ดาวน์โหลดเอกสาร PowerPoint ครั้งที่ 2/2557

Report
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการเตรียม
ความพร้ อมจังหวัดปทุมธานี เข้ าสู่ประชาคมอาเซียน
(ด้ านประชาคมและวัฒนธรรมอาเซียน)
ครัง้ ที่ 2/2557
วันที่ 28 เมษายน 2557 เวลา 09.30 น.
ณ ห้ องประชุมบัวหลวง ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
2
ที่มา: สศช.
ASEAN Factsheet
สมาชิกผู้ก่อตัง้ ปี 1967
• ไทย
• มาเลเซีย
• อินโดนีเซีย
• ฟิ ลิปปิ นส์
• สิงคโปร์
ประชากร - 600 ล้ านคน
พืน้ ที่- 4.5 ล้ าน ตาราง กม.
ศาสนาหลัก- อิสลาม พุทธ คริสต์ ฮินดู
GDP รวม 1.5 ล้ านล้ านเหรียญสหรั ฐ
การค้ ารวม 1.8 ล้ านล้ านเหรียญสหรัฐ
สมาชิกเพิ่มเติม
+ บรู ไน ดารุ สซาลาม
ปี 1984
+ เวียดนาม ปี 1995
+ ลาว ปี 1997
+ พม่ า ปี 1997
+ กัมพูชา ปี 1999
ที่มา: กรมอาเซียน
อินโดนีเซีย มีประชากรมากกว่า 200 ล้ านคน ( อันดับ 4 ของโลกและอันดับหนึ่งใน ASEAN)
บรูไน คือ ขนาดตลาดของประเทศเล็กมาก เพราะมีจานวนประชากรอยู่ประมาณสีแ่ สนคน และมีปัญหาขาดแคลนแรงงาน
อินโดนีเซีย เป็ นประเทศหมู่เกาะที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก พื ้นที่ประกอบด้ วยเกาะใหญ่น้อยกว่า
17,508 เกาะ ทรัพยากรธรรมชาติอดุ มสมบูรณ์
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2553 รัฐบาลพม่าประกาศเปลี่ยนธงชาติและตราประจาชาติ
อย่างเป็ นทางการ แต่ยงั ใช้ ชื่อเดิมคือ “สหภาพพม่า” (the Union of Myanmar) ส่วนชื่อ
ประเทศใหม่ตามรัฐธรรมนูญคือ “สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ” (The Republic of
the Union of Myanmar)
* สิงคโปร์ มีรายได้ ขนต
ั ้ ่าสูงสด
* กัมพูชา มีรายได้ ขนต
ั ้ าน้ อยที่สด
ผลการจัดอันดับดัชนีการพัฒนามนุษย์ ปี 2556 (HDI 2013)
และองค์ ประกอบแต่ ละด้ านในกลุ่มประเทศอาเซียน
องค์ ประกอบของดัชนีการพัฒนามนุษย์
อันดับค่ า HDI
ใน 187 ประเทศทั่ว
โลก
อายุคาดเฉลี่ย
(ปี )
จานวนปี เฉลี่ย
ที่ได้ รับการศึกษา (ปี )
จานวนปี ที่คาดหมาย
ว่ าได้ รับการศึกษา (ปี )
รายได้ ประชาชาติ
ต่ อหัว
(2005 PPP$)
สิงคโปร์
18
81.2
10.1
14.4
52,613
บรูไน
30
78.1
8.6
15
45,690
มาเลเซีย
64
74.5
9.5
12.6
13,676
ไทย
103
74.3
6.6
12.3
7,722
ฟิ ลิปปิ นส์
114
69
8.9
11.7
3,752
อินโดนีเซีย
121
69.8
5.8
12.9
4,154
เวียดนาม
127
75.4
5.5
11.9
2,970
กัมพูชา
138
63.6
5.8
10.5
2,095
สปป.ลาว
138
67.8
4.6
10.1
2,435
เมียนมาร์
149
65.7
3.9
9.4
1,817
70.1
7.5
11.6
10,184
ประเทศ
โลก
11
ระดับคุณภาพชีวติ ในอาเซียน (สานักข่ าวต่ างประเทศ)
