โอโนะ - onechildok.org

Report
ทักษะการปฏิบัตงิ าน ...
อย่ างครูมืออาชีพ
เพื่อก้ าวส่ ูประชาคมอาเซียน
โดย… ประจักษ์ ศรสาลี (Ph.D.)
เพือ่ ก้ าวสู่ ประชาคมอาเซียน
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ASEAN คืออะไร ...
ประเทศในอาเซียน
AEC
คืออะไร ...
การแต่ งกายของคนอาเซียน
AC
คืออะไร ...
อาหารของคนอาเซียน
ASCC คืออะไร ...
เงินตราในอาเซียน
APSC คืออะไร ...
อาชีพของคนในอาเซียน
คาขวัญอาเซียน
ภาษาของคนในอาเซียน
ธงอาเซียน
สถานที่ท่องเที่ยวอาเซียน
การบริหารองค์ การอาเซียน
เดินทางไปต่ างประเทศอาเซียน
ศาสนาในอาเซียน
ประชากรของอาเซียน
ภูมิประเทศในอาเซียน มีเงินพันบาทใช้ จ่ายอะไรได้ บ้างในอาเซียน
การเปลีย
่ นแปลงโลกในศตวรรษที่
๒๑
ประเทศด้ อยพัฒนา
ผลิตชิ ้นส่วนไม่สาคัญ...
มีผลกระทบโดยตรงตอผู
่ คนอย
้ มีมลภาวะ/สิาง
่ ่งแวดล้ อม
รุนแรง
บริษัทแม่ผลิตชิ ้นส่วนสาคัญ
บริษัทแม่สง่ ไปขายทัว่ โลก...
การเปลีย
่ นแปลงโลกในศตวรรษที่
๒๑
มีผลกระทบโดยตรงตอผู
าง
่ คนอย
้
่
รุนแรง
เกิดบริษัทข้ ามชาติ ทุนข้ ามชาติ ที่เข้ าไปเสาะแสวงหาผลกาไร
อย่ างไร้ พรมแดนในดินแดนต่ าง ๆ ทั่วโลก
แล้ วกาไรเหล่ านัน้ จะถูกส่ งไปพัฒนาหรื อถูกส่ งไปยัง
บริษัทใหญ่ ในประเทศแม่
การเปลีย
่ นแปลงโลกในศตวรรษที่
๒๑
เด็
ก
ตี
ก
น
ั
มีผลกระทบโดยตรงตอผู
คนอย
าง
่ ้
่
รุนแรง
เด็กติดเกม
การเปลีย
่ นแปลงโลกในศตวรรษที่
๒๑
อาชญากรรม
มีผลกระทบโดยตรงตอผู
คนอย
าง
่ ้
่
รุนแรง
ติดยาเสพย์ติด
วงจรพัฒนาคุณภาพชีวติ
สังคม
การศึกษา
คน
วงจรพัฒนาคุณภาพชีวติ
st
21 Century
Partnership for
Skills
หรื อเรี ยกย่อ ๆ ว่า เครื อข่าย P21
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม หรือ 3R และ 4C
ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้
3 R ได้แก่ Reading (การอ่าน)
การเขียน (Writing)
คณิ ตศาสตร์ (Arithmetic) และ
4 C ได้แก่ Critical Thinking : การคิดวิเคราะห์,
Communication : การสื่ อสาร
Collaboration : การร่ วมมือ และ
Creativity : ความคิดสร้างสรรค์
เท็กซัสเค้ ก
คาสั่ง เค้ กครบรอบวันแต่ งงานของผู้ว่าฯ รั ฐเท็กซัส
เค้ กไข่หน้ าครี ม /รูปวงกลมขนาดใหญ่ 20 นิ ้ว
กลางเค้ กพริน้ รูปภรรยา (ชุดราตรี ) จอนจะเมลล์มาให้
ส่วนรอบ ๆ เค้ กให้ แต่งด้ วยเชอรี สีแดง
เขียนข้ อความข้ างบนและล่างรูป
แก่แล้ วนะจ๊ ะ (ข้ างบน) / แต่เธอยังวิเศษสุด ๆ (ข้ างล่าง)
แจว รับงาน
กระบวนการศึ กษา
ค้นควา้
สู่การสรางความรู
และภู
ม
ิ
้
้
ปัญญา
โดย...ประจักษ์
ศรสาลี*
กศ.บ. (คณิตศาสตร)์ กศ.ม. (การบริหาร
Ph.D. (ยุทธศาสตรการบริ
หการศึ
ารและการ
กษา)
์
กระบวนการศึ กษา
สรนคว
และ
้้ างความรู
้
ค
า้
ภูมป
ิ ญ
ั ญา
1. กาหนดโครงสรางการศึ
กษา
