ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

Report
แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ด้านการสอบทานกรณีพเิ ศษ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
โดย นายณรงค์ บุญโญ
ผชช. เฉพาะด้านการพ ัฒนาระบบราชการ
่ เสริมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
รก. ผอ. กองสง
1
ห ัวข้อบรรยาย
 กรอบแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กรณีพเิ ศษ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
 การสอบทานกรณีพเิ ศษการบูรณาการร่วมก ัน
• ตามประเด็นสาค ัญยุทธศาสตร์ประเทศ OTOP/AEC /ท่องเทีย
่ ว
• ตามประเด็นร่วมให้ความสาค ัญระหว่าง อ.ค.ต.ป. กลุม
่ กระทรวง
และ ค.ต.ป. ประจากระทรวง
2
แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
การสอบทานกรณีพเิ ศษ
การค ัดเลือกโครงการ ของ ค.ต.ป. ประจากระทรวง
การค ัดเลือกโครงการ ของ อ.ค.ต.ป. กลุม
่ จ ังหว ัด
 โครงการสาค ัญตามยุทธศาสตร์กระทรวงในสามอ ันด ับ
 โ ค ร ง ก า ร ส า ค ัญ ต า ม ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ จ ัง ห ว ัด
แรก ที่ส อดคล้อ งก บ
ั ประเด็ นยุ ท ธศาสตร์ป ระเทศที่
ทีส
่ อดคล้อ งก บ
ั ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ป ระเทศที่
ค.ต.ป. กาหนด อย่างน้อย ๑ โครงการ
ค.ต.ป. กาหนด อย่างน้อย ๑ โครงการ
 ค ัดเลือ กยุ ท ธศาสตร์แ ละโครงการภายใต้ยุ ท ธศาสตร์  โครงการภายใต้แผนปฏิบ ัติราชการประจาปี ของ
กระทรวงทีม
่ ค
ี วามส าค ญ
ั สามอ น
ั ดบ
ั แรก อย่า งน้อ ย ๑
กลุม
่ จ ังหว ัดและจ ังหว ัดทีม
่ ค
ี วามสาค ัญอยูใ่ นสาม
โครงการ
อ ันด ับแรก อย่างน้อย ๑ โครงการ
 ร่ว มก ับ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง ก าหนดประเด็ นร่ว มที่
กลุ่ม กระทรวงให้ค วามส าค ญ
ั เพือ
่ ให้ ค.ต.ป. ประจ า
กระทรวงค ัดเลือกโครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงที่
สอดคล้องก ับประเด็ นร่วมของกลุม
่ กระทรวง อย่างน้อ ย
๑ โครงการ
ให้ ค.ต.ป. ประจ ากระทรวง และ อ.ค.ต.ป. กลุ่ม จ งั หว ด
ั คด
ั เลือ กโครงการทีจ
่ ะสอบทานกรณี พ เิ ศษตาม
ื่ โครงการทีจ
หล ักเกณฑ์ท ี่ ค.ต.ป. กาหนด และ เสนอรายชอ
่ ะสอบทานกรณีพเิ ศษต่อ ค.ต.ป. ภายในพฤษภาคม
๒๕๕๗
3
ล ักษณะโครงการทีค
่ ัดเลือกสอบทานกรณีพเิ ศษ
้ ทีม
เป็ นโครงการทีก
่ ระจายลงพืน
่ ากกว่า โครงการ
่ ผลกระทบในวงกว้างต่อประชาชน
อืน
่ และสง
เป็นโครงการทีอ
่ ยูร่ ะหว่างดาเนินการในปี ทีส
่ อบทาน
เป็นโครงการทีไ่ ด้ร ับงบประมาณสูงในการดาเนินงานเมือ
่
ี่ งสูง
เทียบก ับโครงการอืน
่ หรือโครงการทีม
่ ล
ี ักษณะความเสย
เป็นโครงการทีม
่ ก
ี ารบูรณาการ
หรือมีความร่วมมือก ันระหว่างภาคสว่ นต่าง ๆ
4
การสอบทานกรณีพเิ ศษ
ประเด็นพิจารณา
