PowerPoint Presentation - หน่วยงานในกรมชลประทาน ส่วนกลาง

Report
อย่างยังยื
่ น
“...โดยเฉพาะขณะนี้ ประชาชนกาลังเดือนร้อนลาบากจากน้ าท่วม จึง
ชอบที่จะร่วมมือกันปัดเป่ าแก้ไขให้ผา่ นไปโดยเร็ว และจัดทา
โครงการบริหารจัดการน้าอย่างยังยื
่ น อย่างเช่นโครงการต่าง ๆที่เคย
พูดไปนัน้ ก็เป็ นการแนะนาไม่ใช่สงการ
ั่
แต่ถ้าเป็ นการปรึกษากัน
แนวเห็นว่าเป็ นประโยชน์ ค้มุ ค่าและทาได้กท็ า ข้อสาคัญจะต้องไม่
พระราชดาริว่าด้วยเศรษฐกิจ
พอเพี“...ยการพั
ง ฒนาประเทศ
จาเป็ นต้องทาตามลาดับ
ขัน้ ต้องสร้างพืน้ ฐานคือ
ความพอมี พอกิน พอใช้
ของประชาชนส่วนใหญ่
เบือ้ งต้นก่อน โดยใช้
วิธีการและอุปกรณ์ที่
ประหยัดแต่ถกู ต้องตาม
หลักวิชาการ เมื่อได้
การใช้ประโยชน์ ของโครงการ
“...โครงการชลประทานต่าง ๆ ที่
ได้ดาเนินการก่อสร้างเสร็จ
แล้ว ควรจัดการให้ราษฎรมี
การใช้น้าอย่างถูกวิธี และเกิด
ประโยชน์ สงู สุด โดยเน้ นให้
หน่ วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ร่วมมือกันดาเนินการ...”
พระราชดารัสเมือ
่ 17
พฤศจิกายน 2532
ของ
คณะรักษาความสงบ
นโยบายเร่งด่วน 5 ข้อ ของแห่
คสช
ง.ชาติ(คสช.)
1. การแก้ปัญหาหนี้ ค้างชาระให้กบ
ั ชาวนาจากโครงการจานาข้าว
2. เร่งแก้ปัญหาการขอใบอนุญาตโรงงานอุตสาหกรรมที่ ล่าช้า เพื่อ
ิ จและการลงทุ
กระตุ
เศรษฐก
ิกจ่ายงบดุ
3. เน้ น้นเบ
ลปี 2557 ทีน่ยงั ดาเนินการไม่เเล้วเสร็จ
4. เริ่มการลงทุนระบบโครงสร้างพืน
้ ฐานที่จาเป็ น อาทิ รถไฟรางคู่
และรถไฟฟ้ าสายต่าง ๆ ใน กทม. และปริมณฑล
5. เร่งรัดจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี 2558 ให้เเล้วเสร็จก่อน
เดือนกันยายน 2557
ของ
คณะรักษาความสงบ
นโยบายด้านเศรษฐกิจ แห่งชาติ(คสช.)
1. เน้ นการบริหารระบบเศรษฐกิจแบบเสรี ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจโดยภาคเอกชนเป็ นหลัก
2. ให้การเคลื่อนย้ายเงินทุนเป็ นไปอย่างเสรี
3. ส่งเสริมนโยบายการค้าเสรี
4. ลดบทบาทรัฐวิสาหกิจที่ภาคเอกชนสามารถดาเนินการ
ได้
5. ขจัดอุปสรรคการค้าต่างประเทศให้คล่องตัว ตัง้
คณะทางานรับมือ AEC
6. สนับสนุนการลงทุนระบบโครงสร้างพืน
้ ฐานด้าน
ของ
คณะรักษาความสงบ
คสช จะมีการดาเนินงาน ระยะ
แห่ประกอบด้
งชาตวิ ย(คสช.)
.
3
1. ระยะแรก ระบบการบริหารประเทศในขณะนี้ มี หัวหน้ า คสช.
