิถอ
ื
่
หุ้นไดไม
49 และยังอนุญาตให้ตางชาติ
ประเภท Business
้ เกิ
่ นรอยละ
้
่
Visitors (ผู้แทนทางธุรกิจ) และ Intra-Corporate Transferee (ผู้
โอนย้ายระหวางบริ
ษัทในเครือ) เข้ามาทางานได้ ตามข้อผูกพันทัว่ ไป
่
** น้อยกวาภายใต
อาเซี
ยน เนื่องจากไมเปิ
่
้
่ ดในส่วนของ ธุรกิจบันทึกเสี ยง และ
ธุรกิจโสตทัศนอื
่ ๆ
์ น
21
ตารางเปรียบเทียบข้อผูกพันการเปิ ดตลาดของไทยในปัจจุบน
ั
ในธุรกิจดานรายการวิ
ทยุและโทรทัศน์ (CPC 9613)
้
กรอบความตกลงทางการคาระหว
างประเทศ
้
่
กิจกรรม
(products)
WTO
AFAS
M1 บริการขามพรมแดน
M2 การบริโภคในตางประเทศ
้
่
ให้บริการโดยบุคคลธรรมดา
radio services
(CPC 96131)
TV services
(CPC 96132)
combined program
making and
broadcasting services
(CPC 96133)
JTEPA / AKFTA/
AANZFTA/ACFTA
(ตามทีเ่ ปิ ดใน WTO)
(7th)
M3 การจัดตัง้ ธุรกิจ
(2) ไมมี
่ ขอจ
้ ากัด
(3) สั ดส่วนการถือหุ้น
ตางชาติ
ไมเกิ
่
่ นรอยละ
้
49
(4) ตามทีไ่ ดระบุ
ไว้ในข้อ
้
ผูกพันทัว่ ไป
(2) ไมมี
่ ขอจ
้ ากัด
(3) สั ดส่วนการถือหุ้น
ตางชาติ
ไมเกิ
่
่ นรอยละ
้
49
(4) ตามทีไ่ ดระบุ
ไวในข
อ
้
้
้
ผูกพันทัว่ ไป
(2) ไมมี
่ ขอจ
้ ากัด
(3) สั ดส่วนการถือหุ้น
ตางชาติ
ไมเกิ
่
่ นรอยละ
้
49
(4) ตามทีไ่ ดระบุ
ไว้ใน
้
ข้อผูกพันทัว่ ไป
(2) ไมมี
่ ขอจ
้ ากัด
(3) สั ดส่วนการถือหุ้น
ตางชาติ
ไมเกิ
่
่ นรอยละ
้
49
(4) ตามทีไ่ ดระบุ
ไวใน
้
้
ข้อผูกพันทัว่ ไป
(2) ไมมี
่ ขอจ
้ ากัด
(3) สั ดส่วนการถือหุ้น
ตางชาติ
ไมเกิ
่
่ นรอยละ
้
49
(4) ตามทีไ่ ดระบุ
ไว้ใน
้
ข้อผูกพันทัว่ ไป
(2) ไมมี
่ ขอจ
้ ากัด
(3) สั ดส่วนการถือหุ้น
ตางชาติ
ไมเกิ
่
่ นรอยละ
้
49
(4) ตามทีไ่ ดระบุ
ไวใน
้
้
ข้อผูกพันทัว่ ไป



TAFTA
M4 การ



ตารางเปรียบเทียบข้อผูกพันการเปิ ดตลาดของไทยในปัจจุบน
ั
ในธุรกิจการส่งสั ญญานออกอากาศทางวิทยุและโทรทัศน์ (CPC 7524)
** ไทยไมผู
กเวที
่ กพันการส่งสั ญญาณออกอากาศวิทยุ-โทรทัศนในทุ
์
**
กรอบความตกลงทางการคาระหว
างประเทศ
้
่
กิจกรรม
(products)
M1 บริการขามพรมแดน
้
บุคคลธรรมดา
WTO
M2 การบริโภคในตางประเทศ
่
AFAS
(7th)
JTEPA / AKFTA/
AANZFTA/ACFTA
(ตามทีเ่ ปิ ดใน WTO)
M3 การจัดตัง้ ธุรกิจ
TAFTA
M4 การให้บริการโดย
TV broadcast
transmission
services
(CPC 75241)




radio broadcast
transmission
services
(CPC 75242)




ประเด็นคาถาม
เพือ
่ ให้สอดคล้องและเป็ นไปตามแผนงาน AEC blue print ท่านมี
ความเห็ นตอการเตรี
ยมความพร้อมในประเด็นตอไปนี
้อยางไร?
่
่
่
1.
ประเด็นการเปิ ดเสรี (AEC Blue print)
•
•
•
2.
การเปิ ดเสรีการลงทุน
การให้บริการขามแดน
(การแพรภาพรายการ
TV ระหวางประเทศ,
การ
้
่
่
ซือ
้ ขายแลกเปลีย
่ นรายการ, ...)
การลงทุนทางธุรกิจ (การเปิ ดสาขาผลิตรายการระหวางประเทศ)
่
ประเด็นการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพ
•
•
การผลักดันสู่การลงนาม MRA
การแลกเปลีย
่ นบุคลากรระหวางประเทศ
่
3.
ประเด็นการกาหนดกฎกติกากลาง / มาตรฐานจริยธรรมกลาง
4.
ประเด็นอืน
่ ๆ – ทรัพยสิ์ นทางปัญญา, การผลิตสื่ อสรางสรรค
,...
้
์
ประเด็นคาถาม (ตอ)
่
 ผู้ประกอบกิจการกระจายเสี ยงและโทรทัศน์ รวมถึงผู้ผลิตเนื้อหารายการ ได้
เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การแขงขั
่ นในระดับระหวางประเทศไว
่
้อยางไร
่
 ข้อเสนอเกีย
่ วกับโอกาสและความทาทายส
าหรับอุตสาหกรรมกระจายเสี ยงและ
้
โทรทัศน์ เมือ
่ เข้าสู่ AEC
 ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิต content แขงขั
่ ๆ ใน
่ นกับประเทศอืน
ภูมภ
ิ าคอาเซียนมากน้อยเพียงใด
 ปั ญ หาและอุ ป สรรคที่จ ะท าให้ กิจ การกระจายเสี ยงและกิจ การโทรทัศ น์ไม่
สามารถแข่งขัน ได้ อย่างมีป ระสิ ทธิภ าพในประชาคมอาเซีย นและระหว่าง
ประเทศมีอะไรบ้าง
 คิดวาอะไรคื
อสิ่ งทีต
่ ้องเรงด
่ ุด
่
่ าเนินการหรือปลดล็อคให้เร็วทีส
ขอบคุณคะ่

similar documents