VC ยุทธศาสตร์ที่ 1 - สถิติทางการของประเทศไทย

Report
จังหวัด
ชัยนาท
โ ค ร ง ก า ร ก า ร พั ฒ น า ข้ อ มู ล ส ถิ ต ิ แ ล ะ
สารสนเทศระดับ พืน
้ ที่ 76 จัง หวัด /18
ก ลุ่ ม จั ง ห วั ด โ ด ย ส า นั ก ง า น ส ถิ ติ
แห่ งชาติ ร่ วมกับ สถาบัน ส่ งเสริม การ
บริห ารจัด การบ้ านเมือ งที่ด ี ส านัก งาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ
สถิตจ
ิ งั หวัดชัยนาท
วันอังคารที
่ 6
1: เรือ
่ งประธานแจ
่ ระชุ
ม พฤษภาคม 2557
้งทีป
วาระที่
วาระที่ 2: เรือ
่ งเพือ
่ ทราบ
2.1 ภาพรวมโครงการ
2.2 ประเด็นยุทธศาสตรการพั
ฒนาจังหวัด
์
ชัยนาท
วาระที่ 3: เรือ
่ งเพือ
่ พิจารณา
3.1 ศักยภาพของจังหวัด
3.2 PC/CI, VC และ CSF ตามประเด็น
ยุทธศาสตร ์
3.3 data list data gap และแนวทางการ
โครงการการพัฒ นาข้อมูล สถิต ิ
และสารสนเทศระดับ พืน
้ ที่ 76
จัง หวัด /18 กลุ่มจัง หวัด โดย
ส า นั ก ง า น ส ถิ ติ แ ห่ ง ช า ติ
ร่ วมกับ สถาบัน ส่ งเสริ ม การ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร บ้ า น เ มื อ ง ที่ ดี
สานักงานคณะกรรมการพัฒนา
วัตถุประสงค ์
ระบบราชการ
หลักของ
โครงการ
ผลผลิตหลัก
ของโครงการ
พัฒนาสมรรถนะ
บู ร ณาการข้ อมู ล
ข อ ง บุ ค ล า ก ร
สารสนเทศระดับ
ด้ า น ส ถิ ติ ข อ ง
พื้ น ที่ เ พื่ อ
อ ง ค ์ ก ร ภ า ค รั ฐ
ต อ บ ส น อ ง
ให้มีความเป็ นมือ
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ์ ก า ร
อาชีพด้านข้อมูล
พั ฒ น า จั ง ห วั ด
ส ถิ ติ แ ล ะ
ส นั บ ส นุ น ก า ร
ร่ างแผนพั
ฒ นาสถิ
หวั ด
ตัดสิ นใจเชิ
งพืน
้ ที่ ต ิ จ ั ง สารสนเทศ
เพื่ อ ก า รตั ด สิ นของป ระเด็ น
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ์ ข อ ง จั ง ห วั ด
ได้ แก่ ข้ อมู ล ในการบริห าร
จัดการ Product Champion
ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร เ ลื อ ก อ า ทิ
ข้ อ มู ล พื้ น ฐ า น ปั จ จั ย สู่
โครงการการพัฒ นาข้ อมู ล สถิต ิ
และสารสนเทศระดับ พื้น ที่ 76
จั ง หวั ด /18 กลุ่ มจั ง หวั ด โดย
สานักงานสถิตแ
ิ ห่งชาติ รวมกั
บ
่
สถาบันส่งเสริมการบริหารจัดการ
บ้ า น เ มื อ ง ที่ ดี ส า นั ก ง า น
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ
ราชการ
ใ น ร ะ ย ะ ที่ ผ่ า น ม า
ส า นั ก ง า น ส ถิ ติ
แ ห่ ง ช า ติ ไ ด้
ด า เ นิ น ก า ร พั ฒ น า
ร ะ บ บ ส ถิ ต ิ เ ชิ ง พื้ น ที่
ร อ ง รั บ ก า ร พั ฒ น า 255
ประเทศอยางต
อเนื
่อง นารอง
่
่
510่
โดยให้ ความส าคั ญ
ใ น ก า ร เ ชื่ อ ม โ ย ง จังหวั
ด
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ์ ข อ ง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
แ ล ะ สั ง ค ม แ ห่ ง ช า ติ
ฉ บั บ ที่
1 1 สู่
ยุ ท ธศาสตร เชิ
์ ง พื้น ที่
ของกลุ่มจัง หวัด จึ ง
ไ ด้ จั ด ท า โ ค ร ง ก า ร
ภาคเหนือ
ตอนบน 1
เชียงใหม่
ภาคเหนื
อ
แมฮ
องสอน
่
่
ตอนลาง
่
ล1าพูน
พิษณุ โลก ตาก
ลาปาง
สุโขทัย อุตรดิตถ ์
ภาคเหนื
อ์
เพชรบูรณ
ตอนลาง
2
่
กาแพงเพชร
ภาคกลาง
พิจต
ิ ร นครสวรรค
์
อุทย
ั ธานี 2
ตอนบน
ลพบุร ี
ชัยนาท
ภาคกลาง
สิ งหบุ
รี
์ าง
ตอนล
่
อางทอง
่
1
กาญจนบุรี
ราชบุร ี
ภาคกลาง
สุพรรณบุร ี
ตอนลาง
่
นครปฐม
255 255
น6ารอง
พั
่
7ฒนา
2 กลุม
่
จังหวั
ด
ข้อมูล
สถิต ิ
และ
สารสนเ
ทศ
ระดับ
พืน
้ ที่
76
จังหวัด
/
2
สมุทรสงครา
ม
สมุทรสาคร
เพชรบุรี
ประจวบคีรข
ี ั
นธ ์
ภาคใต้
ฝั่งอันดา
มัน
พังงา
ระนอง
ภูเก็ต
กระบี่
ตรัง
ภาคเหนือ
ตอนบน
2
น่าน
พะเยา ภาคอีสานตอนบน
เชียงราย
1
น่าน
อุดรธานี หนองคาย
ภาคอี
เลย หนองบั
วลาภู สาน
บึงกาฬ
ตอนบน 2
สกลนคร
ภาคอีสาน
นครพนม
มุกตอนกลาง
ดาหาร
ขอนแกน
่
กาฬสิ นธุ ์
ภาคอี
สาน
มหาสารคาม
ตอนล
2
ร้อยเอ็ด าง
่
อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
ภาคอี
สาน
ยโสธร
อานาจเจริ
ตอนล
าง
1ญ
่
ภาคกลางนครราชสี มา
ม ิ บุรรี ม
ั ย์
ตอนลาง
่ ชัยิ ภูทร
์
ฉะเชิงเทราสุรน
ปราจีนบุร ี
ภาคว้
สระแก
นครนายก
ตะวันออก
ทรปราการ
ภาคกลาง สมุชลบุ
รี
ระยอง จันท
ตอนบน
ยุรี ตราด
1
อยุธยา
สระบุร ี
ปทุภาคใต
มธานี ฝั
้ ่ งอาวไทย
่
นนทบุ
ร ี ธานี
สุราษฎร
ชุมพร
์
นครศรีธรรมราช
พัทลุง
ภาคใตชายแดน
้
สงขลา สตูล ปัตตานี
ยะลา นราธิวาส
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุม
่ Value Chain
(VC)กลาง ปลาย
[ วิสัยทัศน์ ต้น น้า น้า
น้าVC1
โ ค ร ง ก า ร ก า ร พั ฒ น า
จังหวัด
ข้ อ มู ล ส ถิ ติ แ ล ะ
ส า ร ส น เ ท ศ ร ะ ดั บ พื้ น ที่
เป้าประสงค ์
7 6 จั ง ห วั ด / 1 8 ก ลุ่ ม
เป้าประ เป้าประส เป้าประส
จั ง ห วั ด
โ ด ย
สงค ์ 1 งค ์ 2
งค ์ 3
ส านั ก งานสถิต ิแ ห่ งชาติ
ประเด็น
ร่ วมกับ สถาบัน ส่ งเสริ ม ประเด็ยุ
นทธศาสตร
ประเด็น์ ประเด็น
ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ยุทธฯ 1 ยุทธฯ 2 ยุทธฯ 3
บ้านเมืองทีด
่ ี สานักงาน
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร พั ฒ น า
ระบบราชการ
]
01แผนพัฒนา
สถิตจ
ิ งั หวัด/
กลุมจั
่ งหวัด
02
รายงาน
สถานการณ ์
ตามประเด็น
ยุทธฯ์
ขอมู
้ ล
สาคัญ
มี/ไมมี
วิธก
ี าร ความถี่
่
ฐานขอมู
เก็บ
ของ
้
ล
รวบรวม ขอมู
้ ล
ขอมู
้ ล
1.1.1.1
มี
รายงาน
รายปี
1.1.2.1
ไมมี
่
รายงาน
VC2VC3 VC4
ปัจจัยแหงความส
าเร็จ
่
(CSF
CSF)CSF CSF CSF
1.1
CSF
1.2
…
2.1
CSF
2.2
…
3.1
CSF
3.2
…
4.1
CSF
4.2
…
จาก Critical Success
Factors สู่การกาหนด
ตัวชีว
้ ด
ั (KPI) และชุดข้อมูล
สาหรับทุกข้อตอใน
Value
่
ขอมู
Chain
้ ล ผู้รับผิ
CSFs KPI
สาคัญ ดชอบ
CSF1. 1.1.1
1
1.1.2
1.1.1.1
รายเดือน
CFS1. 1.2.1
2
1.2.1.1
[Data Gap
CFS1. 1.3.1
3
1.3.1.1
1.1.2.1
ประโยชนที
่ งั หวัดจะ
์ จ
ไดรั
้ บจากโครงการการ
พัฒนาขอมู
ิ ละ
้ ลสถิตแ
สารสนเทศระดับพืน
้ ที่
การตัดสิ นใจ
เชิงยุทธศาสตร ์
(Strategic
Decision)
“… โครงการนี้ จะช่วยสนับสนุ นการกาหนดทิศ
ทางการพัฒนาของจังหวัดทัง้ ในระดับผลิตภัณฑที
่ ี
์ ม
ศักยภาพ (Product Champion) เพือ
่ การสร้าง
รายไดให
้ ้จังหวัด และแนวทางการพัฒนาแกไข
้
ปัญหาในประเด็นสาคัญดานต
างๆ
(Critical
้
่
Issue).”
