(1) เจ้าพนักงาน ท้องถิ่น - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

Report
การใช้กฎหมายในการสอบสวนโรค
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้ อม
สานักงานสาธารณสัขจังหวัดเชียงใหม่
กฎหมาย
• เป็ นกติกา
• เป็ นเครื่องมือ





เพื่อให้สงั คมอยูร่ ่วมกัน
อย่างเป็ นปกติสขุ
ต้องเป็ นข้อบังคับ
ข้อบังคับของรัฐ
กาหนดความประพฤติ
ความประพฤติของมนุษย์
มีสภาพบังคับ
นิ ยามอนามัยสิง่ แวดล้อม
Environmental health comprises those aspects of
human health, including quality of life, that are
determined by physical, chemical, biological, social
and psychosocial factors in the environment.
It also refers to the theory and practice of assessing,
correcting, controlling and preventing those factors in
the environment that can potentially affect adversely
อนามั
ยสิ่งแวดล้
อม ประกอบด
ด้านต่ างๆของมนุษย์
้วย generation.
the
health
of present
and future
รวมถึ ง คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ถู ก ก าหนดโดยปั จจั ย ด้ าน
สิ่งแวดล้ อมทางกายภาพ เคมี ชี วภาพ สังคมและสังคม
ิ ธี ปOffice
จิ ต วิ ท ยา และยัง รวมถึ ง หลัก การและว
ฏิ บforตั ิ Europe)
ในการ
(Ref : WHO Regional
ั พันธ์ระหว่างสงิ่ แวดล ้อมและสุขภาพ
ความสม
Source
สิ่งแวดล้ อม /
แหล่ งกาเนิด
Pathway
Pathway สู่
ร่ างกาย
Receptor
อยู่ในตัวคน
กรอบงานอนาม ัยสงิ่ แวดล้อม(WHO)
1.การจ ัดหานา้ สะอาด
่ นต่างๆของเมืองให้
12. การวางผ ังเมือง การจ ัดให้สว
ั ว
่ น
ถูกต้องเป็นสดส
2.การควบคุมมลพิษทางนา้
13.งานอนาม ัยสงิ่ แวดล้อมเกีย
่ วก ับการคมนาคม
3.การจ ัดการมูลฝอยและสงิ่ ปฏิกล
ู
14.การป้องก ันอุบ ัติภ ัยต่างๆ
ั และแมลงนาโรค 16.การสุขาภิบาลสถานทีพ
4.การควบคุมสตว์
่ ักผ่อนหย่อนใจ
5.การจ ัดการมลพิษทางดิน
17.การดาเนินงานสุขาภิบาลเมือ
่ เกิดโรคระบาด เหตุ
ฉุกเฉิน ภ ัยพิบ ัติและการอพยพย้ายถิน
่ ของประชากร
6.การสุขาภิบาลอาหาร
18.มาตรการป้องก ันเพือ
่ มิให้สงิ่ แวดล้อมโดยทว่ ั ไป
ี่ งและอ ันตราย
ปราศจากความเสย
7.การควบคุมมลพิษทางอากาศ
19.มลพิษข้ามพรมแดน
8.การป้องก ันอ ันตรายจากร ังส ี
20.การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
9.การอาชวี อนาม ัย
21.การเปลีย
่ นแปลงสภาพภูมอ
ิ ากาศ
ี ง
10.การควบคุมมลพิษทางเสย
22.เหตุราคาญ
ั
11.ทีอ
่ ยูอ
่ าศย
23.สารเคมีและสารอ ันตราย
ประเด็นปัญหาสาคัญ
อาหาร ปนเปื้ อนชีวภาพ เคมี โครงสรางแหล
งจ
้
่ าหน่าย สุขวิทยาส่วน
บุคคล อุบต
ั ก
ิ ารณโรคอาหารเป็
นพิษยังสูง(แม้ลดลงในช่วง ๕ ปี ทีผ
่ านมา)
์
่
วิถบ
ี ริโภคคนเมืองเรงรี
่ บ ไร้ทางเลือกและไมเลื
่ อก. AEC อาจทาให้เกิด
สถานทีจ
่ าหน่ายอาหารมากขึน
้ รูปแบบการบริการหลากหลาย ควบคุม
ยาก
น้าบริโภค ตู้น้าหยอดเหรียญในเขตเมืองไมได
่ คุ
้ ณภาพ ประปาอปท.
