ประชาคมอาเซียน - สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Report
ประชาคมอาเซียน 2558
ชุษณา นราจันทร์
อาเซียน : สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
ASEAN : Association of South East
Asian Nations
• ก่อตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุ งเทพ (Bangkok Declaration)
ลงนามที่วงั สราญรมย์ เมื่อวันที่ 8 สิ งหาคม พ.ศ. 2510
โดย พันเอก (พิเศษ) ถนัด คอมันตร์ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวง
การต่างประเทศ
• สมาชิกก่อตั้ง 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซี ย ฟิ ลิปปิ นส์
มาเลเซีย สิ งคโปร์ และไทย
สมาชิกอาเซียน
1. บรูไน ดารุ สซาลาม (Brunei Darussalam)
2. กัมพูชา (Cambodia)
3. อินโดนีเซีย (Indonesia)
4. ลาว (Laos)
5. มาเลเซีย (Malaysia)
6. เมียนมาร์ (Myanmar)
7. ฟิ ลิปปิ นส์ (Philippines)
8. สิงคโปร์ (Singapore)
9. ไทย (Thailand)
10. เวียดนาม (Vietnam)
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ ของอาเซียน
1) เพื่อส่งเสริ มความร่วมมือและความช่วยเหลือซึง่ กันและกัน ในทางเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และการบริ หาร
2) เพื่อส่งเสริ มสันติภาพและความมัน่ คงส่วนภูมิภาค
3) เพื่อเสริ มสร้ างความเจริ ญรุ่งเรื องทางเศรษฐกิจ และพัฒนาการทางวัฒนธรรม
ในภูมิภาค
4) เพื่อเสริ มสร้ างให้ ประชาชนในอาเซียน มีความเป็ นอยูแ่ ละคุณภาพชีวติ ที่ีี
5) เพื่อให้ ความช่วยเหลือซึง่ กันและกัน ในรูปแบบของการฝึ กอบรม การวิจยั และ
ส่งเสริ มการศึกษาี้ านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
6) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเกษตรและอุตสาหกรรม การขยายการค้ า
ปรับปรุงการขนส่งและการคมนาคม
7) เพื่อส่งเสริ มความร่วมมืออาเซียนกับประเทศภายนอก องค์การความร่วมมือ
แห่งภูมิภาคอื่น ๆ และองค์การระหว่างประเทศ
สานักเลขาธิการอาเซียน
กรุงจาการ์ ตา อินโีนีเซีย
ประสานงานและีาเนินงานตามโครงการและกิจกรรมของอาเซียน
เลขาธิการอาเซียน
ีร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ
(ปี 2550-2555)
กรมอาเซียน กระทรวงการต่ างประเทศ
สั ญลักษณ์ ของอาเซียน
รวงข้ าวสีทอง 10 รวง มัดรวมกัน
รูปเหลือง บนพืน้ สีแดง ล้ อมรอบด้ วยวงกลมสีขาวและสีนา้ เงิน
สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรื อง
สีแดง
หมายถึง ความกล้ าหาญและการมีพลวัติ
สีขาว
หมายถึง ความบริสทุ ธิ์
สีนา้ เงิน หมายถึง สันติภาพและความมัน่ คง
คาขวัญอาเซียน
หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม
One Vision, One Identity, One Community
กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter)
• เปรี ยบเสมือนธรรมนูญของอาเซียนที่จะวางกรอบทางกฎหมาย
และโครงสร้ างองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอาเซียน ในการ
ีาเนินการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย โียเฉพาะอย่างยิ่ง
