ข้อสรุปการประชุมผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาและภาควิจัย

Report
การบริ หารจัดการงานวิจยั :เพื่อให้ได้ทุน
สุวรีย ์
ยอดฉิม
รจนา
จันทราสา
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
์
๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗
สาระมาเล่ าสู่ กนั ฟัง

แนวคิดในการบริหารจัดการสถาบันวิจย
ั และพัฒนา



แนวคิดแบบการจัดการคิด ”ตนน
้ ้า – กลางน้า – ปลายน้า”
แนวคิดการปฏิรูประบบวิจย
ั
การเพิม
่ ขีดความสามารถในการแขงขั
กษา” เมือ
่
่ น “ดานการศึ
้
เขาสู
้ ่ ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน (AEC) ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
(ขอสรุ
ปการประชุมผูบริ
ั )
้
้ หารสถาบันอุดมศึ กษาและภาควิจย




การสรางเครื
อขายด
านวิ
จย
ั กับหน่วยงานภายนอก
้
่
้
ระบบการประเมินผลการวิจย
ั และพัฒนาของประเทศ/ งานวิจย
ั ที่
ดี: ตัวอยางเกณฑ
่
์
ยุทธศาสตร/นโยบายนโยบายด
านวิ
จย
ั
้
์
ตัวอยางงานวิ
จย
ั จากแหลงทุ
่
่ นตางๆ
่
แนวคิดแนวคิดในการบริหาร
จัดการสถาบันวิจย
ั และพัฒนา
1.แนวคิดแบบการจัดการคิด ”ตนน
้ ้า –
กลางน้า – ปลายน้า”
ต ้น
น้ ำ
กลำง
น้ ำ
ปลำย
น้ ำ
แบบการจัดการคิด ”ตนน
้ ้า – กลางน้า –
ปลายน้า”
 “ตนน
้ ้ า”
 การพัฒนานักวิจย
ั จากการเสริมทักษะการทา
วิจย
ั โดยจัดการอบรมสั มมนาให้กับนักวิจย
ั
โดยการเชิญผู้ทรงคุณวุฒจ
ิ ากภายนอก ซึ่ง
เ ป็ น นั ก วิ จ ั ย ที่ ม ี ชื่ อ เ สี ย ง เ ป็ น ที่ ย อ ม รั บ ใ น
ระดับ ชาติแ ละระดับ นานาชาติ มาบรรยาย
แลกเปลี่ ย นประสบการณ์ กั บ นั ก วิ จ ั ย ของ
มหาวิท ยาลัย มาให้ ความรู้และแลกเปลีย
่ น
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ ์ ด้ า น ก า ร วิ จ ั ย ก า ร พั ฒ น า
โครงการวิจย
ั และชุดโครงการวิจย
ั
แบบการจัดการคิด ”ตนน
้ ้า – กลางน้า –
ปลายน้า” (ตอ)
่
 “กลางน้า”

การติดตามดูแลนักวิจย
ั ในช่ วงระหว่างดาเนิน การ
วิ จ ั ย เ พื่ อ ท ร า บ ปั ญ ห า แ ล ะ อุ ป ส ร ร ค ใ น ก า ร
ด าเนิ น การวิ จ ัย และหาแนวทางแก้ ไขร่ วมกัน
โดยที่ผ่านมาเราได้ จัด ท าโครงการ “วิจ ย
ั สั ญ จร”
ไปพบปะกับ นั ก วิจ ัย ตามคณะและหน่ วยงานต่ างๆ
เพือ
่ รับทราบผลการดาเนินงานตามโครงการวิจย
ั ที่
ได้รับทุนสนับสนุ น ตลอดจนนาข้อเสนอแนะทีเ่ ป็ น
ประโยชนจากผู
ิ ามอบกับนักวิจย
ั เพือ
่
้ทรงคุณวุฒม
์
เป็ นแนวทางการด าเนิ น การวิจ ย
ั ในส่ วนทีเ่ หลือ ให้
ประผลส าเร็ จ ตามเป้ าหมายที่ก าหนด ตลอดจน
แบบการจัดการคิด ”ต้นน้า – กลางน้า – ปลายน้า”
(ตอ)
่
 “ปลายน้า”

