PowerPoint Presentation - intranet

Report
โครงการทบทวนและจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์ ประจาปี 2557
สานั กงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสงิ่ แวดล ้อม
วันที่ 10 มีนาคม 2557
กาหนดการ
09:00
09:30
10:30
10:45
RE- VISION
ั มนาครัง้ ที่ 1
สรุปประเด็นจากการสม
ั ภาษณ์ผู ้บริหาร 12 ท่าน
สรุปประเด็นจากการสม
นาเสนอประเด็นยุทธศาสตร์
พัก รับประทานอาหารว่าง
ประเมิน SWOT จาก Value Chain & POSTEL ของ สผ.
12:00
พักรับประทานอาหาร
13:00
14:30
14:45
15:45
16:00
ค ้นหากลยุทธ์ทต
ี่ อบสนองประเด็นยุทธศาสตร์
พัก รับประทานอาหารว่าง
นาเสนอภาพรวม VISION ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ทต
ี่ อบสนองยุทธศาสตร์
การบ ้านในครัง้ ต่อไป
ั มนา
จบการสม
กลุม่ ที่ 1 สผ.เป็ นผู้นำอำเซียนในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้ อมสูค่ วำมยัง่ ยืน
กลุม่ ที่ 2 สผ.เป็ นผู้กำหนดนโยบำยและแผนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิง่ แวดล้ อม เพื่อกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืน
กลุม่ ที่ 3 เป็ นผู้กำหนดนโยบำยและแผนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้ อมของประเทศและเป็ นต้ นแบบของภูมิภำคอำเซียน
กลุม่ ที่ 4 เป็ น Idol ของภูมิภำคอำเซียนในกำรกำหนดทิศทำงกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้ อมที่ตอบสนองต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
กลุม่ ที่ 5 สร้ ำงสรรค์ ผลักดัน นโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้ อม
อย่ำงมีสว่ นร่วม ทังระดั
้ บประเทศและสำกล
กลุม่ ที่ 6 เป็ นผู้นำในกำรกำหนดและขับเคลื่อนนโยบำยและแผนกำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้ อมไปสูก่ ำรปฏิบตั ิที่ได้ รับควำมเชื่อมัน่ จำกทุกภำค
ส่วน เพื่อนำไปสูก่ ำรพัฒนำที่ยงั่ ยืน
Vision : เป็ นหน่วยงานทีส
่ ามารถสง่ มอบนโยบายและ
แผนจัดการทรัพยากรและสงิ่ แวดล ้อมที่ แม่นตรง ทันการ
เปลีย
่ นแปลงของบริบทประเทศและโลก นาไปปฏิบต
ั ไิ ด ้
ิ ธิผลอย่างยัง่ ยืน
จริง มีประสท
Vision : เป็ นหน่วยงานทีส
่ ง่ มอบนโยบายและแผนจัดการ
ทรัพยากรและสงิ่ แวดล ้อมทีน
่ าไปปฏิบต
ั ไิ ด ้จริงและมี
ิ ธิผลอย่างยัง่ ยืน
ประสท
Interview with the Executives
ลำดับที่ สำนัก/กอง
1 รองนพดล
2 รองพงศ์ บุณย์
3 รอง รวีวรรณ
4 ผอ. สปอ.
5 ผอ.สวล
6 ผอ.สชพ
ลำดับที่ สำนัก/กอง
8 ผอ.สธศ
9 ผอ.กบด
10 ผอ.สวผ
11 ผอ.กทส.
12 ผอ.สกส.
13 ผอ.ฝลช.
ONEP ‘s System
National Economic &
Social Development
Law and
Regulation
Government’s
Policy
Direct/Control
Information
Result of
Research
.
.
.
Production
process
World
Context
SELE
Committee
Policy Plan Rule
Service
Budget/
Resources
Country
context
SELE
Promotion/
Support
Assessment/
Evaluation
Evaluation & Feed back
Operator
Internal- External
Results
Framework of ONEP
World
Context
SELE
National
Development plan
Set
Policy Plan Rule
Mission of 10
Law and
Regulation
Government’s
Policy
Service
Promotion Assessment
Support
Evaluation
Stakeholder
Target
Accuracy
Practical
Resources
Environment
Efficiency,
Effectiveness
Usage |Maintain |Recover
Protect | Recover
Integration,
Conformance
Deployment | Communication | Drive | Assessment
สผ.
