ภาคภาษาอังกฤษ - ยินดีต้อนรับสู่ -- ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 52 จังหวัด ลำพูน

Report
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ให้ บริการกลุ่มเสี่ ยง
ทีไ่ ด้ รับผลกระทบจากการเข้ าสู่ ประชาคมอาเซียน
รุ่นที่ 1 ปี 2556
ณ โรงแรมคุ้มภูคา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ระหว่ างวันที่ 5 – 8 มีนาคม ๒๕๕๖
เนือ้ หาการอบรมแบ่ งเป็ น 2 ส่ วน ประกอบด้ วย ภาคภาษาไทย และ ภาคภาษาอังกฤษ
ภาคภาษาไทย ได้แก่
1.1) ความรู้ดา้ นสังคม วัฒนธรรม ความเป็ นอยูข่ องประเทศสมาชิกอาเซี ยน
1.2) ผลกระทบต่อสถานสงเคราะห์และหน่วยงานบริ การเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซี ยน
1.3) งานพัฒนาสังคมและงานสวัสดิการสังคมของประเทศสมาชิกอาเซียน
1.4) แนวทางในการทางานเพื่อเตรี ยมรับการทางานเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซี ยน
ภาคภาษาอังกฤษ
เช่น การแนะนาตนเอง การแนะนาตาแหน่งหน้าที่การงาน อธิบายแผนผังองค์กร
และการให้คาแนะนาแก่ผปู้ ระสบปัญหา
ผลกระทบและแนวทางในการทางาน
เพือ่ เตรียมความพร้ อมเข้ าสู่ ประชาคมอาเซียน
ของกรมพัฒนาสั งคมและสวัสดิการ
ประชาคมอาเซียน
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC)
ประชาคม
การเมือง
ความมั่นคง
อาเซียน (APSC)
THE ASEAN CHARTER
เป็ นเสมือนธรรมนูญของ
อาเซียน
ประชาคมสั งคม
และวัฒนธรรม
อาเซียน (ASCC)
-มีกฎกติกาในการทางาน
-มีประสิ ทธิภาพ
-มีประชาชนเป็ นศูนย์ กลาง
4
อาเซียน 3 เสาหลัก
กระทรวง พม.
รับผิดชอบ ASCC
ประชาคมสั งคมและ
วัฒนธรรม
ประชาคมสั งคมและวัฒนธรรมอาเซียน
การส่ งเสริมและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เน้ นด้ านการศึกษา สร้ างสั งคมความรู้
ส่ งเสริมการจ้ างงานทีเ่ หมาะสม
การคุ้มครองและ
สวัสดิการสั งคม
ขจัดความยากจน สร้ างเครือข่ ายความปลอดภัย
ทางสั งคม การควบคุมโรคติดต่ อ
ความยุติธรรมและสิ ทธิ
คุ้มครองผู้ด้อยโอกาส แรงงานย้ ายถิ่น
ส่ งเสริมความยั่งยืน
ด้ านสิ่ งแวดล้อม
จัดการปัญหามลพิษทางสิ่ งแวดล้ อมข้ ามแดน
การเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
การสร้ างอัตลักษณ์ อาเซียน
สร้ างความรู้ สึกเป็ นเจ้ าของ อนุรักษ์ มรดกทางวัฒนธรรมของอาเซียน
ส่ งเสริมการสร้ างสรรค์ ทางวัฒนธรรม
วัตถุดบิ และแรงงานราคาถูก
ฐานการผลิตและแรงงานมีฝีมือ
เทคโนโลยีและบริการ
กลุ่มเป้ าหมาย/
ผูใ้ ช้บริ การ...
