ไฟล์ Powerpoint

Report
ทีน
่ ่ าสนใจ
ทางานไดเสรี
10
้
ประเทศอาเซียน
ใน
ปี 2558
อันดับแรกเรามารูจั
้ กกับ
AEC กันกอน
?
่
AEC ยอมาจากชื
อ
่ เต็มๆ วา่
Asean Economics
่
Community เป็ นการรวมตัวของประเทศในกลุมอาเซี
ยน
่
10 ประเทศ คือ ไทย พมา่ ลาว
เวียดนาม
มาเลเซีย สิ งคโปร ์
อินโดนีเซีย
ฟิ ลป
ิ ปิ นส์
กัมพูชา บรูไน เพือ
่ ทีจ
่ ะให้มีผลประโยชนทาง
์
เศรษฐกิจรวมกั
น โดยอาเซียนจะรวมตัวเป็ น
่
“ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” อยางจริ
งจังในวันที่ 1
่
มกราคม 2558 หรืออีก 3 ปี ขางหน
้
้า
เมือ
่ รวมตัวกันเป็ น
“ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน” 7 อาชีพแรก ทีม
่ ข
ี อตกลง
้
กันแลว
่ นยายไปท
างานได้
้ ให้สามารถเคลือ
้
อยางเสรี
มีอะไรบาง?
มาดูกน
ั
่
้
เรามาดูรายละเอียดของลักษณะงานกัน
นโรคและความ
1.แพทย ์ คือ ผูตรวจค
้
้
ผิดปกติของรางกาย
่
จิตใจ สั่ งยา ให้การรักษา มีบทบาท
หน้าทีแ
่ ละความรับผิดชอบตอสุ
่ ขภาพ
ของประชาชน ทัง้ ในดานการส
้
่ งเสริม
สนับสนุ น ป้องกัน รักษาโรค และ
ฟื้ นฟูสมรรถภาพ
2.ทันตแพทย ์ คือ ผูวิ
้ นิจฉัยการบาบัด
หรือการป้องกัน โรคฟัน โรคอวัยวะ
ทีเ่ กีย
่ วกับฟัน โรคอวัยวะในช่องปาก
โรคขากรรไกร
และการกระทาใด
ๆ ในการบาบัดบูรณะและฟื้ นฟูสภาพ
ดังนี้
รายละเอียดของลักษณะงาน (ตอ)
่
3.นักบัญชี คือ ผูดู
้ แลการทาบัญชี
และการตรวจสอบบัญชี การวิเคราะห ์
รายการธุรกิจและบันทึกผลทางการเงิน
การรับรองความถูกตองและความ
้
ครบถวนในการท
าบัญชี และเอกสาร
้
ทางการเงิน
4.วิศวกร คือ ผูน
าน
้ าเอาความรูทางด
้
้
วิทยาศาสตรมาประยุ
กตใช
์
์ ้กับปัญหา
ตาง
ๆ ในลักษณะการคิดคน
่
้ การ
ออกแบบ การปรับปรุงการเปลีย
่ นแปลง
ทรัพยากรธรรมชาติตาง ๆ ทีม
่ อ
ี ยู
รายละเอียดของลักษณะงาน (ตอ)
่
5.สถาปนิก คือ ผูที
่ อกแบบ และ
้ อ
วางแผน ในการกอสร
าง
หรือทีเ่ รียกวา่
่
้
งานสถาปัตยกรรม โดยสถาปนิก จะ
เป็ นผูที
อสร
้ เ่ ขาใจในมาตรฐานการก
้
่
้าง
ของอาคาร เขาใจถึ
งหน้าทีใ่ ช้สอยของ
้
อาคารนั้น รวมถึงวัสดุทจ
ี่ ะนามาเป็ น
ส่วนประกอบของสิ่ งกอสร
างนั
้นๆ
่
้
6.พยาบาล คือผูมี
้ หน้าทีใ่ ห้บริการแก่
ผูป
้ ่ วยทางกายหรือทางจิต ผูที
้ ไ่ ดรั
้ บ
บาดเจ็บ หรือทุพพลภาพและผูสู
้ งอายุใน
สถาบันทีม
่ ก
ี ารรักษา การป้องกันโรค
การส่งเสริมสุขภาพ วางแผนและสั งเกต
บันทึกความเปลีย
่ นแปลงในคนไข้
รายงานให้แพทยทราบ
การเกิดอาการ
์
รายละเอียดของลักษณะงาน (ตอ)
่
7.นักการสารวจ คือเป็ นวิชาชีพที่
ควบคุมและทาการสารวจพืน
้ ดินและทอง
้
น้า
เพือ
่ งานทาแผนทีห
่ รือแผนภูม ิ
งานกอสร
างงานเหมื
องแรหรื
่ งาน
่
้
่ อเพือ
อืน
่ ๆ โดยการกาหนดสถานทีต
่ ง้ั และ
วาดภาพแสดงลักษณะภูมป
ิ ระเทศ
รวมถึงการสารวจบริเวณพืน
้ ดินและทอง
้
น้า
การสารวจบริเวณทะเลและเหมือง
แรและ
การสารวจประเภทอืน
่ ๆ
่
จากการประชุมสุดยอดอาเซียน ครัง้ ที่ 9 ณ
เกาะบาหลี
ประเทศอินโดนีเซีย ไดก
้ าหนดให้
จัดทาขอตกลงยอมรั
บรวมกั
น (Mutual Recognition
้
่
Arrangements : MRAs) ดานคุ
ณสมบัตใิ นสาขาวิชาชีพหลัก
้
เพือ
่ อานวยความสะดวกในการเคลือ
่ นยายนั
กวิชาชีพ
้
หรือแรงงานเชีย
่ วชาญ หรือผูมี
้ ความสามารถพิเศษ
ของอาเซียนไดอย
ดานคุ
ณสมบัตใิ นสาขา
้ างเสรี
่
้
อาชีพหลัก เพือ
่ อานวยความสะดวกในการ
เคลือ
่ นยาย
นักวิชาชีพ แรงงานเชีย
่ วชาญ หรือผู้
้
มีความสามารถพิเศษไดอย
้ างเสรี
่
คณะผูจั
้ ดทา
1.นางสาวปริยากร
นากระโทก
รหัส
5380101319
2.นางสาวรัตติยา
เขียวบานใหม
รหัส
้
่
5380101330
3.นางสาววชรินทร ์
ริมใหม่
รหัส
5380101332
4.นางสาววรรณวิภา
กิง่ แกว
รหัส
้
5380101333
5.นางสาววิชญุนาฏ
พิรก
ั ษา
รหัส
5380101335
โปรแกรมการศึ กษาปฐมวัย
ปี
3 หมู่
3
สวัสดี

similar documents