การสร้างภาพลักษณ์ใหม่สำหรับ OTOP : อุทัย ทองเดช

Report
การสร้างภาพลักษณ์ใหม่สาหรับ OTOP
นายอุทย
ั
ทองเดช
หัวหน้ากลุมงานส
่
่ งเสริมการพัฒนาชุมชน
เนื้อหาการนาเสนอ
๑.การสร้างภาพลักษณ์ใหม่สาหรับ OTOP
๒.OTOP เตรียมตัวอย่างไร สูป่ ระชาคม
ASEAN
หลักการพืน
้ ฐาน
Fundamental Principles
๑. ภูมป
ิ ญ
ั ญาทองถิ
น
่ สู่สากล (Local
้
Yet Global)
๒. พึง่ ตนเองและคิดอยางสร
างสรรค
่
้
์
(Self Reliance & Creativity)
๓. การสรางทรั
พยากรมนุ ษย ์
้
(Human Resource
วัตถุประสงคโครงการ
์
OTOP
เสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจในระ
โดย...
๑. สร้างงาน สร้างอาชีพ
๒. กระจายรายได้สู่ชุมชน
๓. แก้ไขปัญหาความยาก
ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนา
OTOP ทีผ
่ านมา
่
ลาสมั
ย ไมน
้
่ ่ าสนใจ
ผลิตโดยไมค
่ านึงถึงตลาด
กษณ์
มีจานวนมาก แตขาดเอกลั
่
ไมสามารถเข
าถึ
่
้ งตลาดและแหลงทุ
่ น
ไมสามารถเข
าถึ
่
้ งบริการภาครัฐ
ขาดการรวมกลุม
่
แนวทางการพัฒนา
OTOP
สร้างภาพลักษณ์ใหม่สาหรับ
: New Identity
นวัตกรรม
ทันสมัย
ทรงคุณค่าทางวัฒนธรรม
ข้ อเสนอแนวทางการพัฒนา OTOP
วัตถุดบิ
ตลาด
มาตรฐาน
เครื อข่ าย
ชุมชน
(Community
Cluster)
ชุมชน
เข้ มแข็ง
ตลาด
ระดับประเทศ
จังหวัด/
ชุมชน
ต่างประเทศ
ควา
ม
เป็ น
ไทย
แนวคิดการแบ่งหมวดผลิตภัณฑ์(
Segment) ของ OTOP
ตามศั กยภาพของกลุ่มผู้ผลิต
สูง
กลุ่มดาวเด่ น
สู่สากล
กลุ่มสร้ างคุณค่ า
ลูกค้ าเฉพาะ
A
B
คุณภาพ/
มูลค่า
กลุ่มปรับตัวสู่
การพัฒนา
กลุ่มพัฒนาสู่
การแข่ งขัน
D
C
ตำ่
สูง
ปริมาณ
กลยุทธ์การส่งเสริม OTOP
๒ ดาน
ประกอบดวย
้
้
๑. กลยุทธการส
่ งเสริม OTOP
์
ตามหมวดของผลิตภัณฑ ์
(Segment)
๒. กลยุทธการเพิ
ม
่ ประสิ ทธิภาพ
์
การขับเคลือ
่ น
โครงการ OTOP
กลยุทธการส
่ งเสริม OTOP ตาม Segment
์
มีคุณภาพสูง และผลิตไดจ
้ านวนมากอยาง
่
กลุมดาว
่
ตอเนื
่ อง
มีตลาดจาหน่ายทัง้ ภายในและ
่
เดน
ตางประเทศ
มีกาลังการผลิตทีร่ องรับการสั่ งซือ
้
่
่
ไดในปริ
มาณมากและมีศักยภาพในการส่งออกตลาด
สู่สากล [A]
้
ผลิตไดจ
ตางประเทศได
้ านวนน้อย
่ มีคุณภาพสูงในระยะยาว
้
ขัน
้ ตอนและกระบวนการผลิตยากและซับซ้อน
กลุมอนุ
รก
ั ษ์
่
เป็ นงานหัตถกรรมประณีตศิ ลป์
มีเอกลักษณ์
สร้างคุณคา่