สหประชาชาติ เปิ ดเผยคุณภาพชีวิตที่มีการสารวจครัง้ แรกในภูมิภาคอาเซียน เมื่ อวันที่ 20
มีนาคม ระบุว่า ประเทศสิงคโปร์ เป็ นประเทศที่มีคุณภาพชีวิตดี เป็ นอันดับหนึ่ งในอาเซียน
ตามด้ วยประเทศไทย และประเทศที่มีความสุขน้ อยที่สุดคือกัมพูชา
อย่างไรก็ตาม การสารวจของสหประชาชาติ เป็ นเพียงการสารวจคร่ าว ๆ จากการพิจารณา
จากปั จจัยหลายอย่างด้ วยกัน ทัง้ สภาพเศรษฐกิจ สุขภาพครัวเรื อน ความปลอดภัย สิทธิ เสรี ภาพ
การทุจริ ตทางการเมื อง ฯลฯ คนส่วนใหญ่ ยอมรั บว่า ค่า GPD เป็ นตัววัดความสุขของคน แต่
นายบันคีมุน เลขาธิการสหประชาชาติ กล่ าวว่ า "ความสุข อาจจะมีความหมายที่แตกต่ าง
กัน สาหรั บคนที่แตกต่ างกัน " ทัง้ นี ้ ต้ องยอมรับว่าคนเรามีความสุข จากการมีงานทา ไม่มีความ
ขัดแย้ ง ความยากจน ซึง่ นัน่ เป็ นความโชคร้ ายของเพื่อนมนุษย์ของเราแต่ละที่มีไม่เท่ากัน
งานวิจยั ‘Moving Towards ASEAN Single
Community: Human Face Nexus of Regional
Economic Development’ โดย ดร.สมชัย จิตสชน
ผู้อานวยการวิจยั ด้ านการพัฒนาอย่างทัว่ ถึง สถาบันวิจยั เพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย
1. มิตดิ ้ านสถิตปิ ระชากร (population demographic)
1
2. มิตดิ ้ านสุขภาพ การศึกษาและความสามารถในการอ่ านเขียน (health, education and literacy)
2
มิตดิ ้ านการศึกษา
3
3. มิตดิ ้ านการจ้ างงาน ความยากจนและความเหลื่อมลา้ (employment, poverty and inequality
4
4. มิตดิ ้ านสังคมอื่น ๆ (สิ่งแวดล้ อมและสถาบันทางการเมือง)
5
ข้ อมูลด้ านผู้สูงอายุ
จากรายงานกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ : ประเทศไทยเป็ นประเทศลาดับที่สองในอาเซียน ที่
มีสังคมสูงวัยเร็ วที่สุด อันดับหนึ่ง ได้ แก่ ประเทศสิงคโปร์ (14% ) ประเทศไทยตามมาเป็ นอันดับ 2
(12%)
สาหรั บอัต ราการเกิ ดของไทยปั จจุบัน เหลื อ 1.6 คนต่ อ หญิ ง ไทย 1 คน ขณะที่ เ มื่ อ 50 ปี ที่ แ ล้ ว
ผู้หญิงไทยมีลกู เฉลี่ย 6 คน และมีผ้ สู งู อายุที่มีอายุตงแต่
ั ้ 60 – 100 ปี ขึ ้นไป
retirement age ของอาเซียนส่วนใหญ่อยู่ที่ 60 ปี มาเลเซีย 55 ปี ขณะที่สิงคโปร์ เกษียณอายุที่ 65 ปี
สถานการณ์ สัง คมสูง วัย และอัตราการเกิ ดที่ ลดลง จะส่ ง ผลกระทบต่ อสภาพสัง คมและ
เศรษฐกิจของประเทศ รวมถึง ในด้ านผลผลิ ต เพราะประชากรในวั ยแรงงานลดลง สาหรั บ
แนวทางการแก้ ไข อาจจะแก้ ไขด้ วยการขยายเวลาเกษียณอายุ มีการดูแลสวัสดิการผู้สงู วัยมากขึ ้น สร้ าง
ระบบประกันสุขภาพ และประกันสังคมที่ดี
ด้ านแรงงานข้ ามชาติ
* มาเลเชี ย เป็ นประเทศน าเข้ า แรงงานข้ า มชาติ อัน ดับ หนึ่ง รองลงมาคื อ สิ งคโปร์ แต่
