กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ

Report
10. คำชีแ
้ จง
ประกอบคำขอปรับโครงสรำงของ
้
กองบริหำรศูนยกลำงสุ
ขภำพระหวำง
่
์
ประเทศ
1
1. กำรวิเครำะหภำรกิ
จ
์
ภำรกิจดำนกำรส
้
่ งเสริ่ สนับสนุ น กำรพัฒนำธุรกิจสุขภำพให้่ีคุณภำพ่ำตรฐำน
ระดับสำกลและ่ีขด
ี ควำ่สำ่ำรถในกำรแขงขั
่ นกับตำงประเทศมด
่
้
๑.เป็ นงำนทีจ
่ ำเป็ นตองปฏิ
บต
ั อ
ิ ยูหรอ
้
่ อม่่
เป็ นงำนทีจ
่ ำเป็ นตองปฏิ
บต
ั ิ เพรำะตอบสนองตอนโยบำยของรั
ฐบำล นโยบำยของกระทรวง
้
่
สำธำรณสุข และบรรจุอยูในแผนพั
ฒนำเศรษฐกิจและสั งค่แหงชำติ
โดย่ีเป้ำห่ำยสูงสุด
่
่
เพออ
่ ให้ระบบบริกำรสุขภำพของประเทศมทยมดรั
้ บกำรพัฒนำมปสู่คุณภำพ่ำตรฐำนระดับสำกลทัง้
๒.เป็ นงำนที
่
่
ก
ี
ำรปฏิ
บ
ต
ั
ิ
ระบบ
ซเพรำะเป็
ำ้ ซ้อนอยูนหน
ที
อม่่ กของกระทรวงสำธำรณสุขทีม่ ดรั
่ วยงำนหลั
้ บ่อบห่ำยให้เป็ นเจ้ำภำพหลักในกำร
่ ใ่ ดหรอ
บริหำรแผนยุทธศำสตรกำรพั
ฒนำให้ประเทศมทยเป็ นศูนยกลำงสุ
ขภำพนำนำชำติในนำ่ของ
ม่ใช
์
์
่ ่
ประเทศมทย โดยดำเนินงำนในรูปของคณะกรร่กำรบริหำรยุทธศำสตรระดั
์ บชำติ และสำนักงำน
ปฏิบต
ั ห
ิ น้ำทีใ่ นฐำนะเลขำนุ กำร เพออ
่ ให้ขอเสนอเชิ
งนโยบำยตอนำยกรั
ฐ่นตรี ตลอดจนบูรณำกำร
้
่
ทำงำนรถ
บหน่้ วยงำนออ
น
่ ๆ ทัง้ ภำครัฐและเอกชน ทัง้ ในประเทศมทยและตำงประเทศ
๓.เป็ นงำนที
่ ว่กั
อ เป็ นหน
ำที่
่อ
่
หลักใช่หรออม่่
เพรำะเป็ นหน่วยงำนเดีย
่ วของประเทศมทยทีร่ บ
ั ผิดชอบกำรบริหำรแผนยุทธศำสตรกำร
์
ใช่
พัฒนำให้ประเทศมทยเป็ นศูนยกลำงสุ
ข
ภำพนำนำชำติ
เพิ
่
่
ขี
ด
ควำ่สำ่ำรถในกำร
์
แขงขั
นดำนธุ
รกิจสุขภำพ
และเป็ นผูแทนหลั
กในกำรเจรจำกำรคำเสรี
ภำคบริกำรทัง้ ใน
่่
้
้
้
๔.เป็ นงำนที
่ อบ/กระจำย
ระดับทวิภ
ละพหุภำคี
อำนำจมปให
่ภ
ิ แำค/
้ภูำคี
ทองถิ
่ มดหรอ
อม่่ นกำรทำงำนในลักษณะของคณะกรร่กำรบริหำรยุทธศำสตร ์
้ ใชน
้ เพรำะเป็
ม่
่ ่
แหงชำติ
จึงจำเป็ นตองด
ำเนินงำนในระดับส่วนกลำง แตจะ่ี
กำร
่
้
่
ประสำนงำนดำนแผนยุ
ทธศำสตรระดั
วย
้
่
้
์ บจังหวัดและระดับ Cluster รว่ด
๕.เป็ นงำนทีด
่ ำเนินกำรโดยจัดตัง้ เป็ นองคกรของรั
