สำนักงานรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 2010

Report
ก้ำวยำงเข
ำสู
่
้ ่ ปี ท ี่ 4…
สำนักงำนรับรองมำตรฐำนฝี มอ
ื
แรงงำนแหงชำติ
่
2014 : Drive NSRS
THAILAND to
201
AEC
3 ขับเคลือ่ นระบบ
รับรองมำตรฐำน
ฝี มือแรงงำน
แหงชำติ
ให
่
้เป็ นที่
2012 : Introduce
to
ยอมรับใน AEC
Industrial/Service
ขยำยผลสู
่ อุตสำหกรรม/
2011 : Try-out,
Improvement
and
บริ
ก
ำรเป
ำหมำย
้
Participation
ทดลองใช
ปรุงแกไข
และ
้ ปรับInformation
้
2010 : Collect Data,
Manage
to
สรำงกำรมี
ส่วนรวม
้
่
Innovation
ค้นคว้ำ รวบรวม ศึ กษำ เรียนรู้
สรำง
้
Model
สำนักงำนรับรองมำตรฐำนฝี มือแรงงำนแหงชำติ
กรม
่
National Skill Standard Recognition Office
http://home.dsd.go.th/nsro
e-mail : [email protected]
 0 2354 0281,  08 5483 8195
We Drive NSRS THAILAND To
AEC Together
“3 ปี แห่งกำรเรียนรู้ เพือ
่ กำวไปสู
้
่ AEC”
: 28 กันยำยน
2555
Enhancing
National Skill Standard Recognition
System
In Thailand (Project for AEC)
2009 : Establish of National Skill Standard
Recognition Office
กรมพัฒนำฝี มอ
ื แรงงำนมีคำสั่ งที่ 457/2552 ลงวันที่ 28
กันยำยน
พ.ศ. 2552 โดยควำมเห็นชอบของรัฐมนตรีวำกำร
่
กระทรวงแรงงำน ให้จัดตัง้ สำนักงำนรับรองมำตรฐำนฝี มือแรงงำน
แหงชำติ
โดยให้มีหน้ำทีด
่ งั นี้ :
่
1.ดำเนินกำรเกีย
่ วกับกำรพัฒนำระบบรับรองมำตรฐำนฝี มอ
ื
แรงงำนแหงชำติ
ให้มีประสิ ทธิภำพเป็ นทีย
่ อมรับทัง้ ใน
่
ระดับประเทศและสำกล
2.กำหนดแนวทำงและรูปแบบกำรฝึ กอบรมบุคลำกรดำนกำร
้
รับรองมำตรฐำนฝี มือแรงงำนแหงชำติ
และองคกรที
ท
่ ำหน้ำที่
่
์
ทดสอบมำตรฐำนฝี มือแรงงำน เพือ
่ ให้มำตรฐำนเป็ นทีย
่ อมรับ
3.พัฒนำและจัดทำเกณฑกำรประเมิ
นเพือ
่ รับรองหน่วยงำน
์
หรือองคกรที
ทำหน้ำทีฝ
่ ึ กอบรม หรือทดสอบมำตรฐำนฝี มือ
์
สำนักงำนรับรองมำตรฐำนฝี มอ
ื
แรงงำน
แรงงำนแหงชำติ
่
4.ศึ กษำและจัดทำแนวทำงเพือ
่ กรมพั
วำงระบบกำรด
ำเนินกำรของ
ฒนำฝี มือแรงงำน
National
Skill Standard
สำนักงำนฯ เพือ
่ เตรียมกำรเป็
นหน่วยงำนอิ
สระ
Recognition Office
5.ปฏิบต
ั งิ ำนอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วของหรื
อไดรั
้ Department
้ บมอบหมำย
of Skill
Development
http://home.dsd.go.th/nsro
: [email protected]
We Drive NSRSe-mail
THAILAND
To
 0 2354 0281,  08 5483
AEC Together 8195
1
“3 ปี แห่งกำรเรียนรู้ เพือ
่ กำวไปสู
้
่ AEC”
: 28 กันยำยน
2555
Enhancing National Skill Standard
Recognition System
Thailand
(Project
AEC) มอื แรงงำน
3 ปี กัIn
บกำรด
ำเนินงำนด
ำนระบบรั
บfor
รองมำตรฐำนฝี
้
วันที่ 28 กันยำยน พ.ศ. 2555
สำนักงำนรับรอง
มำตรฐำนฝี มือแรงงำนแห่งชำติ จัดตัง้ ครบรอบ 3 ปี
ใน
โอกำสนี้จงึ ขอรำยงำนผลกำรดำเนินงำนในช่วง 3 ปี ทีผ
่ ำนมำ
่
ดังนี้
1. กลยุทธกำรผลั
กดันระบบมำตรฐำนฝี มอ
ื แรงงำนแหงชำติ
์
่
(2010 – 2015)
สำนักงำนรับรองมำตรฐำนฝี มือแรงงำนแห่งชำติ ได้วำงกล
ยุ ท ธ กำรท
ำงำน เพื่อ รองรับ กำรด ำเนิ น กำรตำมที่ไ ด้ รับ มอบหมำย
์
เพือ
่ ให้มั่นใจว่ำกำรพัฒนำ ปรับปรุงและผลักดันงำนมำตรฐำนฝี มือ
แรงงำนแหงชำติ
ให้เป็ นทีย
่ อมรับและสอดคลองกั
บกำรจ้ำงงำน โดยมี
่
้
แนวทำงและเป้ำหมำยหลัก ๆ สำหรับกำรดำเนินงำนในแตละปี
ดัง
่
รูปตอไปนี
้
่
We Drive NSRS THAILAND To
AEC Together
2
“3 ปี แห่งกำรเรียนรู้ เพือ
่ กำวไปสู
้
่ AEC”
: 28 กันยำยน
2555
Enhancing National Skill Standard
Recognition System
Thailand
(Project
AEC) มอื แรงงำน
3 ปี กัIn
บกำรด
ำเนินงำนด
ำนระบบรั
บfor
รองมำตรฐำนฝี
้