Target
Country
context
SELE
ส่ วนรำชกำร
ภำครั ฐ
Effectiveness of
Recourses use
องค์ กำรบริหำร
ส่ วนท้ องถิ่น
Plentiful of
Resource
| Evaluation
องค์ กรอิสระ
Good ENV.
ภำคธุรกิจ
Quality of Life
Competitive Advantage & Sustainability of Country
ภำคประชำชน
Management interview conclusion issues
Strategic Issue
Scope
HRD HRM
Competency
Expertise
Successor
Career path
MIS
Information
Inf. Base
IT System
Research
Reputation
Trust & Respect
Alliance & Network
CRM, Public relation
Branding
Internal Process
Production Process
Deployment
Communication
Drive
Evaluation
Feed back review
ONEP ‘s Value Chain
Your Company Value Chain
Primary Activities
Support Activities
SWOT Matrix
จุดแข็ง ( Strengths)
จุดอ่ อน (Weaknesses)
• บุคลำกรที่ม่คี วำมรู้พร้ อมเปลี่ยนแปลง • ระบบกำรทำงำนซับซ้ อน ยุ่งยำก
• มีภำพลักษณ์ ท่ดี ี
• มีเครื่องมือในกำรประกอบภำรกิจ
• กำรทำงำนที่ยังไม่ เป็ นทีม
• ขำดทรัพยำกรบุคคลและงบประมำณ
• ฐำนข้ อมูล และกำรประชำสัมพันธ์
โอกำส (Opportunities)
ภัยคุกคำม (Threats)
โอกำส
• กำรมีส่ว(Opportunities)
นร่ วมของประชำชน/ชุมชน
• บทลงโทษเมื่อทำผิดกฏหมำย
•• ควำมตื่นตัวของสำธำรณชน
• ควำมร่ วมมือจำกนอกสำนักฯ
• นโยบำย เครือข่ ำย กฏหมำยที่สนับสนุน • จิตสำนึกของเยำวชน/ประชำชน
•
From SWOT to So What?(TOWS)
เน้ นที่ SO เพื่อป้องกัน WT
So What? Matrix*(TOWS)
• SO : uses its strengths to take advantage of
opportunities (Offensive strategy: กลยุทธ์เชิงรุก)
• ST : uses it’s strengths to fight threats (Defensive
strategy: กลยุทธ์เชิงรับ)
• WO : takes advantage of opportunities by
overcoming weaknesses (Resources development
strategy: กลยุทธ์เชิงพัฒนำ)
• WT : creats actions to minimize damages and find
a way out (Out of box strategy: กลยุทธ์กำรหำทำงออกที่
เหมำะสม)
* คำศัพท์ลขิ สิทธิ์ของ วำทิต ตมะวิโมกษ์
Core Function
ONEP ‘s กระบวนกำรศึกษำ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ั ยภาพในด ้านการ
บุคลากรมีศก
จัดทานโยบายและแผน
งบประมาณได ้รับการจัดสรรอย่าง
เพียงพอ
มีกฎหมายและระเบียบรองรับการ
ทางาน