สิงคโปร์ จะสนใจเฉพาะแรงงานมีฝีมือมากกว่า
* ประเทศไทยเป็ นประเทศนาเข้ าแรงงานข้ ามชาติที่ผิดกฎหมาย ประมาณการตัวเลขไว้ ที่
2 ล้ านคน
* ค่า แรงขัน้ ต่ าของสิง คโปร์ มาเลเซี ย มี อัน ดับ สูง สุด ในขณะค่า แรงไทยอยู่ ใ นอับ ดับ
รองลงมาใกล้ เคียงกับฟิ ลิปปิ นส์
ด้ านทรัพยากรมนุษย์
* อินโดนีเซียมีจานวนประชากรมากที่สดุ ในประเทศสมาชิกฯ เป็ นอันดับ 4 ของโลกและอันดับหนึ่ง
ใน ASEAN มีมากกว่า 200 ล้ านคน
* สิงคโปร์ และมาเลเซียมี high skilled labor มากที่สดุ แต่ขาดแคลนแรงงานระดับล่าง และ
มาเลเซียตังเป
้ ้ าหมายว่าจะยกระดับเป็ นประเทศที่พฒ
ั นาแล้ วภายในปี 2563
* กัมพูชา มีค่าแรงขันต
้ ่าที่สดุ ในอาเซียนและขาดแคลนแรงงานมีทกั ษะ
* ฟิ ลิปปิ นส์แรงงานส่วนใหญ่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้
* ไทย มีแรงงานเป็ นจานวนมาก แต่แรงงานส่วนใหญ่ขาดทักษะ
การขับเคลื่อน ASCC (ระดับชาติ)
การศึกษา
อัตลักษณ์
อาเซียน
การ
ดาเนินงาน
ของ ACWC
แรงงาน
ความคืบหน้ า
ASCC
สิทธิ
สาธารณสุข
ภัยพิบัตแิ ละ
สิ่งแวดล้ อม
22
ความคืบหน้ า
ด้ านการศึกษา
ด้ านแรงงาน
ด้ านสาธารณสุข
• ส่ งเสริมให้ มีการสอน
วิชา ASEAN Studies
ในทุกระดับ
• เร่ งดาเนินการการถ่ าย
โอนหน่ วยกิตข้ าม
ประเทศระดับ
มหาวิทยาลัย
• ริเริ่มให้ ทนุ การศึกษา
แก่ ประเทศสมาชิก
ประเทศละ 5 ทุน
• การจัดทามาตรฐาน
ฝี มือแรงงาน
• ให้ ความสาคัญต่ อ
ความร่ วมมือในการ
ควบคุมโรคระบาดต่ าง ๆ
• ออกปฏิญญาอาเซียน
ว่ าด้ วยการคุ้มครอง
และส่ งเสริมสิทธิ
แรงงานอพยพ
• ออกปฏิญญาว่ าด้ วย
เรื่ องพันธกิจเรื่ องเอดส์
ด้ านภัยพิบัตแิ ละ
สิ่งแวดล้ อม
• ให้ สัตยาบันความตกลง
ของการจัดตัง้ AHA
Centre
• ไทยเสนอให้ อาเซียนใช้
ประโยชน์ จาก ICT
• เพิ่มความร่ วมมือ
แก้ ปัญหาหมอกควัน
ความคืบหน้ า (ต่ อ)
ด้ านสิทธิ
ด้ านการดาเนินงานของ ACWC
ด้ านอัตลักษณ์ อาเซียน
• จั ด ตั ง้ คณะกรรมาธิ ก ารอาเซี ย นว่ า
ด้ ว ยการส่ ง เสริ ม และคุ้ ม ครองสิ ท ธิ
สตรีและสิทธิเด็ก (ACWC)
• ประกาศ ทศ ว รรษเพื่ อคนพิ ก า ร
อาเซียน
• ออกปฏิ ญ ญาว่ าด้ ว ยการคุ้ มครอง
และส่ งเสริมสิทธิแรงงานข้ ามชาติ
• มี ป ระ เ ด็ น ที่ น่ า เ ป็ น ห่ วง ส าห รั บ
แรงงานต่ างด้ าวผิดกฎหมาย
• ผลักดันกลไกสิทธิมนุษยชน
• แผนงานระยะ 5 ปี (2554-2559) ได้
ยกร่ างเสร็จเรียบร้ อยแล้ ว
• ประเทศไทยเป็ นเจ้ าภาพจัดประชุม
ACWC สมัยพิเศษ ระหว่ างวันที่ 4-5
ธันวาคม 2555
• Declaration on ASEAN Unity in
Cultural Diversity: towards
Strengthening ASEAN Community
(ช่ วงการประชุมสุดยอดครัง้ ที่ 19)
• การจัดทา E-Book (โดย วธ.)
