เอกสารผลการประชุม

Report
การวิเคราะห์ ส่ ิงแวดล้ อม
การบริหารจัดการความปลอดภัยจากสารเคมี
และวัตถุอันตรายภาคอุตสาหกรรม
ณ การนิคมอุตสาหกรรมลาพูน
วันที่ 16 กรกฎาคม 2555
จุดแข็ง (
Strengths)
มีการกระจายบทบาทและหน ้าทีใ่ นการกากับดูแล ทาให ้เกิด
ี่ วชาญเฉพาะทาง
ความเชย
จุดอ่อน (Weaknesses)
หน่วยงานควบคุมไม่เข ้มแข็ง
ื่ สารยังไม่เพียงพอ ขาดการเผยแพร่ข ้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนือ
การจัดการและการสอ
่ ง
้ ทราบข ้อเท็จจริงของสารเคมี และข ้อมูลที่
ทั่วถึงและทันต่อสถานการณ์ ทาให ้ผู ้ใชไม่
ื่ สารไปยังผู ้บริโภค/ประชาชนไม่เพียงพอ
สอ
ขาดการตรวจติดตาม
่ งว่างทางกฎหมาย สารบางชนิด
การแบ่งโครงสร ้างองค์กรเพือ
่ ควบคุม ก่อให ้เกิดชอ
ขาดหน่วยงานดูแลและรับผิดชอบ
การกากับดูแลไม่ตอบสนองกับนโยบายทีก
่ าหนดไว ้ (นโยบายดีแต่ปฏิบต
ั ไิ ม่ม ี
ิ ธิภาพ)
ประสท
ขาดการกระจายอานาจการควบคุมดูแลไม่ยังหน่วยงานท ้องถิน
่
ขาดงบประมาณในการควบคุมดูแล ติดตามและประเมินผล
้
ื่ สารมีความเข ้าใจยาก เป็ นวิชาการหรือศพ
ั ท์เทคนิคมากเกินไป
ภาษาทีใ่ ชในการส
อ
ขาดความพร ้อมในการเข ้าสู่ AEC
กฎหมายล ้าหลัง ไม่ทันสมัย และการควบคุมยังไม่ครอบคลุมสารเคมีอน
ั ตรายอืน
่ ๆ
้
และไม่ครอบคลุมกับผู ้ใชงานในทุ
กระดับ
ขาดการบูรณาการในระดับท ้องถิน
่ ไม่เอือ
้ ต่อการนาไปปฏิบัต ิ
บทลงโทษไม่รน
ุ แรง กฎหมายไม่เข ้มแข็ง และการควบคุมไม่เข ้มงวด
โอกาส (Opportunities)
่ ้องถิน
การกระจายอานาจสูท
่
การแก ้ไขกฎหมายให ้ทันสมัยมากยิง่ ขึน
้
่ ระชาคมอาเซย
ี น
การเข ้าสูป
อุปสรรค (Threats)
ปั ญหาทางความไม่มเี สถียรภาพทางการเมือง
เป็ นอุปสรรคในการแก ้ไขปั ญหาอุตสาหกรรม
มีข ้อจากัดในการกระจายข ้อมูลแก่สาธารณะใน
ื่ ทีไ่ ม่เป็ นทีน
ทุกระดับ ใชส้ อ
่ ย
ิ มของสาธารณะ
ปั ญหาการแทรกแซงทางการเมือง
การใชอิ้ ทธิพลของนักการเมือง
ั่ ของประเทศ
ปั ญหาคอรัปชน