การสนับสนุ นให้นักวิจย
ั นาผลงานวิจย
ั ทีต
่ นเองผลิต
ไ ด้ ไ ป เ ผ ย แ พ ร่ ห รื อ ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ใ ห้ คุ้ ม ค่ า กั บ
งบ ป ร ะม า ณ ก า รวิ จ ั ย ที่ ใ ช้ ไ ป โด ยก า ร จั ด เว ที
วิช าการ เพื่อ การเผยแพร่ผลงานวิจ ย
ั หรือ การ
จัด การอบรมการจดทะเบีย นทรัพ ย สิ์ นทางปั ญ ญา
เพื่ อ นั ก วิ จ ัย สะดวกยื่ น ขอลิ ข สิ ทธิ ์ อนุ สิ ทธิ บ ัต ร
หรือสิ ทธิบต
ั รได้ รวมถึงการเชิญนักวิจย
ั มืออาชีพ
มาให้ความรู้และถายทอดประสบการณ
่
์ การเขียน
บทความวิจย
ั เพือ
่ การตีพม
ิ พในวารสารระดั
บสากล
์
เป็ นต้ น นอกจากนี้ ย ัง ได้ ประสานงานกับ หน่ วย
2.แนวคิดการปฏิรป
ู ระบบวิจย
ั
การลงทุนมีดงั นี้ มีการจาแนก 4 ประเภท :
ธรรมชาติ ความคาดหวัง และมีระบบ
การเพิม
่ ขีดความสามารถในการแขงขั
่ น
“ดานการศึ
กษา”
้
เมือ
่ เขาสู
้ ่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
(ข้อสรุปการประชุมผู้บริหารสถาบันอุดมศึ กษาและภาควิจย
ั )
การอภิปราย ภาคธุรกิจ
 หัวขอวิ
ั
้ จย

คุณสมบัตแ
ิ ละบทบาทการทาวิจย
ั ปัญหา
และความ ตองการจากภาคธุ
รกิจ
้
ข้ อสรุป การประชุมผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา และภาควิจัย ๖/๓/๕๖
หัวข้อการวิจยั
ครอบคลุมไดทั
้ ง้ Value Chain
ของกระบวนการทัง้ หมดของบริษท
ั
 ตองทั
นสมัย ตอบโจทยอย
้
่
์ าง
ชัดเจน ไดแก
้ ่ ความตองการ
้
่ องการ
ของมนุ ษย ์ สั งคม เป็ นทีต
้
ของลูกคา้

