กลุ่มย่อย 1 "อาเซียนไร้พรมแดน"

Report
ี น: โอกาสทีไ่ ร้พรมแดน”
“อาเซย
ั
สมมนาหอการค้
าทว่ ั ประเทศ ครงที
ั้ ่ 32
(กลุม
่ ย่อยที่ 1)
22 พฤศจิกายน 2557
ASEAN Economics Community
2
Single Market and
production base
เป็นตลาดและ
ฐานการผลิตร่วม
แผนงานทีจ
่ ะ
สง่ เสริมการ
ิ ค ้า
เคลือ
่ นย ้ายสน
บริการ การลงทุน
แรงงาน และ
เงินทุนทีเ่ สรี โดย
ลดอุปสรรคใน
ด ้านต่างๆ
Equitable
economic
development
Fully Integrated
into
global economy
ขีดความสามารถ
การพ ัฒนาทาง
เศรษฐกิจ
ในการแข่งข ันสูง
อย่างเท่าเทียมก ัน
ื่ มโยงของ
การเชอ
ี นเข้าก ับ
อาเซย
เศรษฐกิจโลก
แผนงานทีจ
่ ะสง่
ขีดความสามารถ
ในด ้านต่างๆ อาทิ
นโยบายการ
ิ
แข่งขัน ทรัพย์สน
ทางปั ญญา
e-commerce
ฯลฯ
แผนงานทีจ
่ ะ
สง่ เสริมการ
รวมกลุม
่ ของ
ิ
ประเทศสมาชก
่ งว่าง/
และลดชอ
ความแตกต่าง
ของระดับการ
พัฒนาระหว่าง
ิ เก่าและ
สมาชก
ใหม่
แผนงานทีจ
่ ะ
สง่ เสริมการ
รวมกลุม
่ เข ้ากับ
ประชาคมโลก
โดยการปรับ
ประสานนโยบาย
ในระดับภูมภ
ิ าค
และสร ้าง
เครือข่ายการ
ผลิต/จาหน่าย
High competitive
economic region
เป็นภูมภ
ิ าคทีม
่ ี
3
นโยบายการลดภาษี
ี น
ของประเทศอาเซย
4
ิ ค้าปกติ (สน
ิ ค้าประเภท Inclusion List)
รายการลดภาษีของสน
ประเทศ
อ ัตราภาษี
0%
อ ัตราภาษี
1-5%
อ ัตราภาษี
1-5%
อ ัตราภาษี
11-15%
อ ัตราภาษี
16-20%
อ ัตราภาษี
>20%
ิ ค้าทีม
สน
่ ี
อ ัตราภาษีเป็น
0 อยูแ
่ ล้ว
ิ ค้า
% ของสน
ทีล
่ ดภาษี
เป็น 0 แล้ว
บรูไน
1,115
0
0
0
0
0
3,891
99%
ก ัมพูชา
184
3,653
485
202
137
65
254
9%
ี
อินโดนีเซย
3,965
0
0
0
0
0
1,026
99%
ลาว
3,716
1,135
66
51
15
11
8
74%
เมียนมาร์
69
4,676
72
31
7
2
154
4%
ี
มาเลเซย
2,309
0
0
0
0
0
2,685
99%
ฟิ ลิปปิ นส ์
4,908
0
0
0
0
0
99
99%
สงิ คโปร์
2
0
0
0
0
0
5,049
100%
เวียดนาม
1,346
2,009
7
0
11
10
1,629
59%
ไทย
4,005
0
0
0
0
0
1,037
99%
ิ อาเซย
ี น 6 ลดเหลือร ้อยละ 0 ภายใน 1 มกราคม 2553 ประเทศอาเซย
ี นใหม่ ลดเหลือร ้อยละ 0-5 ภายใน 2546
หมายเหตุ: ประเทศสมาชก
สาหรับเวียดนาม ในปี 2548 ลาว เมียนมาร์ และกัมพูชา ในปี 2550 และเหลือร ้อยละ 0 ภายใน 31 ธันวาคม 2558
ทีม
่ า: กรมเจรจาการค ้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (2557)
5
ประเทศ
ิ ค้า Highly Sensitive List
รายการสน
อ ัตราภาษีมากกว่า 0%
ิ ค้า Sensitive List
รายการสน
อ ัตราภาษีมากกว่า 0%
บรูไน
-
กาแฟ ชา
กัมพูชา
-
เนือ
้ ไก่ ปลามีชวี ต
ิ ผักผลไม ้บางชนิด
พืชบางชนิด
ี
อินโดนีเซย
ข ้าว (อัตราภาษี ลดเหลือร ้อยละ 25 ในปี 2558)
น้ าตาล (อัตราภาษี ลดเหลือร ้อยละ 5-10 ในปี 2558)
-
ลาว
-
ั ว์มช
สต
ี วี ต
ิ เนือ
้ โคกระบือ สุกร ไก่
ผักผลไม ้บางชนิด ข ้าว ยาสูบ
เมียนมาร์
-
ถัว่ กาแฟ น้ าตาล ไหม ฝ้ าย
ี
มาเลเซย
ข ้าว (อัตราภาษี ลดเหลือร ้อยละ 20 ในปี 2553)
ฟิ ลป
ิ ปิ นส ์
ข ้าว (อัตราภาษี ลดเหลือร ้อยละ 35 ในปี 2558)
น้ าตาล (อัตราภาษี ลดเหลือร ้อยละ 5 ในปี 2558)
ั ว์มช
สต
ี วี ต
ิ บางชนิด เนือ
้ สุกร ไก่ ไข่
พืชและผลไม ้บางชนิด ยาสูบ
ั ว์มช
สต
ี วี ต
ิ บางชนิด เนือ
้ สุกร ไก่
มันสาปะหลัง ข ้าวโพด
สงิ คโปร์
-
-
เวียดนาม
-
ั ว์มช
สต
ี วี ต
ิ บางชนิด เนือ
้ ไก่ ไข่ พืชบางชนิด
ั ว์ปรุงแต่ง น้ าตาล
เนือ
้ สต
ไทย
-
กาแฟ มันฝรั่ง มะพร ้าวแห ้ง และไม ้ตัดดอก
ิ ค ้า Highly Sensitive List เก็บภาษีได ้มากกว่า 5% สน
ิ ค ้า Sensitive List เก็บภาษีได ้ไม่เกิน 5%
หมายเหตุ: สน
ทีม
่ า: กรมเจรจาการค ้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (2557)
6