ิ ธิผล ประสท
ิ ธิภาพ ประหยัด และความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ
 สอบทานประสท
ื่ มโยงกันของยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์กระทรวง/จังหวัด และแผนงานโครงการ
 พิจารณาถึงความสอดคล ้องเชอ
ทีส
่ าคัญของกระทรวง/จังหวัดเพือ
่ การขับเคลือ
่ นยุทธศาสตร์
 เพือ
่ ให ้ได ้ข ้อคิดเห็นและข ้อเสนอแนะในการผลักดันและพัฒนาการดาเนินงาน/โครงการของกระทรวง/จังหวัดในเชงิ
นโยบาย
เอกสารหล ักฐานในการสอบทาน
ค.ต.ป.ประจากระทรวง
อ.ค.ต.ป.กลุม
่ กระทรวง
อ.ค.ต.ป.กลุม
่ จ ังหว ัด
ค.ต.ป. ประจากระทรวงจะประสานขอข ้อมูลโดยตรงกับสว่ น
ราชการระดับกรมในงาน/โครงการที่ ค.ต.ป. ประจากระทรวง
พิจารณาเลือกสอบทาน ซงึ่ จะครอบคลุมข ้อมูล ดังนี้
อ.ค.ต.ป. กลุม
่ จังหวัดจะประสานขอข ้อมูลโดยตรงกับสว่ น
ราชการเจ ้าของแผนงาน/โครงการที่ อ.ค.ต.ป. กลุม
่ จังหวัด
พิจารณาเลือกสอบทาน ซงึ่ จะครอบคลุมข ้อมูล ดังนี้
รอบ ๖ เดือน
• แผนงานโครงการ
• คารับรองการปฏิบัตริ าชการ (ในกรณีทเี่ ป็ นตัวชวี้ ัดในคา
รับรองการปฏิบต
ั ริ าชการ)
• รายงานความก า้ วหน า้ ของการด าเนิ น งานที่ เ สนอ
่ รายงานผลการปฏิบัตงิ านและการใช ้
หน่วยงานกลาง เชน
จ่ายงบประมาณต่อสานักงบประมาณ
รอบ ๖ เดือน
• แผนงานโครงการ
• คารับรองการปฏิบัตริ าชการ (ในกรณีทเี่ ป็ นตัวชวี้ ัดในคา
รับรองการปฏิบต
ั ริ าชการ)
• รายงานความก า้ วหน า้ ของการด าเนิ น งานที่ เ สนอ
่ รายงานผลการปฏิบัตงิ านและการใช ้
หน่วยงานกลาง เชน
จ่ายงบประมาณต่อสานักงบประมาณ
รอบ ๑๒ เดือน
• รายงานความก า้ วหน า้ ของการด าเนิ น งานที่ เ สนอ
่ รายงานผลการปฏิบัตงิ านและการใช ้
หน่วยงานกลาง เชน
จ่ายงบประมาณต่อสานักงบประมาณ
รอบ ๑๒ เดือน
• รายงานความก า้ วหน า้ ของการด าเนิ น งานที่ เ สนอ
่ รายงานผลการปฏิบัตงิ านและการใช ้
หน่วยงานกลาง เชน
จ่ายงบประมาณต่อสานักงบประมาณ
5
กรอบแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
(กรณีพเิ ศษ)
อ.ค.ต.ป.
กลุม
่ จ ังหว ัด
ค.ต.ป. พิจารณาเลือก
ยุทธศาสตร์ประเทศ
๓ ประเด็น
๑. การท่องเทีย
่ ว
๒. ผลิตภัณฑ์ OTOP
๓. การเข ้าสู่
ี น
ประชาคมอาเซย
คั ด เลื อ กโครงการสอบทาน
กรณีพเิ ศษทีม
่ ล
ี ักษณะ ดังนี้

เป็ นโครงการทีก
่ ระจายลง
พืน
้ ทีม
่ ากกว่าโครงการอืน
่
และส่งผลกระทบในวง
กว ้างต่อประชาชน

เป็ นโครงการทีอ
่ ยูร่ ะหว่าง
ดาเนินการในปี ทส
ี่ อบทาน

เป็ นโครงการทีไ่ ด ้รับ
งบประมาณสูงในการ
ดาเนินงานเมือ
่ เทียบกับ
โครงการอืน
่ หรือโครงการ
่ งสูง
ทีม
่ ล
ี ักษณะความเสีย
โครงการ
ตาม
ยุทธศาสตร์
กลุม
่ จังหวัด
รายงานผลการสอบทาน
โครงการจากยุทธศาสตร์
ประเทศ
รายงานผลการสอบทาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กลุม
่
จังหวัด
ค.ต.ป.
รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
โครงการจาก
ยุทธศาสตร์
ประเทศ
โครงการจาก
ยุทธศาสตร์
ประเทศ
• โครงการภาพรวมกลุม
่
กระทรวง
• โครงการตาม
ยุทธศาสตร์กลุม
่
จังหวัด
รายงานผลการสอบทาน
ของ ค.ต.ป. ประจากระทรวง
โครงการ
ภาพรวมกลุม
่
กระทรวง
โครงการ
จาก
ยุทธศาสตร์
ประเทศ
โครงการ
ภาพรวม
กลุม
่
กระทรวง
โครงการ
ภายใต ้
ยุทธศาสตร์
กระทรวง
โครงการ
ภายใต ้
ยุทธศาสตร์
กระทรวง
ค.ร.ม.
อ.ค.ต.ป.
กลุม
่ กระทรวง
รายงานผลการสอบทาน
โครงการจาก
ยุทธศาสตร์ประเทศ
โครงการภาพรวม
กลุม
่ กระทรวง
อ.ค.ต.ป.
กลุม
่ กระทรวง
อ.ค.ต.ป.
กลุม
่ กระทรวง
ค.ต.ป.
ประจากระทรวง
หารือร่วมกันเพือ
่ กาหนดประเด็นร่วม
โครงการภายใต ้
ยุทธศาสตร์
กระทรวง
6
แนวทางการสอบทานกรณีพเิ ศษ
โดยการบูรณาการร่วมก ัน
7
การบูรณาการสอบทานกรณีพเิ ศษ
กรอบแนวคิด
ในการสอบทานกรณีพเิ ศษ
 พฒ
ั นากระบวนการรายงานการ
สอบทานกรณี พ เิ ศษโดยเน้น ในเช ิง
ั ฤทธิข
 ให้ม ก
ี ารรายงานผลส ม
์ องโครงการ
สอบทานกรณี พิเ ศษ สามารถสะท้อ นถึง
ความส าเร็ จ ของยุ ท ธศาสตร์ก ระทรวงและ
จ ังหว ัด และยุทธศาสตร์ของประเทศได้ และ
เพื่อ ให้ไ ด้ข ้อ คิด เห็ นที่ม ีพ ล งั ผล ก
ั ดน
ั การ
พ ัฒนาในเชงิ นโยบาย
้
ยุทธศาสตร์ให้มากยิง่ ขึน
 คด
ั เลื อ กโครงการส าค ญ
ั ภายใต้
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่ ม ี ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ ง
ื่ มโยงก ันของยุทธศาสตร์ป ระเทศ
เชอ
ยุทธศาสตร์กระทรวงและจ ังหว ัด
 บูรณาการการสอบทานกรณี พเิ ศษ
ให้เป็นภาพรวมร่วมก ัน
้ นวคิด Agenda Based ทีส
 ใชแ
่ อดคล้องก ับ
นโยบายและยุทธศาสตร์ของร ัฐบาลทีส
่ าค ัญ
และการบูรณาการการสอบทานกรณีพเิ ศษให้
เป็นภาพรวมร่วมก ันของกระทรวงและจ ังหว ัด
8
การค ัดเลือกโครงการ
ในการสอบทานกรณีพเิ ศษ
กระทรวง ก
กระทรวง
ข
กระทรวง ข
กระทรวง ค
กระทรวง
จ ังหว ัด
ก
กระทรวง
กระทรวง
เดิมแยกก ันค ัดเลือกโครงการ
ในการสอบทานกรณีพเิ ศษ
จ ังหว ัด
ค
โครงการใน
การสอบทานกรณีพเิ ศษ
กระทรวง ช