้
ค้นคว้า
2. วางแผนการศึ กษาค้นควา้
3. ศึ กษาค้นคว้าและเก็บรวบรวม
ข้อมูล
4. วิเคราะห ์ สั งเคราะหและสรุ
ป
์
ขัน
้ ตอนที่ 1
การกาหนด
โครงสรางการศึ
กษาคนคว
า้
้
้
นักเรียนกาหนดขอบเขตของความ
ตองการในการศึ
กษาค้นควา้ ตาราง
้
โดยตอบคาถามใน
3 ประเด็น
1. อะไรทีน
่ ก
ั เรียนรูแล
้ ว
้
(K = What you know )
2. อะไรทีน
่ ก
ั เรียนตองการรู
้
้
(W = What you want to know )
3. จะเรียนรูอย
้ างไร
่
(L = How to learn)
K
WL
ขัน
้ ตอนที่ 1
การกาหนด
โครงสร
างการศึ
ก
ษาค
นคว
า
้
้
้ L) = How to learn
K = What you know
W = What you want to know
Ono คืออาหาร
ชนิดหนึ่ง
เป็ นอาหารเพือ
่
สุขภาพ
แพงมาก ๆ มี
ทีเ่ ดียวที่
บริษท
ั PCOno จากัด
ประเทศ ญีป
่ ่ ุน
-อุปกรณในการ
์
ทา Ono
-วัสดุในการทา
Ono
- วิธก
ี ารทา
Ono
- การจัดการ
ขาย Ono
- อืน
่ ๆ .....
-ศึ กษาดูงานการ
ทา Ono
-อานหนั
งสื อ
่
ตารา
-ค้นควา้
Internet
ขัน
้ ตอนที่ 2
การวางแผน
การศึ กษาคนคว
า้
้
1. กาหนดสื่ อ/แหลงการเรี
ยนรู้
่
2. การจัดปฏิทน
ิ การศึ กษาค้นควา้
ขัน
้ ตอนที่ 2
การวางแผน
การศึ กษาคนคว
า้
้
ที่
สื่ อและแหลงการเรี
ยนรู้
่
1
- Internet ณ บาน
้
2
- เอกสารตารา ณ ห้องสมุด PC- ภัตตาคาร PC-Ono Restaurant
Ono3
ประเทศญีป
่ ่ ุน
ขัน
้ ตอนที่ 2
การวางแผน
การศึ
ก
ษาค
นคว
า
้
วัน/เดือน/ปี
ศึ้ กษาจากสื่ อและแหลงการเรียนรู
่
1 กุมภาพันธ ์ 2555
- ศึ กษาค้นควาจาก
้
10
กุมภาพั
- ศึ กษาจากเอกสาร
Internet
ณนธบ์ าน
้ 2555
20
กุมภาพั
- ศึ กษาดูงาน ภัตคาร
ตารา
ณ นหธ้องสมุ
ด PC-Ono
์ 2555
PC-Ono ญีป
่ ่ ุน
้
ขัน
้ ตอนที่ 3 การศึ กษาคนคว
าและ
้
้
เก็บรวบรวมขอมู
้ ล
ขัน
้ ตอนที่ 3 การศึ กษาคนคว
าและ
้
้
เก็บรวบรวมขอมู
้ ล
1.Mix ¼ liter of water and 1 cup of Oka sauce in the casserole
and boiling
2.Put haft a kilo of lamb ,onion and mashed potato 200g.,
boiling 40 minutes with low heat.
3.Put in dish
4.Fry mashed Ono with Olive oil for good odor and sprinkle on lamb.
5.Put pepper for good flavor and
more spicy
1.Mix ¼ liter of water and 1 cup and half of Oka sauce in the casserole
,and boiling
2.Put haft a kilo of lamb , mixed shallots and mashed potato 300 g.,
boiling 40 minutes with low heat.
3.Put in dish
4.Fry mashed Ono with Olive oil for good odor and sprinkle on lamb.
5.Put chili for spicy
1.Mix ½ liter of water and 1 cup and half of Oka sauce in the
casserole ,and boiling
2.Put haft a kilo of goat meat , mixed onion and mashed potato
300 g., boiling 60 minutes with low heat.
3.Put in dish
4.Fry Ono and sprinkle on top.