มีคณะกรรมการให ้ความเห็นและ
ึ ษา มีผู ้ทรงคุณวุฒค
กากับศก
ิ อยให ้
คาแนะนา
มีการอบรมให ้บุคลากร
มี Network ให ้ข ้อมูล
บุคลากรจบด ้าน สวล. โดยตรง
มีคณะกรรมการจากหน่วยงานอืน
่
มีคม
ู่ อ
ื การปฏิบต
ั งิ าน
ั เจน
การกาหนดเนือ
้ หาทีช
่ ด
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ข ้อมูลพืน
้ ฐานกระจายไม่เป็ นระบบ ไม่
ื่ มโยง
เชอ
ื่ ถือ
ข ้อมูลขาดความน่าเชอ
้
ขาดการบูรณาการและมีความซ้าซอน
ภายใน
ไม่ม ี Career Path
ึ ษาวิจัยเอง ต ้องจ ้างที่
ไม่ได ้ทาการศก
ปรึกษา
ึ ษา
ไม่ได ้ประเมินผลการศก
ึ ษาไม่ครอบคลุมทุกประเด็น
การศก
โดยเฉพาะเรือ
่ งความคุ ้มค่าทาง
เศรษฐศาสตร์
ขาดการจัดลาดับความสาคัญ
ไม่ได ้รับการจัดสรรงบประมาณทีพ
่ อเพียง
ทีป
่ รึกษาไม่มค
ี ณ
ุ ภาพ
Software ไม่ทันสมัย
ขาดการทางานเป็ นทีม
ผู ้บริหารเปลีย
่ นบ่อย
ONEP ‘s กระบวนกำรศึกษำ W
้
ใชกระบวนการว่
าจ ้างทีป
่ รึกษามากเกินไป ทาให ้ขาดประสบการณ์จริง
ขาดการบูรณาการของข ้อมูลและไม่มก
ี ารจัดระบบฐานข ้อมูล
ึ ษา
ไม่มม
ี าตรฐานของกระบวนการศก
ึ ษา
ระบบ IT ไม่เอือ
้ ต่อการนาข ้อมูลมาศก
ONEP ‘s กระบวนกำรจัดทำ
•
•
•
•
มีคณะกรรมการให ้ความเห็น
และข ้อเสนอแนะด ้านวิชาการ
เปิ ดโอกาสให ้ผู ้มีสว่ นร่วมเข ้า
มามีสว่ นร่วมในการจัดทา
มีผู ้ทรงคุณวุฒจ
ิ าก
ี
หลากหลายวิชาชพ
บุคลากรมีความรู ้
ความสามารถ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ไม่ได ้ทาเอง (จ ้าง) ทาให ้ขาดการเรียนรู ้
นโยบายผู ้บริหารไม่แน่นอน ผู ้บริหารเปลีย
่ น
บ่อย
ั เจน
คุณภาพของข ้อมูลไม่ชด
้
ความล่าชาในกระบวนการพิ
จารณา
้
ความล่าชาในการบริ
หารโครงการ
มีคณะกรรมการหลายคณะ ทาให ้ไม่กล ้า
ิ ใจ
ตัดสน
การขยายขอบเขตการดาเนินงานเกินกว่าที่
กาหนด
มีงบน ้อย ตัวเลือกทีป
่ รึกษาน ้อยลง
การสงั เคราะห์ข ้อมูล ประเด็น ไม่ครบถ ้วน
่ วั แทนทีแ
Steakholders ไม่ใชต
่ ท ้จริง
ี่ วชาญใน สหวิทยาการ
บุคลากรขาดความเชย
หน่วยงานทีม
่ าให ้ความเห็นยังไม่ครอบคลุม
การมีสว่ นร่วมของชุมชน ท ้องถิน
่ ยังมีน ้อย
ONEP ‘s กระบวนกำรสื่อสำรและประสำนงำน
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
มีเครือข่ายทีเ่ ข ้มแข็ง
•
มีการจัดประชุมบ่อย
่ งทางการสอ
ื่ สารทีห
มีชอ
่ ลากหลาย •
•
มีคม
