Välisriigi kvalifikatsioonid. Alternatives to Payday Loans What is a

Report
Välisriigi kvalifikatsioonid.
Hindamine, võrdlemine,
tunnustamine
Gunnar Vaht
Eesti ENIC/NARIC keskus
Välisriigi kvalifikatsioonid
Kvalifikatsiooninimetuste mitmekesisus
•
Baccalaureat, Bachiller, Bakalaureus, Bachelor, Bacharel
•
Master, Maisteri, Maestro, Meester, Magister, Maitrise,
Magistere, Mestre, Magisterexamen
•
Doctorandus, Laurea di dottore, Juris Doctor, Doctor of
Medicine
•
Kandidaatti, Candidatus, Candidat, Kandidat, Kandidat nauk
•
Diplomado, Diplomirani, Diplom, Diploma di Specialistica,
Diploma Universitario, Diploma de...
•
Laurea, Ptychio, Eguetemi oklevel, Gradue, Akademski,
Profesor
“Tõlked” ja tõlgendusvead
vastavuse määramisel
Candidat
Kandidatexamen
Kandidaatti...
Baccalaureat
Bachiler
Titulo di Maestro
Master
Master of Science
Doctorandus
Dottore
Juris Doctor
Profesor
Akademski
-
kandidaadikraad
kandidaadikraad
...teaduste kandidaat
bakalaureusekraad
bakalaureus
magistrikraad
magistrikraad
teadusmagister
doktorikraad
doktor
õigusteaduse doktor
professor
akadeemik
Kvalifikatsioonide nimetusi ei
“tõlgita”
Erinevate kõrgharidussüsteemide kvalifikatsioonid
“Bakalaureus”, “Master” ja “Doctorandus” võivad olla
samatasemelised, samaväärsed oma väljundilt, õppekavaga
püstitatud eesmärkidelt ja teistelt komponentidelt
“As a rule, titles of foreign qualifications should be
provided in the original language”. (Lissaboni
konventsiooni lisadokument “Recommendations on Criteria
and Procedures for the Assessment of Foreign Qualifications”,
2001, Art.IV.24)
Akadeemiline ja kutsealane
tunnustamine
Akadeemiline tunnustamine
- Võimaluse andmine juurdepääsuks õpingute jätkamiseks.
Haridustaseme/kõrgharidusastme võrdlemine ja
kvalifikatsioonile vastavuse määramine
Tunnustamine tööturule (sarnane akadeemilisele
tunnustamisele protseduurilt ja tulemuselt)
- Kui kutse ei ole reguleeritud, kuid esitatud on haridusnõue
ametikohal töötamiseks. Haridustaseme/kõrgharidusastme
võrdlemine ja kvalifikatsioonile vastavuse määramine
Kutsealane tunnustamine (reguleeritud kutsete korral)
- Võimaluse andmine juurdepääsul töötamiseks reguleeritud
kutsealal (hindab kutsealase tunnustamise pädev asutus)
Akadeemilist tunnustamist
reguleerivad õigsuaktid
Lissaboni konventsioon (Convention on the Recognition of
Qualifications concerning Higher Education in the European
Region, 1997 – Euroopa Nõukogu ja UNESCO)
„Välisriigi haridust tõendavate dokumentide hindamise ja
akadeemilise tunnustamise ning välisriigi
haridussüsteemis antud kvalifikatsiooni nimetuse
kasutamise tingimused ja kord“ (Vabariigi Valitsuse
06.04.2006 määrus nr 89)
- Määrus on Lissaboni konventsiooni rakendusakt, järgides
konventsiooni ja selle lisadokumentides sätestatu
põhimõtteid
Määrus
-
-
-
Mõisted
Katab - kõrgharidusele juurdepääsu ja kõrghariduse
kvalifikatsioonid ning õppeperioodid kõrghariduse
tasemel
Igaühel on õigus taotleda välisriigi kvalifikatsiooni
hindamist
Hindamise pädev asutus on Eesti ENIC/NARIC keskus
(hindamisotsus kehtib üle riigi), hinnata võib ka kõrgkool või
tööandja, kui oskab (hinnang kehtib vaid asutuse piires)
Tunnustamise pädev asutus on kõrgkool (õpingute
jätkamiseks) või tööandja (juurdepääs ameti- või töökohale)
Hindamiseks nõutavad dokumendid
Hindamisel arvestatavad näitajad (kriteeriumid)
Hindamine on Eesti ENIC/ARIC keskuses tasuta (soovitav ka
tööandja ja kõrgkooli juures)
Hindamise aeg kuni 30 päeva
Välisriigi kvalifikatsiooni nimetust kasutatakse originaalis
(või translitereerituna) ja seda ei tõlgita