2. Collect Data and Manage Information to Innovation
ปี 2010 เป็ นปี แห่งกำร ศึ กษำ ค้นคว้ำ รวบรวม และจัดทำ
Model ดังนั้น เพือ
่ เป็ นกำรรองรับกำรเคลือ
่ นย้ำยแรงงำนฝี มือเสรีใน
กลุมประเทศอำเซี
ยน ทีจ
่ ะมีขน
ึ้ ในปี พ.ศ. 2558
กระทรวงแรงงำน
่
โดยกรมพัฒ นำฝี มื อ แรงงำน
ได้ มอบหมำยให้ ส ำนั ก งำนรับ รอง
มำตรฐำนฝี มือแรงงำนแห่งชำติ
ดำเนินโครงกำรศึ กษำวิธก
ี ำรจัดทำ
มำตรฐำนฝี มอ
ื แรงงำนแหงชำติ
ให้เป็ นทีย
่ อมรับและสอดคลองกั
บกำรจ้ำง
่
้
งำน
โดยท ำกำรศึ กษำรู ป แบบกำรจัด ท ำมำตรฐำนฝี มื อ แรงงำน
แห่งชำติทด
ี่ ำเนินกำรอยู่ ในปัจจุบน
ั (National Occupation Skill
Standard : NOSS) รูปแบบมำตรฐำนฝี มือแรงงำนขององคกำรแรงงำน
์
ระหวำงประเทศหรื
อ ILO (Region Model Competency Standard
่
:RMCS) และนำข้อดี ข้อเสี ย และข้อจำกัดของทัง้ 2 รูปแบบมำ
ปรับปรุง พัฒนำเป็ นมำตรฐำนฝี มือแรงงำนแห่งชำติตำมอุตสำหกรรม
(National Industry Skill Standard : NISS) และทดลองนำรอง
่
ดำเนินกำรในสำขำช่ำงซ่อมรถยนต ์
โดยดำเนินกำรในลักษณะของ
กำรเปรียบเทียบรำยกำรควำมสำมำรถของช่ำงในระดับตำง
ๆ ของแต่
่
ละบริษัท จำกนั้นหำข้อสรุปรวมเพื
อ
่ จัดทำเป็ นรำยกำรควำมสำมำรถที่
่
จำเป็ นต้องใช้ในแตระดั
บ โดยกำหนดในลักษณะของทักษะฝี มือตำ่ สุด
่
ทีแ
่ ตละบริ
ษท
ั ยอมรับได้ ดังตำรำงเปรียบเทียบตอไปนี
้
่
่
We Drive NSRS THAILAND To
AEC Together
3
“3 ปี แห่งกำรเรียนรู้ เพือ
่ กำวไปสู
้
่ AEC”
: 28 กันยำยน
2555
Enhancing National Skill Standard
Recognition System
Thailand
(Project
AEC) มอื แรงงำน
3 ปี กัIn
บกำรด
ำเนินงำนด
ำนระบบรั
บfor
รองมำตรฐำนฝี
้
2. Collect Data and Manage Information to Innovation
เพือ
่ ให้เกิดควำมแน่ใจวำรู
่ ปแบบกำรจัดทำมำตรฐำนฝี มือแรงงำน
แหงชำติ
ทไี่ ดจั
้ สำมำรถใช้ไดกั
พ
่
้ ดทำขึน
้ บกลุมอุ
่ ตสำหกรรมหรือกลุมอำชี
่
อื่น ๆ ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนฝี มือแรงงำนแห่ งชำติ
จึงได้
ทดลองน ำไปใช้ ในกำรก ำหนดมำตรฐำนฝี มื อ แรงงำนแห่ งชำติ
โดยร่ วมกับ สมำคมช่ ำงเหมำไฟฟ้ ำและเครื่ อ งกลไทย
สมำคม
ผู้จัดกำรงำนบริกำรอำหำรและเครื่องดื่มอันดำมัน
สมำคมไทยโลจิ
สติก ส์ และกำรผลิต สมำคมผู้ ค้ ำเครื่ อ งปรับ อำกำศไทย และสภำ
อุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งผลกำรดำเนินงำนเป็ นทีย
่ อมรับและ
สอดคลองกั
บกำรจำงงำน
้
้
เพือ
่ ใหModel
งำนของส
ำนักงำนรั
บรองมำตรฐำนฝี
มือแรงงำน
้กำรดำเนิน
Draft
for
Industrial
Skill
Recognition
แห่ งชำติ System
บรรลุ ตำมเป(Automotive
ฒนำฝี มือแรงงำนโดย
้ ำหมำยที่วำงไว้ กรมพั
Technician
)
สำนักงำนรับรองมำตรฐำนฝี มอ
ื แรงงำนแหงชำติ
ได
ท
ำควำมร
วมมื
อทำง
่
้
่
วิชำกำรกับบริษท
ั โตโยตำ้ มอเตอร ์ ประเทศไทย เพือ
่ รวมกั
นพัฒนำ
่
ยกระดับมำตรฐำนฝี มือแรงงำนแห่งชำติ กำรนำไปใช้งำนและกำรให้
กำรรับรองมำตรฐำนฝี มือแรงงำนแหงชำติ
ดังแสดงในรูปตอไปนี
้
่
่
We Drive NSRS THAILAND To
AEC Together
4
“3 ปี แห่งกำรเรียนรู้ เพือ
่ กำวไปสู
้
่ AEC”
: 28 กันยำยน
2555
Enhancing National Skill Standard
Recognition System
Thailand
(Project
AEC) มอื แรงงำน
3 ปี กัIn
บกำรด
ำเนินงำนด
ำนระบบรั
บfor
รองมำตรฐำนฝี
้
2. Collect Data and Manage Information to Innovation
ผลกำรดำเนินงำนในปี 2010 สำมำรถนำมำใช้เป็ นต้นแบบใน
กำรดำเนินงำนไดดั
้ งนี้
2.1 มำตรฐำนฝี มือแรงงำนแหงชำติ
เป็ นเครือ
่ งในกำรบริหำรจัดกำร
่
ทักษะ ของกำลังแรงงำนเพือ
่ เพิม
่ ขีดควำม สำมำรถในกำรแขงขั
่ นทำง
ธุรกิจ
2.2 กรอบกำรรับรองมำตรฐำนฝี มือแรงงำนแหงชำติ
่