ิ ค้า
สน
ข้าว (รห ัส 10.06)
หมายเหตุ
บรูไน
0%
-
ก ัมพูชา
ข ้าวเปลือกเพือ
่
เพาะปลูก (1006.10)
= 0%
ี ล ้ว ปลายข ้าว
ข ้าวกล ้อง ข ้าวทีส
่ แ
(1006.20 – 1006.40) = 5%
ลดเหลือ 0%
ภายใน 31 ธันวาคม 58
ี
อินโดนีเซย
30% (ปี 57)
25% (ปี 58)
ิ ค ้า Highly Sensitive
สน
สปป.ลาว
ิ ค ้า Sensitive List
สน
5%
ี
มาเลเซย
20%
ปลายข ้าว (1006.40) = 15%
ิ ค ้า Highly Sensitive
สน
เมียนมาร์
0%
ี ล ้ว ปลายข ้าว
ข ้าวกล ้อง ข ้าวทีส
่ แ
(1006.20 – 1006.40) =5%
ลดเหลือ 0%
ภายใน 31 ธันวาคม 58
ฟิ ลิปปิ นส ์
40% (ปี 57)
35% (ปี 58)
ิ ค ้า Highly Sensitive
สน
สงิ คโปร์
0%
-
ไทย
0%
-
เวียดนาม
5%
ลดเหลือ 0%
ภายใน 31 ธันวาคม 58
7
ิ ค้า
สน
นา้ ตาล (รห ัส 17.01)
หมายเหตุ
บรูไน
0%
-
ก ัมพูชา
5%
ลดเหลือ 0%
ภายใน 31 ธันวาคม 58
ี
อินโดนีเซย
น้ าตาลดิบจากหัวบีต น้ าตาลดิบจากอ ้อย
(1701.12)
(1701.13 - 1701.14)
= 20% (ปี 57)
= 10% (ปี 57)
= 10% (ปี 58)
= 5% (ปี 58)
น้ าตาลดิบอืน
่ ๆ ทีเ่ ติม
สารปรุงแต่งกลิน
่ รส
ิ ค ้า Highly Sensitive
(1701.91)
สน
= 20% (ปี 57)
= 10% (ปี 58)
สปป.ลาว
5%
ลดเหลือ 0%
ภายใน 31 ธันวาคม 58
ี
มาเลเซย
0%
-
เมียนมาร์
0%
-
ฟิ ลิปปิ นส ์
10% (ปี 57)
5% (ปี 58)
ิ ค ้า Highly Sensitive
สน
สงิ คโปร์
0%
-
ไทย
0%
-
เวียดนาม
5%
ลดเหลือ 0%
ภายใน 31 ธันวาคม 58
8
ิ ค้า
สน
บรูไน
กาแฟ (รห ัส 09.10)
0%
หมายเหตุ
ิ ค ้า Sensitive List
สน
ก ัมพูชา
5%
ลดเหลือ 0%
ภายใน 31 ธันวาคม 58
ี
อินโดนีเซย
0%
-
สปป.ลาว
0%
ยกเว ้น กาแฟคัว่ ทัง้ บดและไม่บด และกาแฟอืน
่ ๆ
(0901.21 - 0901.90) = 5%
ลดเหลือ 0%
ภายใน 31 ธันวาคม 58
ี
มาเลเซย
0%
-
เมียนมาร์
0%
ยกเว ้น กาแฟคัว่ และแยกกาเฟอีน และกาแฟอืน
่ ๆ
(0901.12.90, 0901.90.10, 0901.90.20) = 5%
ิ ค ้า Sensitive List
สน
ฟิ ลิปปิ นส ์
สงิ คโปร์
0%
0%
-
ไทย
0%
ยกเว ้น กาแฟอืน
่ ๆ (เปลือกและเยือ
่ กาแฟ)
(0901.90.10) = 5%
ิ ค ้า Sensitive List
สน
เวียดนาม
5%
ลดเหลือ 0%
ภายใน 31 ธันวาคม 58
9
ิ ค้า
กฎว่าด้วยแหล่งกาเนิดสน
(Rule of Origin)
10
ิ ค้า (Rule of Origin)
กฎว่าด้วยแหล่งกาเนิดสน
้ ัดสน
ิ ว่า
คือ กฎเกณฑ์ทางการค้าระหว่างประเทศทีใ่ ชต
ิ ค้าแต่ละประเภทมีแหล่งกาเนิดมาจากประเทศใด ซงึ่
สน
ิ ค้าทีไ่ ด้แหล่งกาเนิดจะต้องมีใบร ับรองแหล่งกาเนิด
สน
Origin Conferred (Certificate of Origin : C/O)
11
ิ ค้าจาแนกตามแหล่งทีม
กฎว่าด้วยแหล่งกาเนิดสน
่ าของว ัตถุดบ
ิ ที่
ิ ค้าได้ 2 ประเภท คือ
ใชใ้ นการผลิตสน
1. กฎการใชว้ ัตถุดบ
ิ ในประเทศทงหมด
ั้
(Wholly Obtained: WO)
ิ ค้าสง
่ ออกผลิตขึน
้ โดยใชว้ ัตถุดบ
ใชใ้ นกรณีทส
ี่ น
ิ ในประเทศทงหมด
ั้
ิ ค้าทีท
่ ออก ได้แก่ ผลิตภ ัณฑ์แร่ธาตุทส
หรือสน
่ งหมดได้
ั้
จากประเทศผูส
้ ง
ี่ ก ัด
้ ดิน พืน
้ นา้ หรือท้องทะเลของประเทศนน
จากพืน
ั้ ผลิตผลทางการเกษตร ซงึ่
ั ทม
้ งเติบโตในประเทศนน
เก็บเกีย
่ วได้ในประเทศนน
ั้ สตว์
ี่ ก
ี าเนิดและเลีย
ั้
เป็นต้น
12
ิ ค้าจาแนกตามแหล่งทีม
กฎว่าด้วยแหล่งกาเนิดสน
่ าของว ัตถุดบ
ิ ที่
ิ ค้าได้ 2 ประเภท คือ
ใชใ้ นการผลิตสน
2. กฎการแปรสภาพอย่างเพียงพอ (Substantial Transformation: ST)
ิ ค้าไม่ได้ใชว้ ัตถุดบ
ิ ค้า
ใชใ้ นกรณีทส
ี่ น
ิ ในประเทศทงหมด
ั้
จะต้องเป็นสน
ิ ค้านนมี
ทีผ
่ า
่ นกระบวนการผลิตภายในประเทศทีท
่ าให้สน
ั้ การเปลีย
่ นแปลง
สภาพอย่างเพียงพอ หรือถ้ามีมากกว่าหนึง่ ประเทศเกีย
่ วข้องในกระบวนการ
ผลิต จะพิจารณาให้ก ับประเทศทีก
่ ระบวนการผลิตทาให้มก
ี ารเปลีย
่ นแปลง
สภาพอย่างเพียงพอครงสุ
