Cloud & Networking in Management System พรชัย

Report
ในประเด็น : ทำอย่ำงไร - ประเทศไทยจึงพร้อมเป็ นศูนย์กลำงด้ำนไอทีและ
คมนำคมในภูมภิ ำคอำเซียน ''ASEAN Cormmunity''
พรชัย จันทรศุภแสง
ผูอ้ ำนวยกำรธุรกิจสือ่ ไอทีและกำรศึกษำ
บริษทั เออำร์ไอพี จำกัด (มหำชน)
10 มีนาคม 2557
อัตราการขยายตัวตลาด IT ปี 2554
15.60 %
(มูลค่ำตลำด 293,239ล้ำนบำท)
ภำครัฐมีกำรใช้จำ่ ยด้ำน IT คิดเป็ นประมำณ
20.4%
(59,818 ล้ำนบำท)
Data Center and
Disaster Recovery Center
มูลค่ำตลำดในปี 2554 เท่ำกับ
6,903
โดยภำครัฐมีกำรใช้จำ่ ยในส่วนนี้ถงึ
2,567
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท (38.5%)
อัตราส่ วนของ SmartPhone
แนวโน้ มการใช้สื่อดิจิตอล





ฉลาดขึ้น
ใช้เวลาบริ โภคสื่ อน้อยลง
สนใจเรื่ องความเป็ นส่ วนตัวมากขึ้น
ต้องการความสะดวกในการเข้าถึงมากขึ้น
คุน้ เคยกับถ่ายรู ป = selfies
ส่องเทรน
ไลฟ์ สไตล์
ร้ ู จักกันหน่ อย
มา
มารู้จกั กับน้ อง Cloud กันนะ
www.youtube.com/watch?v=es0JOur3qFk
รู้จกั น้ อง Cloud
คืออะไร?
 คือระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทย่ี ำ้ ยไปทำงำนผ่ำน WEB Browser
 Cloud Computing VS Server
ประมวลผล
บนก้อนเฆม
ดียังไง?
 ไม่ตอ้ งรูเ้ รือ่ งก็ใช้งำนได้
 ไม่ตอ้ งลงทุนซือ้ ทุกอย่ำงเอง
 ปลอดภัยสูง
 เพิม่ พืน้ ทีไ่ ด้ทนั ทีทต่ี อ้ งกำร
 กำหนดกำรสิทธิกำรใช้
งำน
์
 กำรลดควำมซ้ำซ้อนของงบประมำณ
 แม้จะมีเหตุกำรณ์ไม่คำดฝนั ข้อมูลก็ยงั
ปลอดภัย
 เพือ่ พัฒนำประเทศไทยสู่ AEC ให้
พร้อมสูก่ ำรเป็ นรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์
องค์ ประกอบ?
 ความต้องการ (Requirement) หมำยถึง ปญั หำทีผ่ ใู้ ช้ตอ้ งกำรให้ระบบ
คอมพิวเตอร์แก้ไขปญั หำหรือตอบปญั หำตำมทีผ่ ใู้ ช้กำหนดได้
 ทรัพยากร (Resource) หมำยถึง ปจั จัยหรือสรรพสิง่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกำร
ประมวลผลหรือเกีย่ วข้องกับกำรแก้ไข ปญั หำตำมควำมต้องกำรของผูใ้ ช้ เช่น CPU,
Memory , Storage , Database, Information, Data,
Network, Application Software, Remote Sensor เป็ นต้น
 บริการ (Service) หมำยถึงกำรกระทำ (operation) เพือ่ ให้เกิดผลลัพธ์ท่ี
สนองต่อควำมต้องกำรของผูใ้ ช้ (requirement)
6 โครงสร้ างการประมวลผล?
6 โครงสร้ างการประมวลผล?
 กลุ่มเมฆของเซิรฟ
์ เวอร์ (cloud server) ซึง่ เป็ นเซิรฟ์ เวอร์จำนวนมหำศำลนับ
หมืน่ นับแสนเครือ่ งทีต่ งั ้ อยูใ่ นทีเ่ ดียว กัน กลุม่ เมฆนี้ต่อเชือ่ มเข้ำหำกันด้วยเครือข่ำย
เป็ นระบบกริด ในระบบนี้จะใช้ซอฟต์แวร์เวอร์ชวลไลเซชันในกำรท
่
ำงำนเพื่อให้
โปรแกรมประยุกต์ขน้ึ กับระบบน้อยทีส่ ดุ
 ส่วนติดต่อกับผูใ้ ช้ ( User interaction interface) ทำหน้ำทีร่ บั คำขอ