ข้ อสรุป การประชุมผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา และภาควิจัย ๖/๓/๕๖
งานวิจัยในภาคเอกชน
 มีทง
้ั การดาเนินการ
 ภาคอุตสาหกรรม
 พลังงานทางเลือก
เอง และการวิจย
ั
 สิ่ งแวดลอม
รวมกั
บ
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
้
่
 Material
ในบางแหง่
 Supply chain
 ดานการสร
าง
้
้
 ภาคบริการ
นวัตกรรมมีทง้ั
 Customer focus
Close และ Open
 Operation Excellence
Innovation
 Production Cost down
 ตัวอยางกลุ
มหั
่
่ วข้อ
งานวิจย
ั ข้อสรุป การประชุมผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา และภาควิจัย ๖/๓/๕๖
คุณสมบัติ และบทบาทของการทาวิจัยร่ วมกับภาคเอกชน
 การเป็ น
Third Party audit ตองมี
ความ
้
เป็ นมืออาชีพ
 การบริหารจัดการดานก
าลังคนตอง
้
้
ซือ
่ สั ตย ์ ชัดเจน โดยเฉพาะดาน
Man
้
hours
 งบประมาณ มีความยืดหยุน
่ น
่ ปรับเปลีย
ได้
 ระบุคาใช
ายส
วนแบงที
ต
่ องจ
ายให
่ ข้อสรุ้จ
่
่
่
้
่
้
ป การประชุมผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา และภาควิจัย ๖/๓/๕๖
มหาวิทยาลัยอยางชัดเจน
ปัญหาทีเ่ กิดจากการทาวิจย
ั รวมกั
บ
่
มหาวิทยาลัย
 การไมเข
ของภาคเอกชน
่ าใจโจทย
้
์
มหาวิทยาลัยเน้น Methodology
 การวิจย
ั ภาคเอกชน เน้นการแกปั
้ ญหา
ทาให้โจทยวิ์ จย
ั
ั กวาง
ดังนั้น นักวิจย
้
ควรเพิม
่ บทบาท ดานที
ป
่ รึกษาเพิม
่
้
 งานวิจย
ั ของมหาวิทยาลัยยังไมสามารถ
่
ตามภาคธุรกิจไดทั
้ น
 งานวิจย
ั ไมสามารถนามาใช
ไดจริ
ง
่
้
้
ข้ อสรุป การประชุมผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา และภาควิจัย ๖/๓/๕๖
ความต้ องการจากมหาวิทยาลัย
หาแนวทางนา
Soft Science จาก
มหาวิทยาลัยจะออกมาให้ความคิดเห็น
ตอสั
า่ ในปัจจุบน
ั
่ งคมไดมากกว
้
ตองการให
ทยาลัยมี
้
้อาจารยมหาวิ
์
ความรูหลั
้ จริง
้ กการและสิ่ งทีเ่ กิดขึน
ตองการให
องการ
้
้ตอบโจทยความต
้
์
ของภาคเอกชน
Soft Science :a science, such as sociology or anthropology, that deals with humans as its principle subject
matter, and is therefore not generally considered to be based on rigorous experimentation
ข้ อสรุป การประชุมผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา และภาควิจัย ๖/๓/๕๖
ช่ องว่ างทีเ่ กิดขึน้ ระหว่ างภาคธุรกิจ และมหาวิทยาลัย
รายการ
หัวข้อการ
วิจย
ั
ภาคธุรกิจ
หัวข้อของการวิจย
ั
สามารถครอบคลุมได้
ทัง้ Value Chain
ของกระบวนการ
ทัง้ หมดของบริษท
ั
มหาวิทยาลัย
มีโอกาสในการทาวิจย
ั สูง
และมีการทาวิจย
ั ทีต
่ อบ
โจทยให