ั้ ดท้าย (Last Substantial Transformation)
ิ ค้าทีม
การพิจารณาว่าสน
่ ก
ี ระบวนการผลิตโดยการแปรสภาพอย่าง
เพียงพอพิจารณาได้จาก 3 ล ักษณะ ด ังนี้



้ ดส
ั ว่ นมูลค่าเพิม
การใชส
่ ภายในประเทศ (Regional Value Content: RVC)
การเปลีย
่ นพิก ัดอ ัตราศุลกากร (Change in Tariff Classification: CTC)
้ ระบวนการผลิต (Processing Operation)
เกณฑ์การใชก
13
14
กรมศุลกากร
้ ัตราภาษี
ใชอ
ทว่ ั ไป
้ ัตราภาษี
ใชอ
AFTA
15
1. การตรวจถิ่น
กาเนิดสินค้า
2.การขอรับหนังสือ
รับรองถิ่นกาเนิด
สินค้า Form D
16
ิ ค้าเกษตร (พิก ัดฯ 01-24)
สน
ิ ค้าอุตสาหกรรม (พิก ัดฯ 25-97)
สน
ยืน
่ แบบขอร ับการตรวจฯ
ื ร ับรองฯ
พร้อม ก ับการยืน
่ ขอหน ังสอ
ยืน
่ แบบขอร ับการตรวจฯและคาร ับรองการผลิต
ื ร ับรองฯ
ก่อน ยืน
่ ขอหน ังสอ
17
ระบบ ELECTRONIC
ส่งข้อมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์รอรับ
เอกสารได้
ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
18
่ นกลาง
สว
่ นภูมภ
สว
ิ าค
• กรมการค้า
ต่างประเทศ
สนามบินนา้
ิ ค้า
• อาคารตรวจสอบสน
ขาออก สุวรรณภูม ิ
ิ ค้าขา
• อาคารตรวจสน
ออกท่าเรือกรุงเทพฯ
่
• ศูนย์บริการสง
ออกแบบเบ็ดเสร็จ
่ เสริม การ
กรมสง
่ ออก
สง
• สาน ักงานการค้าต่างประเทศ
ี งใหม่)
เขต 1 (เชย
• สาน ักงานการค้าต่างประเทศ
เขต 2 (หาดใหญ่)
• สาน ักงานการค้าต่างประเทศ
เขต 3 (ชลบุร)ี
• สาน ักงานการค้าต่างประเทศ
เขต 4 (สระแก้ว)
• สาน ักงานการค้าต่างประเทศ
เขต 5 (หนองคาย)
• สาน ักงานการค้าต่างประเทศ
ี งราย)
เขต 6 (เชย
สาน ักงานพาณิชย์
จ ังหว ัด
• 76 จ ังหว ัด
19
่ าษี
มาตรการทีม
่ ใิ ชภ
Non Tariff Measures : NTMs
ิ ค้า เชน
่ ใบอนุญาตนาเข้า
2. มาตรการนาเข้าสน
20
มาตรการการค้ าทีม่ ใิ ช่ ภาษี (Non Tariff Measures : NTMs)
ประเทศบรูไน
มาตรการฐานด้านสุขอนาม ัยและสุขอนาม ัยพืช (Sanitary and Phyto Sanitary : SPS)
ิ ค ้าประเภทพืช ต ้องได ้รับการตรวจสอบจากกระทรวงการเกษตร ยกเว ้น ผัก ผลไม ้ ชา
• สน
กาแฟ เครือ
่ งเทศ ธัญพืชและเมล็ดพันธุ์ ทีต
่ ้องได ้รับการตรวจสอบทีต
่ ้นทางก่อนนาเข ้าไม่เกิน
14 วัน ก่อนการจนสง่ จริง
ิ ค ้าผลิตภัณฑ์อาหาร เนือ
ั ว์ ไก่สดแชแ
่ ข็ง น้ ามันและไขมันสต
ั ว์ ต ้องผ่านการตรวจสอบ
• สน
้ สต
อย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะฮาลาล
ั ว์ต ้องได ้รับรองจาก
• ฮาลาล ต ้องผ่านการตรวจสอบมาตรฐานฮาลาลอย่างเข ้มงวด โรงฆ่าสต
่ ข็งสามารถนาเข ้าได ้จากบรัษัทผู ้สง่ ออกทีไ่ ด ้รับอนุญาต ( Control
หน่วยงาน รวมทัง้ ไก่สดแชแ
ี เท่านั น
Cold Co.,Ltd และ Storage Data Group of Companies ) จากประเทศมาเลเซย
้
มาตรการควบคุมการนาเข้า
• ข ้าวและน้ าตาล ต ้องผ่านการเจรจาระดับรัฐต่อรัฐ และผู ้สง่ ออกต ้องได ้รับใบอนุญาตนาเข ้าเป็ ร
กรณีพเิ ศษ
้ ้ว
• เวชภัณฑ์ ปุ๋ ยเคมีภัณฑ์ กาว สบู่ เครือ
่ งสาอาง สารเคมีการเกษตร ไม ้ซุง พาหนะใชแล
ั ญาณวิทยุ ต ้องได ้รับใบอนุญาตนาเข ้า
อะไหล่เครือ
่ งบิน เรดาห์ โทรศัพท์ไร ้สาย เครือ
่ งรับสญ
จากหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้อง
ที่มา : http://www2.moc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=7029
http://aec.ditp.go.th/
21
มาตรการการค้ าทีม่ ใิ ช่ ภาษี (Non Tariff Measures : NTMs)
ประเทศก ัมพูชา
การออกใบอนุญาตการนาเข้า
ิ ค ้าและบริการ ต ้องได ้รับความเห็นชอบการนาเข ้าสน
ิ ค ้าเกษตรจากกรม Camcontrol
• สน
ิ ค ้า สุขอนามัย วันเดือนปี ผลิต/
กระทรวงพาณิชย์กม
ั พูชา ซงึ่ มีหน ้าทีต
่ รวจสอบคุณภาพสน
หมดอายุ