ู่ อ
ื
•
่ งทางทีห
มีชอ
่ ลากหลายในการ
•
เข ้าถึงข ้อมูล
•
มีเครือ
่ งมือสนับสนุน
•
มีเงินกองทุนสนับสนุน
•
บุคลากรมีจต
ิ สาธารณะในการ
•
ให ้บริการ
•
•
•
•
•
•
ื่ สาร
ขาดความเข ้าใจของเรือ
่ งทีส
่ อ
ื่ ถือข ้อมูล
สผ.ไม่เป้ นทีร่ ู ้จักทาให ้ขาดการเชอ
ขาดการประสานความร่วมมือ
ขาดการดาเนินการตามภารกิจ
ไม่มห
ี น่วยงานกลางในการประสานข ้อมูล
ั พันธ์ทต
ั เจน
ขาดการประชาสม
ี่ อ
่ เนือ
่ งชด
ั พันธ์
ขาดงบประมาณในการประชาสม
ข ้อมูลไม่ทันสมัย
ข ้อมูลเข ้าถึงยาก
ระบบเก็บข ้อมูลไม่สมบูรณ์
ื่ สารไม่ทั่วทุกระดับ
สอ
ื่ สารไม่เหมาะกับกลุม
การสอ
่ เป้ าหมาย
่ ารปฏิบต
หน่วยงานทีแ
่ ปลงแผนสูก
ั ไิ ม่สามารถ
ื่ สารได ้ตรงประเด็น
สอ
ื่ สารภายในมีน ้อย
การสอ
ื่ สารไม่ตอ
การสอ
่ เนือ
่ ง
้
ื่ สาร
ใชงบไม่
ตรงวัตถุประสงค์การสอ
ระบบการเข ้าถึงข ้อมูลยาก
ONEP ‘s กระบวนกำรกำรติดตำม ประเมิน
•
•
•
•
•
มีการติดตามระหว่างแผนและเมือ
่
สรุปแผน
นาผลจากการติดตาม ประเมิน มา
ปรับปรุงงาน
มีหน่วยงานทีร่ ับผิดชอบโดยตรง
มีแรงจูงใจ EIA Award
มีระบบสารสนเทศในการติดตาม
ข ้อมูล
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
การติดตามไม่ครบทุกประเด็น ไม่ตอ
่ เนือ
่ ง
ตัวชวี้ ด
ั ทีก
่ าหนดไว ้ไม่สามารถวัดได ้จริง
ขาดระบบข ้อมูลการติดตาม
ขาดงบประมาณในการติดตาม
บุคลากรไม่เพียงพอ
ั เจน
กระบวนการติดตามประเมินผลไม่ชด
ให ้ความสาคัญกับการติดตามน ้อย
ขาดเครือ
่ งมือและข ้อมูลในการติดตาม
การติดตามไม่มก
ี ฎหมายบังคับ
้
การติดตามซ้าซอน
เครือ
่ งมือไม่ทันสมัย
้
เกิดการซ้าซอนไม่
เป็ นระบบ
ขาดคูม
่ อ
ื ในการติดตามประเมินผลให ้หน่วยที่
นาไปปฏิบต
ั ิ
ไม่ได ้ติดตามประเมินผลในทุกแผน
ONEP ‘s กระบวนกำรกำรติดตำม ประเมิน
•
•
•
•
•
มีการติดตามระหว่างแผนและเมือ
่
สรุปแผน
นาผลจากการติดตาม ประเมิน มา
ปรับปรุงงาน
มีหน่วยงานทีร่ ับผิดชอบโดยตรง
มีแรงจูงใจ EIA Award
มีระบบสารสนเทศในการติดตาม
ข ้อมูล
•
•
•
•
•
•
้
การขาดการใชทฤษฏี
ในการประเมินผล
ไม่มก
ี ารพัฒนาระบบการติดตาม
ไม่มฐ
ี านข ้อมูล
ไม่มก
ี ารระบุตวั ชวี้ ด
ั ทีส
่ าคัญ
ไม่มก
ี ารนาผลการติดตามมาปรับปรุง
ไม่มเี ครือ
่ งมือ กลไก ในการติดตาม
Supporting Function
ONEP ‘s กระบวนกำรบริหำรบุคคลกับ กพร.