บริกำรจำกผูใ้ ช้ในรูปแบบเวบโปรโตคอล
 ส่วนจัดเก็บรำยกำรบริกำร (Services Catalog) เก็บและบริหำรรำยกำรของ
บริกำร ผูใ้ ช้สำมำรถค้นดูบริกำรทีม่ จี ำกทีน่ ่ี
1
6 โครงสร้ างการประมวลผล?
 ส่วนบริหำรงำน (system management) ทำหน้ำทีก่ ำหนดทรัพยำกรที่
เหมำะสมเมือ่ ผูใ้ ช้เรียกใช้บริกำร เมือ่ มีกำรขอใช้บริกำร ข้อมูลกำรขอ request จะ
ถูกส่งผ่ำนให้สว่ นนี้
 ส่วนจัดหำทรัพยำกร (provisioning services) จำกส่วนบริหำรงำนจะติดต่อ
กับส่วนนี้ เพือ่ จองทรัพยำกรจำกกลุม่ เมฆและเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์แบบเวบที่
เหมำะสมให้ เมือ่ โปรแกรมประยุกต์ทำงำนแล้วก็จะส่งผลทีไ่ ด้ให้ผใู้ ช้ทเ่ี รียกใช้บริกำร
ต่อไป
 ส่วนตรวจสอบข้อมูลกำรใช้งำน (Minitoring and Metering) เพือ่ ใช้ใน
กำรเก็บค่ำบริกำรหรือเก็บข้อมูลสถิตเิ พือ่ ปรับปรุงระบบต่อไป
2
ตัวอย่ าง
 Amazon EC2 คือ cloud computing EC2 จำก Amazon Web
Services ซึง่ มีผใู้ ช้บริกำรมำกมำย เช่น สำนักข่ำว New York Times ใช้ใน
กำรสังเครำะห์ขำ่ วและจัดเก็บข่ำวตัง้ แต่ ค.ศ.1851 และเว็บไซต์ Facebook
สำหรับกำรขยำยควำมสำมำรถของระบบให้รองรับจำนวนผูใ้ ช้จำนวนมำกทีเ่ ข้ำมำใช้
ตัวอย่ าง
 Google Apps คือ cloud computing จำกเว็บไซต์ Google และ
Salesforce.com ให้บริกำรต่ำง ๆ ของ Google เพือ่ ให้เหมำะสมกับควำม
ต้องกำรของเว็บไซต์ของลูกค้ำ ได้แก่ Gmail, Google Talk, Google
Calendar, Google Page Creator , Docs & spreadsheets
 Gogrid คือ ผูใ้ ห้บริกำร Cloud Computing อีกเจ้ำหนึ่ง ทีถ่ อื ว่ำเป็ นคูแ่ ข่ง
คนสำคัญของ Amazon EC2
Personal Cloud
iCloud
 www.apple.com/th/icloud/setup/
Dropbox
 กล่องฝากไฟล์ที่มาพร้อมเควสสนุกๆ เพื่อเพิ่มความจุแบบทวีคณ
ู
MediaFire
 เพือ่ นเก่ำทีร่ บั ฝำกไฟล์มำแสนนำน
 พืน้ ทีเ่ ก็บข้อมูลทัง้ หมดสูงสุด 50 GB ต่อหนึ่งบัญชีผใู้ ช้งำน
 สำมำรถอัพโหลดได้ไฟล์ละไม่เกิน 200 MB
 ไฟล์มหี มดอำยุ (แต่กอ็ ยูไ่ ด้นำนพอสมควร)
 สำมำรถดำวน์โหลดไฟล์ได้ตลอดเวลำ
Google Drive
 พืน
้ ที่ฟรี ที่แค่มี Gmail
คิดก่ อนเลือก Cloud
 ขนำดไฟล์ทอ่ี นุ ญำตให้อพั โหลดได้
 พืน้ ทีเ่ ก็บข้อมูลต่อ 1 ผูใ้ ช้งำน
 จำนวนครัง้ /ปริมำณข้อมูลทีอ่ นุ ญำตให้ดำวน์โหลดกลับไป
 ควำมเร็วในกำรอัพโหลด/ดำวน์โหลด
 อำยุของไฟล์ทอ่ี นุ ญำตให้เก็บบนเซิฟเวอร์
 สำมำรถเข้ำถึงได้หลำยช่องทำง
CloudOn
ฮาร์ ดดิสก์แบบ Cloud
พรชัย จันทรศุภแสง (พี่มงิ ้ ค์ คอมทูเดย์ )
 บรรณำธิกำรนิตยสำรคอมพิวเตอร์.ทูเดย์
 ผูด้ ำเนินรำยกำรวิทยุ Computer.today Radio
FM 89.5 Mhz.
 ผูด้ ำเนินรำยกำร CyberCity ช่วง Buyer’s Guide
ทำงช่อง 5
 วิทยำกรบรรยำยให้กบั สพฐ. กระทรวงศึกษำธิกำร,
TK park และสถำบันกำรศึกษำต่ำงๆ
Email: [email protected]

similar documents