5.Put chili paste for flavor
1.Mix ¼ liter of water and 1 cup of Oka sauce in the casserole ,and
boiling
2.Put garlic and mashed potato 300 g., boiling 10 minutes ,put ½
kilo of Salmon ,and boil for 5 minutes
3.Put in dish
4.Fry Ono until crisp and sprinkle on top.
5.Put black pepper for odor and flavor
ขัน
้ ตอนที่ 3 การศึ กษาคนคว
าและ
้
้
เก็บรวบรวมขอมู
้ ล
ขัน
้ ตอนที่ 3 การศึ กษาคนคว
าและ
้
้
เก็บรวบรวมขอมู
้ ล
โอโนะ “แกะ”
โอโนะ “แกะ”
โอโนะ “แพะ”
โอโนะ “แซมอล”
โอโนะ เป็ นพืชสมุนไพรพืน้ เมืองของ Smeland สรรพคุณรอบด้ าน
โอกะเป็ นซอสสุขภาพผลิตจากสมุนไพรชัน้ เลิศ ๑๘ ชนิด
โอกะ ผลิตจากโรงงานด้ วยเทคโนโลยีชีวภาพชัน้ สูง
๑. นานา้ ¼ ลิตรผสมกับซอสโอกะ ๑ ถ้ วยตวง ใส่ หม้ อตุ่นต้ มให้ เดือด
๒. ใส่ เนือ้ แกะครึ่งกิโลกรัม หอมใหญ่ และมันฝรั่งบด ๒๐๐ กรัม ต้ มให้ เดือด
แล้ วใช้ ไฟอ่ อน ๔๐ นาที
๓. เสร็จแล้ วตักใส่ จาน
๔. บดผักโอโนะแล้ วผัดนา้ มันมะกอกให้ มีกลิ่นหอมโรยหน้ าเนือ้ แกะ
๕. เพิ่มความเผ็ดและกลิ่นด้ วยพริกไทย
๑. นานา้ ¼ ลิตรผสมกับซอสโอกะ ๑.๕ ถ้ วยตวง ใส่ หม้ อตุ่นต้ มให้ เดือด
๒. ใส่ เนือ้ แกะครึ่งกิโลกรัม หอมแดงและมันเทศบด ๓๐๐ กรัม ต้ มให้ เดือด
แล้ วใช้ ไฟอ่ อน ๔๐ นาที
๓. เสร็จแล้ วตักใส่ จาน
๔. บดผักโอโนะแล้ วผัดนา้ มันมะกอกให้ มีกลิ่นหอมโรยหน้ าเนือ้ แกะ
๕. โรยพริกป่ นเพิ่มความเผ็ด “โอโนะ”
๑. นานา้ ครึ่งลิตรผสมกับซอสโอกะ ๑.๕ ถ้ วยตวง ใส่ หม้ อตุ่นต้ มให้ เดือด
๒. ใส่ เนือ้ แพะครึ่งกิโลกรัม หอมใหญ่ และมันเทศบด ๒๕๐ กรัม ต้ มให้
เดือดแล้ วใช้ ไฟอ่ อน ๖๐ นาที
๓. เสร็จแล้ วตักใส่ จาน
๔. ทอดผักโอโนะให้ กรอบและกลิ่นหอมโรยหน้ า
๕. ใส่ พริกเผาเพิ่มรสให้ “โอโนะ”
๑. นานา้ 1/4 ลิตรผสมกับซอสโอกะ ๑ ถ้ วยตวง ใส่ หม้ อต้ มให้ เดือด
๒. ใส่ กระเทียมและมันฝรั่งบด ๒๐๐ กรัม ต้ มให้ เดือด ๑๐ นาที แล้ วใส
เนือ้ ปลาแซมอลครึ่งกิโลกรัม ต้ มให้ เดือด ๕ นาที
๓. เสร็จแล้ วตักใส่ จาน
๔. ทอดผักโอโนะให้ กรอบและกลิ่นหอมโรยหน้ า
๕. ใส่ พริกไทยดาเพิ่มกลิ่น/รสให้ “โอโนะ”
ขัน
้ ตอนที่ 4 การวิเคราะห ์
สั งเคราะหและสรุ
ปความรู้
์
การนาขอมู
้ ล/ขอมู
้ ล
ความรูมาจ
าแนก
้
แยกแยะ
เปรียบเทียบความ
เหมือน
หรือความแตกตาง
่
แลวสรุ
ปและ
้
สรางสรรค
เป็
้
์ นความรู้
ขัน
้ ตอนที่ 4 การวิเคราะห ์
สั งเคราะห
และสรุ
ป
ความรู
์
องค์ ประกอบ
1 2 3 4 5้
6
1. อุปกรณ์
1.1 หม้ อตุ่นเคลือบดิน
ภูเขาไฟฟูจิ (ระบบไฟฟ้า)
1.2 จานเคลือบ
ดินภูเขาไผฟูจิ
1.3 อื่น ๆ
7 8 สรุ ป
/
/ / / /
/ / /
8
/
/ / / /
/ / /
8
ขัน
้ ตอนที่ 4 การวิเคราะห ์
สั งเคราะห
และสรุ