์ ้กับภาครัฐ
เอกชน และชุมชน แตยั
่ ง
ต้องการองคความรู
เพิ
่ เติม
้ ม
์
ให้สอดคลองกั
บการทาวิจย
ั
้
ตามความตองการอย
าง
้
่
แท้จริง
งานวิจย
ั ของ
การไมเข
หรื
่ าใจโจทย
้
์ อ
มหาวิทยาลัยไม่
หัวข้อการวิจย
ั ของภาค
ตอบสนองตอภาคธุ
รกิจ ธุรกิจอยางแท
จริ
่
่
้ ง และ
การไม
เข
รกิจนั้น
ข้ อสรุป การประชุมผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา และภาควิ
จัย ๖/๓/๕๖
่ าใจธุ
้
ช่ องว่ างทีเ่ กิดขึน้ ระหว่ างภาคธุรกิจ และมหาวิทยาลัย(ต่อ)
รายการ
ผลงานวิจย
ั
ทรัพยสิ์ นทาง
ปัญญา
ภาคธุรกิจ
ต้องการงานวิจย
ั ทีส
่ ามารถ
นามาใช้ประโยชนเชิ
์ ง
พาณิชยได
์ ้
ต้องการให้มหาวิทยาลัยจะ
ออกมาให้ความคิดเห็นตอ
่
สั งคมไดมากกว
าในปั
จจุบน
ั
้
่
ต้องการสิ ทธิของทรัพยสิ์ น
ทางปัญญา เป็ นของบริษท
ั
เพือ
่ นาไป
commercialization
มหาวิทยาลัย
งานวิจย
ั ยังไมสามารถนามาใช
่
้
ประโยชนเชิ
์ งพาณิชยได
์ ้
ยังมีน้อย
ดูแลโดยสานักทรัพยสิ์ นทาง
ปัญญาในบางมหาวิทยาลัย มี
ระเบียบและแนวปฏิบต
ั ข
ิ องแตละ
่
มหาวิทยาลัยทีต
่ องปรั
บให้
้
สอดคลองกั
บความตองการของ
้
้
ธุรกิจ ขณะทีน
่ ก
ั วิจย
ั และ
มหาวิทยาลัยควรไดรั
้ บ
ผลตอบแทนที
ข้ อสรุป การประชุมผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา และภาควิ
จัย ๖/๓/๕๖ เ่ หมาะสม
การกาหนดทิศทางงานวิจัยของมหาวิทยาลัย เพือ่ พัฒนา
ประเทศ สั งคม ชุมชน
 การสรางความเครื
อขายความร
วมมื
อกับ
้
่
่
หน่วยงานตางๆ
่
 ส่งเสริมงานวิจย
ั ทีต
่ อบโจทยธุ์ รกิจ และ
มีความรวมมื
อกับภาคเอกชน
่
อุตสาหกรรม ในจังหวัด
 การวิจย
ั ส่วนใหญเพื
่ แกไขปั
ญหาให้กับ
่ อ
้
ทองถิ
น
่ ชุมชน สถานประกอบการ
้
ไดแก
ขนาดเล็ก และขนาด
้ ข้่ อสรุปSME
การประชุมผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา และภาควิจัย ๖/๓/๕๖
กลาง
การกาหนดทิศทางงานวิจยั ของมหาวิทยาลัย เพือ่ พัฒนาประเทศ
สั งคม ชุมชน (ต่ อ)
 ประเภทของงานวิจย
ั ทีภ
่ าคเอกชนตองการ
้
เน้นงานวิจย
ั ดานเกษตรและอาหาร
้
 การวิจย
ั เชิงนโยบายทีส
่ ่ งผลตอภาคเศรษฐกิ
จและ
่
สั งคม แผนพัฒนาประเทศ และแผนภาค เพือ
่ นา
ออกมาเป็ นประเด็นยุทธศาสตรวิ
ั (SRA)
์ จย
 ดานผู
พฤติกรรม
้
้สูงอายุ และศาสตรทางทะเล
์
สุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ
 ความเป็ นเลิศในดานต
างๆที
เ่ กีย
่ วของกั
บการศึ กษา
้
่
้
อาทิ งานดานวิ
จย
ั ดานการจั
ดการนวัตกรรม และ
้
้
ข้ อสรุป การประชุมผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา และภาควิจัย ๖/๓/๕๖
เทคโนโลยีการศึ กษา งานดานการจั
ดการการ
้