• มาตรฐานด ้านสุขอนามัยและสุขอนามันพืช
ิ ค ้าทุกชนิด ต ้องมีใบรับรองสุขอนามัยจากประเทศผู ้ผลิตตามความต ้องการของประเทศผู ้
• สน
นาเข ้า
่ ตรวจ ณ ด่านนาเข ้า
• ผักผลไม ้ ต ้องมีใบรับรองปลอดศัตรูพช
ื และกักกันสุม
ั ว์ ต ้องมีใบรับรองสุขอนามัย และกักสุม
่ ตรวจ ณ ด่านนาเข ้า
• เนือ
้ สต
มาตรการด้านเทคนิคทีเ่ ป็นอุปสรรคทางการค้า (Technical Barriers to Trade : TBT)
• ผลิตภัณฑ์อาหาร กาหนดให ้สลากต ้องระบุข ้อมูลรายละเอียดผู ้ผลิต วันเดือนปี ผลิตและ
้
หมดอายุ สว่ นผสม การใชงาน
บริโภค โดนต ้องเป็ นภาษาเขมร หากนาเข ้ามาเพือ
่ บริโภค
การห้ามนาเข้า (Import Prohibiton)
ิ ค ้าทีก
• สน
่ ระทบต่อความมั่นคง ความปลอดภัย สุขอนามัย สงิ่ แวดล ้อม และอุตสาหกรรม
้
ภายในประเทศ ได ้แก่ อาวุธ วัตถุระเบิด รถยนต์และเครือ
่ งจักรทีใ่ ชในทางการทหาร
ทอง
เครือ
่ งเงิน เงินตรา ยาและยาพิษ
ที่มา : http://www2.moc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=7029
http://aec.ditp.go.th/
22
มาตรการการค้ าทีม่ ใิ ช่ ภาษี (Non Tariff Measures : NTMs)
ี
ประเทศอินโดนีเซย
มาตรการควบคุมการนาเข้า
ิ ค ้าจอบ เสย
ี ม และพลั่ว เป็ นสน
ิ ค ้าควบคุม เนือ
ิ ค ้าที่
• อุปกรณ์เกษตร สน
่ งจากต ้องการปกป้ องสน
ี ) และผู ้นาเข ้า
ผลิตในประเทศ ได ้แต่งตัง้ บริษัทผู ้รับนาเข ้าเพียง 3 ราย (รัฐวิสาหกิจอินโดนีเซย
ี
จะต ้องขออนุญาตนาเข ้าจากกระทรวงการค ้าอินโดนีเซย
มาตรการห้ามนาเข้า
• กุ ้ง เนือ
่ งจากมีโรคระบาด จึงห ้ามนาเข ้าเพือ
่ มิให ้โรคกระจายออกไป
• เกลือ เพือ
่ ปกป้ องผู ้ผลิตภายในประเทศ
• ยาแผนโบราณ เนือ
่ งจากพบว่ามีสารอันตราย
ที่มา : http://www2.moc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=7029
http://aec.ditp.go.th/
23
ี (ต่อ)
ประเทศอินโดนีเซย
การออกใบอนุญาตการนาเข้า
ิ ค ้าข ้าว จะต ้องให ้หน่วยงาน BULOG เป็ นผู ้ขออนุญาตนาเข ้าจากกระทรวงการค ้า ในกรณีท ี่
• สน
ปริมาณข ้าวภายในประเทศไม่เพียงพอ และเพือ
่ รักษาเสถียรภาพของราคาข ้าวในประเทศ กลุ่ม
่ นาเข ้าเพือ
ข ้าวหอมมะลิ ต ้องมีวต
ั ถุประสงค์พเิ ศษในการนาเข ้า เชน
่ สุขภาพ
ิ ค ้าแป้ งข ้าวเจ ้า และแป้ งข ้าวเหนียว จะต ้องได ้รับการ (Recommendation) นาเข ้าจาก
• สน
กระทรวงเกษตร และผู ้นาเข ้าต ้องขออนุญาตนาเข ้า จากกระทรวงการค ้า
ิ ค ้าจาพวก น้ ามันหล่อลืน
้
• สน
่ เครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์ เครือ
่ งยนต์ แทรกเตอร์ เครือ
่ งมือทีใ่ ชงาน
ด ้วยมือ สารให ้ความหวานสังเคราะห์ เครือ
่ งยนต์และปั๊ ม ท่อสง่ น้ ามัน จากัดปริมาณการนาเข ้า
่
ผู ้นาเข ้าต ้องผ่านการรับรอง และจดทะเบียนผู ้นาเข ้าทีเ่ ป็ นผู ้ผลิต ผู ้ขาย หรือรั ฐวิสาหกิจ เชน
DAHANA, PERTAMINA, และBULOG
• อาหารทะเลสด และแปรรูป จะต ้องขออนุญาตนาเข ้า โยขอใบรับรองการนาเข ้าจากกระทรวง
กิจการทางทะเล และประมง และได ้รับความเห็นจากรัฐมนตรีกระทรวงประมง
ั ว์ และสต
ั ว์มช
• เนือ
้ สต
ี วี ต
ิ ขออนุญาตนาเข ้าเพือ
่ ป้ องกันโรค
• ยา และผลิตภัณฑ์ ต ้องมีการจดทะเบียนและขออนุญาตนาเข ้า
• เครือ
่ ง หรืออุปกรณ์ขด
ุ เจาะน้ ามันและก๊าซ ต ้องขออนุญาต
• รถยนต์เพือ
่ การท่องเทีย
่ วและกีฬา ต ้องขออนุญาตชวั่ คราว
้ นสว่ นประกอบในการทาระเบิด วัตถุดบ
้
• อะลูมเิ นียมไนเตรททีไ่ ม่ได ้นามาใชเป็
ิ ทีใ่ ชใน
่ ม ผลิตภัณฑ์นมสาเร็จรูป ต ้องเป็ นผู ้นาเข ้าทีไ่ ด ้รับการรับรอง (Approved
อุตสาหกรรมมิใชน
Import : ID)
• ยาแผนโบราณ ยาสมุนไพร เครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์ สารให ้ความหวานสังเคราะห์ อาหาร