•
•
•
•
•
•
•
•
มีคนรุน
่ ใหม่รอรับการเปลีย
่ นแปลง
ผู ้บริหารให ้การสนับสนุน
บุคลากรมีความรู ้ทีห
่ ลากหลาย
ผู ้บริหารให ้การสนับสนุนในการ
พัฒนา ฝึ กอบรม
บุคลากรเต็มใจให ้บริการ
เปิ ดโอกาสให ้คนรุน
่ ใหม่ออก
ความเห็น
Hipp มีความพร ้อมในการ
ปฏิบต
ั งิ าน
ั มนามาก
มีหลักสูตรอบรม สม
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ิ ธิประโยชน์ของบุคลากร
การขาดดูแลสท
ผู ้บริหารและบุคลากรในสายงานเปลีย
่ นแปลง
บ่อย
ั เจน
Career path ไม่ชด
ไม่ม ี Successions plan
ผุ ้บริหารไม่ให ้ความสาคัญในการพัฒนาระบบ
บริหาร
ผู ้บริหารให ้ความสาคัญกับการบริหารงาน
บุคคลน ้อย
งาน IT ด ้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ไม่มก
ี ารถ่ายทอดองค์ความรู ้จากรุน
่ สูร่ น
ุ่
การพัฒนาระบบไม่ตอ
่ เนือ
่ ง
ไม่มก
ี ารถ่ายทอดแผนพัฒนาบุคลากรสู่
บุคลากร
ื่ สารภายในเรือ
ไม่มก
ี ารสอ
่ งบุคลากร
ขาดระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
ONEP ‘s กระบวนกำรบริหำรบุคคลกับ กพร.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ไม่ได ้นาแผนทีม
่ ม
ี าปฏิบต
ั ิ
ขาดการบูรณาการภายใน
การปรับปรุงโครงสร ้างไม่ตอ
่ เนือ
่ งและไม่ม ี
ิ ธิผล
ประสท
ขาดความรู ้ ความแม่นยา ด ้านกฎหมาย
ภารกิจมีมาก ขาดโอกาสในการพัฒนา
ขาดฐานข ้อมูลและการพัมนาระบบ
ั เจนในการแต่งตัง้ โยกย ้าย
ขาดความชด
ื่ สารในองค์กรเรือ
ขาดการสอ
่ งการบริหารงาน
บุคคล
อัตรกาลังไม่เพียงพอต่องานทีเ่ พิม
่ ขึน
้
จัดคนไม่เหมาะกับงาน
ขาดงบประมาณในการพัฒนา
ONEP ‘s IT
•
•
•
•
•
•
•
มีคณะกรรมการ IT
มีบค
ุ ลากรเฉพาะด ้าน IT
มีคอมพิวเตอร์สนับสนุนทุกคน
มีระบบการบารุงรักษาเครือ
่ งคอมฯ
มีแผนฝึ กอบรมด ้าน IT
เจ ้าหน ้าทีม
่ จ
ี ต
ิ บริการทีด
่ ี
มีแผนแม่บท IT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
้ ้
ไม่มข
ี ้อมูลทีน
่ ามาใชได
ระบบขาดเสถียรภาพ
ข ้อมูลไม่ทันสมัย เข ้าถึงยาก
อุปกรณ์ไม่เพียงพอ ไม่ทันสมัย
ขาดแผนการจัดการอุปกรณ์อย่างเป็ นระบบ
ื่ มโยง
ข ้อมูลเชอ
้
ไม่มโี ปรแกรมทีท
่ ันสมัยต่อการใชงาน
่ มบารุงระบบขาดประสท
ิ ธภาพ
การซอ
ไม่มรี ะบบการจัดการข ้อมูล
บุคลากรทีร่ ับผิดชอบไม่ตรงตามสายงาน
งบประมาณมีจากัด
ื่ มโยงข ้อมูลทีเ่ ป็ นระบบ
ขาดการเชอ
ไม่มฐ
ี านข ้อมูลกลาง
รูปแบบ website ไม่น่าสนใจ
ไม่มก
ี ารกาหนดมาตรฐานโปรแกรม
ONEP ‘s กำรเงินและตรวจสอบภำยใน
•
•
•
•
•
•
•
ั
มีกฎระเบียบทีแ
่ น่ชด
ี ลางรับรอง
มีรางวัลจากกรมบัญชก
ความแข็งแกร่ง
มีคม
ู่ อ
ื การปฏิบต
ั งิ านของเจ ้าหน ้าที่
มีเจ ้าหน ้าทีพัสดุ ประจาทุกกอง
ั พันธ์ทด
เจ ้าหน ้าทีม
่ ม
ี นุษยสม
ี่ ี
้
มีการนาระบบสารสนเทศมาใชงาน
ั เจน
มีเจ ้าหน ้าทีแ
่ บ่งงานชด
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