ของสิ นค้าแตละชิ
น
้ ใช้ระยะเวลาในการผลิต
่
[B]
และไม
สามารถผลิ
สิ นค้าทีเ่ หมื
อนกันในปริ
มาณหรือ
่
คุณภาพระดั
บพืน
้ ต
ฐานตามที
ก
่ ฎหมายก
าหนด
มากได้ น
มาตรฐานอื
่ ทีร่ องรับ
ผลิตไมมี
กลุมพั
ฒ
นาสู
่ ความซับซ้อน
่
่
ผลิตจานวนมาก
มีกาลังการผลิตเพียงพอ หรือมี
การแขงขั
น
่
กาลังการผลิตในลักษณะเป็ นเครือขาย
มีตลาด
่
[C]
จาหน่ายทัง้ ภายในและภายนอกชุมชน
และ
มีสามารถเข
การผลิตงาย
ไมซั
บงขั
ซ้อน
ผลิตไดจ
านวนน้อย หรือ
กลุม
่าสู
่
้
การแข
น
ในตลาดได
่
่
้
หลากหลาย ้ ่
ปรับตัวสู่
ยังไมได
่ มี
้ การรับรองมาตรฐาน ต้องการในการพัฒนา
การพัฒนา ศั กยภาพในตั
วผลิตภัณฑ ์ กระบวนการผลิต และการบริหาร
[D]
กลยุทธการเพิ
ม
่ ประสิ ทธิภาพการขับคลือ
่ น
์
โครงการ OTOP
สงเสริม
่
การตลาด
 ประชาสั มพันธ ์ , สร้างภาพลักษณ ์ OTOP
(สู่อาเซียนและสากล) เชือ
่ มโยงกับการทองเที
ย
่ ว (OTOP ขึน
้
่
รถไฟ) ดึงดูดนักทองเที
ย
่ วเขาสู
่
้ ่ ชุมชน
 จัดนิทรรศการและจาหน่ายสิ นคาประจ
าปี เช่น OTOP City
้
,OTOP Midyear OTOP ภูมภ
ิ าค
 จัดหาพืน
้ ทีจ
่ าหน่ายรวมกั
บห้างค้าปลีกสมัยใหม/ร
่
่ าน
้
ถูกใจ/รานสะดวกซื
อ
้
้
 จัดสร้างศูนย์แสดงจาหน่ายและกระจายสิ นค้าทัง้ ส่วนกลางและ
ภูมภ
ิ าค
 เชือ
่ มโยงไปรษณีย์ไทย
 มี Trading Company บริษท
ั ผู้ค้า
กลยุทธการเพิ
ม
่ ประสิ ทธิภาพการขับคลือ
่ น
์
โครงการ OTOP
สงเสริม
่
การตลาด
 เชือ
่ มโยงผู้ซือ
้ ทัง้ ในและต่างประเทศในการสรรหา
และคัดเลือกสิ นค้า OTOP
 เปิ ดจาหน่ายและแสดงสิ นค้าบน
Website
 พัฒนาระบบ
Logistic OTOP
 OTOP Flagship
Store
 เสริมสร้างคุณค่าตราสิ นค้า OTOP
[Branding Thailand]
 ส่งเสริมให้มีการจับคู่ระหว่างผู้ผลิต
และ ผู้จาหน่าย
กลยุทธการเพิ
ม
่ ประสิ ทธิภาพการขับคลือ
่ น
์
โครงการ
OTOP
ดานสนั
บ
สนุ
น
ศั
ก
ยภาพ
้
ผู้ประกอบการ OTOP
 วินิจฉัยศักยภาพผูประกอบการและผลิ
ตภัณฑ ์
้
เพือ
่ วัดระดับและตอยอดการพั
ฒนา
่
เสริมสรางทั
กษะฝี มอ
ื และเพิม
่ ทางเลือกอาชีพเสริม
้
 คัดเลือกผลิตภัณฑ ์ OTOP เพือ
่ พัฒนาเป็ นของ
ฝากประจาจังหวัด
 ส่งเสริมให้มีระบบพีเ่ ลีย
้ งและให้คาปรึกษาการ
ดาเนินธุรกิจ
กลยุทธการเพิ
ม
่ ประสิ ทธิภาพการขับคลือ
่ น
์
โครงการ OTOP
พัฒนาระบบงาน
 พัฒนาฐานขอมู