ิ ค ้าเกษตร ผู ้นาเข ้าจะต ้องจดทะเบียนกับ Ministry of Trade
เครือ
่ งดืม
่ ผลไม ้ และผลิตภัณฑ์สน
ี และ
and Industry หรือ จดทะเบียนกับ Department of Health (BPOM) ของอินโดนีเซย
ระบุหมายเลขทะเบียน (ML NO.) ลงในผลิตภัณฑ์ด ้วย
24
มาตรการการค้ าทีม่ ใิ ช่ ภาษี (Non Tariff Measures : NTMs)
ประเทศลาว
มาตรฐานด้านสุขอนาม ัยและสุขอนาม ัยพืช
ั ว์ และสต
ั ว์มช
• เนือ
้ สต
ี วี ต
ิ ต ้องได ้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้อง
ื้ เพลิง ยานพาหนะทุกชนิด หนังสอ
ื และสงิ่ พิมพ์อน
์ เี่ ป็ นภัยต่อจริยธรรมของ
• น้ ามันเชอ
ื่ ๆ เกมสท
ั ญาณดาวเทียว ปื นกีฬา อุปกรณ์สนุกเกอร์ บุหรี่ ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์
เยาวชน เครือ
่ งรับสญ
ื่ สาร สน
ิ แร่และเคมีภัณฑ์ สงิ่ ตีพม
เครือ
่ งมือสอ
ิ พ์ จักรยาน ต ้องได ้รับในอนุญาตจากหน่วยงานที่
เกีย
่ วข ้อง
มาตรการห้ามนาเข้า
้
• ปื น ลูกปื น และอาวุธสงครามทุกชนิด และพาหนะเพือ
่ ใชในสงคราม
• เมล็ดฝิ่ น ดอกฝิ่ น กัญชา โคเคน และสว่ นประกอบ
• เครือ
่ งมือหาปลาแบบดับศูนย์
้ ้ว
• เครือ
่ งจักรดีเซลใชแล
่ ข็งทีใ่ ชCFC
้
• ตู ้เย็น ตู ้ทาน้ าเย็น ตู ้แช ่ หรือตู ้แชแ
ิ ค ้าทีใ่ ชแล
้ ้ว (สน
ิ ค ้ามือสอง) เชน
่ เสอ
ื้ ผ ้า, อิเลกทรอนิกส,์ เครือ
้
• สน
่ งใชไฟฟ้
า, อุปกรณ์ตกแต่ง
้
บ ้าน, เครือ
่ งใชเซรามิ
ก โลหะเคลือบ แก ้ว โลหะ ยาง พลาสติก ยางพารา
้ ้ว
• ผลิตภัณฑ์การแพทย์ และอุปกรณ์การแพทย์ทใี่ ชแล
• สารแคมีทม
ี่ อ
ี น
ั ตรายสูง
ที่มา : http://www2.moc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=7029 , http://aec.ditp.go.th/
25
มาตรการการค้ าทีม่ ใิ ช่ ภาษี (Non Tariff Measures : NTMs)
ประเทศเมียนมาร์
การออกใบอนุญาตการนาเข้า ซงึ่ เป็นมาตรการจาก ัดปริมาณนาเข้าหรือ
(Quantitative Restriction : QC)
ิ ค ้าทุกชนิด ต ้องขอหนังสอ
ื อนุญาตนาเข ้า
• สน
ิ ค ้าอุปโภคบริโภค ห ้ามนาเข ้า 8 รายการจากไทย ได ้แก่ สุรา เบียร์ บุหรี่ หมากฝรั่ง เค ้ก
• สน
ิ ค ้าควบคุมนาเข ้าตามกฎหมายทีบ
้ แ
เวเฟอร์ ชอกโกแลต และสน
่ ังคับใชอยู
่ ล ้ว
ที่มา : http://www2.moc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=7029
http://aec.ditp.go.th/
26
มาตรการการค้ าทีม่ ใิ ช่ ภาษี (Non Tariff Measures : NTMs)
ี
ประเทศมาเลเซย
มาตรการควบคุมการนาเข้า
ิ ค ้าข ้าว ต ้องนาเข ้าผ่าน Padiberas National Berhad (BERNAS) และจะใช ้
• สน
มาตรการห ้ามนาเข ้าชวั่ คราวในชว่ งทีผ
่ ลผลิตในประเทศมาก
การออกใบอนุญาตการนาเข้า ซงึ่ เป็นมาตรการจาก ัดปริมาณนาเข้าหรือ
Quantitative Restriction : QC
• น้ าตาลทรายบริสท
ุ ธิ์
ั ว์มช
• ปศุสต
ี วี ต
ิ
ั ว์
• เนือ
้ สต
้
• เสนหมี
่
• ผลไม ้
ั ว์ สต
ั ว์ปีก ไข่และผลิตภัณฑ์
• เนือ
้ สต
• เหล็กแผ่นรีดร ้อน
ที่มา : http://www2.moc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=7029
http://aec.ditp.go.th/
27
ี (ต่อ)
ประเทศมาเลเซย
มาตรการด้านเทคนิคทีเ่ ป็นอุปสรรคทางการค้า (Technical Barriers to Trade : TBT)
• อาหาร
• อาหารฮาลาล
้
• เครือ
่ งใชไฟฟ้
าและอิเล็กทรอนิกส ์
• เครือ
่ งสุขภัณฑ์และเซรามิก
มาตรฐานด้านสุขอนาม ัยและสุขอนาม ัยพืช (Sanitary and Phyto Sanitary : SPS)
ิ ค ้าประเภท ผลิตภัณฑ์ยา เวชภัณฑ์ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์พน
ิ ค ้าต ้องได ้รับ
• สน
ื้ บ ้าน สน
เครือ
่ งหมาย Meditag TM
ิ ค ้าจาพวกผลไม ้ เชน
่ มะม่วง ทุเรียน ลาไย ต ้องได ้รับ Import Licenses จาก Food