ไมมี
่ นแปลงสภาพภูมอ
ิ ากาศอาจทาให้แลง้ หรือน้ามวม
่ คุณภาพ การเปลีย
่
ขาดแคลนน้าดืม
่ สะอาด)
สิ่ งปฏิกล
ู
กวา่ ๖๐% ของอปท. ทีไ่ มมี
่ ระบบบาบัด /มีระบบแตไม
่ ใช
่ ้
ระบบอยางถู
กสุขลักษณะ ไมได
มการขนส่งรถดูดส้วม การใช้
่
่ ควบคุ
้
ประโยชนจากสิ
่ งปฏิกล
ู ?
์
มูลฝอย
๖๒% ของขยะทีไ่ ดรั
ท้องถิน
่ ไมมี
้ บการจัดการไมถู
่ กตอง
้
่
ระบบกาจัด /ขาดงบประมาณ ต้นทุนการสรางก
าจัดขยะสูง ไมมี
้
่
สถานที่ กฎหมายไมเอื
้ ให้จัดเก็บคาธรรมเนี
ยม พฤติกรรม 3R ของ
่ อ
่
ประชาชนยังไมดี
ผล MDGs+
่ การรีไซเคิลน้อย ไมบรรลุ
่
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาหาร
• พระราชบัญญัตโิ รงงาน พ.ศ.2535
• พระราชบัญญัตอิ าหาร พ.ศ.2522
• พระราชโรคติดต่ อ
พ.ศ. 2523
• พระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ.2535
• พระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข(ฉบับที่2) พ.ศ.2550
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
ห้ ามผลิต นาเข้ าเพือ่ จาหน่ ายอาหาร(ม.25,26)
1.อาหารไม่ บริสุทธิ์
2.อาหารปลอม
3.อาหารผิดมาตรฐาน
4.อาหารที่รัฐมนตรีกาหนดเช่ น
(1)อาหารไม่ ปลอดภัย
(2)อาหารมีสรรพคุณไม่ เป็ นทีเ่ ชื่อืือ
(3)มีคุณค่ าหรือมีประโยชน์ ต่อร่ างกาย
ในระดับทีไ่ ม่ เหมาะสม
ฝ่ าฝื น
1.ผลิตอาหารไม่ บริสุทธิ์ จาคุกไม่ เกินสองปี หรือปรับ
ไม่ เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจาทั้งปรับ(ม.58)
2.ผลิตอาหารปลอม จาคุกตั้งแต่ หกเดือนืึงสิ บปี และ
ปรับตั้งแต่ ห้าพันืึงหนึ่งแสนบาท(ม.59)
3.ผลิตอาหารผิดมาตรฐานปรับไม่ เกินห้ าหมืน่ บาท
(ม.60)
4.ผลิตอาหารตามทีร่ ัฐมนตรีห้าม จาคุกไม่ เกินห้ าปี
หรือปรับไม่ เกินห้ าหมืน่ บาทหรือทั้งจาทั้งปรับ
พรบ.ควบคุมโรคติดต่ อ 2523
การตรวจสุ ขภาพประจาปี
ผู้สัมผัสอาหารต้ องหยุดปฏิบัติงานเมือ่ เจ็บป่ วย
 1.วัณโรคในระยะแพร่ เชื้อ
 2.โรคเท้ าช้ างในระยะทีป่ รากฏ
อาการเป็ นที่น่ารังเกียจต่ อสั งคม
 3.โรคติดต่ อร้ ายแรงหรือโรค
เรื้อรังที่ปรากฎอาการเด่ นชัดหรือ
รุ นแรงเป็ นอุปสรรคต่ อการ
ปฏิบัติงาน
 วัณโรค อหิวาตกโรค ไข้
ไทฟอยด์ โรคบิด อุจจาระร่ วง ไข้
สุ กใส ไข้ หัด โรคคางทูม โรค
ผิวหนังทีน่ ่ ารังเกียจ ไวรัสตับ
อักเสบชนิดเอ
อาหารอาจเกิดการปนเปื้ อน
ฮอร์โมนเร่ งโต.