การกากับ
ราชการ
แบบบูรณาการ
(Strategic
Integrated
Command)
การสื่ อสาร
ความรวมมื
อ
่
ทาง
ยุทธศาสตร ์
(Strategic
Communicati
on)
ประโยชนที
่ งั หวัดจะ
์ จ
ไดรั
้ บจากโครงการการ
พัฒนาขอมู
ิ ละ
้ ลสถิตแ
สารสนเทศระดับพืน
้ ที่
การตัดสิ นใจเชิง
ยุทธศาสตร ์
(Strategic
Decision)
‣การวิเคราะหศั
์ กยภาพ
การพัฒนาของจังหวัด
เพือ
่ กาหนดเลือก
Product Champion
และ Critical Issue
‣เครือ
่ งมือในการกาหนด
โครงการสาคัญ
SW Product
(Flagship
Project)
ที่
Flagship
OT
Champi
สอดคลองกั
Projects์
้ on บ&ยุทธศาสตร
ของจั
ด
BCGงหวั
Critical
Issue
“… โครงการนี้ จะช่วยสนับสนุ นการกาหนดทิศ
ทางการพัฒนาของจังหวัดทัง้ ในระดับผลิตภัณฑ ์
ทีม
่ ศ
ี ักยภาพ (Product Champion) เพือ
่ การ
สร้างรายไดให
้ ้จังหวัด และแนวทางการพัฒนา
แกไขปั
ญหาในประเด็นสาคัญดานต
างๆ
้
้
่
(Critical Issue) ...”
การกากับราชการแบบ
บูรณาการ (Strategic
Integrated Command)
การสื่ อสารความ
รวมมื
อทาง
่
ยุทธศาสตร ์
(Strategic
Communication)
ประโยชนที
่ งั หวัดจะ
์ จ
ไดรั
้ บจากโครงการการ
พัฒนาขอมู
ิ ละ
้ ลสถิตแ
สารสนเทศระดับพืน
้ ที่
การตัดสิ นใจเชิงยุทธศาสตร ์
(Strategic Decision)
SWOT
BCG
Product
Champion
& Critical
Issue
Flagship
Projects
“… โครงการนี้ จะช่วยสนับสนุ นการกาหนดทิศ
ทางการพัฒนาของจังหวัดทัง้ ในระดับผลิตภัณฑ ์
ทีม
่ ศ
ี ักยภาพ (Product Champion) เพือ
่ การ
สร้างรายไดให
้ ้จังหวัด และแนวทางการพัฒนา
แกไขปั
ญหาในประเด็นสาคัญดานต
างๆ
้
้
่
(Critical Issue) ...”
การกากับราชการแบบ
บูรณาการ (Strategic
Integrated Command)
‣การบริหารโครงการ
แผนงานและงบประมาณทีม
่ ี
ความสั มพันธกั
์ น (โดยใช้
แนวคิด Value Chain)
‣การตรวจสอบ และติดตาม
‣การประเมินผล ทีใ่ ช้ CSF
– KPI ใน Value Chain
ประเมินผลทัง้ ระดับโครงการ
(Output Provinci
by PC /
Projectแผนงาน
Management
al
CI
:
Area)
Base On VC
Statistic
s&
Budgetin Monitori Evaluati Databas
g
ng
e
ng
การสื่ อสารความรวมมื
อทาง
่
ยุทธศาสตร ์ (Strategic
Communication)
ประโยชนที
่ งั หวัดจะ
์ จ
ไดรั
้ บจากโครงการการ
พัฒนาขอมู
ิ ละ
้ ลสถิตแ
สารสนเทศระดับพืน
้ ที่
การตัดสิ นใจเชิงยุทธศาสตร ์
(Strategic Decision)
SWOT
BCG
Product
Champion
& Critical
Issue
Flagship
Projects
“… โครงการนี้ จะช่วยสนับสนุ นการกาหนดทิศ
ทางการพัฒนาของจังหวัดทัง้ ในระดับผลิตภัณฑ ์
ทีม
่ ศ
ี ักยภาพ (Product Champion) เพือ
่ การ
สร้างรายไดให
้ ้จังหวัด และแนวทางการพัฒนา
แกไขปั
ญหาในประเด็นสาคัญดานต
างๆ
้
้
่
(Critical Issue) ...”
การกากับราชการแบบบูรณาการ
(Strategic Integrated Command)
Project Management Base On VC
Budgeting
Monitoring
Evaluating
Provincial
Statistics &
Database
การสื่ อสารความ
รวมมื
อทาง
่
ยุทธศาสตร ์
(Strategic
Communication)
‣รายงานสถานการณ ์
ทางยุทธศาสตร ์
(ประเด็นการพัฒนา
หรือ Product
Champion)
‣Business
Intelligence /
Dashboard / PMOC
Provinc Busines Strategi
ial
s
c
Strategi Intellige Dashbo
c
nce
ard
Report
s
ประโยชนที
่ งั หวัดจะไดรั
์ จ
้ บจาก
โครงการการพัฒนาขอมู
้ ลสถิต ิ
และสารสนเทศระดับพืน
้ ที่
การตัดสิ นใจเชิงยุทธศาสตร ์
(Strategic Decision)
“… โครงการนี้ จะช่วยสนับสนุ นการกาหนดทิศทางการพัฒนาของ
จังหวัดทัง้ ในระดับผลิตภัณฑที
่ ศ
ี ักยภาพ (Product Champion)
์ ม
เพือ
่ การสรางรายได
ให
จั
ง
หวั
ด
และแนวทางการพั
ฒนาแกไขปั
ญหา
้
้ ้
้
ในประเด็นสาคัญดานต
างๆ
(Critical
Issue)
...”
้
่
การกากับราชการแบบบูรณาการ
(Strategic Integrated Command)
การสื่ อสารความรวมมื
อทาง
่
ยุทธศาสตร ์ (Strategic
Communication)
Product Flagsh Project Management Base Provinci Provinc
SW Champi
ip
On VC
ial
al
OT
on &
Projec
Statistic Strategi
Critical
ts
c
Monitori
Evaluati
Budgeti
s&
BCG Issue
ng
ng
ng
Databas Report
s
e
Busines
s
Intellige
nce
Strategi
c
Dashbo
ard
วิสัยทัศน์ : เป็ นแหลงผลิ
ตเมล็ดพันธุข
่ ี
่
์ ้าวและสิ นค้าเกษตรทีม
คุณภาพไดมาตรฐาน
สั งคมอยูร่ วมกั
นอยางมี
ความสุข และมี
้
่
่
ภูมค
ิ ุ้มกันตอการเปลี
ย
่ นแปลง
่
ประเด็น
ยุทธศาสตร ์
ยุทธศาสตรที
ยุทธศาสตรที
์ ่ 1
์ ่ ยุทธศาสตรที
์ ่ 3 ยุทธศาสตรที
์ ่
การเพิม
่ ประสิ ทธิภาพ
2
การพัฒนา
4
กระบวนการผลิตและ การส่งเสริม คุณภาพคนและ ก า ร บ ริ ห า ร
การตลาดเมล็ดพันธุ ์
และพัฒนา
สั งคมสู่ความ จั ด ก า ร
ข้าวและสิ นค้าเกษตร
อาชีพนอก
เข้มแข็ง
ทรัพ ยากรธรร
ให้มีคุณภาพได้
ภาค
สมานฉันท ์ และมี ม ช า ติ แ ล ะ
เป้าประสงค ์
มาตรฐาน
การเกษตร 1. ภูประชาชนมี
มค
ิ ุ้มกันตอการ
สิ่ งลดผลกระทบ
แวดลอม
่
้
1.