การกาหนดทิศทางงานวิจยั ของมหาวิทยาลัย เพือ่ พัฒนาประเทศ
สั งคม ชุมชน (ต่ อ)
 การบูรณาการเรียนการสอน
หลักสูตร และการวิจย
ั
 เน้นการพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนา
เชือ
่ มโยงกับภูม ิ
ปัญญาทองถิ
น
่
้
 พัฒนาศั กยภาพทางการวิจย
ั ให้กับบุคลากร
ทัง้ อาจารย ์ และนักศึ กษา
 บูรณาการงานวิจย
ั การเสริมตัวอยาง
่
งานวิจย
ั ทีเ่ กีย
่ วของกั
บรายวิชาทีจ
่ ด
ั การเรียน
้
การสอน
ข้ อสรุป การประชุมผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา และภาควิจัย ๖/๓/๕๖
การกาหนดทิศทางงานวิจยั ของมหาวิทยาลัย เพือ่ พัฒนาประเทศ
สั งคม ชุมชน (ต่ อ)

พัฒนาบุคลากร กับ การวิจย
ั
 พัฒนาคนและสรางแรงจู
งใจในการทา
้
วิจย
ั
 ให้การอบรมนักวิจย
ั
 มี พีเ่ ลีย
้ งนักวิจย
ั
 ให้รางวัลเมือ
่ บุคลากรมีผลงานวิจย
ั มา
เสนอ
อสรุปทั
การประชุ
มผู้บริหารสถาบันอุดมศึย
กษา นรู
และภาควิด
 ส่งเสริข้ม
กษะการเรี
้ จัยาน
้ ๖/๓/๕๖
การกาหนดทิศทางงานวิจยั ของมหาวิทยาลัย เพือ่ พัฒนาประเทศ
สั งคม ชุมชน (ต่ อ)
การตอยอดงานวิ
จย
ั
่
การถายทอด
่
เทคโนโลยี เพือ
่ นาไปสู่เชิงพาณิชย ์
 การพัฒนาและตอยอดองค
ความรู
ใหม
่
้
่
์
 มุงเน
ตอองค
่ ้ นการถายทอดเทคโนโลยี
่
่
์
ความรูในสั
ดส่วน ๗๐:๓๐
้
 ตอยอดงานวิ
จย
ั ไปสู่เชิงพาณิชยเป็
่
์ น
รูปธรรม และใช้ประโยชนเชิ
์ งสั งคม
ข้ อสรุป การประชุมผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา และภาควิจัย ๖/๓/๕๖
การกาหนดทิศทางงานวิจัยของมหาวิทยาลัย เพือ่ พัฒนา
ประเทศ สั งคม ชุมชน (ต่ อ)
งบประมาณดานงานวิ
จย
ั
้
 จัดสรรงบประมาณสนับสนุ นงานวิจย
ั
ภายในและภายนอก
ข้ อสรุป การประชุมผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา และภาควิจัย ๖/๓/๕๖
การสรางเครื
อขายด
านวิ
จย
ั กับ
้
่
้
หน่วยงานภายนอก
การสร้างเครื อข่ายด้านวิจยั กับหน่วยงานภายนอก
วช
- สานักงานคณะกรรมการวิจย
ั แหงชาติ
่
สกว - สานักงานกองทุนสนับสนุ นการวิจย
ั
สวรส - สถาบันวิจย
ั ระบบสาธารณสุข
สวก
- สานักงานพัฒนาการวิจย
ั การเกษตร
(องคการมหาชน)
์
สวทช - สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
์
แหงชาติ
่
ระบบการประเมิน
ผลการวิจย
ั และพัฒนาของ
ประเทศ
ทาไมต้ องมีระบบการประเมินผลการวิจยั และพัฒนาของประเทศ?
 ประโยชนของระบบประเมิ
นผลการวิจย
ั
์
และพัฒนา
 สรางกลไกการพร
อมรั
บผิดรับชอบ
้
้
(accountability) ในการใช้งบประมาณของ
หน่วยงานวิจย
ั และหน่วยงานให้ทุนวิจย
ั
 หน่วยงานดานนโยบายมี
ขอมู
้
้ ล ในการ
กาหนดนโยบายและจัดสรรทรัพยากรในการ
วิจย
ั และพัฒนาให้ตอบสนองตอความต
องการ
่
้
ของสั งคม
S&T - Science and Technology
คุณลักษณะ



๑ ความถูกตองเหมาะสมในระเบี
ยบวิธวี จ
ิ ย
ั การวิเคราะหผล
้
์
และการนาเสนอผลของงานวิจย
ั
๒ ผลการศึ กษาวิจย
ั ให้ความรูใหม
หรื
่ ก
ึ ซึง้ กวา่
้
่ อให้ความรูที
้ ล
งานเดิมทีเ่ คยมีผ้ศึ
ู กษาแลว
้ ทาให้เกิดความกาวหน
้
้ าทาง
วิชาการในระดับสูง
๓ การพิจารณาภาพรวมของงานวิจย
ั
 ความสมบูรณของงานวิ
จย
ั ในภาพรวมทัง้ หมด
์
นอกเหนือจากทีก
่ าหนดไวในคุ
ณลักษณะขอ
้
้ ๑ และ ๒
เช่น เนื้อหา รูปแบบ ความสามารถในการถายทอดความ
่
เขาใจหรื
อการสื่ อสารกับสาธารณะ (Present ability)
้
ผลกระทบของผลงานวิจย
ั ตอสั
่ งคมหรือสาธารณะ (Impact
Factor)การตรวจสอบคาถูกคาผิด การอางอิ
งแหลงข
้
่ อมู
้ ล
ไดอย
กตอง
และประเด็นอืน
่ ใดทีก
่ รรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
้ างถู
่
้
ชื่อเรื่ องงานวิจยั : ด้านครุ ศาสตร์ จากแหล่งทุนต่าง
สกอ 2557
 วช 2557
 มรสส.

ทุนวิจย
ั โครงการส่งเสริมการวิจย
ั ใน
อุดมศึ กษา
ประจาปี งบประมาณ 2557 มรภ. สวน
สุนน
ั ทา
การเขียน ว1ด/ว1ช
ยุทธศาสตร/นโยบายด
านวิ
จย
ั
้
์
 นโยบายและยุทธศาสตรการวิ
จย
ั ของ
์
ชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2555-2559)
 ยุทธศาสตรการพั
ฒนาประเทศตาม
์
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ
2555-2559

ฯลฯ

similar documents