Document

Report
บทบาท หน้าที่ท่เี กี่ยวข้องกับห้องปฏิบติั ิกา
เพือ่ สนับสนุ นกา ส่งออกสินค้าเกษติ และอาหา
ในติลาดอาเซียนของก มป ะมง
กนกพ ณ ศ มี โนภาษ
ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ย น
(ASEAN Economic Community: AEC)
AEC
ลักษณะ
เพื่อสร้างความมันคง
่
มังคั
่ ง่ และความสามารถ
ในการแข่งขันของ
อาเซียน
เป็ นตลาดและฐานการผลิต
ร่วมกัน
การเคลื่อนย้ายสินค้า
บริการ การลงทุน แรงงานมี
ฝี มืออย่างเสรี
เคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรี
มากขึน้
แนวทางการดาเนินงานไปสู่การเป็ น AEC
เพื่อเป็ นตลาดและฐานการผลิตเดียว
1.
2.
3.
4.
5.
เปิ ดเส กี า ค้าสินค้า
กา เปิ ดเส กี า ค้าบ กิ า
กา เปิ ดเส กี า ลงทุน
กา เปิ ดเส ดี า้ นเงินทุน
กา เคลือ่ นย้ายแ งงานฝี มือเส ี
การเปิดเสรีการค้าสินค้า
•
ครอบคลุมมาตรการด้านการส่งออกและนาเข้าสินค้า
• ตารางการลดภาษี ตามพันธกรณี ของ AFTA
• กาหนดให้ใช้มาตรการที่ มิใช่ภาษี ได้เฉพาะเท่าที่ จาเป็ น
• ส่งเสริมความสะดวกด้านการค้าสินค้าระหว่างกัน
• หลักปฏิบต
ั ิ ด้านศุลกากรที่อ้างอิงหลักการของสากล
• การปฏิบต
ั ิ ด้านเทคนิค กระบวนการตรวจสอบรับรอง
มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช
• มาตรการเยียวยาทางการค้า
การปฏิบตั ิ ด้านเทคนิค
กระบวนการตรวจสอบรับรองมาตรการ SPS




ปรับประสานมาตรฐาน กฎระเบียบด้านเทคนิคและการประเมินให้
เป็ นไปตามหลักสากล ปฏิบตั ิ ได้ และโปร่งใส
พัฒนาและใช้ระบบบริหารจัดการคุณภาพผลิตภัณฑ์ทงั ้ พืช ประมง
ปศุสตั ว์ อาหาร
จัดตัง้ ระบบโดยใช้ GAP, GAHP, GHP, GMP, HACCP เป็ นพืน้ ฐาน
สาหรับผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารให้สอดคล้องกับสากล
ปรับประสานระบบและเกณฑ์ต่างๆ เช่น ระบบการกักกันและตรวจสอบ
หรือสุ่มตัวอย่าง ระดับปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดในอาหาร
มาตรฐานด้านความปลอดภัยและคุณภาพ แนวทางการใช้สารเคมี
การควบคุมสุขภาพสัตว์
สถานกา ณ์ปจั จุบนั ของห้องปฏิบติั กิ า
ASEAN Reference Laboratories
ยาสัติว์ติกค้าง
โลหะหนัก
ยาฆ่าแมลง
GMO
Microbiology
ป ะเทศไทย
ป ะเทศไทย
ป ะเทศสิงคโป ์
ป ะเทศมาเลเซีย
ป ะเทศเวียดนาม
สถานกา ณ์ปจั จุบนั ของห้องปฏิบติั ิกา ก มป ะมง
ที่ได้ บั กา บั อง ISO/IEC 17025
ห้องปฏิบติั ิกา
ติ วจยาติกค้าง
ห้องปฏิบติั กิ า โ คสัติว์น้ า
ห้องปฏิบติั ิกา อาหา สัติว์
ห้องปฏิบติั กิ า สัติว์น้ าและผลิติภัณฑ์
8 แห่ง
2 แห่ง
1 แห่ง
4 แห่ง
กา พัฒนาห้องปฏิบติั ิกา ของก มป ะมง NRL
สา
ชีวพิษ
โนโ ไว สั
สิง่ ที่คาดหวัง
โค
งกา ความ ว่ มมือด้านเทคนิ ค ะหว่างกัน
ในอาเซียน
เ ่อื งมาติ ฐานติ่างๆ ที่เข้มงวดเพิม
่ ขึ้น ซึ่ง
ห้องปฏิบติั กิ า NRL ติ้องพัฒนาได้ทนั ติ่อ
เหติุกา ณ์

similar documents