การรวมตัวเป็ นประชาคมอาเซียน ภายในปี 2558 (ค.ศ. 2015)
• กฎบัตรอาเซียนข้ อ 34 บัญญัติวา่
“ภาษาที่ใช้ ในการทางานของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ”
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)
ประกอบด้ วยความร่ วมมือ 3 เสาหลัก คือ
1. ประชาคมการเมืองและความมัน่ คงอาเซียน (ASEAN
Political and Security Community–APSC)
2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic
Community–AEC)
3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN SocioCultural Community–ASCC)
1. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
(ASEAN Political and Security Community – APSC)
• เพื่อเสริมสร้ างและธารงไว้ ซงึ่ สันติภาพและความมัน่ คงของภูมิภาค
อยูร่ ่วมกันอย่างสันติสขุ แก้ ไขปั ญหาและความขัีแย้ งโียสันติวิธี
• การมีพลวัตและปฏิสมั พันธ์กบั โลกภายนอก เพื่อเสริมสร้ างบทบาทของ
อาเซียนในความร่วมมือระีับภูมิภาค เช่น
อาเซียน+3 จีน ญี่ปนุ่ เกาหลีใต้
อาเซียน+6 จีน ญี่ปนุ่ เกาหลีใต้ /ออสเตรเลีย อินเีีย นิวซีแลนี์
2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Political-Security Community-AEC)
• มีวตั ถุประสงค์เพื่อทาให้ อาเซียนมีตลาีและฐานการผลิตเีียวกันและมีการ
เคลื่อนย้ ายสินค้ า บริ การ การลงทุน เงินทุน และแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี
• 7 วิชาชีพที่สามารถย้ ายแรงงานฝี มืออย่ างเสรี ในประชาคมอาเซียน
1. แพทย์
2. ทันตแพทย์
3. นักบัญชี
4. วิศวกร
5. พยาบาล
6. สถาปนิก
7. นักสารวจ
3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
(ASEAN Socio-Cultural Community – ASCC)
มุง่ หวังเป็ นประชาคมที่ มีประชาชนเป็ นศูนย์กลาง มีสงั คมที่เอื ้อ
อาทรและแบ่งปั น
ประชากรอาเซียนมีสภาพความเป็ นอยูท่ ี่ีีและมีการพัฒนาในทุก
ี้ านเพื่อยกระีับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ส่งเสริมการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน
ส่งเสริมอัตลักษณ์อาเซียน (ASEAN Identity) เพื่อรองรับการเป็ น
ประชาคมสังคม และวัฒนธรรมอาเซียน
เพลงประจาอาเซียน
“The ASEAN Way”
ประพันธ์โีย นายกิตติคณ
ุ สุีประเสริ ฐ
เนือ้ ร้ อง
Raise our flag high, sky high
พลิ ้วลูล่ ม โบกสะบัี ใต้ หมู่ธงปลิวไสว
Embrace the pride in our heart สัญญาณแห่ง สัญญาทางใจ วันที่เรามาพบกัน
ASEAN we are bonded as one อาเซียน เป็ นหนึง่ ีังที่เราปรารถนา
Look’in out to the world เราพร้ อมเีินหน้ าไปตรงนัน้
For peace, our goal from the very start หล่อหลอมจิตใจ ให้ เป็ นหนึง่ เีียว
And prosperity to last อาเซียนยึีเหนี่ยวสัมพันธ์
WE dare to dream we care to share ให้ สงั คมนี ้ มีแต่แบ่งปั น
Together for ASEAN
เศรษฐกิจ มัน่ คง ก้ าวไกล
We dare to dream
We care to share for it's the way of ASEAN
คาศัพท์น่ารู้
1. AFTA (ASEAN Free Trade Area)