We Drive NSRS THAILAND To
AEC Together
5
“3 ปี แห่งกำรเรียนรู้ เพือ
่ กำวไปสู
้
่ AEC”
: 28 กันยำยน
2555
Enhancing National Skill Standard
Recognition System
Thailand
(Project
AEC) มอื แรงงำน
3 ปี กัIn
บกำรด
ำเนินงำนด
ำนระบบรั
บfor
รองมำตรฐำนฝี
้
2. Collect Data and Manage Information to Innovation
2.3 รูปแบบของ Competency Standard and Assessment
2.4
กระบวนกำรก ำหนดมำตรฐำนฝี มือแรงงำนแห่ งชำติ ซึ่ ง
ดำเนินกำรรวมกั
บสภำ สมำคม หรือองคกรวิ
ๆ
่
์ ชำชีพตำง
่
We Drive NSRS THAILAND To
AEC Together
6
“3 ปี แห่งกำรเรียนรู้ เพือ
่ กำวไปสู
้
่ AEC”
: 28 กันยำยน
2555
Enhancing National Skill Standard
Recognition System
Thailand
(Project
AEC) มอื แรงงำน
3 ปี กัIn
บกำรด
ำเนินงำนด
ำนระบบรั
บfor
รองมำตรฐำนฝี
้
3. Try-Out, Improvement and Participation
ปี 2011 เป็ นปี แหงกำร
ทดลองนำไปใช้ พัฒนำปรับปรุงให้ดี
่
ขึน
้ และ สร้ำงกำรมีส่วนรวม
กระทรวงแรงงำน โดยกรมพัฒนำ
่
ฝี มือแรงงำน
ได้รับงบประมำณสำหรับดำเนินโครงกำรพัฒนำระบบ
รับรองมำตรฐำนฝี มอ
ื แรงงำนแหงชำติ
รองรับประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน
่
ระยะที่ 1 และได้มอบหมำยให้สำนักงำนรับรองมำตรฐำนฝี มือแรงงำน
แห่งชำติ
เป็ นหน่วยงำนรับผิดชอบในกำรดำเนินโครงกำรดังกลำว
่
ซึ่งผลจำกกำรดำเนินโครงกำรฯ ระยะที่ 1 มีดงั นี้
3.1
กำรพัฒนำยกระดับหน่ วยงำนด้ ำนกำรฝึ กอบรมและทดสอบ
มำตรฐำนฝี มือแรงงำน
1) จัด สรรงบประมำณให้ สถำบัน พัฒ นำฝี มือ แรงงำนภำค 1-12
หน่วยงำนละ 2.5 ล้ำนบำท เพือ
่ ปรับปรุงสถำนที่ ครุภณ
ั ฑ์
และอุปกรณ ์ ทีใ
่ ช้สำหรับฝึ กและทดสอบมำตรฐำนฝี มือแรงงำน
แห่งชำติ ให้ครบถวนสมบู
รณตำมข
้
์
้อกำหนดของมำตรฐำนฝี มือ
แรงงำนแห่ งชำติ ใน 4
สำขำอำชี พ
(เทคนิ ครถยนต ์
เทคนิ คตั ว ถั ง รถยน ต ์
เทคนิ คสี รถยน ต ์ แ ละ เทคนิ ค
เครื่องปรับอำกำศภำยในบ้ ำนและกำรพำณิ ชย ขนำดเล็
ก ) ให้
์
สำมำรถรองรับกำรเขำสู
้ ่ กำรประกันคุณภำพระบบรับรองมำตรฐำน
ฝี มอ
ื แรงงำนแหงชำติ
่
We Drive NSRS THAILAND To
AEC Together
7
“3 ปี แห่งกำรเรียนรู้ เพือ
่ กำวไปสู
้
่ AEC”
: 28 กันยำยน
2555
Enhancing National Skill Standard
Recognition System
Thailand
(Project
AEC) มอื แรงงำน
3 ปี กัIn
บกำรด
ำเนินงำนด
ำนระบบรั
บfor
รองมำตรฐำนฝี
้
3. Try-Out, Improvement and Participation
2)ได้ รับกำรสนับสนุ นรถยนต ์ และอุ ปกรณ ์ จำกโครงกำรควำม
รวมมื
อทำงวิชำกำร ระหวำงกรมพั
ฒนำฝี มือแรงงำนและบริษัทโต
่
่
โยตำ้ มอเตอร ์ ประเทศไทย ดังนี้
2.1) พัฒนำยกระดับ เจำหน
่ องกรมพัฒนำฝี มือแรงงำน
้
้ ำทีข
ดำนบริ
กำรรถยนต ์ ให้เป็ นผูฝึ
้
้ กอบรมและทดสอบมำตรฐำน
ฝี มอ
ื แรงงำนแหงชำติ
ระดับ 1&2 ทัว่ ประเทศ รวม 65 คน
่
พรอมมอบ
CD – ประกอบกำรฝึ กอบรมช่ำงเทคนิคโตโยตำ้
้
สำขำเทคนิครถยนต ์ ตัวถังรถยนต ์ และสี รถยนต ์ รวม80 ชุด
2.2) รวมปรั
บปรุงสถำนทีเ่ พือ
่ จัดตัง้ เป็ นศูนยพั
่
์ ฒนำและรับรอง
ทักษะกำลังแรงงำนในศูนยบริ
์ กำรโตโยตำ้ ณ สถำบันพัฒนำ
ฝี มอ
ื แรงงำนภำค 7 อุบลรำชธำนี
2.3 มอบรถยนตฝึ์ ก(Goshi - Car)จำนวน 12 คัน
พรอมชุ
ดเครือ
่ งยนตส
้
์ ำหรับกำรฝึ กเทคโนโลยี
เครือ
่ งยนตดี
่ งยนต ์
์ เซล 12 ชุด และเครือ
เบนซินหัวฉี ด 12 ชุด ให้กับสถำบันพัฒนำ
ฝี มอ
ื แรงงำน ทัง้ 12 ภำค
We Drive NSRS THAILAND To
AEC Together
8
“3 ปี แห่งกำรเรียนรู้ เพือ
่ กำวไปสู
้
่ AEC”
: 28 กันยำยน
2555
Enhancing National Skill Standard
Recognition System
Thailand
(Project
AEC) มอื แรงงำน
3 ปี กัIn
บกำรด
ำเนินงำนด
ำนระบบรั
บfor
รองมำตรฐำนฝี
้