ฐ
รู
ป
แบบออ
น
่
มด
หรอ
อ
ม่
้
่
์
ใช่
เพรำะเป็ นงำนทีต
่ องด
ำเนินงำนโดยหน่วยงำนภำครัฐในเบออ
้ งตน
่
้
้ เพออ
กอให
่ ำจจะเกิดขึน
้ จำก
่
้เกิดควำ่ส่ดุล เฝ้ำระวัง และป้องกันผลกระทบทีอ
๕.เป็ นงำนทีจ
่ ำเป็กำรด
นตอง
้ ำเนินงำนตำ่แผนยุทธศำสตร ์
ดำเนินกำรโดยรัฐ
ทั่ วนรำชกำร
ง้ ห่ดใช่หรออม่่
เพรำะเป็ นกำรดำเนินงำนทีเ่ กิดขึน
้ ทัง้ ในหน่วยงำนภำครัฐ
คงภำรกิจของส
ม่ใช
่ ่
และภำคเอกชน ตำ่ภำรกิจหลักของตนเอง
ม่ใช
่ ่
2
2. เหตุผลและควำ่จำเป็ นในกำรขอจัดตัง้
ตำ่ที่รฐ
ั บำลมด้ประกำศให้นโยบำย MEDICAL
เป็ นนโยบำย
สำธำรณะสำคัญระดับชำติ กร่สนับสนุ นบริกำรสุขภำพจึงมด้กำหนดแผน
ยุทธศำสตร ์ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๔๗ – ๒๕๕๑) ในกำรพัฒนำประเทศมทยให้
เป็ นศูนยกลำงสุ
ขภำพของเอเชีย (CENTER OF EXCELLENT HEALTH
์
CARE
OF
ASIA) โดย่ีบริก ำรหลัก ๓ ด้ำน คออ ธุ ร กิจ บริก ำร
รักษำพยำบำล ธุรกิจบริกำรส่งเสริ่สุขภำพ และธุรกิจผลิตภัณฑสุ
์ ขภำพ
และสุ่ น มพรมทย ซึ่ ง กำรด ำเนิ น งำนประสบผลส ำเร็ จ เป็ นอย่ ำงดี ย่ิ ง
ผู้รับบริกำรชำวตำงชำติ
ตำงให
่
่
้ ควำ่นิย่เดินทำงเข้ำ่ำรับบริกำรสุขภำพใน
ประเทศมทยเป็ นจ ำนวน่ำก สร้ ำงรำยมด้ แก่ ธุ ร กิจ สุ ข ภำพและธุ ร กิจ ที่
เกี่ย วเนอ่ อ ง กร่สนั บ สนุ น บริก ำรสุ ข ภำพจึ ง ด ำเนิ น งำนด้ ำน MEDICAL
HUB ่ำอยำงต
อเนอ
ดทำแผนยุทธศำสตรกำรพั
ฒนำให้ประเทศ
่
่ ่อง ดวยกำรจั
้
์
มทยเป็ นศูนยกลำงสุ
ขภำพนำนำชำติ (พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗) ซึง่ เป็ นแผน
์
ยุ ท ธศำสตร ์ ฉบับ ที่ ๒ โดยยัง คงก ำหนดผลผลิต หลัก เดิ่ ๓ ผลผลิต
และเพิ่
่ ผลผลิตด้ำนกำรแพทยแผนมทยและกำรแพทย
ทำงเลอ
อก เพออ
่ สร้ำง
์
์
รำยมด้ สู่ ประเทศมทย โดยุ่่งเน้ นเฝ้ ำระวัง ม่่ให้ เกิด ผลกระทบต่ อระบบ
บริกำรสุขภำพหลักของประเทศทัง้ ทำงบวกและทำงลบ รว่ทัง้ ต้องตัง้ อยูบน
่3
พอน
้ ฐำนของกำรเพิ่
่ ู่ลคำผลผลิ
ตบริกำรด้วยฐำนควำ่รู้ สร้ำงเอกลัก ษณ ์
่
2. เหตุผลและควำ่จำเป็ นในกำรขอจัดตัง้
(ตอ)
่
ในปัจจุบน
ั กร่สนับสนุ นบริกำรสุขภำพมด่ี