้ ลและสารสนเทศ OTOP : Database OTOP
Center
 ทบทวนเกณฑการลงทะเบี
ยนและเกณฑการคั
ดสรร
์
์
OTOP
 พัฒนากลไกการบริหาร แบบบูรณาการในทุกภาคส่วน
โดยเฉพาะส่วนทองถิ
น
่
้
 จัดตัง้ OTOP Support Center ในระดับตาบล เพือ
่ ให้เข้าถึง
บริการของรัฐ
 ผลักดันให้มีระบบการคุมครองทรั
พยสิ์ นทางปัญญาทีม
่ ี
้
ประสิ ทธิภาพ
กลยุทธการเพิ
ม
่ ประสิ ทธิภาพการขับคลือ
่ น
์
โครงการ OTOP
ดานเชื
อ
่ มโยงแหลง่
้
เงินทุน
 เชือ
่ มโยงการพัฒนา (OTOP ) เพือ
่ เพิม
่
โอกาสเขาถึ
้ ง
แหลงเงิ
่ ความสามารถในการ
่ นทุนและเพิม
แขงขั
โดยเชือ
่ มโยงกับกองทุนตางๆ
่ น
่
และสถาบันการเงิน : กองทุนหมูบ
,
่ านฯ
้
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และกองทุนตัง้ ตัว
ไดฯ
รวมทัง้ สถาบันการเงินตางๆ
เช่น
้
่
SME BANK เป็ นตน
้
บูรณาการทุกภาคส่ วนเพื่อพัฒนา OTOP
แรงงาน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์
(สถาบันการศึกษา/
กระทรวงแรงงานฯ
(ก.อุตสาหกรรม/วิทย์ ฯ/พาณิชย์ /ศึกษาธิการ/สานักนายกฯ/
วัฒนธรรม)
เครื อข่ าย
วัตถุดบิ
(ก.มหาดไทย:พัฒนาชุมชน/พาณิชย์ /
อุตสาหกรรม/พาณิชย์ /เกษตร/การท่ องเที่ยว
และกีฬา:การท่ องเที่ยว)
(ก.อุตสาหกรรม/เกษตร/วิทย์ ฯ)
โลจิสติก
(ก.อุตสาหกรรม-กรมอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและการ
เหมืองแร่ )
มาตรฐาน
(ก.อุตสาหกรรม/เกษตร/
สาธารณสุข)
การตลาด
(ก.พาณิชย์ /การต่ างประเทศ/ไอซีท/ี มหาดไทย/การ
ท่ องเที่ยวฯ/ภาคเอกชน)
โอทอป...........เตรียมตัวอย่ างไร.......
...........สู่สนามการค้ าเสรี อาเซียน.........
1.Knowledge - ความรู้ ***
2.Creativity - ความคิดสร้ างสรรค์ ***
3.Human Capital – คน ***
4.Network/Partnership/Connection – เครื อข่ าย
***
ประชำคมอำเซียน
ทีม
่ า: http://smefriendblog.blogspot.com/2011/12/aec-2015.html
กลมุ่ สินค้าและบริการสาคัญ 11 สาขา
พม่า : สาขาเกษตรและประมง
มาเลเซีย : สาขาผลิตภัณฑ์ยางและสาขาสิ่งทอ
อินโดนีเซีย : สาขาภาพยนตร์และสาขาผลิตภัณฑ์ไม้
ฟิลิปปินส์ : สาขาอิเล็กทรอนิกส์
สิงคโปร์ : สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาสุขภาพ
ไทย : สาขาการท่องเที่ยวและสาขาการบิน (ประเทศไทยอยู่
ตรงกลาง ASEAN)
“รูเ้ ขา” “รูเ้ รา”
เรามีดีอะไร ?