3. Try-Out, Improvement and Participation
3)ไดรั
่ งปรับอำกำศสำหรับกำรฝึ ก
้ บกำรสนับสนุ นเครือ
และทดสอบมำตรฐำนฝี มือแรงงำนแหงชำติ
สำขำ
่
ช่ำงเทคนิคเครือ
่ งปรับอำกำศภำยในบำนและกำร
้
พำณิชยขนำดเล็
ก จำกบริษท
ั Mitsubishi Electric
์
Consumer Products (Thailand) Co,Ltd.
และ บริษท
ั ซัมซุง (ประเทศไทย) จำกัด รวม 24 ชุด
3.2 กำรจัดทำมำตรฐำนฝี มือแรงงำนแหงชำติ
ตำมกลุมอุ
่
่ ตสำหกรรม
ด ำเนิ นกำรจัดท ำมำตรฐำนฝี มือแรงงำนแห่ งชำติ ร่วมกับกลุ่ม
อุตสำหกรรม ภำยใต้สภำอุตสำหกรรมแหงประเทศไทย
สมำคมไทยโล
่
จิสติกส์และกำรผลิต สมำคมช่ำงเหมำไฟฟ้ำและเครือ
่ งกลไทย สมำคม
ผู้ค้ ำเครื่องปรับอำกำศไทย และ สมำคมวิชำชีพอื่น ๆ รวมทัง้ สิ้ น
55 สำขำอำชีพ ใน 13 กลุมอุ
่ ตสำหกรรม
We Drive NSRS THAILAND To
AEC Together
9
“3 ปี แห่งกำรเรียนรู้ เพือ
่ กำวไปสู
้
่ AEC”
: 28 กันยำยน
2555
Enhancing National Skill Standard
Recognition System
Thailand
(Project
AEC) มอื แรงงำน
3 ปี กัIn
บกำรด
ำเนินงำนด
ำนระบบรั
บfor
รองมำตรฐำนฝี
้
3. Try-Out, Improvement and Participation
3.3 เผยแพรและส
่
่ งเสริมกำรใช้มำตรฐำนฝี มือแรงงำนแหงชำติ
่
1)รวมกั
บกลุมอุ
่ งปรับอำกำศและทำควำมเย็น สภำ
่
่ ตสำหกรรมเครือ
อุ ตสำหกรรมแห่ งประเทศไทย จัดแข่งขัน “สุ ดยอดช่ ำงแอร ์
2011” ในงำน Bangkok RHVAC 2011
โดยใช้เกณฑของ
์
ม ำ ต ร ฐ ำ น ฝี มื อ แ ร ง ง ำ น แ ห่ ง ช ำ ติ ส ำ ข ำ ช่ ำ ง เ ท ค นิ ค
เครื่องปรับอำกำศภำยในบ้ ำนและกำพำณิชย ขนำดเล็
ก ระดับ
์
1&2
2) ร่ วมจัด กิ จ กรรมสำธิ ต กำรทดสอบมำตรฐำนฝี มื อ แรงงำน
แห่ งชำติ ด้ ำนบริก ำรรถยนต ์
ในงำนแถลงข่ ำวอัต รำ
คำจ
มือแรงงำน ณ กระทรวงแรงงำน
่ ำงตำมมำตรฐำนฝี
้
We Drive NSRS THAILAND To
AEC Together
10
“3 ปี แห่งกำรเรียนรู้ เพือ
่ กำวไปสู
้
่ AEC”
: 28 กันยำยน
2555
Enhancing National Skill Standard
Recognition System
Thailand
(Project
AEC) มอื แรงงำน
3 ปี กัIn
บกำรด
ำเนินงำนด
ำนระบบรั
บfor
รองมำตรฐำนฝี
้
3. Try-Out, Improvement and Participation
3)ประชุม สั มมนำ และนำเสนอผลงำนทำงวิชำกำร
3.1) รวมกั
บสภำอุตสำหกรรมแหงประเทศไทย
จัดสั มมนำ “ทำ
่
่
มำตรฐำนฝี มือแรงงำน...มีแตได
่ กั
้ บได้” ณ ไบเทค บำงนำ
3.2)
รวมกั
บสมำคมผู้ผลิตชิน
้ ส่วนยำนยนตไทย
จัดสั มมนำ
่
์
“สร้ ำงมำตรฐำนฝี มือ แรงงำนไทย
ผลัก ดัน อุ ต สำหกรรมชิ้ น ส่ วนก้ ำว
ไกลสู่สำกล” ณ ไบเทค บำงนำ
3.3) นำเสนอผลงำนวิชำกำรดำนระบบรั
บรอง
้
มำตรฐำนฝี มอ
ื แรงงำนแหงชำติ
ในกำรประชุมระหวำงประเทศ
่
่
ของประเทศสมำชิกในกลุม
่ Greek Mekong Sub region (GMS)
และ Ayeyawady
Chao-Phraya
EconomicTo
We Drive
NSRSMekong
THAILAND
Cooperation
Strategy
: (ACMECS) ณ ประเทศเวียดนำม
AEC
Together
11
“3 ปี แห่งกำรเรียนรู้ เพือ
่ กำวไปสู
้
่ AEC”
: 28 กันยำยน
2555
Enhancing National Skill Standard
Recognition System
Thailand
(Project
AEC) มอื แรงงำน
3 ปี กัIn
บกำรด
ำเนินงำนด
ำนระบบรั
บfor
รองมำตรฐำนฝี
้
4. Introduce to Industrial/Service
ปี 2012 เป็ นปี ของกำรขยำยผลกำรทำงำนไปสู่กลุมอุ
่ ตสำหกรรม/
บริกำร หรือสมำคมวิชำชีพอืน
่ ๆ และกกรมพัฒนำฝี มือแรงงำน ได้
มอบหมำยให้ สำนักงำนรับรองมำตรฐำนฝี มือแรงงำนแหงชำติ
ดำเนิน
่
โครงกำรพัฒนำระบบรับรองมำตรฐำนฝี มือแรงงำนแหงชำติ
รองรับประขำ
่
คมเศรษฐกิจอำเซี ยน ระยะที่ 2
ซึ่ งเป็ นกำรรวบรวมข้ อมู ล
ประสบกำรณที
์ ไ่ ด้จำกระยะที่ 1 มำพัฒนำเป็ นต้นแบบของระบบรับรอง
มำตรฐำนฝี มือแรงงำนแห่งชำติ ทีเ่ ชื่อมโยงกับอำเซียนหรือนำนำชำติ
และรองรับกำรทำระบบกำรยอมรับในข้อตกลงรวม
(MRA) และกำร