กระทรวง ซ
จ ังหว ัด
ก
จ ังหว ัด
ข
จ ังหว ัด
ง
ปัจจุบ ันเสนอบูรณาการการค ัดเลือกโครงการ
ในการสอบทานกรณีพเิ ศษร่วมก ัน
9
ประเด็นสาค ัญในการสอบทานกรณีพเิ ศษ
การสอบทานของสว่ นราชการ
และจ ังหว ัด
 เป็ นการสอบทานทีใ่ ช ้แ นวคิด Agenda
Based ที่ ส อ ดค ล้ อ งก บ
ั นโ ยบ า ย แล ะ
ยุทธศาสตร์ของร ัฐบาลทีส
่ าค ัญ
 ทาให้รายงานกรณีพเิ ศษ มีเอกภาพใน
การนาเสนอ โดยมีขอ
้ เสนอในประเด็น
สาค ัญร่วมก ัน
 ประเด็นทีจ
่ ะค ัดเลือกจะเป็นประเด็น
สาค ัญ
 ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ท า ง า น ร่ ว ม ก ัน ร ะ ห ว่ า ง
หน่วยงานให้ตรงประเด็น (Relevant)และ
สามารถทาได้ (Doable)
 เน้นการว ัดผลผลิตหรือผลล ัพธ์
การรายงานของ ค.ต.ป.
 มุ่ง เน้น การสอบทานในประเด็ น ทีม
่ ี
ความสาค ัญและเป็นภาพรวมร่วมก ัน
 สร้า งเอกภาพในการสอบทานและ
การประสานความร่วมมือระหว่างก ัน
 เพือ
่ ให้ได้ขอ
้ คิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ที่ มี พ ล ั ง ใ น ก า ร ผ ล ั ก ด ั น เ พื่ อ
พ ั ฒ น า ก า ร ด า เ นิ น ง า น ใ น เ ช ิ ง
นโยบาย
่ งโหว่
 ทาให้ทราบประเด็นทีค
่ วรปิ ดชอ
ในการดาเนินงาน (Missing Link)
ึ่ จะท าให้ร ายงานมีค วามสมบูร ณ์
ซง
้
ยิง่ ขึน
10
การสอบทานกรณีพเิ ศษการบูรณาการร่วมก ัน
ตามประเด็นสาค ัญยุทธศาสตร์ประเทศ
OTOP/AEC /ท่องเทีย
่ ว
11
มติ ค.ต.ป. ครงที
ั้ ่ ๒/๒๕๕๖ ว ันที่ ๒๔ มิถน
ุ ายน ๒๕๕๖
 เห็นชอบกลไกและวิธก
ี ารดาเนินงานเพือ
่ บูรณาการโครงการการสอบทานกรณีพเิ ศษ
 เห็ นควรให้แ ต่งตงคณะท
ั้
างานด้า นการ บูรณาการโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ตา
่ ง ๆ โดย
กาหนดให้มเี จ้าภาพในการทางานร่วมก ัน รวม ๓ เรือ
่ ง ได้แก่ การท่องเทีย
่ ว OTOP และ AEC
 มอบหมายให้ อ.ค.ต.ป. เกีย
่ วก ับการก าหนดแนวทางฯ จ ด
ั ท าค าส ง่ ั แต่งต งคณะท
ั้
างานด้าน
การบูรณาการโครงการการสอบทานกรณีพเิ ศษภายใต้ยท
ุ ธศาสตร์ตา่ ง ๆ รวม ๓ คณะ
ด้านการท่องเทีย
่ ว
ด้าน OTOP
ด้าน AEC
(ประธาน อ.ค.ต.ป.