1.
ประชาชนได
รั
บ
1. เพิม
่
้
และการ ความรู
เปลีเทย
่ าทั
นแปลง
จากอุทกภัยและ
้ ่ น
กษะ
ผลผลิตเมล็ด การพัฒนาทั
ทองเที
ย
่ ว สั งคมแล
่
ภัยแลง้
การประกอบอาชี
พ
พันธุข
าว
์ ้
สิ่ งแวดลอม
2. ปริมาณขยะ
้
2. เพิม
่ มูลคา่
คุณภาพดี
2. ประชาชนมีสุข มูลฝอยชุมชนถูก
ผลิตภัณฑชุ
2. ผลผลิต
์ มชน
ภาวะทีด
่ ี
กาจัดอยางถู
ก
่
น
่
สิ นค้าเกษตรมี และทองถิ
้
3. สั งคมมีควา
หลักวิชาการ10
่ รายไดจาก
คุณภาพ ได้ 3. เพิม
้
จังหวัด
ชัยนาท
โ ค ร ง ก า ร ก า ร พั ฒ น า ข้ อ มู ล ส ถิ ต ิ แ ล ะ
สารสนเทศระดับ พืน
้ ที่ 76 จัง หวัด /18
ก ลุ่ ม จั ง ห วั ด โ ด ย ส า นั ก ง า น ส ถิ ติ
แห่ งชาติ ร่ วมกับ สถาบัน ส่ งเสริม การ
บริห ารจัด การบ้ านเมือ งที่ด ี ส านัก งาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ
สถิตจ
ิ งั หวัดชัยนาท
วันอังคารที่ 6 พฤษภาคม 2557
วาระที่ 1: เรือ
่ งประธานแจ้งทีป
่ ระชุม
วาระที่ 2: เรือ
่ งเพือ
่ ทราบ
2.1 ภาพรวมโครงการ
2.2 ประเด็นยุทธศาสตรการพั
ฒนาจังหวัด
์
ชัยนาท
วาระที่ 3: เรือ
่ งเพือ
่ พิจารณา
3.1 ศักยภาพของจังหวัด
3.2 PC/CI, VC และ CSF ตามประเด็น
ยุทธศาสตร ์
3.3 data list data gap และแนวทางการ
ผลิตภัณฑ์ที่มีศกั ยภาพของ
จังหวัดชัยนาท
ส้ มโอ
M
a
r
k
e
t
G
r
o
w
t
h

Star
Dogs
ข้ าว
Cash cows
Market Share
การเลือก Critical Issue จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่สาคัญ ที่เป็ นตัวชี้วดั
ด้านสังคม
อาศั
ย ของประเทศ เป็ นประเด็นที่ จง
่ ่ย
หากตัวชีสิ่้วงแวดล
ดั ตา่ อกว่100
าค่ทีอ่ ายูเฉลี
ั หวัดให้
้
สุขภาพ
ความสาคัญในการแก้
ปัญหา
ม
ตา่ กว่าค่าเฉลี่ยของ
การเมือง
ความเป็ น
ธรรม
ความ
ปลอดภัย
ศาสนา
และ…
50
0
อาหาร
การศึ กษา
- สุขภาพ
-รายได้
-ชุมชน
รายได้
ไทย
ครอบครัว
ชัยนาท
ชุมชน
ค่าดัชนี ความมันคงของมนุ
่
ษย์ ปี
2554
วิสยั ทัศน์ : “เป็ นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุข์ ้าวและสินค้าเกษตรที่
มีคณ
ุ ภาพได้มาตรฐาน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
ิ
และมี
ภ
ม
ู
ค
้
ม
ุ
กั
น
ต่
อ
การเปลี
่
ย
นแปลง
”ลสนับสนุน
PC/CI
เหตุ
ผ
ยุทธศาสตร์ เศรษฐกิจ /สังคม/
การเพิ่มประสิทธิภาพ
ิ่ งแวดล้ิ จอม->
เศรษฐก
ส
กระบวนการผลิตและ
การตลาดเมล็ดพันธุ์ การเกษตร
ข้การส่
าวและส
าเกษตร
งเสริ นิ มค้และพั
ฒนา เศรษฐกิจ ->
ให้
ุ พภาพได้
อ ามีคชีณ
น อ ก ภ า คการท่องเที่ยว
มาตรฐาน
การเกษตร และการ
การพั
ท่องเทีฒ
่ยวนาคุ ณ ภาพ สังคม ->
คนและสังคมสู่ความ คุณภาพ
เข้ ม แข็ง สมานฉั น ท์
ชีวิต
และมี
ก า ร บ ภริ ู มหิ คุา ้ รมจักัดนกต่าอร สิ่งแวดล้
การเปลี
่ยนแปลง
ิ
ทรัพ ยากรธรรมชาต
อม->
อ้อย
โรงงาน
ท่องเที่ยว
(One day
trip)
การพัฒนา
คน กลุ่ม
อาชีพ และ
รายได้
ิ หาร
การบร
รองรั
บ
AEC
จัดการน้า
• เป็ นผลิตภัณฑที
่ รงกับ
์ ต
ศักยภาพจังหวัด
• สอดคลองตามประเด็
น
้
ยุทธ ์
•• ทสอดคล
านผู
ว
่
้ าฯให
่ องตาม
้ความสาคัญ
้
ประเด็นยุทธ ์
• ทานผู
ว
าฯ
ให้
่
้
่
• เป็ นปัญหาสั งคมทีส
่ าคัญ
ความสาคัญ
ของจังหวัด
• สอดคลองตามประเด็
น
้
ยุทธ ์
• ทานผู
ว
ให้
่
้ าฯ
่
• เป็
นปัญาคั
หาสั
่ าคัญ
ความส
ญงคมทีส
ของจังหวัด
• สอดคลองตามประเด็
น
้
การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต
และการตลาดเมล็ดพันธุข์ ้าวและสินค้าข้เกษตรให้
ม
ี
ค
ณ
ุ
ภาพได้
อ
มาตรฐาน
เป้ าประสงค์
เชิง
มูลค่า
ยุทธศาสตร์
ตัวชี้วดั
(เป้ าหมายรวม 4 ปี )
ฐาน
เป้ าหมายรายปี
2558 2559 2560 2561
1. เพิม
่ ผลผลิต
เมล็ดพันธุข
1. อัตราขยายตัว (GPP) ภาค
์ าว
้
คุณภาพดี
เกษตร
เพิม
่ ขึน
้ รอยละ
3
2.40% 2.5%
้
2. ผลผลิตสิ นคา้
(ขอมู
้ ลปี
เกษตรมีคุณภาพ
54)
2. รอยละที
เ่ พิม
่ ขึน
้ ของผลผลิตเมล็ด 101,800
้
ไดมาตรฐาน
พันธุข
ณภาพดี
ตัน/ปี
3%
้
์ าวคุ
้
3. ลดตนทุ
(ขอมู
้ นการ
้ ลปี
ผลิตสิ นคาเกษตร
รอยละ
18
56)
้
้
3. รอยละของจ
านวนแปลง/ฟารมที
้
์ ่
ไดรั
้ บรองมาตรฐาน
GAP เทียบกับจานวนแปลง/ฟารมที
์ ่
ไดรั
้ บการตรวจ
รับรองจากกระทรวงเกษตรฯ รอย
้
ละ 100
3%
3%
3%
4%
5%
6%
VC: อ้อยโรงงาน
กระบวนการ
การขนส่
ง
การเพิ่มกระบวนกา
ปัจจัย
กระบวนการ
ค้
า
และ
และ
ิ
ผลผล
ต
การแปร
พื
น
้
ฐาน
ร
ิ
ผล
ต
1
3
4
5
6 การพัฒนา
การวิจยั 2 และ