แหล่งเพาะปลูก
ยาปฏิชีวนะ
สถานที่ไม่ถูกสุ ขลักษณะ
กรรมวิธี
โรงฆ่าสัตว์
แหล่งชาแหละ
การฆ่าไม่ถูกสุ ขลักษณะ
การวางจาหน่าย
ไม่ถูกสุขลักษณะ
สถานที่ไม่ถูก
สุ ขลักษณะ
ร้านจาหน่ายอาหาร
ผูป้ รุ งมีสุขวิทยาส่ วน
บุคคลไม่ดี
แผงลอย
ภาชนะบรรจุ
ไม่ถูกสุ ขลักษณะปนเปื้ อน
การขนส่ ง
สาร กาจัดศัตรู พืช
ปุ๋ ยอุจจาระสด
การขนส่ งไม่ถูกสุ ขลักษณะ
ภาชนะบรรจุไม่ถูกสุ ขลักษณะ
ตลาดจาหน่าย
โรงอาหารสถาบัน
อาหารพร้อมบริ โภค
ครัวเรื อน
ผูบ้ ริ โภคมีสุขนิสยั
ในการบริ โภคไม่ดี
กฎหมายควบคุมสถานที่จาหน่ายอาหาร
ตลาดสด
 เอกชน
 ส่ วนราชการ
สถานที่จาหน่ายอาหาร
 สวนอาหาร / ภัตตาคาร
 ร้านอาหาร
 ร้านข้าวแกง
 ร้านกาแฟ
สถานที่สะสมอาหาร
 ร้านขายของชา
 มินิมาร์ท
 ซุปเปอร์มาร์เก็ต
หมวด 8
พระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535
การจาหน่ายอาหารในที่
หรื อทางสาธารณะ
 หาบเร่
 แผงลอย
หมวด 9
พระราชบัญญัติการ
สาธารณส ุขพ.ศ.2535
หล ักการของ พ.ร.บ.การสาธารณสุข
• คุม้ ครองประชาชนด้านสุขลักษณะ และการอนามัย
สิ่งแวดล้อม
• กระจายอานาจสูส่ ว่ นท้องถิ่น ออกข้อกาหนดของท้องถิ่น
และบังคับใช้
• ให้อานาจเจ้าพนักงานสาธารณสุขตรวจตราแนะนา
เป็ นที่ปรึกษาด้านวิชาการแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
• ให้มีคณะกรรมการสาธารณสุข กากับดูแล ให้การ
สนับสนุน
• ให้สิทธิแก่ประชาชนยืน่ อุทธรณ์ได้
สารบัญญัตต
ิ าม พรบ.การ สธ.
2535
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7
หมวด 8
หมวด 9
นายศุมล ศรีสขุ วัฒนา ผอ.สกม. สปสช.