(ประธาน อ.ค.ต.ป. กลุม
่
(ประธาน อ.ค.ต.ป. กลุม
่ กระทรวงด้าน
กลุม
่ กระทรวงด้าน
กระทรวงด้านความมน
่ ั คงฯ
เศรษฐกิจ เป็นประธานคณะทางาน
ั
สงคม
เป็นประธาน
เป็นประธานคณะทางาน )
และประธาน อ.ค.ต.ป. กลุม
่ กระทรวง
คณะทางาน )
ด้านบริหารฯ เป็นรองประธาน ฯ)
12
กลไกการดาเนินงานการบูรณาการสอบทานกรณีพเิ ศษ
ค ัดเลือก
โครงการสอบ
ทานกรณี
พิเศษ
คณะทางานจ ัด
ประชุมร่วมเพือ
่
การสอบทาน
กรณีพเิ ศษ
 ค.ต.ป. ประจ า
กระทรวงและ
อ . ค . ต . ป . ก ลุ่ ม
จั งหวั ดคั ดเลื อ ก
โ ค ร ง ก า ร
สอบทาน อย่ าง
นอ
้ ย ๑ โครงการ
จากนโยบาย
 การท่องเทีย
่ ว
 OTOP
 AEC
๑) ก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์
การสอบทาน
 แ จ ้ ง ช ื่ อ
โครงการสอบทาน
ต่อฝ่ ายเลขานุ การ
ค.ต.ป. พ.ค. ๕๗
๒) ก าหนดขอบเขตการ
สอบทาน
๓) ก าหนดแนวทางการ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล โ ค ร ง ก า ร
ร่วมกัน ประกอบด ้วย
• พิ จ ารณารายละเอี ย ด
ของโครงการทีจ
่ ะสอบทาน
และวิ เ คราะห์ ป ระเด็ น ที่
สาคัญร่วมกัน
• พิจารณาวิธก
ี ารติดตาม
การดาเนินงานโครงการใน
พืน
้ ที่
ดาเนินการสอบทาน
และประเมินผล
โครงการ
(แนวทางการประเมิน)
๑) การประเมินแผนงาน
๒) การประเมินความเหมาะสม
ของโครงการ
๓) ติดตามการดาเนินงานใน
พืน
้ ที่ และกาหนดให ้สว่ น
ราชการ/จังหวัดทีเ่ กีย
่ วข ้อง
จัดสง่ ข ้อมูลความก ้าวหน ้าใน
การดาเนินงานไปยังผู ้สอบ
ทานเป็ นรายไตรมาส
๔) การเปรียบเทียบผลงานกับ
แผนงานทีก
่ าหนด
๕) วิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรคที่
เกิดขึน
้ และคาดว่าจะเกิดขึน
้
ในอนาคต
๖) วิเคราะห์โครงการในเชงิ
ิ ธิภาพ ประสท
ิ ธิผล
ประสท
และความคุ ้มค่าในการดาเนิน
โครงการ
การบูรณาการ
ให้ขอ
้ เสนอแนะ
น าผลการสอบทาน
และประเมินผลของแต่
ละโครงการที่ เ ลื อ ก
สอบทานนโยบาย
เ ดี ย ว กั น ม า ป ร ะ ชุ ม
ร่วมกัน
ร่วมกันพิจารณาให ้
ข ้อเสนอแนะเชงิ
นโยบายในภาพรวม
(ระบุข ้อเสนอและใน
เชงิ นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ทม
ี่ พ
ี ลัง
เพือ
่ ให ้มีข ้อสงั่ การใน
เชงิ นโยบาย)
่
จ ัดสง
รายงาน
ให้ ค.ต.ป.
จัดสง่ รายงาน
๑๒ เดือน
(โดยจัดสง่
ตามกาหนด
เวลาทีแ
่ นว
ทางการ
ตรวจสอบฯ ปี
๒๕๕๗
กาหนด)
จัดทารายงานผล
การสอบทานตาม
รูปแบบทีก
่ าหนด
13
กลยุทธ์การพ ัฒนาภาพรวมทงระบบของ
ั้
โครงการหนึง่ ตาบลหนึง่ ผลิตภ ัณฑ์ OTOP
14
15
16
แผนพ ัฒนาการท่องเทีย
่ วแห่งชาติ พ.ศ.