ระยะเวลาทีม
่ ผ
ี ลบังคับใช ้
ควรกาหนดเวลาในการเตรียมความพร ้อมในการดาเนินงาน
ด ้านความปลอดภัย
ื่ สาร โดยเลือกใชส้ อ
ื่ ทีเ่ ป็ นทีน
ื่ สารอย่าง
กาหนดเป็ นนโยบายในการสอ
่ ย
ิ มแพร่หลาย และสอ
ต่อเนือ
่ งให ้เข ้าถึงท ้องถิน
่ ได ้
ั เจน และสอ
ื่ สารให ้ประชาชน
กาหนดประเภทและระดับความเป็ นอันตรายของสารเคมีให ้ชด
เข ้าใจ
ขยายฐานการควบคุมสารเคมีให ้มากยิง่ ขึน
้
สง่ เสริมและพัฒนาให ้องค์กรสว่ นท ้องถิน
่ มีศักยภาพและความรู ้ในการบริหารจัดการได ้ด ้วย
ตนเอง
ด ้านสงิ่ แวดล ้อม
ื่ สารให ้ชุมชนรับทราบ
จัดทาแผนการดาเนินงานด ้านสงิ่ แวดล ้อมและความปลอดภัย พร ้อมสอ
ั เจนและต่อเนือ
ผลการดาเนินงานอย่างชด
่ ง
ควรมีกองทุนหรือแหล่งเงินทุนสนับสนุนการปรับเปลีย
่ นเทคโนโลยีหรือกระบวนการผลิต
ด ้านอืน
่ ๆ
่ งทางทีม
ิ ธิภาพ เชน
่ ผ่านสอ
ื่ ทีว ี หรือฟรีทวี ี เป็ นต ้น
นาเสนอข ้อมูลและข่าวสารผ่านชอ
่ ป
ี ระสท
จุดแข็ง (Strengths)
ั เจน เชน
่
เนือ
้ หาของกฎหมายมีการกาหนดหน ้าทีไ่ ว ้ชด
สถานประกอบการในนิคม กฎหมายการขนสง่ ข ้อ
ปฏิบต
ั เิ กีย
่ วกับศุลกากร เป็ นต ้น
จุดอ่อน (Weaknesses)
ไม่มห
ี น่วยงานในการกากับดูแลสถานประกอบการนอกเขตนิคมอุตสาหกรรม และการกาหนดขอบเขต/หน ้าที่
ั เจนว่า การตรวจติดตามสถานประกอบการในและนอกนิคมเป็ นหน ้าที่
ของหน่วยงานทัง้ ในและนอกนิคมไม่ชด
ของใคร
้
มีหลายหน่วยงานในการกากับดูแลสารเคมีมากเกินไป เกิดความซา้ ซอนและยุ
ง่ ยากในการยืน
่ เอกสารให ้แต่ละ
หน่วยงานตรวจสอบ และต ้องทารายงานแยกให ้แต่ละหน่วยงาน
การตีความข ้อกฎหมายของแต่ละหน่วยงานขัดแย ้งกัน
่ เอกสารการนาเข ้าสารเคมีทไี่ ม่เป็ น วอ. แต่ทางกรมศุลกากรไม่แน่ใจในเรือ
ปั ญหาด ้านเอกสารไม่พอเพียง เชน
่ ง
ความครบถ ้วนของเอกสาร
ั เจนด ้านความคุ ้มครองแก่ผู ้ได ้รับผลกระทบหรืออันตรายจากสารเคมี ในแง่ของสท
ิ ธิและตัวเงิน
ไม่มค
ี วามชด
ื่ วอ.