• กิจกรรมส่ งเสริมส่ งเสริมความ
ตระหนักรู้ ในการเป็ นพลเมือง
อาเซียน
ACWC (ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children)
การเตรียมความพร้ อมของไทยสู่ AC
ด้ านการศึกษา
ด้ านการพัฒนาศักยภาพของคนไทยด้ าน ICT
• จัดทาแผนการศึกษา 2554-2558 เน้ นยุทธศาสตร์ เสริ มสร้ างความ
ตระหนักและค่ านิยมร่ วมในการเป็ นพลเมืองอาเซียน
• เผยแพร่ ความรู้ ข้ อมูลข่ าวสาร และสร้ างความตระหนั กรู้ และเจต
คติท่ ดี ีเกี่ยวกับอาเซียนกับประชาชน
•
•
•
•
อบรมด้ าน ICT แก่ ผ้ สู ูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
สร้ างองค์ ความรู้ด้านระบบเตือนภัยพิบตั ิ
ส่ งเสริมพัฒนาบุคลากรด้ าน ICT
สร้ าง Web Portal สาหรับเด็กและเยาวชนอาเซียน และสตรีอาเซียน
ด้ านการสร้ างการตระหนักรู้ และอัตลักษณ์ อาเซียน
•
•
•
•
•
•
•
•
•
การผลิตสื่อนิทรรศการเคลื่อนที่
การผลิตรายการสารคดีชุด “มรดกอาเซียน มรดกโลก”
การผลิตสื่อ Animation
จัดสัมมนาสื่อมวลชน/นักประชาสัมพันธ์
จัดตัง้ โทรทัศน์ ภาคภาษาอังกฤษ
จัดทาเว็บไซต์ ภาษาอังกฤษ
การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่ าวสารผ่ านสื่อต่ างๆ
โครงการแลกเปลี่ยนผู้ส่ อื ข่ าว/ผู้ผลิตรายการข่ าวอาเซียน
ค่ ายเยาวชน สัปดาห์ อาเซียน นิทรรศการสัญจร
ด้ านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา
•
•
•
•
•
•
•
พัฒนาโครงสร้ างระบบคุ้มครองเด็กเพื่อรองรับการเข้ าสู่ประชาคม
การจัดตัง้ คณะกรรมการภาคประชาชนสาหรับเสาหลักที่ 3
ส่ งเสริมสิทธิการมีส่วนร่ วมของเด็กและเยาวชนไทยในการเข้ าสู่ประชาคม
ศึกษาผลกระทบและแนวทางป้องกันปั ญหาจากการรวมตัวเป็ นประชาคม
พัฒนาศักยภาพสตรีเรื่องประกอบการโดยใช้ IT
ส่ งเสริมภาคธุรกิจเอกชนเรื่อง CSR
รณรงค์ เรื่องเยาวชนต้ านภัยยาเสพติด
25
ระเบียบวาระที่ ๔
- แผนงาน/กิจกรรม โครงการต่างๆ ด้ านการเตรี ยมความพร้ อมเพื่อรองรับประชาคม
อาเซียนของหน่วยงาน ในจังหวัดปทมธานี
27
A การพัฒนามนุษย์
ลาดับที่
กิจกรรม/โครงการ
ผลการดาเนินงาน
1
การพัฒนาองค์ ความรู้
ด้ านประชาคมสังคม
และวัฒนธรรม สาหรับ
ผู้บริหาร บุคลากรใน
องค์ กรรวมทัง้
กลุ่มเป้าหมาย
ของหน่ วยงานต่ างๆ ใน
จังหวัดปทุมธานี
- การจัดอบรม สัมมนา ให้ ความรู้ด้านเนื ้อหาสาระของ ประชาคม สังคม และ
วัฒ นธรรมอาเซี ยน แก่บุคลากรและเครื อข่ายต่างๆ ของหน่วยงานสัง กั ด
กระทรวง พม. เพื่อนาไปถ่ายทอดแก่กลุ่มเป้าหมาย ที่รับผิดชอบ ได้ แก่ กลุ่ม
เด็ก สตรี ผู้สงู อายุ