จัดการการตลาด
พัฒนา แปรรูปรูป
ระบบ
และพัฒนา
d
d
บริหาร การตลาด
คุณภาพ และสร้าง
การ
(R&D)
สินค้า
และลด มูลค่าเพิ่ม
พัฒนา
จากฟาร์
มเกษตรกรไปถึ
to Market)
(Logistics
ต้นทุงมืนอผูบ้ ริโภค (From Farmer
เกษตรกร
)
CSF 1
CSF 5 การ CSF 7 การเพิม
่ CSF 8 ระบบ
การวิจย
ั
บริหารจัดการ ผลิตภาพ
เกษตรปลอดวัสดุ
และ
น้า
เหลือใช้ (Zero
พั
ฒ
นา
CSF
6
การ
CSF 2 การวิจย
ั
Waste)
พั
น
ธ
พื
ช
สร
างองค
์
์
เทคโนโลยี
และ ้
ด
้
นวัตกรรม ความรูและขี
ความสามารถ
CSF 3 การ
ให้เกษตรกร
วิเคราะห ์
CSF 7
สิ นคาและ
้
Zoning
ความ
ตองการของ
้
ตลาด
CSF 4 การจัดตัง้
ศูนยข
้ ลเชิงลึกเกษตร
์ อมู
(Intelligenc
e)
CSF 9 การขนส่งCSF 11
และกระจายสิ นคสนั
า้ บสนุ น
นเชือ
่ เพือ
่ การ
CSF 10 การบริหสิาร
จัดการคลังสิ นคา้ ตัดออยลดการ
้
เผา
ผูบ้ ริโภค
เกษตรกร
d
VC ยุทธศาสตร์ที่ 1: Product Champion อ้อยโรงงาน
ห่วงโซ่คณ
ุ ค่า
(VC) และปั จจัยแห่ง
ตัวชี้วดั (KPI)
(CSF)
ความสาเร็จ
การวิจยั
1
และพัฒนา
(R&D)
วิธีการ
มี/ไม่มี
ความถี่
เก็
บ
หน่ วยงานที่
ข้อมูลพืน้ ฐาน ฐานข้อ
ของ
รวบรวม
รับผิดชอบ
(Data List)
มูล
ข้อมูล
ข้อมูล
VC 1. การวิจย
ั และพัฒนา(R&D)
CSF 1 การวิจย
ั และ KPI 1.1 พันธุอ์ อยที
่ data 1.1.1 ชนิด
้
พัฒนาพันธพื
เหมาะสมกับพืน
้ ที่ ของพันธอ์ อย
้
์ ช
จาแนกตามพืน
้ ที่
Data 1.1.2
ปริมาณการผลิต
จาแนกตามชนิด/
ตามพืน
้ ที่
CSF 2 การวิจย
ั
KPI 2.1 เทคโนโลยี data 2.1.1
เทคโนโลยีและ
และเครือ
่ งมือที่
จานวนโรงงานทีม
่ ี
นวัตกรรม
เหมาะสมกับการ
การวิจย
ั
ผลิตออยโรงงานใน
เทคโนโลยี/
้
พืน
้ ที่
นวัตกรรม
Data 2.1.2
คาใช
่
้จายในการ
่
วิจย
ั เทคโนโลยีใน
โรงงานออย
้
CSF 3 การวิเคราะห ์ KPI 3.1 ขอมู
data 3.1.1
้ ล
้ ฐานและ 3 พัฒนา 4 รูป
2พืน
VC ยุทธศาสตร์ที่ 1: Product Champion
ยโรงงาน
และสร้าง
คุณภาพ
การพัอ้ฒอนา
มูลค่าเพิ่ม
เกษตรกรวิธีการและลด
ห่วงโซ่คณ
ุ ค่า
มี/ไม่มี
ต้นความถี
ทุน ่ หน่ วยงาน
(VC) และปัจจัย
เก็
บ
ตัวชี้วดั (KPI) ข้อมูลพืน้ ฐาน ฐานข้อ
ของ
ที่
รวบรวม
VC
จจัยพืน
้ ฐาน
แห่2.งปัความส
าเร็จและการพัฒนาเกษตรกร (Data List)
มูล
ข้อมูล รับผิดชอบ
data 5.1.1 จานวน
CSF 5 การบริหาร
KPI 5.1 มีระบบการ
(CSF)
ข้อมูล
้ ทีบ
่ ริหารจัดการน้า
จัดการน้า
บริหารจัดการน้าในเขต พืน
เพาะปลูกออย
้
ในเขตชลประทานและ
แหลงน
่ ้าสาธารณะ
data 6.1.1 จานวน
เกษตรกรและสมาชิก
สหกรณอ
ง้ หมด
์ อยทั
้
data 6.1.2 จานวน
เกษตรกรและสมาชิก
สหกรณอ
์ อย
้ ต ทีไ่ ดรั
้ บ
VC 3. การเพิม
่ ผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดตนทุ
นการผลิ
้การส
งเสริมและพัฒนา
CSF 7 การเพิม
่ ผลิตภาพ KPI 7.1 ผลิตภาพการ data่ 7.1.1 ผลผลิต
ศั กยภาพ
ออยเฉลี
ย
่ ตอไร
ผลิตออยเพิ
ม
่ ขึน
้
้
่
่
้
KPI 7.1.2 ตนทุ
้ น
ออยเฉลี
ย
่ ตอไร
้
่
่
KPI 7.1.3 มูลคา่
ออยการจ
าหน่ายออย
้
้
VC 4. การแปรรูป
และสรางมู
ลคาเพิ
่
้
่ ม
CSF 8 ระบบเกษตร
KPI 8.1 การผลิตออย
้ data 8.1.1 ปริมาณ
ปลอดวัสดุเหลือใช้
โรงงานมีวส
ั ดุเหลือใช้ วัสดุเหลือใช้จากการ
ผลิตออยโรงงาน
(Zero Waste)
ลดลง
้
CSF 6 การสรางองค
้
์
ความรูและขี
ด
้
ความสามารถให้
เกษตรกร
KPI 6.1 รอยละของ
้
เกษตรกรและสมาชิก
สหกรณได
์ รั
้ บการ
ส่งเสริมและพัฒนา
ศั กยภาพ
18
การพัฒนา
5 และจัดการ 6
ระบบการตลาด
VC ยุทธศาสตร์ที่ 1: Product Champion อ้บร
อิหยโรงงาน
ารสินค้า
V
ห่วงโซ่คณ
ุ ค่า
(VC) และปัจจัย
ตัวชี้วดั (KPI)
แห่
าเร็
VCงความส
5. การบริห
ารจัจดการสิ นคา้
(Logistics)
CSF 9 การขนส่งและ
(CSF)
กระจายสิ นคา้
(Logistics)
วิธีการ
ข้อมูล มี/ไม่มี เก็บ ความถี่ หน่ วยงาน
ที่
พืน้ ฐาน ฐานข้อ รวบรวม ของ
ข้อมูล รับผิดชอบ
(Data
List) มูล
data 9.1.1
KPI 9.1 ตนทุ
้ นในการ
ข้อมูล
ขนส่งและกระจายสิ นคาต
้ นในการ
้ อ
่ ตนทุ
ขนส่งและกระจาย
สิ นคาต
้ อตั
่ น
data 9.1.2
ระยะเวลาในการ
ขนส่งสิ นคาต
้ อ
่
รอบ
CSF 10 การบริหาร
KPI 10.1 ประสิ ทธิภาพใน data 10.1.1
จานวนสถานที่
จัดการคลังสิ นคา้
การจัดการคลังสิ นคา้
เก็บรวบรวมสิ นค้า
(Warehouse)
data 10.1.2
ตนทุ
้ นในการ
จัดเก็บสิ นค้าตอ
่
VC 6. การพัฒนา ระบบการตลาด
ตัน
1.3
11.1.1
CSF 11 สนับสนุ น
KPI 11.1 จานวนเกษตรกร data 10.