ไม่มก
ี ารควบคุมสารเคมีทอ
ี่ ยูน
่ อกบัญชรี ายชอ
้
การดาเนินงานต่อ กรอ. ใชเวลาในการพิ
จารณาค่อนข ้างนาน ทาให ้เกิดปั ญหาในการนาเข ้า/สง่ ออก หรือดาเนิน
กิจกรรมใดๆ ต่อสารเคมี
สถานทีต
่ ด
ิ ต่อราชการอยูท
่ ส
ี่ ว่ นกลาง (กทม.) เท่านัน
้
ไม่มก
ี ารตรวจติดตามสารเคมีหลังจากการขออนุญาตการใช ้
่ น
ตรวจจับได ้ยากเนือ
่ งจากมีการนัดหมายการตรวจสอบโรงงานล่วงหน ้าทาให ้โรงงานมีการเตรียมตัวปกปิ ด ซอ
เร ้น
ื่ ถือ/ชด
ั เจน ของ SDS ทีไ่ ด ้รับ
ความน่าเชอ
ื่ วอ. ไม่ทราบแหล่งทีม
การอ ้างอิงประกาศบัญชรี ายชอ
่ า ในบางกรณีมผ
ี ลกระทบต่อกระบวนการผลิต และ
คุณภาพผลิตภัณฑ์
ั พันธ์เนือ
หน่วยงานราชการทีเ่ กีย
่ วข ้องควรยังขาดการประชาสม
้ หากฎหมาย
โอกาส (Opportunities)
การจัดตัง้ ศูนย์การบริหารจัดการสารเคมีของประเทศ
เป็ นหน่วยงานเดียว เพือ
่ รับการติดต่อจากผู ้ประกอบการ
ทางเดียว
อุปสรรค (Threats)
ประชาชนไม่ทราบเนือ
้ หากฎหมาย
ระยะเวลาทีค
่ วรมีผลบังคับใช ้
้ น 1 ปี ขน
ให ้มีผลบังคับใชเกิ
ึ้ ไป เพือ
่ เตรียมความพร ้อมของสถานประกอบการ โดยมีการ
ั พันธ์ หรือการอบรมให ้ทราบก่อน
ประชาสม
้ ้พิจารณาจากความพร ้อมของสถานประกอบการ เชน
่ ขัน
ระยะเวลาการบังคับใชให
้ ตอนการ
ื่ สารนั น
ดาเนินงาน หรือการประกาศบัญชรี ายชอ
้ ๆ เป็ น วอ. ชนิดที่ 4 แบบไหน และมีกลไก/
ขัน
้ ตอนการดาเนินงานอย่างไร
่ กรณีกฎหมาย REACH จะค่อยๆ ลด
มีการกาหนดระยะเวลาการควบคุมแบบค่อยเป็ นค่อยใน เชน
ปริมาณสารเคมีทจ
ี่ ะควบคุมลงไปเรือ
่ ยๆ จาก 1,000 ตันจนถึง 1 ตัน
หน่วยงานราชการควรเป็ นตัวกระตุ ้นให ้สถานประกอบการเร่งดาเนินการตามกฎหมาย เพือ
่ ให ้เกิด
้ ง
การเตรียมพร ้อมแต่เนิน
่ ๆ ก่อนทีก
่ ฎหมายจะมีผลบังคับใชจริ
ด ้านความปลอดภัย
ึ ษาสารเคมีทไี่ ม่อยูใ่ นบัญชรี ายชอ
ื่ วอ. ด ้วย
หน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้องควรมีการศก
ควรมีการตรวจติดตามการดาเนินงานกับสารเคมีหลังจากได ้รับอนุญาตให ้ประกอบการได ้
สถานประกอบการทีข
่ ออนุญาตแล ้วควรขอ ISO 14000
ควรมีการระบุเป็ นข ้อมูลว่าสารเคมีแต่ละตัวจะต ้องกาจัดอย่างไร
ั ลักษณ์ความเป็ นอันตรายของสารเคมีไว ้ทีภ
ควรมีการระบุสญ
่ าชนะบรรจุ
้
่ โรงชุบ ว่ามีการใช ้
ควรมีวธิ ก
ี ารควบคุมสารเคมีในผู ้ใชรายย่