พัฒนาและปรับปรุงระบบโลจิสติกส์
๑
๒๕๕๕-๒๕๕๙
การพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงสิ่ งอานวยความสะดวก
สร้างและพัฒนา
กลไกในการบริหาร
จัดการการทองเที
ย
่ ว
่
ส่งเสริมการมีส่วน
๕
รวมของชุ
มชน และ การส่งเสริม
่
อปท. ในการ กระบวนการมีส่วน
ฐ
พัฒนาการทองเที
ย
่ วรวมของภาครั
่
่
ภาคประชาชน
และ อปท. ใน
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรการ
ทองเที
ย
่ ว
่
สร้าง+เผยแพร่
ภาพลักษณการ
์
ทองเที
ย
่
ว
่
สร้างสภาพแวดลอมและ
๔
้
การสราง
พัฒนาระบบสนับสนุ น
้
ความ
การตลาด
เชือ
่ มัน
่ และ
สร้างรายไดจาก
้
ส่งเสริมการ
นักทองเที
ย
่ วตางชาติ
่
่
ย
่ ว
่
สร้างกระแสการรับรูเพื
่ ทองเที
้ อ
เพิม
่ มูลคาให
่
้กับสิ นคา้
ดานการท
องเที
ย
่ ว
้
่
สร้างกระแสการเดินทาง
ของนักทองเที
ย
่ วชาว
่
ไทย
โครงสราง
เพือ
่ การทองเที
ย
่ ว
้
่
พืน
้ ฐานและ พัฒนาโครงขายเส
่
้ นทางคมนาคม
สิ่ งอานวย
เชือ
่ มโยงประเทศเพือ
่ นบาน
้
ความสะดวก
เพือ
่ การ
๒
ทองเที
ย
่
ว
การพัฒนา พัฒนายกระดับคุณภาพ
่
แหลงท
ย
่ วใหมใน
่ องเที
่
่
และฟื้ นฟู
เชิ
ง
กลุ
มพื
น
้
ที
ท
่
ม
่
ี
ี
แหลง่
่
ยุทธศาสตร ์
ศั
ก
ยภาพ
ทองเที
ย
่ ว
่
ตาม
การฟื้ นฟูแหลงท
ย
่ ว
ให้เกิด
่ องเที
่
ความยัง่ ยืน การยกระดับคุณภาพ
แผนพัฒนา
และมาตรฐาน
ของ
การ
แหลงท
ย
่ ว
่ องเที
่
ทองเทีย
่ ว
Title
่
แห่งชาติ
พ.ศ. 25552559
พัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์ กิจกรรม
๓
หรือนวัตกรรม เพือ
่
การพัฒนา
สร้างมูลคาเพิ
่
่ ม
สิ นค้า
ดานการท
องเที
ย
่ ว
้
่
บริการและ เสริ
มสรางโอกาสและ
้
ปัจจัย
แรงจูงใจ
สนับสนุ น
เพือ
่ พัฒนาการคาและ
้
การ
การลงทุ
น
ดาน
้
ทองเที
ย
่ ว
่
การทองเที
ย
่
ว
่
การพัฒนามาตรฐาน
สิ นค้าและบริการดาน
้
การทองเที
ย
่
ว
่
การปองกันและรักษา 17
การสอบทานกรณีพเิ ศษการบูรณาการร่วมก ัน
ตามประเด็นให้ความสาค ัญร่วมก ันระหว่าง
อ.ค.ต.ป. กลุม
่ กระทรวง และ ค.ต.ป. ประจากระทรวง
18
ั ันธ์เชอ
ื่ มโยงระหว่าง
ความสมพ
อ.ค.ต.ป. กลุม
่ กระทรวงและ ค.ต.ป. ประจากระทรวง
รมต.
ค.ต.ป.
อ.ค.ต.ป.
กลุม
่ กระทรวง
 กาหนดนโยบายด้านการตรวจสอบและ
ประเมินผลของกลุม
่ กระทรวง กระทรวง หรือ
ั ัดฯ ให้สอดคล้องก ับ
สว่ นราชการไม่สงก
นโยบายและแนวทางการตรวจสอบที่ ค.ต.ป.