้ กำรจัดตัง้ สำนักงำน
คณะกรร่กำรบริหำรศูนยกลำงสุ
ขภำพระหวำงประเทศ
่ีฐำนะเป็ น
่
์
หน่วยงำนภำยในขึน
้ เพออ
่ รับผิดชอบกำรดำเนินงำนตำ่นโยบำย
MEDICAL HUB ในเบออ
้ งตน
โดย่ีบทบำทในกำรกำหนดทิศทำงของ
้
ประเทศมทย ดวยกำรออกแบบกำรท
ำงำนแบบบูรณำกำรรว่กั
บทุกภำคส่วน
้
่
และภำคีเครออขำยที
เ่ กีย
่ วข้อง พรอ่กั
บจัดทำข้อเสนอในเชิงนโยบำยให้กับ
่
้
ทุกรัฐบำลทีผ
่ ำน่ำ
ตลอดจนทำหน้ำทีเ่ ป็ นตัวแทนหลักของประเทศมทยดำน
่
้
บริกำรสุขภำพ แตยั
ั งิ ำนอยำง
่ งคงพบปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบต
่
ตอเนอ
งม่่ี
่ ่อง ตลอดจนกำรสนองตอบตอนโยบำยยั
่
่ ควำ่เป็ นเอกภำพ
เทำที
่ วร ดังนั้น หำกประเทศมทยตองกำรก
ำวเข
่ ค
้
้
้ำสู่กำรเป็ นผูน
้ ำใน
นโยบำย MEDICAL HUB ในระดับนำนำชำติอยำงแท
จริ
่
้ ง และเกิดควำ่
ยัง่ ยอน จึง่ีควำ่จำเป็ นตอง่ี
หน่วยงำนกลำงระดับประเทศ ทำหน้ำทีเ่ ป็ น
้
องคกรกลำง
ในกำรขับเคลออ
่ นยุทธศำสตร/โครงกำร
ทัง้ ในประเทศมทย
์
์
และตำงประเทศ
ดำเนินงำนในลักษณะเป็ นหน่วยงำนบริหำรจัดกำรแบบ
่
เบ็ดเสร็จ เพออ
่ กำหนดทิศทำงของประเทศมทย โดยบูรณำกำรทำงำน
รว่กั
บทุกภำคส่วนและภำคีเครออขำยที
เ่ กีย
่ วข้อง ตลอดจนทำหน้ำทีเ่ ป็ น
่
่
4
ตัวแทนหลักของประเทศมทยที่
่ ค
ี วำ่ชอบธรร่ รว่ทัง้ หน่วยงำนแหงให่
่
่
สรุปผลกำรขอจัดตัง้
เหตุผลกำรขอจัดตัง้
1. นโยบำย Medical Hub เป็ นนโยบำยของรัฐบำลของทุกรัฐบำลทีผ
่ ำน่ำ
่
เป็ นภำรกิจหลักรองรับนโยบำยของรัฐบำลปัจจุบน
ั ข้อที่ 4.3.7
ขับเคลออ
่ นให้ประ
กำรบริกำรดำนสุ
ขภำพ
้
2. เป็ นนโยบำยรัฐ่นตรีวำกำรกระทรวงสำธำรณสุ
ข(นำยวิทยำ บุรณศิ ร)ิ ข้อ 11 ส
่
ระบบโลจิสติกส์ โดยม่ก
่ อให
่
้เกิดผลกระทบกับบริกำรสุขภำพโดยรว่ของคนมทย แ
ภำครัฐและเอกชนในกำรจัดบริกำรสุขภำพ
3. เป็ นนโยบำยของกระทรวงสำธำรณสุข และ บรรจุในแผนพัฒนำทำงเศรษฐกิจแห
เพออ
่ ให้ระบบบริกำรสุขภำพของประเทศมทยมดรั
้ บกำรพัฒนำมปสู่คุณภำพ่ำตรฐำนระด
4. เนอ่องจำกจะ่ีกำรจัดตัง้ ประชำค่อำเซียน(ASEAN Community) ในปี พ.ศ. 255
ภำคบริกำรสุขภำพทัง้ ระดับ ทวิภำคี พหุภำคี และมตรภำคีในสำรัตถะดำนบริ