- จัดส่งบุคลากรเข้ ารับการอบรมวิทยากร ครู ก หลักสูตรสร้ างความตระหนักรู้
ในการเข้ าสูป่ ระชาคมอาเซียน
- พัฒ นาศักยภาพบุคลากรส านักงานส่ง เสริ ม การปกครองท้ องถิ่ น จั ง หวัด
ปทุมธานี
- การสัมมนาปั ญหาการบริ หารจัดการเพื่อรองรับการเข้ าสู่ประชาคมอาเซียน
ของผู้บริหารท้ องถิ่น
- การประชุมเสวนาทางวิชาการระดับชาติ
- ค่ายสร้ างสรรค์พฒ
ั นาความพร้ อมสูป่ ระชาคมอาเซียน
การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ และ
ภาษา อาเซียน
- โครงการอบรมภาษาจีนสาหรับบุคลากรและนักศึกษา สังกัดสานัก งาน -สนง.ส่งเสริมการศึกษานอก
กศน.จังหวัดปทุมธานี เพื่อเตรี ยมความพร้ อมก้ าว เข้ าสูป่ ระชาคมอาเซียน
ระบบ
- อบรมภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย
-คณะนิตศิ าสตร์
ม.กรุงเทพ
- พัฒ นาทัก ษะทางทางด้ า นภาษาและวัฒ นธรรมให้ แก่ นัก ศึ ก ษา และ -สถาบันภาษา
บุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้ แก่ Intercontinental Day , ASEAN Plus ม.กรุงเทพ
DayMy International Friends in Class
- เพิ่มทักษะด้ านภาษาและความรู้เรื่ องสังคมอาเซียนให้ แก่บคุ ลากร
-ศูนย์พฒ
ั นาการจัดสวัสดิการ
สังคมผู้สงู อายุ
2
หน่ วยงาน
-หน่วยงาน. พม.
-สนง.ส่งเสริมการปกครอง
ท้ องถิ่น
-สนง.ส่งเสริมการปกครอง
ท้ องถิ่น
-สนง.ส่งเสริมการปกครอง
ท้ องถิ่น
-พิพิธภัณฑสถานฯ ม.กรุงเทพ
-สนง.เขตพื ้นที่การศึกษา เขต 2
A การพัฒนามนุษย์
ลาดับที่
กิจกรรม/โครงการ
ผลการดาเนินงาน
หน่วยงาน
3
พัฒนาแนวทาง
หลักสูตรการ ศึกษา
อาเซียน
- จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน ภาคภาษาอังกฤษ
(English Program)
-การพัฒนาหลักสูตรปริ ญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจสายการบิน (หลักสูตรสองภาษา)
- โครงการพัฒนาโรงเรี ยนในสังกัดสู่การเป็ นโรงเรี ยนที่มีความเป็ น เลิศด้ าน
ภาษา
- นิเทศ กากับติดตามการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา
ของรัฐ
- สร้ างความตระหนักรู้ และความเข้ มแข็งตามโครงการจัดการศึกษา
-สนง.ส่งเสริ มการศึกษานอกระบบ
- โครงการพัฒนาด้ านภาษาเพื่อรองรับความเป็ นประชาคมอาเซียน
-อบจ.ปทุมธานี
- โครงการจัดการศึก ษาทางไกลเพื่ อพัฒ นาบุค ลากร กศน.ด้ า นอาเซี ย น
ศึกษา
- สร้ างความตระหนัก รู้ และความเข้ ม แข็ ง ตามโครงการ จัด การศึก ษา
โรงเรี ยนต้ นแบบ Asean Learning School
- จัดโครงการ DVFX Immeraion Project ให้ กบั Ngee Ann Polytechnic
ประเทศสิงคโปร์ โดยพัฒนาทักษะด้ าน Digital Media