่
เคลือ
่ นยำยแรงงำนฝี
มือเสรีในกลุมประเทศสมำชิ
กอำเซียน
้
่
4.1 (รำง)กลไกกำรเชื
อ
่ มโยง ระหวำงหน
่
่
่ วยงำนรับรองมำตรฐำน
ฝี มือแรงงำนอำเซียน (ASSA) และหน่วยงำนรับรองมำตรฐำนฝี มือแรง
งำแห่งชำติ (NSSA) ของแตละประเทศสมำชิ
ก โดยใช้ระบบรับรอง
่
มำตรฐำนฝี มือแรงงำนอำเซียน (ASRS) ทีเ่ ชื่อมโยงกับระบบรับรอง
ม ำ ต ร ฐ ำ น ฝี มื อ แ ร ง ง ำ น แ ห่ ง ช ำ ติ (NSRS) ( ผ ล จ ำ ก โ ค ร ง ก ำ ร
Enhancing Skills Recognition Systems in ASEAN Project
(Under ASEAN Australia Development Cooperation Program:
AADCP )
Possible ASEAN Common Skills Recognition Arrangements
(technical/trade and other non-professional occupations)
ASEAN
Declaration of Support from Ministers
ASEAN Regional Competency Standards Agreement
ASEAN Skills Standard Authority (ASSA)
·
·
·
·
·
·
·
·
Specify qualifications
Specify format for certificates
Establish quality standards for issuing certificates
Accredit and register nationals testing centre
Coordinate competency and skills test development
Maintain records
Develop quality Assurance system
Provide advisory service to NSSAs
National Level – Each ASEAN Country
National Skills Standards Authority (NSSA)
·
·
·
·
·
·
·
·
Develop National Competency Standards and Quality requirements
Review and advise ASSA on minimum competency standards
Joint development of skills test projects
Recommend accreditation of National Training/Testing Centres to ASSA
Provide advice on standards to education institutions
Provide advice on competency standards to regulating agencies
Audit, monitor and ensure quality of National Training/Testing Centres
Maintain records (linked to ASSA records)
Trade Testing at National Testing Centre
Issue national and ASEAN certificates of competency
We Drive NSRS THAILAND To
AEC Together
Destination Country
12
National Skills Standards Authority (NSSA)
Verification of ASEAN competency standards/certificates issued by NSSA (ASSA
registered training institutions or testing centre in any ASEAN country)
“3 ปี แห่งกำรเรียนรู้ เพือ
่ กำวไปสู
้
่ AEC”
: 28 กันยำยน
2555
Enhancing National Skill Standard
Recognition System
Thailand
(Project
AEC) มอื แรงงำน
3 ปี กัIn
บกำรด
ำเนินงำนด
ำนระบบรั
บfor
รองมำตรฐำนฝี
้
4. Introduce to Industrial/Service
4.2 ปรับปรุงระบบมำตรฐำนฝี มือแรงงำนแห่งชำติ ทีด
่ ำเนินกำร
ตำม พระรำชบัญญัตส
ิ ่ งเสริมกำรพัฒนำฝี มือแรงงำน พ.ศ. 2545 ให้
เป็ นระบบรับรองมำตรฐำนฝี มือแรงงำนแห่งชำติ (NSRS) ทีร่ องรับกับ
ระบบรับรองมำตรฐำนฝี มือแรงงำนอำเซี ยน และด ำเนิ นกำรภำยใต้
พ.ร.บ.ส่ งเสริม
กำรพัฒบ
นำฝี
มือแรงงำน พ.ศ.2545
ซึ่งจะต้ องมีกำร
ระบบรั
รองมำตรฐำนฝี
มอ
ื แรงงำน
ปรับปรุงประกำศคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรพัฒนำฝี มือแรงงำน ทีอ
่ อก
งชำติ
่
ตำมหมวด 2 ในบำงมำตรำ ดัแห
งแสดงในแผนภำพต
อไปนี
้
่
(ดำเนินกำรภำยใตพระรำชบั
ญญัตส
ิ ่ งเสริมกำรพัฒนำ
้
ฝี มือแรงงำน พ.ศ. 2545)
We Drive NSRS THAILAND To
AEC Together
13
“3 ปี แห่งกำรเรียนรู้ เพือ
่ กำวไปสู
้
่ AEC”
: 28 กันยำยน
2555
Enhancing National Skill Standard
Recognition System
Thailand
(Project
AEC) มอื แรงงำน
3 ปี กัIn
บกำรด
ำเนินงำนด
ำนระบบรั
บfor
รองมำตรฐำนฝี
้
4. Introduce to Industrial/Service
4.3 เพือ