กำรสุข
้
5. ระยะเวลำทีผ
่ ำน่ำ
เป็ นหน่วยงำนหลักของกระทรวงสำธำรณสุขทีร่ บ
ั ่อบห่ำยให
่
ในกำรบริหำรแผนยุทธศำสตรกำรพั
ฒนำให้ประเทศมทย เป็ นศูนยกลำงสุ
ขภำพนำนำ
์
์
เพิ่
่ ขีดควำ่สำ่ำรถในกำรแขงขั
รกิจสุขภำพบูรณำกำรทำงำนทัง้ ภำครัฐและเอ
่ นดำนธุ
้
5
กำรพัฒนำประเทศมทยให้เป็ นศูนยกลำงสุ
ขภำพนำนำชำติ ดวยกำร
้
์
บริหำรและพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ
ให้่ี่ำตรฐำน
2. ่ีหน่วยงำนกลำงทีเ่ ชออ
่ ่โยงกำรดำเนินงำน
พัฒนำระบบบริกำร
สุขภำพระหวำงภำครั
ฐและเอกชน
่
ทัง้ ในประเทศและตำงประเทศเพอ
อ
่ กำรกำวสู
่
้
่ ประชำค่เศรษฐกิจอำเซียน
และเป็ นศูนยกลำงสุ
ขภำพ
์
นำนำชำติในอนำคต
ประโยชนที
กำรสุขภำพ ทัง้ เรออ
่ ง
้ บจะ่ีผลโดยตรงตอระบบบริ
่
์ ม่ ดรั
กำรวำงนโยบำย กำรนำนโยบำยลงปฏิบต
ั ิ
กำรพัฒนำสถำนบริกำรสุขภำพทัง้ ภำครัฐและเอกชน ธุรกิจบริกำร
สุขภำพ ตลอดจนผลิตภัณฑสุ่
์ นมพรมทย
เพออ
่ สุขภำพ ให้ ทันส่ัยทัดเทีย่กับนำนำประเทศ เป็ นศูนยกลำง
์
สุขภำพนำนำชำติมด้ สอดรับกับกำรเปลีย
่ น
แปลงทีเ่ กิดขึน
้ ทัง้ ในปัจจุบน
ั และอนำคต ส่งผลถึงเศรษฐกิจโดยรว่
ของประเทศและควำ่สุขของประชำชนชำวมทย
หำกม่มด
ำเนินงำนเพออ
่
่ รั
้ บกำรจัดตัง้ เป็ นสำนักงำนให่กำรด
่
ตอบสนองตอนโยบำยจะม่
่ี
่ วร
่
่ เอกภำพเทำที
่ ค
6
่ีขอจ
ั งิ ำนในหลำยๆดำนอำจ
เกิดควำ่ลำช
้ ำกัดในทำงปฏิบต
้
่ ้ำตอกำร
่
ขอบเขตอำนำจหน้ำทีข
่ องส่วนรำชกำร
วัตถุประสงคของกำรจั
ดตัง้ สำนักงำน
์
เพออ
่ ทำหน้ำทีเ่ ป็ นหน่วยงำนหลักของประเทศมทย ในก
และ่ำตรฐำนของสถำนบริกำรสุขภำพทัง้ ภำครัฐและเอ
ให้่ีศักยภำพในกำรจัดบริกำรสุขภำพแกผู
่ รั
้ บบริกำรช
ตำงประเทศที
ม่ ดคุ
่
้ ณภำพและ่ำตรฐำนระดับสำกล รว
ผูแทนของตลอดจนประเทศมทยในกำรพั
ฒนำสำรัตถะ
้
เสรีภำคบริกำรสุขภำพในระดับทวิภำคี พหุภำคีและมต
มทย่ีขด
ี ควำ่สำ่ำรถในกำรแขงขั
รกิจสุขภำพ
่ นดำนธุ
้
และกำวขึ
น
้ เป็ นผูน
จริ
้
้ ำในเวทีโลกมดอย
้ ำงแท
่
้ ง
7
อำนำจหน้ำที่
ภำรกิจปัจจุบน
ั
ภำรกิจให่่
ขอ
้ ๑ เป็ นหน่วยงำนหลักในกำรบริหำร
แผนยุทธศำสตรกำรพั