- บรรยายพิเศษให้ คณะนักศึกษาจาก University Teknologi MAPA
ประเทศมาเลเซีย
- จัด โครงการศึก ษาดูง านและเยี่ ย มชมวิ ท ยาเขตให้ ค ณะนัก ศึก ษาจาก
Republic Polyytechnic สาธารณรัฐสิงคโปร์
-สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
-คณะมนุษย์ศาสตร์ ฯ ม.กรุงเทพ
-อบจ.ปทุมธานี
-สนง.เขตพื ้นที่การศึกษา เขต 2
-สนง.เขตพื ้นที่การศึกษา เขต 2
-สายการต่างประเทศ ม.กรุงเทพ
-สายการต่างประเทศ ม.กรุงเทพ
-สายการต่างประเทศ ม.กรุงเทพ
-สายการต่างประเทศ ม.กรุงเทพ
A การพัฒนามนุษย์
ลาดับที่
4
กิจกรรม/โครงการ
การประชาสัมพันธ์
ภารกิจด้ าน ประชา
สังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน
ผลการดาเนินงาน
หน่วยงาน
- จัดการศึกดูงานและเยี่ยมชมวิทยาเขตให้ คณะผู้แทนจากหอการค้ าเมือง
มะริดร์ ทวาย และเกาะสอง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
- จัดการศึกษาดูงานและเยี่ยมชมวิทยาเขตให้ คณะนักศึกษาจาก Binus
University ประเทศอินโดนีเซีย
- จัดการศึกษาดูงานและเยี่ ยมชมวิทยการเชต ให้ คณะจาก STIE Ela
Prasctya College ประเทศอินโดนีเซีย
- จัดบรรยายพิเศษและเยี่ยมชมพืน้ ที่ สร้ างสรรค์ให้ กับคณะนัก ศึกษาจาก
Tarumanagara Universty ประเทศอินโดนีเซีย
- โครงการความร่ วมมือทางวิชาการกับ Semarang State University
ประเทศอินโดนีเซีย
- สายการต่างประเทศ ม.กรุงเทพ
-สายการต่างประเทศ ม.กรุงเทพ
-สายการต่างประเทศ ม.กรุงเทพ
-สายการต่างประเทศ ม.กรุงเทพ
-สายการต่างประเทศ ม.กรุงเทพ
-จัดทาแผ่นพับและสื่อความรู้เพื่อให้ ความรู้ด้านประชาสังคมและ วัฒนธรรม -สนง.พมจ.และหน่วยงานสังกัด พม.
อาเซียน เผยแพร่การให้ บริการในช่องทางต่าง ๆ
-วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี
- จัดแสดงนิทรรศการ”พิพิธอาเซียน”
-วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี
- จัดนิทรรศการอาเซียนเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่
B การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม
หน่วยงาน
ลาดับที่
กิจกรรม/โครงการ
ผลการดาเนินงาน
1
การเตรียมความพร้ อม
เพื่อการเข้ าถึง การดูแล
สุขภาพและส่ งเสริม
การ ดารงชีวิตที่มี
คุณภาพ
- โครงการเตรี ยมความพร้ อมสนับสนนการจัดบริการสขภาพ เพื่อรองรับ
การเข้ าสูป่ ระชาคมอาเซียน
- การพัฒนาคณภาพสถานบริการระดับโรงพยาบาลทัว่ ไปและโรงพยาบาล
ชมชน สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสข
-สนง.สาธารณสุขจังหวัด