เรายังขาดอะไร ?
ใครจะช่ วยเรา ?
กำร
พัฒนำ
OTOP
จุดแข็ง (Strength) ของโอทอปไทย
• มีแรงงานที่มีทกั ษะเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ
• ค่าจ้างแรงงานของไทยยังไม่สงู เท่าใดนักและจัดอยูใ่ น
กลมุ่ ของประเทศที่มีอตั ราค่าแรงงานต่า
• มีวตั ถ ุดิบทางการเกษตรที่มีศกั ยภาพ
• เป็นศ ูนย์กลางการท่องเที่ยวที่สาคัญแห่งหนึ่งในเอเซีย
• มีความโดดเด่นด้านความแข็งแกร่งทางวัฒนธรรม
จุดอ่อน (Weakness) ของโอทอปไทย
• การกระจุกตัวของพื้นที่เศรษกิจ ทาให้เกิดปัญหา
ความเหลื่อมลา้ ทางด้านรายได้
• ความพร้อมในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอยูใ่ น
ระดับต่า
• ต้นท ุนการขนส่งสูง พึ่งพาการใช้พลังงานเชื้อเพลิง
นาเข้าสูง
โอกาส (Opportunities) ของโอทอปไทย
• สินค้า “โอทอป” ของไทยมีศกั ยภาพสูงในการส่งออก
เนื่องจากได้รบั ความนิยมค่อนข้างมากจากชาวต่างชาติ
• รัฐบาลมีมาตรการส่งเสริมและสนับสน ุนอย่างจริงจังทัง้ ด้าน
การผลิตและการส่งออก
– มาตรการส่งเสริมการลงท ุน สานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงท ุน (BOI)
– มาตรการสนับสน ุนการผลิต กระทรวงอ ุตสาหกรรมมีมาตรการ
สนับสน ุนการผลิตของผูป้ ระกอบการผลิตสินค้า OTOP
– มาตรการส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์มีมาตรการต่าง
ๆ เพื่อกระตน้ ุ การส่งออกสินค้าOTOP
• การจัดทาข้อตกลงเขตการค้าเสรีของไทยกับประเทศต่าง ๆ
• การได้รบั สิทธิพิเศษทางภาษีศ ุลกากรเป็น การทัว่ ไป
(Generalized System of Preferences : GSP)จากประเทศคู่คา้
สาคัญ
อ ุปสรรค (Threats) ของโอทอปไทย
• ร ูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ไม่หลากหลายและไม่ตรงกับความ
ต้องการของผูซ้ ้ ือ เนือ่ งจากขาดการพัฒนาการออกแบบทัง้
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ อีกทัง้ ผูผ้ ลิตยังขาดข้อมูลเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของผูซ้ ื้อในต่างประเทศ
• สินค้า “โอทอป” บางประเภท โดยเฉพาะสินค้าอาหาร
ยังไม่ได้มาตรฐานตามที่ประเทศคคู่ า้ กาหนด
• ผูผ้ ลิตสินค้า “โอทอป” ของไทยยังขาดทักษะและความ
ชานาญในการทาตลาดต่างประเทศ ส่วนหนึง่ เป็ นเพราะ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ E-commerce ในการ
ประกอบธุรกิจยังอยู่ในวงจากัด
ผลิตภัณฑ์เนเจอรัลสปารับสงกรานต์
สินค้าโอทอปไทย
สินค้าโอทอปลาว
น้าว่านหางจระเข้
สินค้าพม่า
แป้งทานาคา
สินค้าโอทอปไทย
สินค้าพม่า
น้าพริก
มะขามแก้ว
….Q&A….

similar documents