ฒนำให้ประเทศมทย
์
เป็ นศูนยกลำงสุ
ขภำพระหวำงประเทศ
์
่
ขอ
้ ๒ ประสำนงำนกับผูรั
้ บบริกำรดำน
้
บริกำรสุขภำพ ทัง้ แบบเชออ
่ ่ตอและม่
่
่
เชออ
่ ่ตอ
่
ขอ
้ ๓ ส่งเสริ่ พัฒนำ และสนับสนุ นกำร
ดำเนินงำนตำ่ยุทธศำสตรทั
หำร
์ ง้ ทำงดำนบริ
้
บริกำร และวิชำกำร
ขอ
้ ๔ เผยแพร่ ประชำสั ่พันธข
์ อู่
้ ล
ขำวสำรที
ส
่ ำคัญ เพออ
่ สรำงควำ่รู
่
้
้ ควำ่
เขำใจให
้
้กับทุกภำคส่วน
ขอ
้ ๕ ควบคุ่ กำกับ เฝ้ำระวัง และ
ติดตำ่ประเ่ินผลกำรดำเนินงำนตำ่
ยุทธศำสตร ์
ขอ
บ
้ ๖ บูรณำกำรในกำรทำงำนรว่กั
่
หน่วยงำนออน
่ ทีเ่ กีย
่ วของทั
ง้ ภำยในประเทศ
้
และตำงประเทศ
่
1. เป็ นหน่วยงำนหลักของประเทศมทยในกำร
บริหำรและขับเคลออ
่ นนโยบำยรัฐบำลดำน
้
Medical Hub ทำหน้ำทีเ่ ป็ นเลขำนุ กำรของ
คณะกรร่กำรนโยบำยระดับชำติ(Executive
Commission) เพออ
่ กำหนดนโยบำยรว่ทัง้
กลมกให้หน่วยงำนหลักทีเ่ กีย
่ วของสำ่ำรถ
้
ดำเนินงำนตำ่นโยบำยมดบรรลุ
ผลสำเร็จและ
้
เกิดประสิ ทธิภำพสูงสุด รว่ทัง้ กำรจัดทำ
ขอเสนอที
เ่ ป็ นทำงเลออกเชิงนโยบำยหรออ
้
ขอคิ
่ วของกั
บ
้ ดเห็นในกำรตัดสิ นใจทีเ่ กีย
้
แนวนโยบำยและทิศทำงของประเทศ
2. ศึ กษำ วิเครำะห ์ วิจย
ั พัฒนำนวัตกรร่
ดำนสุ
ขภำพ
้
เพออ
่ สรำงู่
ลคำเพิ
่ ให้กับสถำนบริกำรสุขภำพ
้
่ ่
ของประเทศและรองรับแผนยุทธศำสตรชำติ
์
ของหน่วยงำนตำงๆ
่
3. ศึ กษำ ติดตำ่นโยบำยดำนสุ
ขภำพทัง้ ใน
้
ประเทศมทยและตำงประเทศ
พัฒนำระบบ
่
กำรติดตำ่และประเ่ินผลกระทบทีค
่ ำดวำจะ
่
เกิดขึน
้ จำกกำรดำเนินงำนตำ่นโยบำย 8
Medical Hub รว่ทัง้ กำรกำหนด่ำตรกำร
อำนำจหน้ำที่
ภำรกิจปัจจุบน
ั
ภำรกิจให่่
7. เป็ นหน่วยงำนงำนหลักของประเทศ
มทยในกำรจัดทำสำรัตถะตำ่ Mode
of Supply รองรับ AEC Blueprint
เพออ
่ กำวเข
ำสู
้
้ ่ ประชำค่เศรษฐกิจ
อำเซียน
8. พัฒนำระบบกำรให้บริกำรสุขภำพ
ผำนศู
นยบริ
่
์ กำรแบบครบวงจร( One
Stop Service Center) และWeb
portal แบบ On line และ Off line
สำหรับผู้รับบริกำรชำวมทยและ
ชำวตำงชำติ
โดย่ีระบบกำรอำนวย
่
ควำ่สะดวกทีส
่ อดรับกับพฤติกรร่
สุขภำพและเทคโนโลยีส่ัยให่่
9. พัฒนำและบริหำรจัดกำรคลังขอู่