เป็
นหัวหน้ า
2. ระยะที่ สอง จะมีการออกธรรมนู ญการปกครองเป็ นการชัวคราว
่
จากนัน้ จะมีการแต่ งตัง้ คณะรัฐมนตรีภายใต้ กฎอัยการศึก
และมีการตัง้ สภาปฏิรปู ชุดต่าง ๆ อาทิ ปฏิรปู ระบบราชการ
3. ระยะที่สาม
าหนดให้มีการเลื
ง้ ต่อไปการตัง้ สภานิติบญ
ปฏิรูปกกระบวนการทุ
จรอิ ตกตั
และจะมี
ั ญัติ
แห่งชาติ (สนช.)
งานเร่งด่วนที่ คณะ
รักษาความสงบ
แห่งชาติ(คสช.)
ติดตาม
13.การบริหารจัดการ
น้า
14.การให้ข่าว
15.การพัฒนา
ข้าราชการ
16.การบริหารงาน
งานเร่งด่วนที่ คณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ(คสช.)
ิ
ต
ด
ตาม
ข้อสังการของคณะรั
่
กษาความสงบแห่งชาติ หน่ วยงานที่
(คสช.)
จะต้องบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มีการ
เชื่อมโยงในลักษณะลุ่มน้าอย่างเป็ นระบบและ
เชื่อมโยงเป็ นภาพรวมทัง้ ประเทศ
ระมัดระวังการให้ข่าว โดยเฉพาะในกรณี ที่ยงั
ไม่ได้กาหนดเป็ นนโยบายที่ชดั เจน ไม่ควรให้ข่าว
เพราะสื่อมวลชนอาจตีความคลาดเคลื่อนได้
ขอให้จดั อบรมเพื่อสร้างจิตสานึ กของการเป็ น
ข้าราชการที่ดีอย่างต่อเนื่ อง
- การแต่ งตัง้ โยกย้ายให้ เป็ นไปตามหลักธรรมาภิ
รับผิดชอบ
ชป. พด.
กสก. กสส.
ทุกหน่ วยงาน
ทุกหน่ วยงาน
ทุกหน่ วยงาน
นโยบายการดาเนินงานของ
กรมชลประทาน
ดาเนินงานภายใต้ปรัชญาเศรษกิจพอเพียง
๑. การดาเนินงานโครงการชลประทานทุกประเภท
ตองด
าเนินการภายใตหลั
่ ก
ู ตอง
ยึดความ
้
้ กวิชาการทีถ
้
ประหยัด ตัดทอนคาใช
กดานที
เ่ กินความจาเป็ น
่
้จายในทุ
่
้
๒. ยึดถือการประกอบอาชีพดวยความถู
กตอง
้
้
ซือ
่ สั ตยสุ
่
์ จริต ในการดาเนินงาน มีความโปรงใส
สามารถตรวจสอบไดในทุ
กขัน
้ ตอน ไมปกปิ
ดซ่อนเรน
้
่
้
สามารถเปิ ดเผยแสดงหลักฐานขอมู
้ ลไดตลอดเวลา
้
๓. ละเลิกการแกงแย
งผลประโยชน
ส
่
่
่ ้น
์ ่ วนตน มุงเน
ผลประโยชนที
าเนินงาน อันทีจ
่ ะส่งผลตอชี
ิ
้
่ วต
์ ไ่ ดจากการด
ความเป็ นอยูที
่ ข
ี น
ึ้ ของเกษตรกร
่ ด
เรื่องเร่งด่วนที่ต้อง
ดาเนินการ
1.การเร่งรัดการดาเนินแผนงานที่ ได้รบ
ั
งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ
2.พ
การด
าเนินการคาขอตัง้ งบประมาณรายจ่าย
.ศ.2557
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2558
เรื่องเร่งด่วนที่ต้อง
ดาเนินการ
เรื่องเร่งด่วนที่ต้อง
ดาเนินการ
เรื่องเร่งด่วนที่ต้อง
ดาเนินการ

similar documents