อยทีไ่ ม่ได ้อยูใ่ นเขตประกอบการ เชน
สารเคมีอย่างไร มีการรั่วไหลไปทีใ่ ด
่ ไทย หรือ
ออกข ้อกาหนดว่าการนาเข ้าสารเคมีจะต ้องมีการแนบ SDS ทีเ่ ป็ นภาษาทางการ เชน
่ ภาษาเยอรมัน
อังกฤษ เนือ
่ งจากทีผ
่ า่ นมามี SDS ทีเ่ ป็ นภาษาอืน
่ เชน
่ ทองแดงในรูปของ
การพิจารณาสารเคมีอันตราย ควรมีการพิจารณาแยกในสถานะของสาร เชน
ผงทองแดงในต่างประเทศมีการพิจารณาให ้เป็ นสารอันตรายเนือ
่ งจากมีโอกาสรั่วไหลได ้ง่ายกว่า
ิ้
ทองแดงทีเ่ ป็ น เสน้ หรือเป็ นชน
ด ้านสงิ่ แวดล ้อม
ควรมีการระบุเป็ นข ้อมูลว่าสารเคมีแต่ละตัวจะต ้องกาจัดอย่างไร
้
่ โรงชุบ
ควรมีวธิ ก
ี ารควบคุมสารเคมีในผู ้ใชรายย่
อยทีไ่ ม่ได ้อยูใ่ นเขตประกอบการ เชน
้
ว่ามีการใชสารเคมี
อย่างไร มีการรั่วไหลไปทีใ่ ด
ข ้อเสนอแนะอืน
่ ๆ
ื รับรอง หรือการตอบข ้อหารือเป็ นลายลักษณ์
การตอบข ้อหารือโดยการออกเป็ นหนั งสอ
อักษร เพือ
่ การใชอ้ ้างอิง
ั ้ ลง
ย่นระยะเวลาในการดาเนินการติดต่อให ้สน
เสนอแนะให ้มีการดาเนินการแบบออนไลน์ แทนการติดต่อกับ กรอ. โดยตรง
่ ตรวจสถานประกอบการโดยไม่แจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
ทาการสุม
การตรวจสอบสถานประกอบการควรเป็ นการร่วมมือกันระหว่าง เจ ้าหน ้าทีใ่ นท ้องถิน
่
ี อืน
ประชาชน และผู ้มีสว่ นได ้สว่ นเสย
่ ๆ
ั พันธ์และการฝึ กอบรมให ้แก่สถานประกอบการในการปฏิบัตต
ควรมีการประชาสม
ิ าม
กฎหมาย
ให ้หน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้องเป็ นตัวกระตุ ้นให ้ผู ้ประกอบการดาเนินการตามกฎหมาย เพือ
่
เตรียมพร ้อมต่อมาตรการกฎหมายสากล
ั เจนมากขึน
ออกข ้อกาหนดให ้ SDS ทีไ่ ด ้รับจากผู ้ขาย มีความถูกต ้องชด
้
จุดแข็ง (Strengths)
แต่ละหน่วยงานมีพนักงาน/เจ ้าหน ้าทีใ่ นการกากับดูแล
ี่ วชาญในควบคุมกับกับดูแลในขอบเขต
ทีม
่ ค
ี วามเชย
ความรับผิดชอบของตัวเอง
บทลงโทษเข ้มงวด/รุนแรง ดีอยูแ
่ ล ้ว
จุดอ่อน (Weaknesses)
มีหลายหน่วยงานในการกากับดูแลด ้านสารอันตราย ทาให ้การประสานงานข ้อมูลไม่ม ี
ิ ธิภาพ และบางครัง้ การติดตามตรวจสอบในพืน
ประสท
้ ทีต
่ า่ งๆ ไม่ทราบว่าอยูใ่ นการ
กากับดูแลของหน่วยงานใด
ี ทีม
่ การรับกาจัด
ไม่ม ี พรบ.ควบคุมไปถึงการประกอบอาชพ
่ ก
ี ารใชวั้ ตถุอน
ั ตราย เชน
ปลวก/แมลง