เขตการค้ าเสรี อาเซียน
ซึง่ สมาชิกอาเซียนรวมกันจัีตังขึ
้ ้น เพื่อเปิ ีเสรี ทางการค้ า
ปั จจุบนั อัตราภาษีภายใต้ อาฟต้ า อยูท่ ี่ร้อยละ 0-5
2. Asean Summit
การประชุมสุียอีผู้นาอาเซียน
แผนทีป่ ระเทศสมาชิกอาเซียน
ประเทศสมาชิกอาเซียน
1. บรูไน ดารุ สซาลาม
Brunei Darussalam
พืน้ ที่: 5,765 ตารางกิโลเมตร
บรูไน
เมืองหลวง : บันดาร์ เสรี เบกาวัน
ประชากร: 395,027 คน
ภาษาราชการ : มาเลย์
ศาสนา: อิสลาม (67%)
ระบอบการปกครอง : สมบูรณาญาสิทธิราชย์ โดยมีสมเด็จ
พระราชาธิบดีเป็ นองค์ ประมุขผู้นารัฐบาล
• หน่ วยเงินตรา บรูไนดอลลาร์ ( 1 บรูไนดอลลาร์ ประมาณ 24.07
บาท)
• ได้ รับเอกราชจากสหราชอาณาจักร 1 มกราคม พ.ศ. 2527
•
•
•
•
•
•
• ดอกไม้ ประจาชาติ : ีอกซิมเพอร์ (Simpor)
• ปั จจุบนั บรูไนกาลังพยายามเปลี่ยนแปลง จากเศรษฐกิจที่พงึ่ พาน ้ามัน
เป็ นหลัก ไปสูโ่ ครงสร้ างเศรษฐกิจ ที่มีความหลากหลายมากขึ ้น
เนื่องจากมีการคาีการณ์วา่ ปริมาณน ้ามันสารองจะหมีลงในราวปี
พ.ศ. 2558
พระราชวังหลังคาทองคา อิสตาน่า นูรูล อิมาน
2. ราชอาณาจักรกัมพูชา
Kingom of Cambodia
•
•
•
•
•
•
พืน้ ที่ : 181,035 ตารางกิโลเมตร
เมืองหลวง : กรุ งพนมเปญ
ประชากร : 14.45 ล้ านคน
ภาษาราชการ : ภาษาเขมร
ศาสนา : พุทธเถรวาท (มหานิกาย 90% และธรรมยุตนิ ิกาย 10%)
ระบอบการปกครอง : ระบอบประชาธิปไตย โดยมี
พระมหากษัตริย์เป็ นประมุข
• หน่ วยเงินตรา : เรียล (1 เรียล ประมาณ 0.0083 บาท)
• ดอกไม้ ประจาชาติ : ดอกลาดวน
นครวัด-นครธม
3. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย : Republic of
Indonesia
•
•
•
•
•
•
พืน้ ที่ : 5,070,606 ตารางกิโลเมตร
เมืองหลวง: กรุ งจาการ์ ตา
ประชากร : 245.5 ล้ านคน
ภาษาราชการ : บาร์ ฮาซา อินโดนีเซีย
ศาสนา : อิสลาม (88%)
ระบอบการปกครอง : ระบอบสาธารณรัฐแบบประชาธิปไตย มี
ประธานาธิบดีเป็ นประมุข
• หน่ วยเงินตรา: รูเปี ยห์ (10,000 รูเปี ยห์ ประมาณ 38 บาท)
• ดอกไม้ ประจาชาติ : กล้ วยไม้ ราตรี
บาหลี
บุโรพุทโธ
4. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
The Loa People's Democratic Republic
•
•
•
•
•
•
•
พืน้ ที่ : 236,880 ตารางกิโลเมตร
เมืองหลวง : เวียงจันทร์
ประชากร : ประมาณ 6 ล้ านคน
ภาษาราชการ : ภาษาลาว
ศาสนา : พุทธ (75%)
ระบอบการปกครอง : สังคมนิยม
หน่ วยเงินตรา : กีบ (1 บาท เท่ ากับประมาณ 250
กีบ)
• ดอกไม้ ประจาชาติ : ลีลาวดี
ประตูชัย นครหลวงเวียงจันทร์
ตักบาตรข้ าวเหนียว
5. มาเลเซีย Malaysia
•
•
•
•
•
•
พืน้ ที่: 329,758 ตารางกิโลเมตร
เมืองหลวง: กรุ งกัวลาลัมเปอร์
ประชากร : 28.9 ล้ านคน
ภาษาราชการ : มาเลย์
ศาสนา : อิสลาม (60%)
ระบอบการปกครอง : สหพันธรัฐ โดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีเป็ น
ประมุข
• หน่ วยเงินตรา : ริงกิต (1 ริงกิตประมาณ 10.22 บาท)
• ดอกไม้ ประจาชาติ : ดอกพู่ระหง
ตึกแฝด Petronas
6. สาธารณรัฐแห่ งสหภาพเมียนมาร์
Republic of the Union of the Myanmar
•
•
•
•
•
•