้ ล
ดำนสุ
ขภำพเพออ
่ รองรับนโยบำย
้
Medical Hub และประชำค่เศรษฐกิจ
อำเซียน
9
โครงสรำงปั
จจุบน
ั
้
(โครงสรำงเสนอปรั
บให่)่
้
สำนักงำนคณะกรร่กำรบริหำรศูนยกลำง
์
สุขภำพระหวำงประเทศ
่
(๑) ฝ่ำย
บริหำรงำนทัว่ มป
=๒
คณะกรร่กำรพัฒนำให้
ประเทศมทย
เป็ นศูนยกลำงสุ
ขภำพ
์
นำนำชำติ (รอเสนอ
คณะรัฐ่นตรีเพออ
่ พิจำรณำ)
(๒) กลุ่งำน
่
พัฒนำยุทธศำสตร ์
ภำยในประเทศ
(๕) กลุ่งำนติ
ดตำ่และ
่
ประเ่ินผลภำยในประเทศ
(๔) กลุ่งำนพั
ฒนำ
่
ยุทธศำสตรตำ่กรอบ
์
(๓) กลุ่งำนพั
ฒนำ
่
กำรเจรจำกำรคำภำค
้
ยุทธศำสตรระหว
ำง
์
่
บริกำรสุขภำพ
ประเทศ
(๖) กลุ่งำนวิ
จย
ั และ
่
พัฒนำยุทธศำสตร ์
ห่ำยเหตุ กลุ่งำนที
่ ๒ – ๖ ่ีข้ำรำชกำร
่
ปฏิบต
ั งิ ำนรว่ ๓ รำย
10
กองบริหำรศูนยกลำงสุ
ขภำพระหวำงประเทศ
์
่
โครงสรำงเสนอปรั
บ
ให่
้
่
ฝ่ำย
บริหำรงำน
ทัว
่ มป
กลุ่งำนพั
ฒนำ
่
ยุทธศำสตรใน
์
ประเทศ
่ีอำนำจ
หน้ำที่
•งำนบริหำร
บุคลำกร
•งำนจัดกำร
ทัว่ มป
•งำนกำรเงิน
และบัญชี
•งำนพัสดุ
•งำนอำคำร
และสถำนที่
•งำน
ยำนพำหนะ
•งำนธุรกำร
และสำร
บรรณ
่ีอำนำจหน้ำที่
• บริหำรและ
ขับเคลออ
่ น
ยุทธศำสตรกำร
์
พัฒนำประเทศมทย
ให้เป็ นศูนยกลำง
์
สุขภำพนำนำชำติ
•จัดทำแผนบริหำร
งบประ่ำณแผนดิ
่ น
และเงินนอก
งบประ่ำณทัง้
ภำยในประเทศและ
ตำงประเทศ
่
• ติดตำ่
ประเ่ินผลกระทบ
ผลลัพธจำกกำร
์
ดำเนินยุทธศำสตร ์
•จัดทำข้อเสนอ
แนะตอกำรแก
มข
่
้
ปัญหำและปรับปรุง
นโยบำยและ
แนวทำงในกำร
ดำเนินตำ่
ยุทธศำสตร ์
• พัฒนำระบบกำร
กลุ่งำนพั
ฒนำ
่
ยุทธศำสตร ์
ระหวำงประเทศ
่
และกำรเจรจำ
กำรคำเสรี
ภำค
้
่ีอำนำจหน้ำที่
บริกำร
• ส่งเสริ่และพัฒนำ
กลุ่บริ
กำรและ
่
ผลิตภัณฑให
์ ้่ีควำ่
พรอ่ในกำรเปิ
ดเสรี
้
ทำงกำรคำด
ำน
้ ้
บริกำรสุขภำพ
•พัฒนำระบบกำร
เยียวยำผูมด
้ รั
้ บ
ผลกระทบจำกกำร
เปิ ดเสรีทำงกำรคำ้
•จัดทำสำรัตถะและ
ทำที
กำร
่ ดำนบริ
้
สุขภำพภำยใตกรอบ
้
FTA และ AEC
•พัฒนำแนวทำงกำร
ดำเนินงำนตำ่
AEC Blue print
•พัฒนำกฎ ระเบียบ
ให้รองรับ AEC
• ปฏิบต
ั งิ ำน
สนับสนุน Team
Thailand ในภำรกิจ
ดำนบริกำรสุขภำพ
กลุ่งำนวิ
จย
ั
่
และพัฒนำ
ยุทธศำสตร ์