• สน
Safety and Quality Control Division, Ministry of Health โดยมีกาตรวจสารพิษ
28
มาตรการการค้ าทีม่ ใิ ช่ ภาษี (Non Tariff Measures : NTMs)
ประเทศฟิ ลิปปิ นส ์
มาตรการควบคุมการนาเข้า
ิ ค ้าข ้าว มีหน่วยงาน National Food Authority : NFA เป็ นผู ้ควบคุมการนาเข ้าและได ้
• สน
์ ะเปิ ดนาเข ้าข ้าวเสรีในปี
ปรับให ้เอกชนและสหกรณ์การเกษตรนาเข ้ามากขึน
้ ฟิ ลป
ิ ปิ นสต
58 เมือ
่ เข ้าสู่ AEC จะต ้องลดอัตรานาเข ้าเหลือ 35%
ิ ค ้าจาพวก ยา และเคมีภัณฑ์ ต ้องได ้รับการตรวจสอบเพือ
• สน
่ ขอ Certification of Product
ั กรประจาสานักงานผู ้นาเข ้า แม ้จะ
จาก Bureau of Food and Drug ก่อน และต ้องมีเภสช
ไม่มก
ี ารจาหน่วยทาให ้ค่าใชจ่้ ายสูง
มาตรฐานด้านสุขอนาม ัยและสุขอนาม ัยพืช (Sanitary and Phyto Sanitary : SPS)
่ ข็ง เนือ
่ ข็ง เนือ
• ไก่สด แชแ
้ วัดสด แชแ
้ สุกรและผลิตภัณฑ์ ต ้องผ่านการตรวจโรงงานและ
ได ้รับอนุญาต
ั ว์ (วัว หมู ไก่ ม ้า) สด แชแ
่ ข็ง แชเ่ ย็น ไขมันสต
ั ว์ ไข่ และพืชGMO ต ้องได ้รับ
• เนือ
้ สต
ื รับรองอนามัยจากประเทศผู ้สง่ ออก และตรวจสอบอีกครัง้ ณ ด่านนาเข ้าฟิ ลป
หนังสอ
ิ ปิ นส ์
และต ้องได ้รับอนุญาตนาเข ้า
ั ว์ การนาเข ้าผลิตภัณฑ์GMO ต ้องแจ ้งรายละเอียด
• อาหารมนุษย์ และสต
ที่มา : http://www2.moc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=7029
http://aec.ditp.go.th/
29
ประเทศฟิ ลิปปิ นส ์ (ต่อ)
มาตรการด้านเทคนิคทีเ่ ป็นอุปสรรคทางการค้า (Technical Barriers to Trade : TBT)
ิ ค ้า
• อุปกรณ์ทางการแพทย์ ต ้องมีใยตรวจสอบคุณภาพสน
ิ ค ้ากาหนดโดย Minimum Efficiency Standard เกีย
• เครือ
่ งปรับอากาศ มาตรฐานสน
่ วกับการ
้ งงานและควบคุมการนาเข ้า โดยต ้องได ้รับอนุญาตนาเข ้าและมาตรฐานสน
ิ ค ้าจาก
ใชพลั
ิ ค ้าเพือ
สานักงานมาตรฐานสน
่ คุ ้มครองผู ้บริโภคและตลาดในประเทศ
มาตรการห้ามนาเข้า
ั ว์ปีก เคยใชมาตรการห
้
ั ว์ปีกจากไทยในปี 2547 แม ้ว่าจะยกเลิกในปี
• สต
้ามนาเข ้าผลิตภัณฑ์สต
ิ ค ้าสต
ั ว์ปีกของไทยยังนาเข ้าไม่ได ้เนือ
2555 แต่สน
่ งจากกระทรวงเกษตรฟิ ลป
ิ ปิ นสไ์ ม่ออก
ื อนุญาตเพือ
ิ ค ้าสต
ั ว์ปีกจากไทย
หนังสอ
่ รับรองสน
• ผักและผลไม ้ ห ้ามนาเข ้าผักผลไม ้จากประเทศเขตร ้อน เพือ
่ ป้ องกันการแพร่ระบาดโรคแมลง
และโรคพืชทีต
่ ด
ิ มากับผลไม ้ ผลไม ้ไทยทีน
่ าเข ้าได ้มีเฉพาะมะขามหวานและลองกอง ทัง้ นี้
่ ลาไย ลิน
ผลไม ้ไทย เชน
้ จี่ อาจถูกสง่ ไปยัง ไต ้หวัน จีน ก่อน แล ้วจึงนาเข ้าไปยังฟิ ลป
ิ ปิ นส ์
30
มาตรการการค้ าทีม่ ใิ ช่ ภาษี (Non Tariff Measures : NTMs)
ประเทศเวียดนาม
มาตรการห้ามนาเข้า
ิ ค ้า เพือ
• ห ้ามนาเข ้าสน
่ ความมั่นคงของชาติ ปกป้ องและรักษาสงิ่ แวดล ้อมและสุขอนามัย
่ อาวุธยุทโธปกรณ์ ระเบิด ยาเสพติด รถยนต์ขับเคลือ
้ อะไหล่ทใี่ ชแล
้ ้ว
เชน
่ นพวกมาลัยซาย
ิ ค ้าอุปโภคบริโภคทีใ่ ชแล
้ ้ว เป็ นต ้น
ของรถยนต์ บุหรี่ สน
มาตรการจาก ัดการนาเข้า และการนาเข้าภายใต้เงือ
่ นไข
ิ ค ้าในหมวดควบคุมลักษณะพิเศษ โดยการนาเข ้าสน
ิ ค ้าในกลุม
• มีกลุม
่ สน
่ นีจ
้ ะต ้องอยูภ
่ ายใต ้
ิ ค ้าดังกล่าว เหตุผลเพือ
การควบคุมโดยผู ้นาเข ้าต ้องปฏิบัตต
ิ ามเงือ
่ นไขทีก
่ าหนดสน
่ การ
่ กระเบือ
ื พิมพ์ น้ ามันพืชกลั่น น้ าตาล
จัดการอุปสงค์และอุปทาน เชน
้ งปูพน
ื้ เซรามิก หนังสอ
รถจักรยานยนต์ เป็ นต ้น
การออกใบอนุญาตการนาเข้า ซงึ่ เป็นมาตรการจาก ัดปริมาณนาเข้าหรือ
(Quantitative Restriction : QC)
ิ ค ้านาเข ้าทีอ
• อาหารและเกษตร ได ้ขยายรายการสน