่ ให้ระบบรับรองมำตรฐำนฝี มือแรงงำนแหงชำติ
ไดรั
่
้ บกำร
ยอมรับทัง้ ในประเทศและระหวำงประเทศ
สำนักงำนรับรองมำตรฐำน
่
ฝี มือแรงงำนแห่งชำติ จึงพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพระบบรับรอง
มำตรฐำนฝี มือแรงงำนแหงชำติ
(National Skill Standard Recognition
่
Quality Assurance System :NSRS-QA) โดยดำเนินกำรในรูปของ
คณะอนุ กรรมกำรด้ ำนระบบกำรประกั น คุ ณภำพ ที่ แ ต่ งตั้ ง จำก
คณะกรรมกำรส่ งเสริมกำรพัฒนำฝี มือแรงงำน
โดยมีหน้ ำที่ในกำร
พัฒนำ วำงแผน ติดตำม ปรับปรุ งแก้ไข และรำยงำนผลกำรกำร
ดำเนินงำนดำนกำรรั
บรองมำตรฐำนฝี มือแรงงำนแหงชำติ
เทียบกับเกณฑ ์
้
่
กำรประกันคุ ณภำพ และรำยงำนผู้บังคับบัญชำ เพือ
่ พิจำรณำสั่ งกำร
ซึ่งมีแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรดังแสดงในแผนภำพตอไปนี
้
่
We Drive NSRS THAILAND To
AEC Together
14
“3 ปี แห่งกำรเรียนรู้ เพือ
่ กำวไปสู
้
่ AEC”
: 28 กันยำยน
2555
Enhancing National Skill Standard
Recognition System
Thailand
(Project
AEC) มอื แรงงำน
3 ปี กัIn
บกำรด
ำเนินงำนด
ำนระบบรั
บfor
รองมำตรฐำนฝี
้
4. Introduce to Industrial/Service
4.4 เพือ
่ ให้กำรดำเนินงำนด้ำนมำตรฐำนฝี มือแรงงำนแห่งชำติ
เป็ นไปในทิศทำงเดียวกัน เป็ นที่ยอมรับและสอดคล้ องกับระบบกำร
ประกันคุณภำพระบบรับรองมำตรฐำนฝี มือแรงงำนแห่งชำติ สำนักงำน
รับรองมำตรฐำนฝี มือแรงงำนแห่ งชำติ จึงก ำหนดกรอบกำรท ำงำน
สำหรับกำรพัฒนำและรับรองมำตรฐำนฝี มือแรงงำนแห่งชำติ ดังแสดง
ในแผนภำพตอไปนี
้
่
4.5 จำกกรอบกำรทำงำนสำหรับกำรพัฒนำ
และรับรองมำตรฐำนฝี มอ
ื แรงงำนแหงชำติ
สำมำรถ
่
แบงกลุ
มเป
่
่ ้ ำหมำยของกำรรับรองมำตรฐำนฝี มือแรงงำน
แหงชำติ
ได้ เป็ น 3 กลุม
้
่
่ ดังแสดงในแผนภำพตอไปนี
่
We Drive NSRS THAILAND To
AEC Together
15
“3 ปี แห่งกำรเรียนรู้ เพือ
่ กำวไปสู
้
่ AEC”
: 28 กันยำยน
2555
Enhancing National Skill Standard
Recognition System
Thailand
(Project
AEC) มอื แรงงำน
3 ปี กัIn
บกำรด
ำเนินงำนด
ำนระบบรั
บfor
รองมำตรฐำนฝี
้
4. Introduce to Industrial/Service
4.6 เพือ
่ ให้กำรพัฒนำและรับรองทักษะกำลังแรงงำน ใน 13 กลุม
่
อุ ต สำหกรรม ที่ ไ ด้ จัด ท ำมำตรฐำนฝี มื อ แรงงำนแห่ งชำติ ไว้ แล้ ว
เป็ นไปตำมเป้ำหมำย สำนักงำนรับรองมำตรฐำนฝี มือแรงงำนแห่งชำติ
จึงไดจั
ี ดสอบมำตรฐำนฝี มือแรงงำนแหงชำติ
ระดับ 1 และ 2
้ ดทำวิธท
่
ใน 13 กลุมอุ
่ ตสำหกรรม จำนวน 55 สำขำอำชีพ ดังนี้
We Drive NSRS THAILAND To
AEC Together
16
“3 ปี แห่งกำรเรียนรู้ เพือ
่ กำวไปสู
้
่ AEC”
: 28 กันยำยน
2555
Enhancing National Skill Standard
Recognition System
Thailand
(Project
AEC) มอื แรงงำน
3 ปี กัIn
บกำรด
ำเนินงำนด
ำนระบบรั
บfor
รองมำตรฐำนฝี
้
4. Introduce to Industrial/Service
4.7 เพือ
่ ให้กำรขับเคลือ
่ นระบบรับรองมำตรฐำนฝี มือแรงงำน
แห่งชำติ ซึ่ง ด ำเนิ น กำรภำยใต้ พระรำชบัญ ญัต ส
ิ ่ งเสริม กำรพัฒ นำ
ฝี มือ แรงงำน พ.ศ.2545
เป็ นเป็ นเอกภำพไปในทิศ ทำงเดีย ว
สำนักงำนรับรองมำตรฐำนฝี มือแรงงำนแห่งชำติ จึงได้จัดทำกลยุทธ ์
ก ำกลยุ
ร ขั บ เทคธลืกำรขั
่อ น ร ะ บ
รั บ รอ
ง ม ำ ต ร ฐ ำบนรองมำตรฐำนฝี
ฝี มื อ แ ร ง ง ำ น แ ห่ มื
ง ชอำ ติ
บบเคลื
่ อนระบบรั
์
(พ.ศ.2556-2558) โดยแบงออกเป็
น 4 ประเด็นยุทธศำสตร ์ ดัง
่
แรงงำนแห
งชำติ
่
แสดงในแผนภำพตอไปนี
้
่
We Drive NSRS THAILAND To
AEC Together
17
“3 ปี แห่งกำรเรียนรู้ เพือ
่ กำวไปสู
้
่ AEC”
: 28 กันยำยน
2555
Enhancing National Skill Standard
Recognition System
In Thailand
for AEC) มอื แรงงำนแ
ก้ำวตอไป...