การกาจ ัดสงิ่ ปฏิกล
ู มูลฝอย
สุขล ักษณะของอาคาร
เหตุราคาญ
ั
้ ง / ปล่อยสตว์
การควบคุมการเลีย
กิจการทีเ่ ป็นอ ันตรายต่อสุขภาพ
ตลาด สถานทีจ
่ าหน่าย / สะสมอาหาร
ิ ค้าในที่ / ทางสาธารณะ
การจาหน่ายสน
ราชการส่วนท้องถิ่น
ใช้พระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข เพื่อ
คุม้ ครอง
สุขภาพ
ประชาชน
ป้องกัน
จุลินทรีย์
ที่กอ่ โรค
มลพิษ
สิ่งแวดล้อม
การคุ้มครองประชาชนของกฎหมายสาธารณสุข
กิจการที่ตอ้ งควบคุมตามกฎหมาย
กิจการทัว่ ไป
•สถานทีส่ ะสมอาหาร
• กิจการตลาด
• กิจการร้านอาหาร • การเลี้ ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์
• กิจการเก็บ ขน/กาจัดสิ่งปฏิกูล/มูลฝอย(ธุรกิจ)
• กิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
• การขายสินค้าในที/่ ทางสาธารณะ
• บ้าน/ ครัวเรือน/ ชุมชน
• โรงเรียน/ สถานศึกษา
• วัด/ ศาสนสถาน
• สถานีขนส่ง/ สถานีรถไฟ
• สถานพยาบาล
• สถานประกอบกิจการอื่น ๆ
ประกาศเพิ่ม
ก่ อนประกอบการ
ต้ องขอ
อนุญาต /
แจ้ ง
ต้ องปฏิบัตใิ ห้
ถูก
สุขลักษณะ
เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
ราชการส่ วนท้ องถิ่น
ต้ องกาจัด
สิ่งปฏิกูล/
มูลฝอย
ข้ อบัญญัตขิ องท้ องถิ่น
ต้ องดูแล
อาคารให้ ถูก
สุขลักษณะ
ต้ องไม่ ก่อ
เหตุราคาญ
พรบ.การสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535
ให้อานาจ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ออกข้อบัญญัติทอ้ งถิ่น
• สิ่ งปฏิกลู / มูลฝอย
• กิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ
• กิจการตลาด
• สถานที่จาหน่าย/ สะสมอาหาร
• การขายสิ นค้าในที่/ ทางสาธารณะ
พิจารณา
อนุญาต
กิจการต่าง ๆ
ออกคาสัง่ ให้
• ปรับปรุ ง/ แก้ไข
• พักใช้/ หยุด
• เพิกถอน
กรณี
• เหตุราคาญ
• ผิดสุ ขลักษณะอาคาร
• ฝ่ าฝื นข้อบัญญัติฯ
โครงสร้าง อานาจ หน้าที่
ของเจ้าพนักงาน
ตามกฎหมายสาธารณส ุข
เจ้าพนักงานตามพรบ. การสาธารณส ุข พ.ศ.2535
>เจ้าพนักงานท้องถิ่น
>เจ้าพนักงานสาธารณส ุข
>ผูไ้ ด้รบั การแต่งตัง้ จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ราชการส่วนท้องถิ่น จพง.ท้องถิ่น
ทบ.
พัทยา
อบต
กทม.
• เขตกรุงเทพมหานคร
• เมืองพัทยา
• เขตเทศบาล
• เขตองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
• องค์การปกครอง
ท้องถิน่ อื่น
(องค์การบริหาร
ส่วนตาบล)
• ผูว้ ่าฯ กทม.
• นายกเมืองพัทยา
• นายกเทศมนตรี
• นายก อบจ.
• หัวหน้าผูบ้ ริหาร
ท้องถิน่ นั้น
(นายก อบต.)
1.อานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
1. เสนอ “ร่าง ข้อบัญญัติของท้องถิ่น”
2. ออกใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้ง
3. ตรวจตราดูแลกิจการต่าง ๆ
4. ออกคาสัง่ ให้ผูป้ ระกอบการ/บุคคล
แก้ไขปรับปรุง
5. ออกคาสัง่ ให้หยุดกิจการ/พักใช้/เพิกถอน
ใบอนุญาต
6. เปรียบเทียบคดีท่ีอยู่ในอานาจ
7. แต่งตัง้ ผูซ้ ึ่งได้รบั การแต่งตัง้ จาก จพถ.
ตาม ม. 44 วรรคสอง
8. ภารกิจอื่นๆ ที่ระบุไว้ใน พรบ.
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
1. รองอธิบดีกรมอนามัยที่อธิบดีมอบหมาย
2. นวก.สาธารณสุขทรงคุณวุฒิ(ด้านสาธารณสุข,ด้านส่งเสริม,ด้านอนามัย
กรมอนามัย
สิง่ แวดล้อม)
3. ผอ.สานักอนามัยสิง่ แวดล้อม/ นวก.ระดับชานาญการ๋ ผอ.สานัก
อนามัยสิง่ แวดล้อมมอบหมาย
4. ผอ.สานักสุขาภิบาลอาหารและนา้ /นวก.ระดับชานาญการ๋ ที่ ผอ.