แบบฟอร์มเปลีย
่ นบ่อยและไม่แจ ้งให ้ทราบ
ื่ สารเรือ
ขาดการสอ
่ งกฎ ระเบียบ ภายใน
ื่ สารคามือการปฏิบต
ขาดการสอ
ั งิ าน
ั เจน
กรแบ่งโครงสร ้างทางการเงินไม่ชด
ื่ สารทาความเข ้าใจในระเบียบ
ขาดการสอ
การเงิน
้
ื้ จัดจ ้าง
ความล่าชาในการตรวจ
จัดซอ
บุคลากรด ้านการตรวจสอบภายในมีน ้อย
ั ถามไม่ชด
ั เจน
เจ ้าหน ้าทีต
่ อบข ้อซก
กระบวนการตรวจสอบภายในไม่ได ้นามา
ปฏิบต
ั อ
ิ ย่างจริงจัง
ไม่แม่นในระเบียบ
มีการเลือกปฏิบต
ั ิ
การตรวจสอบภายในล่าชา้ ไม่ทันต่อการ
เปลีย
่ นแปลง
ิ ธิทพ
มีการจากัดสท
ี่ งึ ได ้ตามกฎหมาย
ี่ วชาญในวิชาชพ
ี
ขาดความเชย
ONEP ‘s กำรเงินและตรวจสอบภำยใน
•
•
•
•
•
•
ื่ สารภายในทีด
ขาดการสอ
่ ี
ขาดคูม
่ อ
ื ในการเบิก จ่าย เงิน
กระบวนการตรวจสอบมีมากในบางกรณี
มีรายละเอียดในหน่วยงานมาก
ี่ วชาญด ้านงานพัสดุ
เจ ้าหน ้าทีไ่ ม่มค
ี วามเชย
และจัดจ ้าง
ฃ
ONEP ‘s กฏหมำย
•
•
•
•
•
•
มีจด
ุ ยืนทางวิชาการ
ั ยภาพนการทางานสูง
มีศก
นิตก
ิ รสามารถเข ้าถึงทุก
กลุม
่ เป้ าหมาย
นิตก
ิ รแม่นในกฎหมายทีร่ ับผิดชอบ
และดูแลผลประโยชน์ สนง.และ
บุคลากร
ผู ้บริหารมีความรู ้ ความสามารถ
สง่ เสริมให ้บุคลากรได ้รับการอบรม
เพิม
่ พูนความรู ้
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
อัตรากาลังไม่เพียงพอกับปริมาณทีเ่ พิม
่ ขึน
้
ี่ วชาญกฎหมายระหว่างประเทศ
ขาดผู ้เชย
ขาดการสง่ ต่อความรู ้จากผุ ้บริหารถึงบุคลากร
ขาดการจัดการความรู ้
มีการลาออก โยกย ้ายบ่อย
ไม่มฐ
ี านข ้อมูลด ้านกฎหมาย
ื่ สารภาษากฎหมายให ้เข ้าใจง่าย
ไม่มก
ี ารสอ
ี่ วชาญด ้านกฎหมายตามภารกิจ
ขาดผู ้เชย
ิ ใจแทนผู ้บริหาร
ขาดผู ้ตัดสน
ขาดแรงจูงใจในการทางาน
ONEP ‘s กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์
•
•
•
•
•
การมีสว่ นร่วมในทุกระดับ
มีความมุง่ มั่นของบุคลากร
ั เจน
มีกลไกการทางานทีช
่ ด
ั เจน
มีประเด็นยุทธศาสตร์ทช
ี่ ด
มีเครือ
่ งมือในการทางานครบ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
้
ขาดความต่อเนือ
่ งในการใชแผนกลยุ
ทธ์
้
ไม่ได ้นามาใชในเป็
นสว่ นหนึง่ ของการ
ปฏิบต
ั งิ าน
ื่ สาร ถ่ายทอด
ไม่มก
ี ารสอ
ไม่มก
ี ารประเมินผลการวางแผนกลยุทธ์
ไม่มก
ี ารทบทวนหลังจากการวางแผนไปแล ้ว
แผนงาน โครงการ ไม่ได ้ถูกผลักดัน
ตามลาดับความสาคัญ
ไม่มก
ี ารนาไปใช ้
ไม่มก
ี ารติดตาม ประเมินผล
ผู ้บริหารไม่ให ้ความสาคัญ
ั เจน
ไม่มห
ี น่วยงานรับผิดชอบชด
ั เจน
ไม่มก
ี ารประเมินผลทีช
่ ด
่ ารปฏิบต
ไม่มก
ี ารถ่ายทอดสูก
ั ิ
้
ผุ ้บริหารไม่ได ้นามาใชในการท
างาน
ขาดความรู ้ความเข ้าใจในแผนกลยุทธ์
ขาดข ้อมูลสนับสนุนการวางแผนกลยุทธ์
ONEP ‘s กำรเมือง
โอกาส
• มีการปฏิรป
ู ด ้านสงิ่ แวดล ้อม
• นโยบายสมัยใหม่เน ้นด ้าน
สงิ่ แวดล ้อม
• กฎหมายระหว่างประเทศทาให ้
มีการดาเนินงานด ้าน สวล.