่ีอำนำจหน้ำที่
• ศึ กษำวิจย
ั เพออ
่
สรำงนวั
ตกรร่
้
กำรพัฒนำ
ยุทธศำสตรและ
์
สรำงู่
ลคำเพิ
่
้
่ ่
ในเชิงพำณิชย ์
•จัดทำ
ขอเสนอแนะเชิ
ง
้
นโยบำยและเชิง
วิชำกำรเพออ
่ กำร
ทบทวนและ
ปรับปรุง
ยุทธศำสตรจำก
์
ผลงำนวิจย
ั
• พัฒนำควำ่
รว่่อ
อทำง
่
วิชำกำรดำน
้
สุขภำพรว่กั
บ
่
ภำคเอกชนและ
หน่วยงำน
ระหวำงประเทศ
่
•พัฒนำตนแบบ
้
กำรจัดบริกำร
สุขภำพและ
กลุ่พั
่ ฒนำ
คุณภำพ
่ำตรฐำน
ระดับ
่ีอำนำจหน้ำที่
นำนำชำติ
• ส่งเสริ่
พัฒนำสถำน
บริกำรสุขภำพ
ทัง้ ภำครัฐและ
เอกชนให้่ี
ควำ่พรอ่ใน
้
กำรกำวเข
ำสู
้
้ ่
กำรรับรอง
คุณภำพระดับ
นำนำชำติ
•รว่พั
ฒนำ
่
่ำตรฐำนกลำง
ของประเทศ
มทย
•รว่ปฏิ
บต
ั ิ
่
หน้ำทีเ่ ป็ น
Certified body
ของกำรรับรอง
คุณภำพ
่ำตรฐำนระดับ
นำนำชำติ
•จัดทำแผน
แ่บทในกำร
่
ยกระดับ
ศูนยบริ
์ กำร
แบบครบวงจร
และ
สำรสนเทศ
่ีอำนำจหน้ำที่
• ให้บริกำร
ขอู่
้ ลดำน
้
สุขภำพและ
ธุรกรร่ที่
เกีย
่ วของ
ณ
้
ศูนยบริ
์ กำร
เบ็ดเสร็จ (One
Stop Service)
สำหรับ
ผูรั
้ บบริกำรทัง้
ชำวมทยและ
ชำวตำงชำติ
่
• พัฒนำระบบ
อำนวยควำ่
สะดวกในกำร
เขำรั
้ บบริกำร
•พัฒนำระบบ
กำรรองเรี
ยน
้
ดำนสุ
ขภำพและ
้
กำรเยียวยำ
• พัฒนำระบบ
สำรสนเทศและ
คลังขอู่
้ ล
กลุ่งำนพั
ฒนำ
่
ผลิตภัณฑ ์
สุขภำพและยำ
สุ่นมพรมทย
่ีอำนำจหน้ำที่
• ส่งเสริ่พัฒนำ
คุณภำพ
่ำตรฐำนของ
ผลิตภัณฑสุ
์ ขภำพ
และยำสุ่นมพร
มทยให้ให้
่ำตรฐำน
นำนำชำติ
•ส่งเสริ่ พัฒนำ
ผู้ประกอบกำรให้
่ีองคควำ่รู
และ
์
้
ศักยภำพในกำร
พัฒนำผลิตภัณฑ ์
สุขภำพและยำ
สุ่นมพรให้่ี
ควำ่พรอ่ใน
้
กำรกำวเข
ำสู
้
้ ่ กำร
รับรองคุณภำพ
ระดับนำนำชำติ
•พัฒนำกลมกกำร
ทำงำนรว่กั
บ
่
หน่วยงำนที
11 ่
เกีย
่ วข้อง
อัตรำกำลัง
ฝ่ำยบริหำร
ทัว
่ มป
ขรก. ๑๐
พรก ๑
ลจป -
่ีอต
ั รำกำลังดังนี้
• นักจัดกำรงำนทัว่ มป
ชำนำญกำร/
ชำนำญกำรพิเศษ
-๑
•จพง. พัสดุ ปฏิบต
ั งิ ำน
/ชำนำญงำน
-๓
. จพง. ธุรกำร ปฏิบต
ั งิ ำน/
ชำนำญงำน-๓
. จพง. กำรเงินและบัญชี
ปฏิ
ั งิ ฒ
ำน/
ขรก. 3
กลุบ่พั
นำ
่ต
ชยุำนำญงำน
พรก ทธศำสตร ์
-๓
ลจป ระหวำงประเทศ
่
. และกำรเจรจำ
นั
ก
จั
ด
กำรทั
ว
่
มป
(พรก.)