การจั
ดเก็บรักษา ่
จานวนเกษตรกรที
สิ นเชือ
่ เพือ
่ การส่งออก ทีไ่ ดรั
่ เพือ
่ การ
้ บสิ นเชือ
ปั
จรั
ยสิการผลิ
ตอ
ได
นเชือ
่ เพื
่
ส่งออก เพิม
่ ขึน
้
้ จับ
และผลผลิ
การส
่ งออกต
ตันลดลง
KPI 9..2 การบริหาร
จัดการขนส่งสิ นคาและ
้
บริการทีม
่ ป
ี ระสิ ทธิภาพทัง้
ระบบ
19
การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพนอก
เป้าประสงค
เชิ
ภาคการเกษตร
และการท่องเทีข้อมู
่ยวลคา่
์ ง
ยุทธศาสตร ์
ตัวชีว
้ ด
ั
(เป้าหมายรวม 4 ปี )
ฐาน
เป้าหมายรายปี
2558 2559 2560 2561
1. ประชาชน
ไดรั
้ บการพัฒนา
ทักษะการ
1. รอยละที
เ่ พิม
่ ขึน
้ ของ 78,119
้
ประกอบอาชีพ
ผลิตภาพแรงงาน
บาท/คน 1% 1.5% 2% 2.5%
(ข้อมูลปี
รอยละ
7
54)
้
2. เพิม
่ มูลคา่
2. รอยละที
เ่ พิม
่ ขึน
้ ของ
้
ผลิตภัณฑชุ
าหน่าย
358 ลาน
่
้
์ มชน มูลคาการจ
และ
OTOP
บาท
2% 2% 2% 2%
(คาเฉลี
ย
่
่
ปี 53ทองถิ
น
่
รอยละ
8
55)
้
้
3. เพิม
่ รายไดจาก
้
ธุรกิจการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพนอกภาค
การเกษตร และการท่องเที่ยว
1
Value Chain ประเด็นด้านการท่องเที่ ยว (One day trip)
วาง
ยุทธศาสตร์/
แผนการ
ท่องเทีย
่ ว
2
พัฒนาระบบ
บริหาร
จัดการ
การ
ท่องเทีย
่ ว
3
พัฒนา
ั ยภาพ
ศก
มัคคุเทศน์
และบุคลากร
4
พัฒนาปั จจัย
พืน
้ ฐานด ้าน
ท่องเทีย
่ ว/
ทรัพยากร
5
CSF7 พัฒนาทรัพยากร
CSF1 การกาหนด CSF2 การรวบรวม CSF4 พัฒนา
และจัดทาข้อมูล
นักท่องเทีย่ ว
มาตรฐานมัคคุเทศก์ / ทางการท่องเทีย่ ว
กลุ่มเป้าหมาย สารสนเทศเพื่อการ ผูน้ าเทีย่ ว
ท่องเทีย่ ว
CSF5 พัฒนา
CSF3 การกาหนดขีด ศักยภาพแรงงาน
ความสามารถในการ วิชาชีพและบุคลากร
รองรับนักท่องเทีย่ ว ด้านการท่องเทีย่ ว
(Carrying Capacity) CSF6 ส่งเสริมการ
รวมกลุ่ม
ผูป้ ระกอบการ
ท่องเทีย่ ว
พัฒนา
แหล่งและ
กิจกรรม
ท่องเทีย
่ ว
CSF8 สร้างสรรค์
กิจกรรมท่องเทีย่ ว
รูปแบบใหม่ๆ ให้
สอดคล้องกับความ
สนใจ เช่น การ
ท่องเทีย่ วเชิงนิเวศน์
อาทิ ทุ่งทานตะวัน
CSF9 ส่งเสริม/
อนุรกั ษ์/ฟื้นฟู/
ปรับปรุง/บูรณะ/
พัฒนา
แหล่งท่องเทีย่ ว
6
พัฒนา
ธุรกิจบริการ
การ
ท่องเทีย
่ ว
7
CSF10 พัฒนาธุรกิจ
บริการทีเ่ กีย่ วเนื่องกับ
การท่องเทีย่ ว อาทิ
ร้านอาหาร ของทีร่ ะลึก
เช่น OTOP
พัฒนา
การตลาดและ
ั พันธ์
ประชาสม
CSF11 การทา
การตลาดกลุ่ม
นักท่องเทีย่ ว
CSF12
ประชาสัมพันธ์สร้าง
ภาพลักษณ์
1
2 พัฒนาระบบบริหาร
VC ยุทธศาสตร์ที่ 2: PC การท่องเที่ยว (One
day
trip)
วางยุทธศาสตร์/
แผนการท่องเทีย
่ ว
ห่วงโซ่คณ
ุ ค่า (VC) และ
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
(CSF) "ท่องเที่ ยว (One
day trip)
VC1 :
ตัวชี้วดั
ข้อมูลที่สาคัญและจาเป็ น
วางยุทธศาสตร์/แผนการท่องเที่ยว
CSF 1 การกาหนด
นักทองเที
ย
่ วกลุมเป
่
่ ้ าหมาย
KPI 1.1 นักทองเที
ย
่ วทีม
่ ี
่
วัตถุประสงคมาเที
ย
่ ว
์
เชิงธรรมชาติและ
ประวัตศ
ิ าสตรเพิ
่ ขึน
้
์ ม
VC2 : พัฒนาระบบบริหาร จัดการ การท่องเที่ ยว
CSF 2 การรวบรวมและจัดทา KPI 2.1 ฐานขอมู
้ ล
ขอมู
ย
่ ว
นักทองเที
ย
่ วทีส
่ มบูรณ ์
้ ลนักทองเที
่
่
Data 1.1.1 จานวนนักทองเที
ย
่ ว
่
ไทยจาแนกตามวัตถุประสงค/์
ประเภทของการทองเที
ย
่ ว
่
Data 1.1.2 จานวนนักทองเที
ย
่ ว
่
ตางชาติ
จาแนกตาม
่
วัตถุประสงค/ประเภทของการ
์
ทองเที
ย
่
ว
่
Data 2.1.1 จานวนนักทองเที
ย
่ ว
่
จาแนกตามแหลงท
ย
่ ว
่ องเที
่
Data 2.1.2 รายไดจากการ
้
ทองเที
ย
่ ว จาแนกตามแหล
่
่ ง่
ทองเที
ย
่ ว
่
CSF 3 การกาหนดขีด
KPI 3.1 ปริมาณและ
Data 3.1.1 จานวนสถานทีพ
่ ก
ั
ความสามารถในการรองรับ คุณภาพสถานทีพ
่ ก
ั และ และธุรกิจบริการทีเ่ กีย
่ วของกั
บ
้
จัดการ
การท่องเทีย
่ ว
วิธีกา ความ
รเก็บ ถี่ของ
มี/ไม่มี รวบร ข้อมู
หน่ วยงาน
ฐานข้ วม ล
ผูร้ บั ผิดชอบ
อมูล ข้อมู
ล
VC ยุทธศาสตร์ที่ 2: PC การท่องเที่ ยว (One dayพัฒtrip)
นา
3 ศกั ยภาพ
4
มัคคุเทศน์
และบุคลากร
ห่วงโซ่
คุณค่า (VC)
และปัจจัยแห่ง
ความสาเร็จ
ตัวชี้วดั
ข้อมูลที่สาคัญและจาเป็ น
VC3 : พัฒนาศักยภาพมัคคุเทศน์ และบุคลากร
(CSF)
"ท่องเที่ ยว
CSF 4 พัฒนา
KPI 4.1 มาตรฐาน
(One day
มาตรฐาน
มัคคุเทศก/ผู
่ ว
์ น
้ าเทีย
trip)"
มัคคุเทศก ์ / ผู้นา
เทีย
่ ว
Data 4.1.1 จานวนมัคคุเทศก/์
ผูน
่ ว
้ าเทีย
Data 4.1.2 จานวนมัคคุเทศก/์
ผูน
่ วทีผ
่ านการทดสอบ
้ าเทีย
่
มาตรฐาน
CSF 5 พัฒนา
KPI 5.1 แรงงานและ Data 5.1.1 จานวนแรงงาน
ศั กยภาพแรงงาน บุคลากรดานการ
วิชาชีพและบคลากรดานการ
้
้
วิชาชีพและ
ทองเที
ย
่ วไดรั
ย
่ วทีไ่ ดรั
่
้ บการ ทองเที
่
้ บการอบรม
บุคลากรดานการ
อบรมอยางต
อเนื
้
่
่ ่อง Data 5.1.2 จานวนครัง้ ในการจัด
ทองเที
ย
่ ว
ให้มีการฝึ กอบรมแกแรงงาน
่
่
วิชาชีพและบคลากรดานการ
้
ทองเที
ย
่ ว
่
CSF 6 ส่งเสริมการ KPI 6.1 จานวนกลุม/
่ Data 6.1.1 จานวนกลุม
่
รวมกลุม
ชมรมผู
ประกอบการ
ผู
ประกอบการท
องเที
ย
่
ว
่
้
้
่
ผูประกอบการ
ท
องเที
ย
่
ว
Data
6.1.2
จ
านวนชมรม
้
่
ทองเที
ย
่ ว
ผูประกอบการท
องเที
ย
่ ว
่
้
่
VC4 : พัฒนาปัจจัยพืน
้ ฐานด้านท่องเที่ยว/ทรัพยากร
พัฒนาปั จจัย
พืน
้ ฐานด ้าน
ท่องเทีย
่ ว/
ทรัพยากร
วิธีการ ความ
เก็บ ถี่ของ