ของงำนด(Project
ำนระบบรั
บรองมำตรฐำนฝี
้
่
5. Drive NSRS Thailand To AEC
5.1 ปี 2013 เป็ นปี แหงกำรขั
บเคลือ
่ นระบบรับรองมำตรฐำน
่
ฝี มือแรงงำนแห่งชำติให้เป็ นทีย
่ อมรับ เพือ
่ รองรับกำรเป็ นประชำคม
เศรษฐกิ จ อำเซี ย น กรมพัฒ นำฝี มื อ แรงงำน จึ ง มอบหมำยให้
สำนักงำนรับรองมำตรฐำนฝี มือแรงงำนแห่งชำติ
ดำเนินโครงกำร
พัฒนำระบบรับรองมำตรฐำนฝี มือแรงงำนแห่งชำติรองรับประชำคม
เศรษฐกิจ อำเซี ย น ระยะที่ 3
พร้ อมตัว ชี้ว ด
ั ควำมส ำเร็ จ ของ
โครงกำรฯ “กำลังแรงงำน ใน 13 กลุมอุ
่ ตสำหกรรมเข้ำสู่ระบบกำร
รับรองมำตรฐำนฝี มือแรงงำนแหงชำติ
ไมน
่ ให้
่
่ ้ อยกวำ่ 3,000 คน”เพือ
เกิดควำมมัน
่ ใจในกำรดำเนินโครงกำรฯ สำนักงำนรับรองมำตรฐำน
ฝี มือแรงงำนแหงชำติ
จึงสรุปภำพรวมและควำมเชื่อมโยงโครงกำรฯ
่
ตัง้ แตระยะที
่ 1 ถึง ระยะที่ 3 ดังแสดงในแผนภำพตอไปนี
้
่
่
We Drive NSRS THAILAND To
AEC Together
18
“3 ปี แห่งกำรเรียนรู้ เพือ
่ กำวไปสู
้
่ AEC”
: 28 กันยำยน
2555
Enhancing National Skill Standard
Recognition System
In Thailand
for AEC) มอื แรงงำนแ
ก้ำวตอไป...
ของงำนด(Project
ำนระบบรั
บรองมำตรฐำนฝี
้
่
5. Drive NSRS Thailand To AEC
5.2
เพื่อ ให้ กำรขับ เคลื่อ นงำนด้ำนมำตรฐำนฝี มือ แรงงำน
แห่ งชำติ มีค วำมต่ อเนื่ อ งเป็ นเอกภำพและไปในทิศ ทำงเดีย วกัน
ส ำนั ก งำนรับ รองมำตรฐำนฝี มื อ แรงงำนแห่ งชำติ จึ ง ได้ ก ำหนด
แผนงำน โครงกำร และกิจกรรม ภำยใต้ “แผนกลยุทธขั
่ น
์ บเคลือ
ระบบรับรองมำตรฐำนฝี มือแรงงำนแหงชำติ
(พ.ศ.2556-2558)” ดัง
่
แสดงในแผนภำพตอไปนี
้
่
ในปี 2013 กรมพัฒนำฝี มือแรงงำน เห็ นชอบตำมทีส
่ ำนักงำน
รับรองมำตรฐำนฝี มือแรงงำนแหงชำติ
เสนอกำรบริหำรจัดกำร กำร
่
พัฒนำระบบรับรองมำตรฐำนฝี มือแรงงำนแหงชำติ
รองรับประชำคม
่
เศรษฐกิจอำเซียน โดยแบงออกเป็
น 3 กิจกรรมหลัก ดังนี้
่
o กำรจัดทำมำตรฐำนฝี มือแรงงำนแหงชำติ
และวิธก
ี ำรทดสอบ
่
19
We Drive NSRS THAILAND To
o กำรพัฒนำผูทดสอบหรื
อผูฝึ
้
้ กสอน และส่งเสริมศูนยทดสอบ/
์
AEC
Together
ศูนยฝึ กอบรม และรับรองมำตรฐำนฝี มือของกำลังแรงงำน
์
“3 ปี แห่งกำรเรี
ยนรู้ เพือ
่ กำวไปสู
ในอุตสำหกรรมเป
้
่ AEC”
้ ำหมำย
: 28 กันยำยน
2555
Enhancing National Skill Standard
Recognition System
In Thailand
for AEC) มอื แรงงำนแ
ก้ำวตอไป...