มอบหมาย
5. ผอ.กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ/นวก.ระดับชานาญการ๋ ที่ผอ.
มอบหมาย
6. ผอศูนย์บริหารกฎหมาย สธ./นวก.สธ.ระดับชานาญการ๋ท่ีผอ.มอบหมาย
7. ผอ.ศูนย์หอ้ งปฏิบตั ิการกรมอนามัย/นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
ระดับชานาญการ๋ท่ีผอ.มอบหมาย
6. ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 1-12
7. นวก.สธ.ระดับชานาญการ๋ ที่ ผอ.ศูนย์อนามัย
ที่ 1-12 มอบหมาย
เขตท้องที่
ทุกจังหวัด
ทัว่ ประเทศ
จังหวัดตาม
เขตรับผิดชอบ
ของศูนย์อนามัย
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
1. รองอธิบดีกรมควบคุมโรคที่อธิบดีมอบหมาย
2.ผอ.สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิง่ แวดล้อม
3.นพ./นวก.สธ.ระดับชานาญการ๋ท่ีผอ.มอบหมาย
4.ผอ.สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12
5. นายแพทย์/นวก.สธ./พยาบาลวิชาชีพระดับชานาญการ๋
กรมควบคุมโรค
ทุกจังหวัด
ทัว่ ประเทศ
ที่ ผอ.สานักป้องกันและควบคุมโรคมอบหมาย
1.อธิบดี/รองอธิบดี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
2.ผอ.สานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
3.ผอ.สานักงานส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ
4.นวก.สธ.ระดับชานาญการ๋ ที่ ผอ.สานักฯ มอบหมาย
5.นิติกร ระดับชานาญการขึ้นไป
กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ
ทุกจังหวัด
ทัว่ ประเทศ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
1. นายแพทย์ สสจ./นายแพทย์ ชช.เวชกรรมป้องกัน
/นวก.สาธารณสุข ชช.ด้านส่งเสริมพัฒนา
2. นวก.สธ./เภสัชกร/พ.วิชาชีพ/นิติกร/นักวิเคราะห์
นโยบายและแผนระดับชานาญการ๋/จพ.สธ./จพ.เภสัชระดับชานาญงาน๋
ของ สสจ.ที่ นพ.สสจ.มอบหมาย
3. ผอ.รพศ./รพท./รพช.
4. น.พ./เภสัชกร/พ.วิชาชีพ/นวก.สธ.ชานาญการ๋/
จพ.เภสัช /พ.เทคนิค/จพ.สส.ชานาญงาน๋ ที่ ผอ.รพศ./รพท./รพช
มอบหมาย
5. สาธารณสุขอาเภอ/กิง่ อาเภอ
6. นวก.สธ./พ.วิชาชีพชานาญการ๋/จพง.สธ./พ.เทคนิค
ชานาญงาน๋ ที่สาธารณสุขอาเภอ/กิง่ อาเภอมอบหมาย
7. หน.สถานีอนามัย /นวก.สธ./พ.วิชาชีพชานาญการ๋
สป.สธ.
เขตท้องที่
ที่รบั ผิดชอบ
ตามที่กระทรวง
สาธารณสุข
กาหนด
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
อปท.
1. ผอ.สานักอนามัย/ผอ.กองอนามัยสิง่ แวดล้อม/ผอ.กองสุขาภิบาล
อาหาร กทม.
2. หน.ฝ่ ายสิง่ แวดล้อมและสุขาภิบาล สนง.เขต กทม.
1. ผอ.สานักสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม เทศบาล
2. ผอ./หน.กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม
เทศบาล
1. ผอ.กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม อบต.
2. หน.ส่วนสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม อบค.