มากขึน
้
• มีการแก ้ไขกฎหมาย สวล. มาก
ขึน
้
ั เจน ทาให ้
• นโยบายบางครัง้ ชด
การดาเนินงานสะดวกขึน
้
อุปสรรค
• ไม่มเี สถียรภาพทางการเมือง
• ไม่ให ้ความสาคัญกับ
สงิ่ แวดล ้อม
• นักการเมืองแสวงหา Conflict
interest
ั เจน ไม่ตอ
• นโยบายไม่ชด
่ เนือ
่ ง
• มีการเปลีย
่ นแปลงผู ้บริหารจาก
การเมือง
• มุง่ พัฒนาเศรษฐกิจมากกว่า
ดูแลสงิ่ แวดล ้อม
• ไม่มค
ี วามรู ้ด ้าน สวล.
• แทรกแซงการปฏิบต
ั งิ านของ
ข ้าร่าชการ
ONEP ‘s Economics
โอกาส
• พัฒนาด ้านการดูแล สวล. มาก
้
ขึน
้ โดยใชการกี
ดกันทาง
การค ้า
• เศรษฐกิจดี ลงทุนด ้าน สวล.
มากขึน
้
• กระแส Green Eco. ทาให ้
ประเทศกาหนดนโยบายและให ้
ความสาคัญ สวล. มากขึน
้
• เอกชนหันมาทา CSR สวล.
มากขึน
้
• หลักเศรษฐกิจพอเพียง ได ้รับ
การสนับสนุน สง่ ผลต่อ สวล.
มากขึน
้
• AEC สง่ ผลในการขับเคลือ
่ น
นโยบาย
• เกิดความร่วมมือ สวล. ใน AEC
อุปสรรค
• เศรษฐกิจไม่ดไี ด ้งบประมาณ
น ้อยลง ใสใ่ จ สวล.น ้อย
• มุง่ พัฒนาจนคานึง สวล. น ้อย
• นโยบายประชานิยมสง่ ผล
กระทบทางลบ
• เพิม
่ ผลผลิตประเทศมากขึน
้
สวล. ถูกทาลายมากขึน
้
• เศรษฐกิจกระแสหักสง่ ผลต่อ
การจัดสรรทรัพยากรไม่เท่า
เทียม
• ความสามารถในการแข่งขันไม่
ดี ลดความสาคัญ สวล.
ี่ วชาญ
• บุคลากรขาดความเชย
ด ้านเศรษฐกิจ
• ขาดการบูรณาการความรู ้ด ้าน
สวล. กับเศรษฐศาสตร์ สวล.
ONEP ‘s Economics
โอกาส
• อุตสาหกรรมมุง่ รักษา สวล.
มากขึน
้
ONEP ‘s Social
โอกาส
• คนรุน
่ ใหม่มจ
ี ต
ิ สานึกด ้าน สวล.
ดีขน
ึ้
• มีหลักสูตรให ้เรียนมากขึน
้
• มีกฎหมายรองรับ และให ้
โอกาสภาคประชาชนมากขึน
้
• มี NGOs มากขึน
้
ื่ สารข ้อมูลรวดเร็วและ
• มีการสอ
มากขึน
้
• มีการสง่ เสริมให ้ความรู ้ด ้าน
สวล.
• มีการร่วมมือระหว่างประเทศ
• มีการรวมกลุม
่ เพือ
่ รักษา
สงิ่ แวดล ้อมมากขึน
้
อุปสรรค
• ประชากรมากขึน
้ พท.ธรรมชาติ
และ สวล. ถูกทาลายมากขึน
้
ิ ธิแต่ไม่รู ้หน ้าที่
• ประชาชนรู ้สท
สวล.
• ปชช.ขาดความเข ้าใจในเรือ
่ ง
การรักษา สวล.
• ท ้องถิน
่ ไม่มค
ี วามรู ้ในเรือ
่ งการ
จัดการ สวล.