ของงำนด(Project
ำนระบบรั
บรองมำตรฐำนฝี
้
่
5. Drive NSRS Thailand To AEC
o กำรจั ด ท ำรั บ ระ บบข้ อ มู ล สำรสน เทศ ต ำมร ะ บบรั บ รอ ง
มำตรฐำนฝี มอ
ื แรงงำนแหงชำติ
่
โดยมีโครงกำร กิจกรรมกำรดำเนินงำนดังแสดงในแผนภำพ
“แผนงำน โครงกำร กำรขับ เคลื่อ นระบบรับ รองมำตรฐำนฝี มือ
แรงงำนแหงชำติ
ให้เป็ นทีย
่ อมรับ ปี พ.ศ. 2556” ดังแสดงตอไปนี
้
่
่
We Drive NSRS THAILAND To
AEC Together
19
“3 ปี แห่งกำรเรียนรู้ เพือ
่ กำวไปสู
้
่ AEC”
: 28 กันยำยน
2555
ก้ำวยำงเข
ำสู
ื
่
้ ่ ปี ที่ 4… สำนักงำนรับรองมำตรฐำนฝี มอ
แรงงำนแหงชำติ
่
เป็ นเอกสำร รวบรวมผลกำรดำเนินงำนของสำนักงำนรับรอง
มำตรฐำนฝี มือ แรงงำนแห่งชำติ (National Skill Standard
Recognition Office : NSRO) ตัง้ แตมี
่ คำสั่ งจัดตัง้ สำนักงำนฯ
เมือ
่ วันที่ 28 กันยำยน 2552 ในปี งบประมำณ พ.ศ.2553 เป็ นปี
ของกำรค้ นคว้ ำ รวบรวม ศึ กษำ เรียนรู้รวมกั
บ สถำนประกอบ
่
กิจกำร สมำคมวิชำชีพตลอดจนสภำอุตสำหกรรมแหงประเทศไทย
่
เพือ
่ สรำง
Model ในกำรทำงำน ปี งบประมำณ พ.ศ.2554 ไดมี
้
้
กำรนำ Model ตำงๆ
ไปทดลองใช้ ปรับปรุงแก้ไข และสร้ำง
่
ก ำ ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง ทุ ก ภ ำ ค ส่ ว น ใ ห้ ม ำ ก ขึ้ น ปี ง บป ระ มำ ณ
พ.ศ.2555 มีกำรขยำยผลสู่ภำคอุตสำหกรรม/บริกำรเป้ำหมำย และ
เป็ นปี ที่สำมำรถสร้ำงองคประกอบของระบบรั
บรองมำตรฐำนฝี มือ
์
แรงงำนแหงชำติ
ไดครบถ
วน
ดังนั้นในปี งบประมำณ 2556 หรือปี
่
้
้
ที่ 4 ของกำรจัดตัง้ NSRO จึงเป็ นปี ของกำรขับเคลือ
่ นระบบ
รับ รองมำตรฐำนฝี มือ แรงงำนแห่ งชำติใ ห้ เป็ นที่ย อมรับ และมี
เป้ ำหมำยที่จ ะพัฒ นำและรับ รองทัก ษะฝี มือ ของก ำลัง แรงงำนใน
ภำคอุตสำหกรรม/บริกำร (ผำนระบบรั
บรองมำตรฐำนฝี มือแรงงำน
่
แห่งชำติ) ไมน
่ ้ อยกวำ่ 3,000 คน และจะขยำยผลในปี ตอ
่ ๆ
ไป โดยทีก
่ ำรดำเนินงำนในรอบ 3 ปี ทีผ
่ ำนมำ
NSRO มี
่
บุ ค ลำกรประจ ำส ำนั ก งำนฯ ดัง นี้
ผู้ อ ำนวยกำรส ำนั ก งำนฯ
นักวิชำกำรชำนำญกำร
3 คน
ครูฝึกฝี มือแรงงำนชัน
้
2 จำนวน
Please
Contact
1 คน และพนักสงำนรำชกำร
1 คน รวมทั
ง้ สิ้ น 6 งชำติ
ำนักงำนรับรองมำตรฐำนฝี
มือแรงงำนแห
่ คน กร
NationalNSRO
Skill Standard
Recognition
ดังนั้นกำรปฏิบต
ั งิ ำนของ
จะสำเร็จไม
ได
่ ้ ถ้ำไมได
่ Office
้รับ
http://home.dsd.go.th/nsro
ควำมร่วมมือ ร่วมใจอย่ ำงดีย ่ิง จำก ผู้ บริห ำรกรมพัฒ นำฝี มื อ
e-mail : [email protected]
แรงงำน สมำชิกของสภำอุ
ตสำหกรรมแห
 0 2354
0281,  08่งประเทศไทย
5483 8195 สมำคม
ไทยโลจิสติกส์และกำรผลิต สมำคมช่ำงเหมำไฟฟ้ำและเครือ
่ งกล
ไ ท ย ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก ำ ร แ ล ะ ภ ำ ค ส่ ว น ต่ ำ ง ๆ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง
สำนักงำนรับรองมำตรฐำนฝี มือแรงงำนแห่งชำติจงึ ขอขอบพระคุณ
ทุกทำนไว
่ ี้ดวยครั
บ.... ขอพระคุณครับ
่
้ ณ ทีน
้
For More Information :
We Drive NSRS THAILAND To
AEC Together
“3 ปี แห่งกำรเรียนรู้ เพือ
่ กำวไปสู
้
่ AEC”
: 28 กันยำยน
2555

similar documents