่ีอต
ั รำกำลังดังนี้
-๑
กำรค
ภำค
• นักำเสรี
ข
้ วิชำกำรสำธำรณสุ
บริกำร
-๑
ชำนำญกำรพิเศษ
. นักวิเครำะหนโยบำยและ
์
แผนปฏิบต
ั ก
ิ ำร/ชำนำญกำร
-๑
นักวิชำกำรวิเทศสั ่พันธ ์
ปฏิบต
ั งิ ำน/ชำนำญกำร
-1
กองบริหำรศูนยกลำงสุ
ขภำพระหวำง
่
์
ประเทศ
ขรก. 3
กลุ่พั
่ ฒนำ
ผลิตภัณฑสุ
์ ขภำพ พรก ลจป และสุ่นมพรมทย
่ีอต
ั รำกำลังดังนี้
•
เภสั ชกรชำนำญกำรพิเศษ
-๒
•
นักวิชำกำรสำธำรณสุข
ปฏิบต
ั ก
ิ ำร/ชำนำญกำร
-1
กลุ่งำน
ขรก. 3
่
ศึ กษำวิจย
ั
พรก และพัฒนำ
ลจป ยุอ
ทต
่ี
ั ธศำสตร
รำกำลัง์ ดังนี้
• นักวิชำกำร
สำธำรณสุข
ชำนำญกำรพิเศษ
-๑
• นักวิชำกำร
สำธำรณสุขปฏิบต
ั ก
ิ ำร/
ชำนำญกำร
-๑
•นักวิเครำะหนโยบำยและ
์
ขรก..๑..
นำยแพทย ์
เชี่ยวชำญ
ขรก. 3
กลุ่พั
่ ฒนำ
พรก ยุทธศำสตรใน
์
ลจป ประเทศ
่ีอต
ั รำกำลังดังนี้
- นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญ
กำรพิเศษ
-๑
•นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญ
กำร
-๑
. นักวิเครำะหนโยบำยและ
์
แผนปฏิบต
ั ก
ิ ำร/
ชำนำญกำร
-๑
กลุ่งำน
ขรก. 3
ศูนยบริ
่
์ กำร ขรก. 4
พัฒนำ
แบบ
พรก พรก 6
คุณภำพ
ครบวงจรแลธ ลจป ลจป ่ำตรฐำน
สำรสนเทศ
่ีอต
ั รำกำลังดังนี้
่ีอต
ั รำกำลังดังนี้
ระดั
บ
•นักวิชำกำร
•นักวิชำกำร
นำนำชำติ
สำธำรณสุข
สำธำรณสุข
ชำนำญกำรพิเศษ
ชำนำญกำรพิเศษ
-๑
-๑
•นักวิชำกำร
•นักวิชำกำร
สำธำรณสุข
สำธำรณสุขปฏิบต
ั ก
ิ ำร/
ปฏิบต
ั งิ ำน/ชำนำญ
ชำนำญกำร
กำร
-๒
-๑
•นักวิชำกำร
•นักวิเครำะหนโยบำย
์
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และแผนปฏิบต
ั ก
ิ ำร/
12
ปฏิบต
ั งิ ำน/ชำนำญ
ชำนำญกำร
-๑

similar documents