่ ยูภ
่ ายใต ้การขออนุญาตแบบอัตโนมัต ิ
มากขึน
้ และให ้ยืน
่ คาร ้องและแจ ้งตอบทางไปรษณียเ์ ท่านัน
้
ิ ค ้าอุปโภคบริโภค บางรายการต ้องขออนุญาตนาเข ้าโดยอัตโนมัต ิ
• สน
ที่มา : http://www2.moc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=7029
http://aec.ditp.go.th/
31
ประเทศเวียดนาม (ต่อ)
มาตรการด้านเทคนิคทีเ่ ป็นอุปสรรคทางการค้า (Technical Barriers to Trade :
TBT)
ิ ค ้าประเภท ยา เวชภัณฑ์ รวมถึงยาฆ่าแมลงและสน
ิ ค ้าเคมีภัณฑ์ ต่างๆ ต ้องติดฉลากทีม
• สน
่ ี
ิ ค ้าและวิธก
ภาษาเวียดนามบอกถึงรายละเอียดของสน
ี ารใช ้
มาตรฐานด้านสุขอนาม ัยและสุขอนาม ัยพืช (Sanitary and Phyto Sanitary : SPS)
ิ ค ้าอาหาร สต
ั ว์ พืช และพืชทีน
้ นอาหารสต
ั ว์ ต ้องมาตรฐานระหว่างประเทศ
• สน
่ ามาใชเป็
มาตรฐาน CODEX, OIE และ ASEAN เป็ นมาตรฐานกลางสาหรับสุขอนามัยกาหนดให ้การ
นาเข ้าต ้องมี Health Certificate แสดงว่าปราศจากโรค หรือแหล่งของโรคปากเท ้าเปื่ อย
ั ว์น้ า กาหนดให ้การนาเข ้าต ้องมี Health Certificate
• สต
• ผลไม ้แบะผัก พืชและสว่ นของพืช กาหนดให ้การนาเข ้าต ้องมี Health Certificate จาก
หน่วยงานของผู ้สง่ ออก โดยเฉพาะผักและผลไม ้ต ้องระบุวา่ มาจากแหล่งทีป
่ ราศจาก
แมลงวันทอง การบรรจุพช
ื ในบรรจุภัณฑ์ต ้องได ้รับการรับรองว่าปราศจากโรคและแมลง
ิ ค ้าอาหาร ต ้องมีผลวิเคราะห์จากทาง LAB และผลิตด ้วยกระบวนการ
• อาหารแปรรูป และสน
มาตรฐานสากล GMP/HACCP
• นมผง และนมข ้นหวาน มีการเฝ้ าระวังเนือ
่ งด ้วยมีวต
ั ถุประสงค์เพือ
่ อนามัยอาหารและ
มาตรฐานความปลอดภัย
32
มาตรการการค้ าทีม่ ใิ ช่ ภาษี (Non Tariff Measures : NTMs)
ประเทศสงิ คโปร์
มาตรฐานด้านสุขอนาม ัยและสุขอนาม ัยพืช (Sanitary and Phyto Sanitary :
SPS)
ั ว์ปีกสด แปรรูป ต ้องได ้รับการตรวจสอบและอนุญาตจาก Agri-Food
• สุกรและสต
&Veterinary Authority (AVA) ของสงิ คโปร์ กรณีสก
ุ รต ้องได ้รับการรับรองว่า
ั ว์โลก
ปลอดภัยจากโรคปากเท ้าเปื่ อย และได ้รับการรับรองจากองค์กรโรคระบาดสต
(OIE) อีกด ้วย ปั จจับนไทยยังไม่สามารถสง่ ออกเนือ
้ สุกรสดไปได ้
การออกใบอนุญาตการนาเข้า ซงึ่ เป็นมาตรการจาก ัดปริมาณนาเข้าหรือ
(Quantitative Restriction : QC)
• ไก่และเป็ ด ผลิตภัณฑ์ไก่และเป็ ดจากฟาร์มทีม
่ ก
ี ารตรวจสอบและรับรองจาก AVA
เท่านัน
้ ถึงสามารถนาเข ้าได ้
• มาตรการด ้านเทคนิคทีเ่ ป็ นอุปสรรคทางการค ้า (Technical Barriers to Trade : TBT)
้
• เครือ
่ งใชไฟฟ้
า ต ้องผ่านการตรวจสอบและได ้รับมาตรฐานความปลอดภัยก่อนวาง
จาหน่าย
• โทรศัพท์ ต ้องผ่านการตรวจสอบและได ้รับใบรับรองมาตรฐานก่อนวางจาหน่าย
ที่มา : http://www2.moc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=7029
http://aec.ditp.go.th/
33
มาตรการการค้ าทีม่ ใิ ช่ ภาษี (Non Tariff Measures : NTMs)
ประเทศไทย
มาตรการห้ามนาเข้า
้ ้วและชน
ิ้ สว่ น
 ห ้ามนาเข ้ารถจักรยานยนต์ทใี่ ชแล
ิ ค ้าทีล
ิ ธิข
 ห ้ามนาเข ้าสน
่ ะเมิดลิขสท
์ องผู ้อืน
่
ิ ค ้าทีม
 ห ้ามนาเข ้าสน
่ เี ครือ
่ งหมายการค ้าปลอมหรือเลียนแบบเครือ
่ งหมายการค ้าของผู ้อืน
่
การออกใบอนุญาตการนาเข้า ซงึ่ เป็นมาตรการจาก ัดปริมาณนาเข้าหรือ Quantitative Restriction
: QC
ิ ค ้าวัตถุดบ
ิ ค ้า
 กาหนดให ้ผู ้นาเข ้าต ้องขอใบอนุญาตนาเข ้าสน
ิ ปิ โตรเลียม สงิ่ ทอ เคมีภัณฑ์ ยา และสน
เกษตร
ิ ค ้าเกษตรบางชนิด เชน
่ ถัว่ เหลือง ข ้าวโพด ข ้าว และเก็บค่าธรมมเนียมการ
 จากัดปริมาณการนาเข ้าสน
ิ ค ้าประเภทเนือ
นาเข ้าสน
้ วัว