มี/ไม่มี รวบรว ข้อมูล
หน่ วยงาน
ฐานข้ มข้อมูล
ผูร้ บั ผิดชอบ
อมูล
VC ยุทธศาสตร์ที่ 2: PC การ
ท่องเที
่ยว(One
day trip)
ห่วงโซ่คณ
ุ ค่า
5
พัฒนา
แหล่งและ
กิจกรรม
ท่องเทีย
่ ว
(VC) และปัจจัย
ตัวชี้วดั
ข้อมูลที่สาคัญและจาเป็ น
แห่งความสาเร็จ
VC5 :"พั
นา ่ยแหล่
(CSF)
ท่ฒ
องเที
ว งและกิจกรรม ท่องเที่ยว
(One day trip)
CSF 8 สรางสรรค
้
์
กิจกรรมทองเที
ย
่
ว
่
รูปแบบใหมๆ่ ให้
สอดคลองกั
บความ
้
สนใจ
CSF 9 ส่งเสริม/
อนุ รก
ั ษ/ฟื
์ ้ นฟู/
ปรับปรุง/บูรณะ/
พัฒนา
แหลงท
ย
่ ว
่ องเที
่
KPI 8.1 กิจกรรม
ทองเที
ย
่ ว
่
Data 8.1.1 จานวนกิจกรรมใน
การส่งเสริมตลาด การ
ทองเที
ย
่ วใหมๆ่
่
KPI 9.1 แหลง่
Data 9.1.1 จานวนแหลง่
ทองเที
ย
่ วทีไ่ ดรั
ย
่ วทีไ่ ดรั
ั ษ/์
่
้ บการ ทองเที
่
้ บการอนุ รก
อนุ รก
ั ษ/ฟื
ฟื้ นฟู/ปรับปรุง/บูรณะ/พัฒนา
์ ้ นฟู/
ปรับปรุง/บุรณะ/
Data 9.1.2 จานวนครัง้ ในการ
พัฒนา
จัดกิจกรรมอนุ รก
ั ษ/ฟื
์ ้ นฟู/
ปรับปรุง/บูรณะ/พัฒนาแหลง่
ทองเที
ย
่ ว
่
VC6 : พัฒนา ธุรกิจบริการการท่องเที่ ยว
CSF 10 พัฒนา
KPI 10.1 รายไดจาก
Data 11.1.1 รายไดจากธุ
รกิจ
้
้
ธุรกิจบริการที่
ธุรกิจบริการที่
บริการทีเ่ กีย
่ วเนื่องกับการ
เกีย
่ วเนื่องกับการ เกีย
่ วเนื่องกับการ
ทองเที
ย
่ วจาแนกตามประเภท
่
ทองเที
ย
่ ว อาทิ
ทองเที
ย
่ วขยายตัว ธุรกิจ และขนาด
่
่
รานอาหาร
ของที่ สูงขึน
้
้
ระลึก
VC7 : พัฒนา การตลาดและประชาสัมพันธ์
6
พัฒนา
ธุรกิจบริการ
การ
ท่องเทีย
่ ว
7
พัฒนา
การตลาดและ
ั พันธ์
ประชาสม
วิธีการ ความถี่
มี/ไม่มี เก็บ ของ
หน่ วยงาน
ฐานข้ รวบรว ข้อมูล
ผูร้ บั ผิดชอบ
อมูล มข้อมูล
การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ความเข้มแข็ง
สมานฉันท์
ตัวชีว
้ ด
ั
และมีภมู ิ ค้มุ กันต่อ(เปการเปลี
่ยนแปลง
้ าหมายรวม 4 ปี )
เป้าประสงคเชิ
์ ง
ยุทธศาสตร ์
1.
ประชาชนมีความ 1. คาเฉลี
ย
่ O-Net ม.3 รอยละ
่
้
รูเท
าทั
น
50
้ ่
สั งคมและ
สิ่ งแวดลอม
้
2. ประชาชนมีสุข 2. รอยละที
ล
่ ดลงของครัวเรือนยากจน
้
ภาวะทีด
่ ี
เป้าหมายทีม
่ ี
3. สั งคมมีความ
รายไดต
้ า่ กวาเกณฑ
่
์ จปฐ. ร้อยละ
สมานฉันท ์
50
มีความ
ปลอดภัย อบายมุข 3. รอยละของสถานบริ
การสุขภาพ
้
และ
คุณภาพ
สิ่ งเสพติด
มาตรฐานตามทีก
่ าหนด (HA) รอย
้
ลดลง
ละ
100
4. รอยละของผู
ป
้
้ ่ วยเบาหวานที่
ควบคุมระดับนา้ ตาล
ในเลือดไดดี
รอยละ
54
้
้
5. รอยละของผู
ป
้
้ ่ วยความดันโลหิตสูง
ทีค
่ วบคุม
ระดับความดันไดดี
ร้อยละ
44
้
6. อัตราทารกตายตอการเกิ
ดมีชพ
ี พัน
่
คน เทากั
่ บ 6.1
7. ร้อยละของหมูบ
มชนใน
่ าน/ชุ
้
ข้อมูลคาฐาน
่
2558
เป้าหมายรายปี
2559
2560
2561
44%
46%
48%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
66.67%
83.33%
100%
3,460 คน
(ขอมู
้ ล ปี 56)
51%
52%
53%
54%
14,106 คน
(ข้อมูล ปี 56)
41%
42%
43%
44%
6.49
(คาเฉลี
ย
่ ปี 53-55)
่
6.4
6.3
6.2
6.1
41.27%
(ขอมู
้ ล ปี 55)
47 ครัวเรือน
(ขอมู
้ ล ปี 56)
6 แหง่
(ขอมู
้ ล ปี 56)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่
ความเข้มแข็ง สมานฉันท์ และมีภมู ิ ค้มุ กันต่อการเปลี่ยนแปลง
Value Chain สุขภาวะที่ ดี
1
การพัฒนาฝี มอ
ื แรงงาน
CSF 1 พัฒนา
คุณภาพฝี มอ
ื
แรงงานใน
สาขาทีจ
่ าเป็ น
3
2
สง่ เสริมพัฒนา
ี /รายได ้
อาชพ
CSF 2 ให้ความรู้
ทักษะให้ชุมชนมี
อาชีพเสริมเพือ
่ สร้าง
รายได้
CSF 3 สร้างอาชีพที่
เหมาะสมกับชุมชน
CSF 4 จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการออมใน
ชุมชน
4
ความปลอดภัย
ในชวี ต
ิ และ
ิ
ทรัพย์สน
CSF 5 ป้องกัน/ป้อง
ปราบ/ปราบปราบยา
เสพติด
CSF 6 การให้
ประชาชนเขามามี
้
ส่วนรวมและบทบาท
่
ในการดูแลรักษา
ความปลอดภัยชีวต
ิ
และทรัพยสิ์ นใน
ชุมชนรวมกั
น
่
CSF 7 การป้องกันมิ
สง่ เสริมความ
อบอุน
่ ใน
ครอบครัว
CSF 8 ส่งเสริม
กิจกรรมสร้าง
ศี ลธรรม
จริยธรรมใน
ครอบครัว
VC ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาคน กลุ่มอาชี พ และ
รายได้
รองรับ AEC
ห่ วงโซ่ คุณค่ า (VC) และปั จจัยแห่ ง
ความสาเร็จ (CSF) การพัฒนาคน
กลุ่มอาชีพ และรายได้ รองรับ
ตัวชีว้ ัด
ข้ อมูลที่สาคัญและจาเป็ น
AEC
"
VC1 : สถานการณ์ แรงงาน
CSF 1 พัฒนาคุณภาพฝี มือแรงงานในสาขา KPI 1.1 ร้ อยละของแรงงานใน
ที่จาเป็ น
สาขาที่จาเป็ น
Data 1.1.1 จานวนกาลังแรงงาน
จาแนกตาม สาขาการผลิต
Data 1.1.2 จานวนผู้มีงานทา จาแนก
ตามสาขาการผลิต
Data 1.1.3 จานวนผู้วา่ งงาน จาแนก
ตามเพศ อายุ การศึกษา
KPI 1.2 ปริ มาณความต้ องการ Data 1.2.1 ตาแหน่งงานว่าง จาแนก
แรงงานสอดคล้ องกับกาลังแรงงานใน ตามสาขาการผลิต
พื ้นที่
Data 1.2.2 สาขาการผลิตที่จานวน
แรงงานต่ากว่ากาลังการผลิต (ขาดแคลน
แรงงาน)
Data 1.2.3 อัตราค่าจ้ างในแต่ละสาขา
การผลิต
KPI 1.3 แรงงานในสาขาที่จาเป็ น Data 1.3.1 จานวนครัง้ ในการจัดอบรม
ได้ รับการพัฒนาคุณภาพ
เพื่อพัฒนาแรงงาน
Data 1.3.2 จานวนแรงงานที่จาเป็ นที่
ได้ รับการอบรม
KPI 1.4 ผลิตภาพแรงงานในสาขา Data 1.4.1 ผลผลิตแรงงานในสาขาที่
มี/ไม่ มี
ฐานข้ อมูล
1
การพัฒนาฝี มือ
แรงงาน
วิธีการเก็บ ความถี่
รวบรวมข้ อมูล ของข้ อมูล