ปทุมธานี
-สนง.สาธารณสุขจังหวัด
ปทุมธานี
2
การส่ งเสริม สนับสนุน
กลไก
ต่ างๆ ในการจัด
สวัสดิการสังคม เพื่อ
เตรียมความพร้ อมใน
การ
เข้ าสู่ ประชาคม
อาเซียน
-โครงการประชมภาคีส วัสดิการสัง คมรองรั บการดาเนินงาน ตามแผน
ปฏิบตั งิ านด้ านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนและ
- โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันการถูกล่อลวง
- โครงการสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดปทมธานี เพื่อส่งเสริ มพลังของ เด็ก
และเยาวชนในการรวมพลังรับอาเซียน
- โครงการป้องกันและแก้ ไขปั ญหาเด็กและเยาวชนตังครรภ์
้
ไม่พร้ อม ใน
กลม่ แกนนาสภาเด็กและเยาวชน
- โครงการบูร ณาการกลไกการด าเนิ น งานในพื น้ ที่ ต าบลต้ น แบบ การ
พัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคมเพื่อก้ าวสูป่ ระชาคมอาเซียน
- การจัด เวที แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ งานด้ า นสวัส ดิ ก ารสัง คมเพื่ อ ร องรั บ
ประชาคมอาเซียนแก่ภาคีเครื อข่ายใน ๔ จังหวัด ได้ แก่ นนทบรี ปทมธานี
สระบ รี และพระนครศรี อ ย ธยา เน้ น การหาผลกระทบของประชาคม
อาเซียนที่มีตอ่ ชมชน
- ส่งเสริมและจัดตังชมรมคลั
้
งปั ญญาผู้สงู อาย จ.ปทมธานี
-สนง.พมจ.ร่วมกับคณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
-บ้ านพักเด็กและครอบครัว
-สนง.พมจ.ปทุมธานี
-สนง.พมจ.ปทุมธานี
-หน่วยงาน พมจ.ทุกหน่วย
-สนง.ส่งเสริมและสนับสนุน
วิชาการ 1
-สนง.พมจ.ปทุมธานี
C ความยุตธิ รรมและสิทธิ
ลาดับที่
กิจกรรม/โครงการ
1
การส่ งเสริมความ
ตระหนักรู้
เรื่องบทบาท สตรีต่อ
ประชาคมอาเซียน
2
- โครงการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดปทุมธานี (เป็ นการบูรณาการ
การส่ งเสริม
ภาคเอกชนให้ เข้ ามามี ร่วมกับชมรมคนพิการในจังหวัดปทุมธานี) เพื่อส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของ
ภาคธุรกิจต่อสังคม
ส่ วนร่ วม สนับสนุน
- การเตรี ยมความพร้ อมผู้พิการในการเข้ าสูส่ ถาน ประกอบการและการ
กิจกรรม ต่ าง ๆ
ปรับปรุงบ้ านพักอาศัยของผู้พิการ เพื่อการดารงชีวิตอิสระเขตจังหวัด
ปทุมธานี
หน่วยงาน
ผลการดาเนินงาน
- จัดงานสมัชชาสตรี เพื่อให้ สตรี มีความเข้ าใจในบทบาท ของตนต่อประเด็น
การค้ ามนุษย์ เพื่อเข้ าสูป่ ระชาคมอาเซียน
- ตกแต่งอาคารสถานที่ในงานเทศกาลสาคัญที่จดั ให้ แก่ ผู้สงู อายุและ
สอดแทรกความรู้ด้านอาเซียน ในกิจกรรม นันทนาการต่างๆ ร่วมกับภาคี
เครื อข่าย
-สนง.พมจ.ร่วมกับสนง.