พรบ. ไม่ครอบคลุมถึงการจาหน่ายสารเคมี ทาให ้ไม่มห
ี น่วยตรวจสอบคนจาหน่ าย
่ งว่างในการควบคุม
เกิดชอ
้
มีการประกาศเพิม
่ เติมหลายฉบับ ใชในทางปฏิ
บต
ั ย
ิ าก
มีสารเคมีใหม่ๆ เกิดขึน
้ ซงึ่ พรบ. 2535 ไม่ครอบคลุม
สารสกัดจากสารธรรมชาติ (Green Chemical) มีการเจือปนสารเคมี ซงึ่ ไม่อยูใ่ น
ข ้อกาหนดของกฎหมาย แต่อาจเป็ นสารอันตราย ทีก
่ ารร่างกฎหมายควรพิจารณา
้
ั และกระบวนการในการได ้
การบังคับใชกฎหมายยุ
ง่ ยาก เพราะต ้องมีหลักฐานแน่ชด
ั ซอน
้
หลักฐานมีขน
ั ้ ตอนทีซ
่ บ
้
บทลงโทษใชบทลงโทษสู
งสุด (ศุลกากร) แต่ศล
ุ กากรมักไม่ตรวจจับตัง้ แต่ตอน
นาเข ้า แต่มาตรวจจับภายหลังผู ้ประกอบการนาสารเคมีมาผลิตแล ้ว ผู ้ประกอบการ
ึ ว่าไม่เป็ นธรรม
รู ้สก
โอกาส (Opportunities)
ิ ผู ้เชย
ี่ วชาญของ
จัดตัง้ หน่วยงานควบคุมกลาง และเชญ
แต่ละหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้องมาปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีร่ ่วมกัน
การเข ้าสู่ AEC เกิดการค ้าขายเสรี ทาให ้ ปท.ไทยต ้อง
มีการปรับปรุงการจัดการสารเคมีและวัตถุอน
ั ตรายให ้
เป็ นสากล
อุปสรรค (Threats)
้
ผู ้ประกอบการไม่ตรงไปตรงมา แจ ้งการใชสารเคมี
ไม่ตรงกับ
ความเป็ นจริง
เนือ
่ งจากมีหลายหน่วยงานภายใต ้ พรบ. ทาให ้ผู ้ขาย/ผู ้ใช ้ ไม่
ทราบสารเคมีตา่ งๆ อยูใ่ นขอบเขตการควบคุมของใคร
ี่ วชาญในการกากับดูแลการใช/ผลิ
้ ต แต่
พรบฯ กาหนดให ้มีผู ้เชย
้
ในประชาชนไม่ปฏิบต
ั ต
ิ าม โดยใชแรงงานต่
างด ้าวในการ
ดาเนินการ
ผู ้ประกอบการสว่ นใหญ่โดยเฉพาะ SMEs ไม่มค
ี วามรู ้ทาง
ี่ วชาญในการดาเนินการตามที่
กฎหมาย การผลิตจึงไม่มผ
ี ู ้เชย
กฎหมายกาหนด
้ ต/
ประชาชนขาดความรู ้ทางกฎหมายเกีย
่ วกับการใช/ผลิ
ครอบครอง สารเคมี
ระยะเวลาทีค
่ วรมีผลบังคับใช ้
ให ้เวลา 1 ปี ก่อนมีผลบังคับใช ้
ด ้านความปลอดภัย/สงิ่ แวดล ้อม
ั พันธ์แนวทางการปฏิบต
้
เพิม
่ การประชาสม
ั /ิ ป้ องกันในการใชสารเคมี
ด ้านอืน
่ ๆ
ควรมีการรวบรวมประกาศเพิม
่ เติมให ้เป็ นกฎหมายฉบับเดียว
ควรมีหน่วยงานกลางในการดาเนินการตรวจสอบพืน
้ ทีแ
่ ล ้วรายงานให ้
หน่วยงานกากับดูแลทีเ่ กีย
่ วข ้องทราบ
หน่วยงานกลางควรขึน
้ กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสงิ่ แวดล ้อม

similar documents