หน่ วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
VC ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาคน กลุ่มอาชีพ
และรายได้
รองรับ AEC
ห่ วงโซ่ คุณค่ า (VC) และปั จจัย
แห่ งความสาเร็จ (CSF) การ
พัฒนาคน กลุ่มอาชีพ และ
บ AEC
มพัฒนาอาชี
พ/รายได้
VC รายได้
2. ส่ งเสริรองรั
ตัวชีว้ ัด
CSF 2 ให้ ความรู้ ทักษะให้ ชมุ ชนมี KPI 2.1 การฝึ กอบรม พัฒนาทักษะ
อาชีพเสริ มเพื่อสร้ างรายได้
ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ข้ อมูลที่สาคัญและจาเป็ น
Data 2.1.1 จานวนครัง้ ในการจัดฝึ กอบรม พัฒนา
ทักษะให้ ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์
Data 2.1.2 จานวนวิสาหกิจชุมชนที่ได้ รับการฝึ กอบรม
ด้ านการพัฒนาผลิตภัณฑ์
KPI 2.2 วิสาหกิจชุมชนที่ผลิตผลิตภัณฑ์ Data 2.2.1 จานวนวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตผลิตภัณฑ์
ขยายตัวเพิ่มขึ ้น
Data 2.2.2 จานวนผู้มีรายได้ เสริ มจากการประกอบ
อาขีพในการผลิตผลิตภัณฑ์
CSF 3 สร้ างอาชีพที่เหมาะสมกับ KPI 3.1 จัดกิจกรรมสร้ างอาชีพให้ กบั
Data 3.1.1 จานวนครัง้ ของกิจกรรมสร้ างอาชีพ
ชุมชน
ชุมชน
Data 3.1.2 จานวนผู้เข้ าร่วมกิจกรรมสร้ างอาชีพของ
ชุมชน
CSF 4 จัดกิจกรรมส่งเสริ มการออมใน KPI 4.1 ประชากรในชุมชนมีเงินออม Data 4.1.1 กลุม่ /ชมรมเพื่อส่งเสริ มการออมในชุมชน
ชุมชน
เพิ่มขึ ้น
Data4.1.2 จานวนสมาชิกในกลุม่ เงินออมชุมชน เช่น
สหกรณ์/สถาบันการเงินชุมชน เป็ นต้ น
Data 4.1.2 จานวนบัญชีเงินออมของประชากรใน
ชุมชนทังการออมในระบบ
้
(สถาบันการเงิน/ธนาคารต่างๆ)
และบัญชีเงินออมในการเป็ นสมาชิกกลุม่ เงินออมชุมชน
CSF 7 การป้องกันมิให้ ประชาชนป่ วย KPI 7.1 ร้ อยละของประชากรป่ วยเป็ นโรค Data 7.1.1 จานวนประชากรที่ป่วยเป็ นโรคพื ้นฐาน
เป็ นโรคพื ้นฐานทัว่ ไป
พื ้นฐานทัว่ ไปลดลง
จาแนกตามชนิดของโรค
2
สง่ เสริมพัฒนา
ี /รายได ้
อาชพ
วิธีการเก็บ ความถี่
รวบรวม ของ หน่ วยง
มี/ไม่ มี
ข้ อมูล ข้ อมูล าน
ฐานข้
ผู้รับผิด
อมูล
ชอบ
VC ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาคน กลุ่มอาชีพ
และรายได้
รองรับ AEC
ห่ วงโซ่ คุณค่ า (VC) และปั จจัย
3
ความปลอดภัย
ในชวี ต
ิ และ
ิ
ทรัพย์สน
แห่ งความสาเร็จ (CSF) การ
พัฒนาคน กลุ่มอาชีพ และ
รายได้
รองรับ ยAEC
ในชีวิตและทรัพย์ สิน
VC3
: ความปลอดภั
CSF 5 ป้องกัน/ป้องปราบ/ปราบ
ปราบยาเสพติด
ตัวชีว้ ัด
ข้ อมูลที่สาคัญและจาเป็ น
KPI 5.1 สัดส่วนคดียาเสพติดลด
Data 5.1.1 จานวนแรงงานที่มีคดียาเสพ
ติด
้
Data 5.1.2 จานวนคดียาเสพติดทังหมด
ของจังหวัด
CSF 6 การให้ ประชาชนเข้ ามามี KPI 6.1 ดคีด้านความปลอดภัยในชีวิต Data 6.1.1 คดีด้านความปลอดภัยใน
ส่วนร่วมและบทบาทในการดูแลรักษา และทรัพย์สนิ ลดลง
ชีวิตและทรัพย์สนิ
ความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สนิ ใน
ชุมชนร่วมกัน
CSF 7 การป้องกันมิให้ ประชาชน KPI 7.1 ร้ อยละของประชากรป่ วยเป็ นโรค Data 7.1.1 จานวนประชากรที่ป่วยเป็ น
ป่ วยเป็ นโรคพื ้นฐานทัว่ ไป
พื ้นฐานทัว่ ไปลดลง
โรคพื ้นฐาน จาแนกตามชนิดของโรค
VC4 : ส่ งเสริมความอบอุ่นในครอบครัว
CSF 8 ส่งเสริ มกิจกรรมสร้ าง
ศีลธรรม จริ ยธรรมในครอบครัว
KPI 8.1 มีกิจกรรมสร้ างศีลธรรม
จริ ยธรรมในครอบครัว อย่างสม่าเสมอ
Data 8.1.1 จานวนครัง้ ของกิจกรรมการ
สร้ างศิลธรรม จริ ยธรรมในครอบครัว
Data 8.1.2 จานวนผู้เข้ าร่วมกิจกรรมใน
แต่ละครัง้
4
สง่ เสริมความ
อบอุน
่ ใน
ครอบครัว
วิธีการเก็บ ความถี่
รวบรวม ของ หน่ วยง
มี/ไม่ มี
ข้ อมูล ข้ อมูล าน
ฐานข้
ผู้รับผิด
อมูล
ชอบ
เป้าประสงคเชิ
์ ง
ยุทธศาสตร ์
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
้ ลคา่
ิ่ งแวดล้อม ขอมู
ส
ตัวชีว้ ด
ั
ฐาน
เปาหมายรายปี
้
2558 2559 2560 2561
(เป้าหมายรวม 4 ปี )
1. ลดผลกระทบจาก 1. ร้อยละทีล
่ ดลงของ
20,983
อุทกภัยและภัยแลง้
จานวนครัวเรือนทีไ่ ดรั
้ บ ครัวเรือน 2%
2. ปริมาณขยะมูล
ผลกระทบจากอุทกภัย
(ขอมู
้ ล
ฝอยชุมชนถูกกาจัด ร้อยละ
8
ปี 55)
อยางถู
กหลัก 2. ร้อยละทีล
่ ดลงของ
22,513
่
วิชาการ
จานวนครัวเรือนทีไ่ ดรั
้ บ ครัวเรือน 2%
3. คุณภาพน้าในเม่ ผลกระทบจากภัยแลง้
(ขอมู
้ ล
น้าดีขน
ึ้
ร้อยละ
8
ปี 56)
3. อัตราการกาจัดขยะมูล
4. เพิม
่ พืน
้ ทีป
่ ลูกป่า ฝอยชุมชนอยางถู
ก
18.41% 22%
่
หลักวิชาการ
ร้อยละ
(ขอมู
้ ลปี
25
55)
4.ปริมาณออกซิเจนละลาย
4.90
น้า
4.99 mg/l
4.84 mg/l mg/l
5.อัตราการเปลีย
่ นแปลง
3.20
พืน
้ ทีป
่ าไม รอยละ 3.23 3.17%
%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
23% 24% 25%
4.93 4.96 4.99
mg/l mg/l mg/l
3.21 3.22 3.23
%
%
%
1
ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 4 : การบริหารจัดการ
พัฒนาและ
ิ หาร
จัดระบบบร
ิ
Value Chain
การบร
ห
ารจั
ด
การน
้
า
ิ
่
ิ
ปรั
บ
ปรุ
ง
แหล่
ง
น
้
า
ทรั
พ
ยากรธรรมชาต
แ
ละส
ง3 แวดล้
อ
ม
2
ป้ องกันและ
จัดการน้าแบบมี
แก้ปัญหา
น้าเสีย
•การจัดการน้าเสี ย
ชุมชน
•การจัดการน้าเสี ย
อุตสาหกรรม
•เสริมสรางการมี
้
ส่วนรวมของทุ
ก
่
ภาคส่วนรวมถึงให้
ความรูและความ
้
เขาใจในการ
้
จัดการน
ย้