กาหนด
 กาหนดประเด็นห ัวข้อการตรวจสอบและ
ประเมินผลในระด ับกลุม
่ กระทรวง กระทรวง
ั ัดฯ ตามที่
หรือสว่ นราชการไม่สงก
เห็นสมควร
 รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปผลเป็นภาพรวม
ของกลุม
่ กระทรวง จ ัดทารายงานผล
การตรวจสอบฯ ตามที่ ค.ต.ป. กาหนด
ค.ต.ป.
ประจากระทรวง
 กาก ับดูแลระบบการตรวจสอบและประเมินผล
ั ัดให้เป็นไป
ของกระทรวงและหน่วยงานในสงก
ตามมาตรฐานที่ ค.ต.ป. กาหนด
 สอบทาน ติดตาม และประเมินผลการปร ับปรุง
ิ ธิภาพและประสท
ิ ธิผล และเสนอแนะ
ประสท
แนวทางแก้ไข
 สอบทานรายงานผลการดาเนินงาน และ
รายงานผลสถานะการเงินของกระทรวงและ
ั ัด
หน่วยงานในสงก
 รายงานผลการปฏิบ ัติงานของ ค.ต.ป.ประจา
กระทรวงให้ร ัฐมนตรีพร้อมสาเนาให้
ปล ัดกระทรวง และ ค.ต.ป.
19
แนวทางการดาเนินงานสอบทานกรณีพเิ ศษในประเด็นร่วม
ระหว่างอ.ค.ต.ป.กลุม
่ กระทรวงและค.ต.ป.ประจากระทรวง
กาหนดประเด็นทีใ่ ห้ความสาค ัญ
และแนวทางการดาเนินงานร่วมก ัน
แนวทางการประเมินเพือ
่ สอบทานและ
ประเมินผลโครงการ
๑. อ.ค.ต.ป. กลุม
่ กระทรวง
ร่วมก ับ ค.ต.ป.ประจา
๑. การประเมินแผนงาน
กระทรวงกาหนดประเด็น
๒. ประเมินความเหมาะสมของโครงการ
ร่วมทีก
่ ลุม
่ กระทรวงให้
้ ทีห
๓. ติดตามการดาเนินงานในพืน
่ รือให้
ความสาค ัญ
๒. ร่วมพิจารณาว ัตถุประสงค์/
ขอบเขตการสอบทาน
๓. กาหนดแนวทางการ
ดาเนินงานร่วมก ัน
๔. ค ัดเลือกโครงการสอบทาน
และพิจารณารายละเอียด
ของโครงการทีจ
่ ะสอบทาน
และประเด็นทีส
่ าค ัญร่วมก ัน
พิจารณาผลการสอบทานและ
ให้ขอ
้ เสนอแนะร่วมก ัน
๑. นาผลการสอบทานและ
ประเมินผลของแต่ละโครงการ
สว่ นราชการรายงานความก้าวหน้า
ตามประเด็นร่วมทีก
่ ลุม
่
การดาเนินงานให้ผส
ู ้ อบทาน
กระทรวงให้ความสาค ัญ
๔. การเปรียบเทียบผลงานก ับแผนงานที่
กาหนด
้
๕. วิเคราะห์ปญ
ั หา/อุปสรรคทีเ่ กิดขึน
้ ในอนาคต
และคาดว่าจะเกิดขึน
มาร่วมก ันพิจารณา
๒. พิจารณาให้ขอ
้ เสนอแนะเชงิ
นโยบายในภาพรวม
๓. จ ัดทารายงานผลการสอบทาน
ิ ธิภาพ
๖. วิเคราะห์โครงการในเชงิ ประสท
ิ ธิผล และความคุม
ประสท
้ ค่าในการ
ดาเนินโครงการ
20
รูปแบบการจ ัดทารายงาน
ผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกรณีพเิ ศษ
21
รูปแบบการจ ัดทารายงานผลการสอบทานกรณีพเิ ศษ
ของ ค.ต.ป. ประจากระทรวง/อ.ค.ต.ป.กลุม
่ กระทรวง/อ.ค.ต.ป. กลุม
่ จ ังหว ัด
่ นที่ ๑ บทสรุปสาหร ับผูบ
สว
้ ริหาร
๑.๑ ว ัตถุประสงค์ของการสอบทาน
๑.๒ ขอบเขตของการสอบทาน
่ นที่ ๒ ผลการดาเนินงาน
สว