คุ้มครองแรงงานจังหวัด
-ศูนย์พฒ
ั นาการจัดสวัสดิการ
ผู้สงู อายุจงั หวัด
-สนง.พมจ.ปทุมธานี
-คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ม.กรุงทพ
D ส่ งเสริมความยั่งยืนด้ านสิ่งแวดล้ อม
ลาดับที่
1
กิจกรรม/โครงการ
ดาเนินการตาม
มาตรฐาน
UI Green
ผลการดาเนินงาน
- จัดการสภาพแวดล้ อมภายในมหาวิทยาลัยให้ เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม
หน่วยงาน
-สน.บริหารกายภาพฯ
ม.กรุงเทพ
E อัตตลักษณ์ อาเซียน
ลาดับที่
กิจกรรม/โครงการ
ผลการดาเนินงาน
1
การพัฒนาความร่วมมือ
และความ เชื่อมโยงด้ าน
ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน
- แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้เทคนิคการสร้ างสรรค์ผลงานภาพถ่ายทาง ศิลปะ
วัฒนธรรมของศิลปิ นท้ องถิ่น ศิลปิ นภาพถ่ายชัน้ เยี่ยมในประเทศไทย และ
ศิลปิ นในกลุม่ ประเทศอาเซียน
- จัดทาสูจิบตั รประวัติและผลงานภาพถ่ายของศิลปิ นอาเซียนและ ศิ ลปิ น
ไทยจานวน ๓,๐๐๐ เล่ม
- ศิลปิ นแห่งชาติสญ
ั จรสูป่ ระชาคมอาเซียน (ค่ายวัฒนธรรมเยาวชน) โดยจัด
ให้ มีการอบรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้ านศิลปวัฒนธรรมให้ กั บ เยาวชน
และผู้ที่สนใจในภูมิภาคต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยน เรี ยนรู้ ศิลปวัฒนธรรมระหว่าง
กัน
- กิจกรรมวิถีวฒ
ั นธรรมอาเซียน “ค่ายศิลปิ น” โดยดาเนินการจัด ฝึ กอบรม
ด้ านศิลปวัฒนธรรมให้ กับเด็กและเยาวชน ณ ศูนย์วฒ
ั นธรรมแห่งประเทศ
ไทย จานวน ๔ ค่าย
- แหล่ ง เรี ย นรู้ วัฒ นธรรมมอญ หมู่บ้ า น ศาลาแดงเหนื อ เชี ย งรากน้ อ ย
(ระหว่างดาเนินการ)
- อบรมเชิงปฏิบตั ิการเกี่ยวกับเครื่ องปั น้ ดินเผาจีนที่เป็ นสิ นค้ าออก ที่ค้นพบ
จากแหล่งโบราณคดีในประเทศไทย
- จัดนิทรรศการพิเศษที่สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้แห่งชาติ
- ผลิตต้ นแบบของที่ระลึก "อัตลักษณ์ชาติพนั ธุ์อาเซียน"
- ส่งเสริมให้ วดั เป็ นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา
- ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สาหรับเยาวชนและประชาชนทัว่ ไป
หน่วยงาน
-หออัครศิลปิ น กรมส่งเสริม
วัฒนธรรม
-หออัครศิลปิ น กรมส่งเสริม
วัฒนธรรม
-หออัครศิลปิ น กรมส่งเสริม
วัฒนธรรม
-หออัครศิลปิ น กรมส่งเสริม
วัฒนธรรม
-คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ม.กรุงเทพ
-พิพิธภัณฑสถานเครื่ องถ้ วย
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ม.กรุงเทพ
-พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
กาญจนาภิเษก
-สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด
-สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด
E อัตตลักษณ์ อาเซียน
ลาดับที่
กิจกรรม/โครงการ
ผลการดาเนินงาน
- โครงการจัดทาหนังสือสมุดภาพ เพื่อส่งเสริมสถาบันพระมหากษัตริ ย์
หน่วยงาน
-หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
เฉลิมพระเกียรติฯ
- โครงการฉายภาพยนตร์ เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ โดยจัด การเสวนา และฉาย
ภาพยนตร์ เฉลิมพระเกียรติเพื่อส่งเสริ มสถาบันพระมหากษัตริ ย์ และเผยแพร่
องค์ความรู้จากแนวพระราชดาริพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั
- จัดทา e-book เผยแพร่ความรู้เรื่ อง AEC
-ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.กรุงเทพ
- โครงการจัดนิทรรศการพิเศษที่สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้แห่งชาติ
-พิพิธภัณฑสถานเครื่ องถ้ วยฯ
ม.กรุงเทพ
- โครงการภาพถ่ายศิลปิ นอาเซียน (AseanEye Culture)
- จัดนิทรรศการแสดงผลงานภาพถ่ายวิถีวฒ
ั นธรรมอาเซียน ของศิลปิ น กลุ่ม -วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี
ประเทศสมาชิกอาเซียน ๑๐ ประเทศ

similar documents