•
•
พืน้ ที่: 657,740 ตารางกิโลเมตร
เมืองหลวง : นครเนปิ ดอว์
ประชากร : 57.5 ล้ านคน
ภาษาราชการ พม่ า
ศาสนา : พุทธ (90%)
ระบอบการปกครอง : ระบบประธานาธิบดี
หน่ วยเงินตรา : จั๊ด (1 USD ประมาณ 1,200 จั๊ด)
ดอกไม้ ประจาชาติ : ดอกประดู่
พระธาตุอินทร์แขวน
7. สาธารณรัฐฟิ ลิปปิ นส์
Republic of the Philippine
•
•
•
•
•
•
•
•
พืน้ ที่ : 298,170 ตารางกิโลเมตร
เมืองหลวง : กรุ งมะนิลา
ประชากร : 98 ล้ านคน
ภาษาราชการ : ตากาล๊ อคและภาษาอังกฤษ
ศาสนา : โรมันคาทอลิก (83%)
ระบอบการปกครอง : สาธารณรัฐเดี่ยวระบบประธานาธิบดี
หน่ วยเงินตรา : เปโซ (100 เปโซ ประมาณ 49 บาท)
ดอกไม้ ประจาชาติ : ดอกพุดแก้ ว
รถจิปนีย ์ ( Jeepneys )
8. สาธารณรัฐสิงคโปร์
Republic of Singapore
•
•
•
•
•
พืน้ ที่: 694.4 ตารางกิโลเมตร
เมืองหลวง : สิงคโปร์
ประชากร : 4.6 ล้ านคน
ภาษาราชการ : อังกฤษ จีนกลาง มลายู ทมิฬ
ศาสนา : พุทธ (42.5%) อิสลาม (14.9%) คริสต์ (14.6%) ฮินดู (4%)
ไม่ นับถือศาสนา (24%)
• ระบอบการปกครอง : ระบบสาธารณรั ฐแบบรั ฐสภา มีประธานาธิบดี
เป็ นประมุข
• หน่ วยเงินตรา : ดอลลาร์ สิงคโปร์ ( 1 ดอลลาร์ สิงคโปร์
ประมาณ 24.39 บาท)
• ดอกไม้ ประจาชาติ : Vanda Miss Joaquim
เมอร์ ไลออน
9. ราชอาณาจักรไทย
Kingdom of Thailand
•
•
•
•
•
พืน้ ที่ : 513,115.02 ตารางกิโลเมตร
เมืองหลวง : กรุ งเทพมหานคร
ประชากร : ประมาณ 67 ล้ านคน
ภาษาราชการ : ภาษาไทย
ศาสนา : พุทธ (94.6%) อิสลาม (4.6%) คริสต์ (0.7%) อื่นๆ
(0.1%)
• ระบอบการปกครอง : ระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์เป็ นประมุข
• หน่ วยเงินตรา : บาท
• ดอกไม้ ประจาชาติ : ราชพฤกษ์ ชาวไทยถือว่ าสีเหลืองของ
ดอกไม้ ชนิดนี ้ คือ สีของพระพุทธศาสนา และความรุ่ งโรจน์
10. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
Socialist Republic of Vietnam
•
•
•
•
•
•
•
•
พืน้ ที่ : 331,690 ตารางกิโลเมตร
เมืองหลวง : กรุ งฮานอย
ประชากร : 89.57 ล้ านคน
ภาษาราชการ : ภาษาเวียดนาม
ศาสนา : พุทธ (มหายาน)
ระบอบการปกครอง : ระบอบสังคมนิยม
หน่ วยเงินตรา : ด่ อง ( 1,000 ด่ อง ประมาณ 1.10 บาท)
ดอกไม้ ประจาชาติ : ดอกบัว
ฮาลองเบย์
ข้ อมูลเพิ่มเติม
สานักเลขาธิการอาเซียน
-http://www.aseansec.org/
กรมอาเซียน กระทรวงการต่ างประเทศ
-http://www.mfa.go.th/asean/
เครื อข่ ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network)
-http://www.aun-sec.org/
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิีล
เราจะมีส่วนช่ วยสร้ างประชาคมอาเซียนได้ อย่ างไร
• พัฒนาศักยภาพตนเองอย่างสม่าเสมอ เพื่อเป็ นพลังสาคัญของ
อาเซียนในอนาคต
• มีน ้าใจมิตรไมตรี ตอ่ เพื่อน ๆ ในอาเซียน
• ให้ ความสาคัญกับการเรี ยนภาษาอังกฤษ และภาษาของ
ประเทศเพื่อนบ้ าน เพื่อสร้ างสัมพันธ์และความเข้ าใจอันีีตอ่ กัน
• เข้ าร่วมกิจกรรมในโครงการแลกเปลี่ยน และโครงการต่าง ๆ
ของอาเซียน
จบการนาเสนอ ขอบคุณค่ ะ

similar documents