เขตท้องที่
ที่รบั ผิดชอบ
ของราชการ
ส่วนท้องถิน่
นัน้ ๆ
2.อานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
1.ตรวจตรา ดูแล ให้ขอ้ เสนอแนะและรับผิ ดชอบใน
การดาเนิ นการให้เป็ นไปตาม พรบ.การสาธารณสุข
พ.ศ.2535 ในเขตพื้นที่รบั ผิ ดชอบ
ม.46
2.เมื่อพบเห็นการปฏิ บตั ิที่ไม่ถกู ต้องให้แจ้งเจ้า
พนักงานท้องถิ่นเพื่อออกคาสัง่
3.กรณี ที่เป็ นอันตรายร้ายแรงและต้องแก้ไข
โดยเร่งด่วน ให้ออกคาสัง่ แก้ไขปรับปรุงได้
แล้วแจ้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่น ทราบ
ผูไ้ ด้รบั การแต่งตัง้
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
 ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง เพื่อปฏิบตั ิ
หน้าที่ตามมาตรา 44 วรรคหนึ่งในเขต
อานาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น
ในเรือ่ งใดหรือทุกเรือ่ งก็ได้
(1) เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น
(2) เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข
(3) ผูไ้ ด้รบั แต่ง
ตัง้ จาก จพง.
ท้องถิ่น
ม.44
1. มีหนังสื อเรียกบุคคล มาให้ ื้อยคา ทาคาชี้แจง
หรือส่ งเอกสาร
2. เข้ าไปในอาคารหรือสืานที่ใดๆ
ในระหว่ างพระอาทิตย์ขนึ้ - ตก หรือ ในเวลาทาการ
เพือ่ ตรวจสอบควบคุม หรือดูหลักฐาน
3. แนะนา ให้ ผ้ปู ระกอบการปฏิบัตใิ ห้ ืูกต้ อง
ตามเงือ่ นไขหรือข้ อกาหนดของท้ องืิ่น
4. ยึดหรืออายัด สิ่งของใดๆทีอ่ าจเป็ นอันตราย
เพือ่ ดาเนินคดี หรือทาลายในกรณีทจี่ าเป็ น
5. เก็บหรือนา สินค้า หรือสิ่งของใดๆที่ สงสัย
หรืออาจก่ อเหตุราคาญในปริมาณทีส่ มควร
เพือ่ เป็ นตัวอย่างในการตรวจสอบ โดยไม่ ต้องใช้ ราคา
การปฏิบัติหน้ าทีข่ องเจ้ าหน้ าทีต่ าม พรบ.สาธารณสุ ข
1.เจ้ าพนักงานท้ องืิ่น เจ้ าพนักงานสาธารณสุ ข และผู้ซึ่ง
ได้ รับแต่ งตั้งจากเจ้ าพนักงานท้ องืิ่นตามมาตรา 44เป็ นเจ้ า
พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาและ
2.เจ้ าพนักงานท้ องืิ่นและผู้ซึ่งได้ รับแต่ งตั้งจากเจ้ า
พนักงานท้ องืิ่นตามมาตรา 44เป็ นพนักงานฝ่ ายปกครอง
หรือตารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา
(ม.47)
กิจการที่ตอ้ งขออนุญาต
ม.19 กิจการเก็บ ขน กาจัดสิ่งปฏิกลู มูลฝอยที่
ดาเนิ นเป็ นธุรกิจหรือได้รบั ประโยชน์ตอบแทน
ด้วยการคิดค่าบริการ
ม.33 กิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
ม.34 การจัดตัง้ ตลาด
ม.38 สถานที่จาหน่ ายอาหาร หรือสถานที่สะสม
อาหารที่มีพ้ ืนที่เกินกว่า 200 ตารางเมตร
ม.41 การจาหน่ ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
กิจการที่ตอ้ ง
แจ้ง
ม. 38 สืานที่จาหน่ ายอาหาร หรือ
สืานที่สะสมอาหาร ที่มีพนื้ ที่
ไม่ เกิน 200 ตารางเมตร
หมวด 5 เหตุราคาญ
(1) แหล่งน้ า ทางระบายน้ า/ ที่อาบน้ า
/ส้วม/ที่ใส่ มูล เถ้า สถานที่อื่นใด
(2) การเลี้ยงสัตว์
(3) อาคาร/ โรงงาน
/สถานประกอบการ
(4) การกระทาใด