Hindamise vajadus
Kõrgkoolil
- Õpingutele juurdepääsu andmine vastavale
kõrgharidusastmele
- Varasemate õpingute ülekandmiseks
- Õppejõu/teaduri kvalifikatsiooni taseme
määramiseks
Tööandjal
- Haridustaseme määramiseks (kas kutse- või
kõrgharidus, bakalaureuse-, magistri- või
doktoritase)
- Kas vastab õigusakti nõudele “....kraad või
sellele vastav kvalifikatsioon”
- Lisahüvede määramiseks
Hindamisel arvestatavad
näitajad (I)
Kvalifikatsiooni välja andnud asutus
- Asutuse tüüp (ülikool, “rakenduskõrgkool”,
kutseõppeasutus)
- Õppeasutuse legaalsus, pädevus (koolitusluba, õigus
viia läbi õpet konkreetsel tasemel)
- Akrediteering või mõni muu pädev kvaliteedihinnang
- Tunnustus asukohariigis (pädeva asutuse poolt)
Hindamisel arvestatavad
näitajad
Kvalifikatsioon
Hindamise põhikriteeriumid:
-
Tase (haridustase või kõrgharidusaste), kõrghariduse puhul tase
kvalifikatsiooniraamistikus
Kvaliteet (õppekava või valdkonna akrediteering, kui on vastav
süsteem)
Õppekava maht (ainepunktides), või nominaalaeg
Õppekava profiil (teoreetiline või rakenduslik) ja eriala/valdkond
Õpiväljundid (kui saadaval)
Formaalne õigus koduriigis (õpingute jätkamise õigus, õigused
tööturul)
Abistavad kriteeriumid:
-
Juurdepääsu kvalifikatsioon (juurdepääsu üldnõuded)
Õpingute sisu (ainekursused)
Nõuded praktilisele ja uurimustööle
Erialaõpingute süvendatus, spetsialiseerumine
Õppetöö tulemused
Lõpetamise nõuded
NB!!! Kvalifikatsiooni ei hinnata kvalifikatsiooni
nimetusest lähtuvalt
Hindamiseks vajaliku
informatsiooni allikad
Diploma Supplement on üldjuhul piisav
Vastava riigi haridusministeeriumi koduleht (õppeasutuse
tunnustus)
Õppeasutuse koduleht (lisainfo õppekavade, ainete ja
moodulite kohta)
ENIC/NARIC koostöövõrkude koduleht – www.enicnaric.net
(lingid riikide ENIC/NARIC keskuste kodulehtedele
(kõrgharidussüsteemid, tunnustatud kõrgkoolid, kontaktid
lisainfo saamiseks))
Eesti ENIC/NARIC keskus – www.archimedes.ee/enic
[email protected]
Hinnangu ja tunnustuse
staatus
Hinnang
Eesti ENIC/NARIC Keskuse hinnang on kehtiv
kõigile õppeasutustele ja tööandjatele
Õppeasutuse ja tööandja hinnang ei ole teistele
asutustele siduv
Tunnustus
Õppeasutuse ja tööandja poolt tehtud
tunnustamisotsus on taotlejale siduv otsuse
teinud õppeasutuse või tööandja piires
VÄLISRIIKIDES TEHTUD HINNANGUD JA
TUNNUSTAMISOTSUSED EI OLE EESTIS
KEHTIVAD
Hindamiseks ja vastavuse
määramiseks nõutavad
dokumendid
-
Taotlus
-
Isikut tõendav dokument
-
Haridust tõendava dokumendi originaal või ametlikult
kinnitatud ärakiri
-
Akadeemilise õiendi, hinnetelehe ja teiste lisadokumentide
originaalid või tõendatud ärakirjad
-
Tõlked selleks pädeva asutuse või dokumendi väljastanud
asutuse poolt, kui dokumendid ei ole eesti, inglise või vene
keeles (välja arvatud poolte kokkuleppel)
-
Kõrgharidust tõendavate dokumentide korral tuleb
esitada kõik haridust tõendavad dokumendid, mis on
antud pärast keskhariduse omandamist alates (koos
lisade ja tõlgetega)
Eesti ENIC/NARIC Keskus võib taotlejalt nõuda muid asjasse
puutuvaid dokumente, kui need on olulised asja õigeks
otsustamiseks
Hindamise tulemus
Hindamise tulemus on vastavuse määramine
Millisele kvalifikatsioonile vastab välisriigi
kvalifikatsioon Eesti kehtivas haridustasemete
ja kõrgharidusastmete süsteemis
Samaväärseks tunnistatud kvalifikatsioon annab
selle omanikele samad võimalused, õigused ja
kohustused.
Õigusaktides, tööandjate poolt esitatud nõuetes
ja asutuste sisenõuetes peab Eesti
kvalifikatsiooni nõudel nimetama “....või
sellele vastav kvalifikatsioon”.

similar documents