•การบั
งคั้าบเสีใช
ชุมชน
กฎหมายในการ
เกษตรกรรม
และ
ปล
อยของเสี
ยและ
่
อุต
สาหกรรม
น
ยจาก
้าเสี
แหลงก
่ าเนิด
เพื่อเกษตร
ส่วนร่วมอย่าง
อุตสาหกรรม
บูรณาการ
•พัฒนา ปรับปรุง
•การพั
ฒนาเครือ
่ งมือ
แหลงเก็
บกักมนชน
้า ระบบ ตรวจวัดและเตือนภัย
่ และชุ
ระบายน
และผั
นน้า
•ปรับปรุง้าและพั
ฒนา
ระบบกระจายน้าให้กับ
พืน
้ ทีท
่ ย
ี่ งั ขาดแคลน
•เพิม
่ ประสิ ทธิภาพการ
ใช้น้าเพือ
่ อุปโภค
และบริโภค /เกษตร
/ อุตสาหกรรม
คุณภาพน้า
•การจัดการ
ทรัพยากรน้าระดับลุม
่
น้าแบบบูรณาการ
กับพืน
้ องกั
ทีใ่ กล
เคี
ยง
้
•การป
น
และ
้
จัดการพืน
้ ทีท
่ ถ
ี่ ูกน้า
กัดเซาะ
•สรางความมี
ส่วนรวม
้
่
ในทุกภาคส่วน
เกีย
่ วกับการบริหาร
จัดการน้ารวมกั
น
่
ป้ องกันและ
แก้ปัญหา
ิ และ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาต
น้าเสีย
1
สิ่งแวดล้อม
วิธีการเก็บ
ห่วงโซ่คณ
ุ ค่า (VC) และ
ตัวชี ้วัด (KPI)
ข้ อมูลพื ้นฐาน (Data List) มี/ไม่มี ฐานข้ อมูล
รวบรวมข้ อมูล
ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ (CSF)
VC 1. พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน ้าเพื่อเกษตร อุตสาหกรรม และชุมชน
CSF 1 พัฒนา ปรับปรุง KPI 1.1 ปริ มาณแหล่งเก็บ Data 1.1 จานวน/ขนาด/ปริ มาณ
แหล่งเก็บกักน ้า ระบบ กักน ้าที่ได้ รับการพัฒนาและ แหล่งเก็บกักน ้าที่ได้ รับการพัฒนาและ
ระบายน ้า และผันน ้า
ปรับปรุง
ปรับปรุง
KPI 1.2 ระบบผันน ้าและ Data 1.2 จานวน/ขนาด/ปริ มาณ
ระบายน ้าที่ได้ รับการพัฒนา ระบบผันน ้าและระบายน ้าที่ได้ รับการ
และปรับปรุง
พัฒนาและปรับปรุง
CSF 2 ปรับปรุงและ KPI 2.1 ระบบกระจายน ้าที่ Data 2.1 จานวน/ขนาด/ปริ มาณ
พัฒนาระบบกระจายน ้า ได้ รับการพัฒนาและปรับปรุ ง ระบบกระจายน ้าที่ได้ รับการพัฒนาและ
ให้ กบั พื ้นที่ที่ยงั ขาดแคลน
ปรับปรุง
KPI 2.2 ปั ญหาขาดแคลน Data 2.2 พื ้นที่/ขนาด/ปริ มาณ ที่มี
น ้า
ปั ญหาขาดแคลนน ้า
CSF 3 เพิ่ม
KPI 3.1 การใช้ น ้าและ
Data 3.1 ปริ มาณการใช้ น ้าและ
ประสิทธิภาพการใช้ น ้าเพื่อ ต้ นทุนต่อหน่วยของการจัดหา/ ต้ นทุนต่อหน่วยของการจัดหา/ขนส่งน ้า
อุปโภค และบริ โภค /
ขนส่งน ้าใช้ เพื่อการอุปโภคและ ใช้ เพื่อการอุปโภคและบริ โภค แยกราย
เกษตร / อุตสาหกรรม
บริ โภค
พื ้นที่
KPI 3.2 การใช้ น ้าและ
Data 3.2 ปริ มาณการใช้ น ้าและ
ต้ นทุนต่อหน่วยของการจัดหา/ ต้ นทุนต่อหน่วยของการจัดหา/ขนส่งน ้า
ขนส่งน ้าใช้ เพื่อการเกษตร
ใช้ เพื่อการเกษตร แยกรายพื ้นที่
KPI 3.3 การใช้ น ้าและ
Data 3.3 ปริ มาณการใช้ น ้าและ
ต้ นทุนต่อหน่วยของการจัดหา/ ต้ นทุนต่อหน่วยของการจัดหา/ขนส่งน ้า
ขนส่งน ้าใช้ เพื่อการผลิตในงาน ใช้ เพื่อการผลิตในงานอุตสาหกรรม แยก
อุตสาหกรรม
รายพื ้นที่
ความถี่ของข้ อมูล หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สิ่งแวดล้อม
พัฒนาและปรับปรุง
2 แหล่งน้ าเพื่อเกษตร
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตอุิ แตสาหกรรม
ละ
และ
ชุมชน
มี/ไม่มี
วิธีการเก็บ ความถี่ของ
หน่วยงานที่
ห่วงโซ่คณ
ุ ค่า (VC) และ
ตัวชี ้วัด (KPI)
ข้ อมูลพื ้นฐาน (Data List)
ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ (CSF)
VC 2. จัดระบบบริหารจัดการน้าแบบมีส่วนรวมอย
างบู
รณการ
่
่
CSF 4 การจัดการ
ทรัพยากรน้าระดับลุม
่
น้าแบบบูรณาการ
กับพืน
้ ทีใ่ กลเคี
้ ยง
KPI 4.1
ความสามารถใน
การบริหารจัดการ
KPI 4.2 การบริหาร
จัดการสิ่ งเจือปนใน
ลาน้า
KPI 4.3 การบริการ
และบาบัดน้าเสี ย
Data 4.1 จานวนแหลงน
่ า้ /แมน
่ า้
ทีม
่ ก
ี ารบริหารจัดการ
Data 4.2 ปริมาณสารเคมีใน
การเกษตรเจือปนในลาน้า
Data 4.3.1 คาใช
อ
่ การ
่
้จายเพื
่
บริการบาบัดน้าเสี ย
Data 4.3.2 คา่ BOD ของแหลง่
น้าและแมน
่ ้า
Data 4.3.3 คาใช
ลคา่
่
้จายและมู
่
ความเสี ยหายทีเ่ กิดจากปัญหาน้า
เสี ย เช่น จานวนกระชังปลาที่
ตายจากนา้ เน่าเสี ย
CSF 5 การป้องกัน
KPI 5.1 ปัญหาการ Data 5.1 พืน
้ ที/่ มูลคาที
่ ป
ี ญ
ั หา
่ ม
และแกปั
ั ิ ขาดแคลนน้าใน
การขาดแคลนน้าในพืน
้ ทีเ่ กษตร
้ ญหาภัยพิบต
พืน
้ ทีเ่ กษตรในและ ในและนอกเขตชลประทาน
นอกเขตชลประทาน Data 5.1.2 การใช้งบประมาณ
เพือ
่ พัฒนาและแกปั
้ ญหาการขาด
แคลนน้า รายพืน
้ ที่
KPI 5.2 จานวน
Data 5.2.1 พืน
้ ที/่ มูลคาที
่ ระสบ
่ ป
ปัญหาการประสบ ปัญหาน้าทวม
่
ปัญหาน้าทวม
Data 5.2.2 การใช้งบประมาณ
่
เพือ
่ พัฒนาและแกปั
้ ญหาน้าทวม
่
ฐานข้ อมูล รวบรวมข้ อมูล
ข้ อมูล
รับผิดชอบ
จัดการน้าแบบมี
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ ส่วนร่วมอย่าง
มี/ไม่มี
วิธีการเก็บ ความถีบู่ขร
องณาการ
หน่วยงานที่
ตัวชี ้วัด (KPI)
ข้ อมูลพื ้นฐาน (Data List)
3
สิ่งแวดล้อม
ห่วงโซ่คณ
ุ ค่า (VC) และ
ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ (CSF)
VC 3. การรักษาคุณภาพและสิ่ งแวดลอม
้
CSF 7 การพัฒนา
เครือ
่ งมือ ตรวจวัด
และเตือนภัยคุณภาพ
น้า
KPI 7.1 คาใช
Data 7.1 คาใช
อ
่
่
้จาย
่
่
้จายการเพื
่
การเพือ
่ ตรวจวัด
ตรวจวัดและเตือนภัยคุณภาพน้า
และเตือนภัย
คุณภาพน้า
ฐานข้ อมูล รวบรวมข้ อมูล
ข้ อมูล
รับผิดชอบ

similar documents