ป
ความรู
์
องค์ ประกอบ
1 2 3 4 5้
6
2. วัสดุ
2.1 Oka sauce
2.2 ผัก Ono
2.3 เนือ้ แกะ
2.4 เนือ้ แพะ
2.5 เนือ้ ปลาแซมอล
2.6 มันฝรั่ง
2.6 มันเทศ
/
/
/
/
/
/ / /
/ / /
/
/
/
/ /
7 8 สรุ ป
/ / / /
/ / / /
/
/
/
/
/
/ /
/
8
8
4
2
2
6
2
ขัน
้ ตอนที่ 4 การวิเคราะห ์
สั งเคราะหและสรุ
ปความรู้
์
Ono เห็ดโคนเมือง
ดร.ประจักษ์ ศรสาลี
กาแพงเพชร
(คานา)
Ono เป็ นอาหารชนิดเดียวในโลก ทีม
่ ค
ี ุณคา่
ทางสารอาหารมีพลังแอนตีอ
้ อกซิแดนท ์
(Antioxidant) เป็ นสารอาหารธรรมชาติจากเมือง
Smeland ประเทศญีป
่ ่ ุน มีพลังตานอนุ
มล
ู อิสระ
้
่ วประดุดงั “กิน
สามารถลดความแก่ ความเหีย
Ono หนึ่งครัง้ อายุลดลงหนึ่งปี ” Ono เห็ ดโคนเมือง
กาแพงเพชร จึงเป็ นอาหาร Ono ทีม
่ ค
ี ุณภาพสูง
้ ดวยรสชาดเห็ ดโคนทีอ
่ ุดใน
และอรอยมากขึน
่ รอยทีส
ขัน
้ ตอนที่ 4 การวิเคราะห ์
สั งเคราะหและสรุ
ปความรู้
์
Ono เห็ดโคนเมือง
ดร.ประจักษ์ ศรสาลี
กาแพงเพชร
(เนื้อเรือ
่ ง)
Ono เห็ ดโคนเมืองกาแพงเพชร มีกรรมวิธก
ี าร
ปรุงทีส
่ าคัญ ไดแก
้ ่
1. วัสดุ-อุปกรณที
์ ใ่ ช้ ไดแก
้ ่
.......................................................
2. วัสดุทใี่ ช้ในการประกอบอาหาร ไดแก
้ ่
..................................
3. วิธก
ี ารปรุงอาหาร ไดแก
้ ่
.......................................................
ขัน
้ ตอนที่ 4 การวิเคราะห ์
สั งเคราะหและสรุ
ปความรู้
์
Ono เห็ดโคนเมือง
ดร.ประจักษ์ ศรสาลี
กาแพงเพชร
(สรุป)
ดวยสรรพคุ
ณและคุณคาของ
Ono บวก
้
่
ความอรอยของเห็
นโคนเมืองกาแพงเพชร จะทาให้
่
อาหาร Ono เห็ ดโคนเมืองกาแพงเพชร จะเป็ น
อาหารสูตรพิเศษสุดของคนทัว่ โลก ทีม
่ ค
ี วามตองการ
้
่ ะมาลิม
้ รสสั กครัง้ ในชีวต
ิ แม้นจะเสี ย
และใฝ่ฝันทีจ
คาใช
าไรก็
ยอม
เพือ
่ เป็ นรางวัลสาหรับชีวต
ิ
่
้จายเท
่
่
่
และการมีสุขภาพทีด
่ ต
ี ลอดไป
ขัน
้ ตอนที่ 5 พัฒนาความรูสู
้ ่ ภูม ิ
ปัญญา
การนาความรูสู
การปฏิ
บ
ต
ั
ิ
้ ่
ขัน
้ ตอนที่ 5 พัฒนาความรูสู
้ ่ ภูม ิ
ปัญญา
การนาความรูสู
การตรวจสอบ
้ ่
คุณภาพ
โดยผูเชี
่ วในเรือ
่ งนั้น ๆ
้ ย
ขัน
้ ตอนที่ 6
นาเสนอความรูหรื
้ อ
ภู
ม
ป
ิ
ญ
ั
ญา
“คุณภาพการนาเสนอความรูหรื
้ อภูม ิ
ปัญญาดวยภาษาไทย”
้
Ono เห็ ดโคนเมือง
กาแพงเพชร
ดร.ประจักษ์
ศรสาลี
ขัน
้ ตอนที่ 6
นาเสนอความรูหรื
้ อ
ภู
ม
ป
ิ
ญ
ั
ญา
“คุณภาพการนาเสนอความรูหรื
้ อภูม ิ
ปัญญาดวยภาษาไทย”
้
Ono เห็ ดโคนเมือง
กาแพงเพชร
“กินโอโนะหนึ
่งครัง้ ดูออนกว
า่
่
ขัน
้ ตอนที่ 6
นาเสนอความรูหรื
้ อ
ภู
ม
ป
ิ
ญ
ั
ญา
“คุณภาพการนาเสนอความรูหรื
้ อภูม ิ
ปัญญาดวยภาษาอั
งกฤษ”
้
พ่อตื่นได้ แล้ ว...