๕) การวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
โครงการ
(๕.๑) ประเมินแผนงาน
๑.๓ ขนตอนการสอบทาน
ั้
(๕.๒) ความเหมาะสมโครงการ
๑.๔ ผลการสอบทานโดยสรุป
(๕.๓) ติดตามการดาเนินงานใน
่ นที่ ๒ ผลการดาเนินงาน
สว
๒.๑ ว ัตถุประสงค์การสอบทาน
๒.๒ ขอบเขตของการสอบทาน
๒.๓ การปฏิบ ัติงานสอบทาน
๑) การค ัดเลือกยุทธศาสตร์/โครงการ
๒) คุณสมบ ัติ/รายละเอียดโครงการ
้ ที/
พืน
่ ความก้าวหน้าในการ
ดาเนินงานรายไตรมาส
(๕.๔) เปรียบเทียบผลงานก ับแผน
กาหนด
้
(๕.๕) ปัญหา/อุปสรรคทีเ่ กิดขึน
ิ ธิภาพ ประสท
ิ ธิผล ความคุม
๖) ประสท
้ ค่า
ผลกระทบ
ื่ มโยง
๗) ความสอดคล้อง เชอ
ยุทธศาสตร์
้ ที่
๓) การติดตามการดาเนินงานในพืน
๘) การสะท้อน/ข ับเคลือ
่ นยุทธศาสตร์
๔) การสอบทานการดาเนินงาน
๙) ผลการสอบทาน
โครงการ
่ นที่ ๓ ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ
สว
22
รูปแบบการจ ัดทารายงานการตรวจสอบและประเมินผลกรณีพเิ ศษ:
การบูรณาการร่วมก ันตามประเด็นสาค ัญยุทธศาสตร์
 รูปแบบรายงาน ประกอบด้วยรายละเอียด ด ังนี้
๑. หล ักการ และเหตุผลตามประเด็นยุทธศาสตร์
๒. ว ัตถุประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์
๓. ขอบเขต และวิธก
ี ารสอบทาน
๔. สรุปผลการสอบทานโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์
ั
๕. ผลสมฤทธิ
ข
์ องโครงการในการบรรลุว ัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ของ
ประเทศ
ั
๖. ข้อค้นพบ/ข้อสงเกต
๗. ข้อเสนอแนะเชงิ นโยบายเพือ
่ ให้มข
ี อ
้ สง่ ั การในเชงิ นโยบาย
ในรายงานผลการดาเนินงาน ควรมีการรายงานปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข และ
ั
ระบุสงิ่ ทีต
่ อ
้ งการการสน ับสนุนจากผูบ
้ ริหารระด ับนโยบายให้ชดเจน
เพือ
่ จะได้นามา
ประมวลและมีขอ
้ เสนอเชงิ นโยบาย ในแต่ละยุทธศาสตร์
- ข้อสรุปจากการประชุม เรือ
่ ง การสอบทานกรณีพเิ ศษ ตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เมือ
่ ว ันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖
- ทีป
่ ระชุม ค.ต.ป. ในการประชุมครงที
ั้ ่ ๒/๕๖ เมือ
่ ๒๔ มิ.ย. ๕๖ และ อ.ค.ต.ป. เกีย
่ วก ับการกาหนดแนวทางฯ
ครงที
ั้ ่ ๕/๕๖ เมือ
่ ๑๒ ก.ค. ๕๖ เห็นชอบด้วยแล้ว
23
ขอขอบคุณทุกท่าน
สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายได้ท ี่
ื่
เว็ บไซต์ของสาน ักงาน ก.พ.ร. ที่ www.opdc.go.th ห ัวข้อ เอกสารและสอ
หรือที่ http://kortorpor.com/main.php ห ัวข้อ เอกสารดาวโหลด
24

similar documents