ทาเลไม่เหมาะสม
สกปรก/หมักหมม
ในที่/โดยวิธีใด
/มากเกินไป
ไม่มีการระบายอากาศ
การระบายน้ าทิ้ง
การกาจัดสิ่ งปฏิกลู
การควบคุมสารพิษ
มี แต่ไม่มีการควบคุม จนเกิด
กลิ่นเหม็น /ละอองสารพิษ
• กลิ่นเหม็น
• ละอองพิษ
• ที่เพาะพันธุ์
จนเป็นเหตุ
ให้เสื่อมหรื อ
เป็นอันตราย
ต่อสุ ขภาพ
ให้เกิด กลิ่น แสง รังสี เสี ยง ความร้อน สิ่ งมีพิษ
ความสัน่ สะเทือน ฝุ่ น ละออง เขม่า เถ้าหรื อกรณี อื่นใด
(5) เหตุอื่นใดที่รัฐมนตรี ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ขัน้ ตอนการแก้ไขปญั หาเหตุราคาญ
จพถ. /จพส. ต้องตรวจ
ข้อเท็จจริงเสมอ
[ม.44 (1)-(5)]
กรณีรอ้ งเรียน
เป็ นเหตุราคาญ
ไม่เป็ นเหตุราคาญ
แจ้ งผู้ร้อง
เรื่ องยุติ
กรณีตรวจตรา
เหตุราคาญ
ธรรมดา
ฝ่ าฝื นข้ อกาหนด
ของท้ องถิ่นด้ วย
ดาเนินการตาม
มาตรา 27,28
อันตรายร้ ายแรง
ต้ องแก้ ไขเร่งด่วน
ออกคาสัง่ ตาม
มาตรา 45
1
สัง่ หยุดทันที
(ม.45 / ม.46 ว.2)
2
1
การดาเนินการแก้ ไขเหตุราคาญตามมาตรา 27 มาตรา 28
ออกคาสัง่ ม.27 ม.28
ผูก้ อ่ เหตุ
(ที่สาธารณะ)
ม.27
เจ้าของ/ผูค้ รอบครอง
(สถานที่เอกชน)ม.28
ปฏิบตั ติ าม
เรื่องยุติ
ไม่ปฏิบตั ิ
ไม่ปฏิบตั ิ
ดาเนินคดี
(อันตราย)
เข้าดาเนินการโดย
คิดค่าใช้จา่ ย
จพถ.เข้าจัดการโดย
คิดค่าใช้จา่ ยจาก
เจ้าของ
(อันตราย)
สัง่ ห้ามใช้สถานที่
2
การออกคาสั ่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ออกคาสัง่ ปรับปรุ ง /แก้ไข
แก้ไข
เรื่ องยุติ
ไม่แก้ไข
(ไม่มีเหตุอนั ควร)
ผิด (1)
สัง่ หยุด/พักใช้ (3)
สัง่ เพิกถอน(4)
ดาเนินการฟ้ อง
ออกคาสัง่ ให้หยุด
/พักใช้ใบอนุญาต
ไม่หยุด
ผิด (2)
หยุด /แก้ไข
ยังผิด (1)
แบบตรวจแนะนาของเจ้าพนักงานตามมาตรา 44 (3)
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ.2535
สาหรับ ผปก. /
จพถ. / จพส.
1. วันที.่ .... เดือน ........... พ.ศ. ........
2. ชื่อ เจ้ าของ/ผู้ครอบครอง .............................................
3. สืานประกอบการชื่อ .................. กิจการ ....................... ตั้งอยู่เลขที.่ .......
ืนน.............. ตาบล........... อาเภอ............... จังหวัด................โทร. ..........
4. ข้ อแนะนา (เพื่อการปรั บปรุ งแก้ ไข)
(1) ............................................................................................................
(2) ............................................................................................................
ภายใน..........วัน มิเช่ นนั้น จะดาเนินการออกคาสั่ งทางปกครองต่ อไป
อนึ่ง หากท่ านมีข้อโต้ แย้ ง ให้ จัดส่ งคาโต้ แย้ งต่ อจพง.ภายในกาหนดเวลาข้ างต้ น
ลงชื่อ .........................
ลงชื่อ .........................
( ....................... )
( ....................... )
เจ้ าของ /ผู้ครอบครอง
เจ้ าพนักงาน ...............

similar documents