• มีความแตกแยกทางความคิด
ในสงั คม
• มีการแย่งชงิ ทรัพยากรมากขึน
้
• แรงงานต่างด ้าวมากขึน
้ ลาย
ทรัพยากรมากขึน
้
ONEP ‘s Technology
โอกาส
• มีนวัตกรรมใหม่ๆ
• มีการนา 3R มาประยุกต์ใช ้
• มีธรุ กิจด ้านเทคโนโลยี สวล.
มากขึน
้
• การสง่ ผ่านข ้อมูลรวดเร็วมาก
ขึน
้
• การตอบสนองต่อปั ญหา สวล.
เร็วขึน
้
ื่ สารรวดเร็วมากขึน
• การสอ
้
่ งทางการสอ
ื่ สารมากขึน
• มีชอ
้
• ประหยัดทรัพยากร สวล.
อุปสรรค
ึ ษาวิจัยใหม่ๆ
• ขาดการศก
• ขาดเทคโนโลยีเพือ
่ รักษา สวล.
้
• ไม่มน
ี โยบายด ้าน Tech. มาใชในงาน
สวล.
• นโยบายปรับไม่ทันเทคโนโลยี
• ต ้นทุนการบริหารจัดการสูงขึน
้
• ขยะทีท
่ าลาย สวล. มากขึน
้
ี่ วชาญด ้านเทคโนโลยี
• ขาดผู ้เชย
• ไม่สามารถปรับตัวได ้ทันตาม
เทคโนโลยีทเี่ ปลีย
่ นแปลงของโลก
ONEP ‘s Environment
โอกาส
• มีกระแสการพัฒนาเศรษฐกิจส ี
เขียว
• เกิดการร่วมมือในระหว่าง
ประเทศ
• มีการแลกเปลีย
่ นความรู ้ ความ
ร่วมมือ ระหว่างประเทศ
• ปชช.มีการตืน
่ ตัวมากขึน
้
• นานาชาติให ้ความสาคัญ
อุปสรรค
้ นประเด็นการกีดกันทางการค ้า
• ใชเป็
• ปั ญหาสงิ่ แวดล ้อมข ้ามพรมแดน
• บุคลากรไม่พร ้อม ไม่เพียงพอ
• ขาดงานวิจัยทีเ่ พียงพอ
• มีการเปลีย
่ นแปลงสภาพภูมอ
ิ ากาศเร็ว
นโยบายตามไม่ทัน
• ปั ญหา สวล. มีผลต่อการพัฒนา
ประเทศ
• ไม่มก
ี ารกาหนดนโยบาย สวล. อย่าง
จริงจัง
• ปั ญหา สวล. ระหว่างประเทศไม่ม ี
ผู ้รับผิดชอบโดยตรง
ONEP ‘s Legal
โอกาส
• มีกฎหมายในประเทศและ
ระหว่างประเทศมีมากขึน
้
• มาศาล สวล. โดยเฉพาะ
ิ ค ้าทีท
• มีมาตรฐานการผลิตสน
่ งุ่
เน ้น สวล. มากขึน
้
• เปิ ดโอกาสการมีสว่ นร่วมของ
ภาคประชาชน
• ประชาชนมีความตืน
่ ตัวใน
กฎหมาย สวล.มากขึน
้
• พรบ.สวล.มีความล ้าสมัย
• พัฒนากฎหมาย สวล. สู่
มาตรฐานสากล
• มีพันธะกรณีระหว่างประเทศ
ทาให ้มีกรอบการดาเนินงานที่
ั เจน
ชด
อุปสรรค
• ไม่มก
ี ารปรับปรุง พรบ. สวล.
• ขาดการเข ้มงวดในการบังคับใช ้
กฎหมาย
• นักกฎหมายด ้าน สวล.มีน ้อย
• NGOs ขัดขวางการทางานของรัฐ
• ปชช. ขาดความรู ้ด ้านกฎหมาย
• กฎหมายล ้าสมัย
้
• กฎหมายมีความซ้าซอน
• ไม่มก
ี ฎหมายทีเ่ กีย
่ วข ้องโดยตรง
• ความไม่เข ้าใจในภาษากฎหมาย
่ งว่างกฎหมายมาหาผลประโยชน์
• นาชอ
• บทลงโทษไม่เข ้มงวด

similar documents