เดีย๋ วหนูไปโรงเรียนไม่ ทนั
ารพัฒนากระบวนการจัดการศึ กษา
กระดับการจัดการเรียนรูสู
้ ่ คุณภาพสากล
http//:www.sepkpt1.net/onechildok
“เครือข่ ายครู บรรจุใหม่ ๒๕๕๖”
สื่ อการเรียนรู้ อาเซียนศึกษา
เพือ่ ก้ าวสู่ ประชาคมอาเซียน
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ASEAN คืออะไร ...
ประเทศในอาเซียน
AEC
คืออะไร ...
การแต่ งกายของคนอาเซียน
AC
คืออะไร ...
อาหารของคนอาเซียน
ASCC คืออะไร ...
เงินตราในอาเซียน
APSC คืออะไร ...
อาชีพของคนในอาเซียน
คาขวัญอาเซียน
ภาษาของคนในอาเซียน
ธงอาเซียน
สถานที่ท่องเที่ยวอาเซียน
การบริหารองค์ การอาเซียน
เดินทางไปต่ างประเทศอาเซียน
ศาสนาในอาเซียน
ประชากรของอาเซียน
ภูมิประเทศในอาเซียน มีเงินพันบาทใช้ จ่ายอะไรได้ บ้างในอาเซียน
ภาระงาน
“ของคร
บ
รรจุ
ใ
หม่
”
ู
๑) สรางหนึ่งความรู (อาเซียน
้
้
ศึ กความต
ษา) องการของทองถิน
่ ปี
้
้
1. กการประกอบอาชี
พอ
การศึ
ษา 2556 (6 เรื
่ ง)
2.
การทาอาหาร
3.
การมีสุขภาพทีด
่ ี
4.
การทาเกษตร
5.
การทองเที
ย
่ วและ
่
สถานทีส
่ าคัญ
6.
วิถช
ี ว
ี ต
ิ ของคน
ภาระงาน “ของคร
บ
รรจุ
ใ
หม่
”
ู
๑) สรางหนึ่งความรู
้
้
๑.๑
Ms
(อาเซียนศึ กษา)
๑.๒
Eword ==> Knowledge PDF
๑.๓
book Knowledge
Multimedia Knowledge๑.๔
๒) แปลเป็(A4)
นภาษาอังกฤษ
Book Knowledge
๓) ประเมินสื่ อ (ความรู้)
เพือ
่ นาเสนอนานาชาติ
๔)นมอบวุ
ฒบ
ิ ต
ั รรับรอง
==>(ทอง,เงิ
,ทองแดง)
ความสามารถ
ภาระงาน
“ของคร
บ
รรจุ
ใ
หม่
”
ู
สงภายใน ๓๑ สิ งหาคม
่
e-mail
:
เวลา
๑๖.๐๐
น.
๒๕๕๖
หรื
อ
โดยตรงที
่
[email protected]
ผอ.ศน. ประจักษ์
ศรสาลี
ศูนยสื์ ่ อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึ กษา(SEP)
สพป.กาแพงเพชร เขต ๑
ต.ในเมือง
อ.เมือง
จ.กาแพงเพชร (62000)
รางวัลแห่ งความดี

similar documents