เปลี่ยนแปลง
และได้รับผลกระทบ
๑. การอพยพของแรงงาน
ต่างด้าว
๒. คนพื้นที่ประสบปั ญหา
ผลกระทบของประชาคมอาเซียน
ต่ อการพัฒนาสั งคมและสวัสดิการ
ผลกระทบต่ อกลุ่มเป้าหมาย/ผู้ใช้ บริการ/ปัญหาทีจ่ ะเกิดขึน้
•
•
•
•
•
•
กลุ่มแรงงานข้ ามชาติ
กลุ่มแรงงานเด็ก
กลุ่มผู้ค้าบริการทางเพศ
กลุ่มบุคคลเร่ ร่อน/ขอทาน
กลุ่มผู้พกิ าร
กลุ่มผู้สูงอายุ
การเปิ ดเสรีทางการค้ า
การเคลือ่ นย้ ายแรงงาน
มีฝีมืออย่ างเสรี
8
การเปิ ดเสรีการค้ า
และบริการ
การเปิ ดเสรีการ
เคลือ่ นย้ ายเงินทุน
ผลกระทบต่ อบุคลากร
•การติดต่ อราชการกับประเทศ
สมาชิกอาเซียน
•การทางานกับผู้ใช้ บริการทีม่ าจาก
ประเทศสมาชิกอาเซียน
•การทางานตามมาตรฐานอาเซียน
ภาษาอังกฤษ/ภาษาอาเซียน/ภาษาเพือ่ นบ้ าน
องค์ ความรู้ด้านวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก
การเคารพสิ ทธิมนุษยชน
ใบประกอบวิชาชีพสั งคมสงเคราะห์
มาตรฐานการทางานสั งคมสงเคราะห์
แนวทางในการทางาน
การติดต่ อราชการ
•
•
•
•
•
การพัฒนาภาษาอังกฤษ
การพัฒนาระบบราชการ One Stop Service
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในการทางาน (ใช้ เทคโนโลยีมากขึน้ )
การพัฒนาฐานข้ อมูล
การปรับทัศนคติต่อสมาชิกอาเซียน
แนวทางในการทางาน
การจัดบริการ
• การพัฒนาบริ การให้สอดคล้องกับข้อตกลงด้านสิ ทธิ มนุษยชน สิ ทธิ เด็ก และสิ ทธิสตรี
รวมถึงลักษณะเฉพาะของผูใ้ ช้บริ การ
• การพัฒนาแนวทางการฝึ กอาชีพ (ดูตลาด ดูความต้องการ/การแข่งขันของประเทศ
เพื่อนบ้าน)
• การสร้างเครื อข่ายนักสังคมสงเคราะห์วชิ าชีพ
• การพัฒนามาตรฐานการทางานให้เป็ นมาตรฐานกลางอาเซียน
• ยอมรับ และปรับตัว กับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน
แนวทางในการทางาน
การพัฒนาองค์ ความรู้
• ความรู้ ด้านภาษาอังกฤษ / ภาษาเพือ่ นบ้ าน
• ความรู้ ด้านวัฒนธรรม-ประวัติศาสตร์ อาเซียน
• การตื่นตัวในการติดตามข่ าวสาร และหาข้ อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับประชาคมอาเซียน
• การแลกเปลีย่ นข้ อมูลทางวิชาการและวิชาชีพสั งคมสงเคราะห์
• ศึกษากฎหมายเปรียบเทียบด้ านสวัสดิการอาเซียน
• ศึกษารู ปแบบสวัสดิการอาเซียน
12
ขอขอบคุณ...
ฝ่ ายนโยบาย/แผนงานวิชาการและประเมินผล
ศูนย์ พฒ
ั นาสั งคม หน่ วยที่ 52 จังหวัดลาพูน
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่ จัดทาฐานข้ อมูลด้ านชาติพนั ธุ์ 25 จังหวัดนาร่ อง
ระหว่ างวันที่ 18 – 19 มีนาคม 2556
ณ โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ พระราม 6 กรุงเทพมหานคร
“เพือ่ ระดมความคิดก่ อนจะวางแผนจัดทาฐานข้ อมูลด้ านชาติพนั ธุ์ ”
กิจกรรมเพือ่ การจัดทาฐานข้ อมูล ตามทีต่ กลงร่ วมกันในทีป่ ระชุม
1. ส ารวจข้อ มู ล ข่ า วสาร ที่ มี อ ยู่ใ นปั จ จุ บ ัน โดยการประชุ ม สั ม มนาร่ ว มกับ หน่ ว ยงานที่ มี ภ ารกิ จ
ในการจัดทาข้อมูลข่าวสาร
2. ตรวจสอบ/สารวจ ความต้องการใช้ขอ้ มูล ข่าวสาร โดยการประชุมสัมมนาร่ วมกับผูต้ อ้ งการใช้ขอ้ มูล
และดาเนินการสารวจเพิม่ เติม
3. พัฒนาบุคลากรให้มีศกั ยภาพในการจัดทาระบบฐานข้อมูล
4. วิเคราะห์ความต้องการใช้ขอ้ มูลข่าวสารที่แท้จริ ง
5. ออกแบบการเก็บข้อมูล, เก็บข้อมูล, ตรวจสอบข้อมูล และประมวลผลข้อมูล
6. จัดทาฐานข้อมูล

similar documents