ื แจ ้งข ้อมูลนาเข ้าจากสานักงานคณะกรรมการ
 สารกาเฟอีน ต ้องยืน
่ คาร ้องขออนุญาตนาเข ้าพร ้อมหนังสอ
ิ ค ้า
อาหารและยา หรือกรมโรงงานอุตสาหกรรม และบัญชรี าคาสน
ี มแมงกาเนต ผู ้นาเข ้าต ้องขึน
 สารโพรแทสเซย
้ ทะเบียนขอนาเข ้ากับกรมการค ้าต่างประเทศตามทีก
่ รรมการ
การค ้ากาหนด
 ทองคา ต ้องได ้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลัง
ื้ จ ัดจ้างภาคร ัฐ ย ังปรากฏการให้สท
ิ ธิพเิ ศษทีเ่ หนือกว่าแก่ผป
ด้านการจ ัดซอ
ู ้ ระกอบการภายในประเทศ
ที่มา : http://www.thaifta.com/ThaiFTA
สานักอาเซี ยน/กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
http://www.dft.go.th/สิ นค้าที่มีมาตรการนาเข้า-ส่ งออก
34
นโยบายเปิ ดเสรีภาคบริการ
ี น
ของประเทศอาเซย
35
ี น
กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซย
(ASEAN Framework Agreement on Service –AFAS)
ิ อาเซย
ี นทยอยเปิ ดตลาดบริการ ซงึ่ ตาม
กาหนดให้ประเทศสมาชก
ิ อาเซย
ี นเปิ ดตลาดให้ประเทศ
AEC Blueprint กาหนดให้ประเทศสมาชก
ิ อาเซย
ี นอืน
สมาชก
่ สามารถถือหุน
้ ได้ถงึ ร้อยละ 70 ยกเว้นสาขาทีอ
่ อ
่ นไหว
ี นถือหุน
ปัจจุบ ัน น ักลงทุนอาเซย
้ ได้รอ
้ ยละ 70 ในสาขา e-ASEAN (ICT)
สาขาสุขภาพ สาขาท่องเทีย
่ ว และสาขาการบิน ซงึ่ ทงั้ 4 สาขาถือเป็นสาขา
บริการเร่งร ัด (Priority Integration Sector: PIS)
ี นครอบคลุมถึงน ักลงทุนนอกภาคีอาเซย
ี นทีม
อนึง่ น ักลงทุนอาเซย
่ ี
ี น (Non Party)
การลงทุนและทาธุรกิจจริงอยูใ่ นอาเซย
36
ี นเริม
อาเซย
่ เจรจาลดข้อจาก ัดด้านการค้าบริการระหว่างก ันมา
ตงแต่
ั้
ปี 2538 โดยดาเนินการเจรจามาเป็นรอบๆ และจ ัดทาข้อผูกพ ัน
ิ้ รวม 8 ชุด ซงึ่ ในแต่ละชุดจะมีการปร ับปรุง
การเปิ ดตลาดมาแล้วทงส
ั้ น
ข้อผูกพ ันโดยลด/เลิกข้อจาก ัดต่างๆ เพือ
่ ให้การค้าบริการเป็นไปอย่าง
้ และมีการพ ัฒนาระบบการยอมร ับร่วมก ัน เพือ
เสรีมากขึน
่ อานวยความ
ี ในสาขาบริการ โดยข้อผูกพ ันชุดที่ 8
สะดวกในการประกอบวิชาชพ
ี นมีสท
ิ ธิถอ
กาหนดให้น ักลงทุนอาเซย
ื หุน
้ ในนิตบ
ิ ค
ุ คลได้ไม่เกินร้อยละ
70 ในธุรกิจบริการทีเ่ ป็นสาขาเร่งร ัดคือ e-ASEAN (สาขาคอมพิวเตอร์
่ ทาง
และโทรคมนาคม) สาขาสุขภาพ สาขาท่องเทีย
่ ว และสาขาขนสง
่ นสาขาอืน
ี นมีสท
ิ ธิถอ
อากาศ สว
่ ๆ ให้น ักลงทุนอาเซย
ื หุน
้ ในนิตบ
ิ ค
ุ คลได้
ถึงร้อยละ 51 ได้แก่ บริการด้านธุรกิจ การก่อสร้าง การจ ัดจาหน่าย
ึ ษา สงิ่ แวดล้อม น ันทนาการ ว ัฒนาธรรมและกีฬา ขนสง
่ และ
การศก
อืน
่ ๆ สาหร ับสาขาการเงิน ย ังไม่เปิ ดเสรีให้ตา่ งชาติถอ
ื หุน
้ ข้างมาก
ยกเว้นสาขาหล ักทร ัพย์
37
สาขาบริการ
ไทย
บรูไน ก ัมพูชา อินโดนีเซีย
ลาว
มาเลเชีย
พม่า
ฟิ ลิปปิ นส ์
สิงคโปร์
เวียดนาม
1
บริการด ้านธุรกิจ (Business Services)










2
่ สาร (Communications Services)
บริการด ้านการสือ










3
บริการก่อสร ้างและวิศวกรรมทีเ่ กีย
่ วเนื่อง
(Construction and Related Engineering Services)










4
บริการจัดจาหน่าย (Distribution Services)










5
บริการด ้านการศึกษา (Educational Services)







X


6
บริการด ้านสิง่ แวดล ้อม (Environmental Services)










7
บริการด ้านการเงิน (Financial Services)
X


X
X
X
X
X
X
X
8
บริการด ้านสุขภาพและบริการทางสังคม (Health
related and social Services)










9
บริการด ้านการท่องเทีย
่ วและบริการทีเ่ กีย
่ วข ้อง
(Tourism and Travel related Services)










10
บริการด ้านนันทนาการ วัฒนธรรม และการกีฬา
(Recreational Cultural and Sporting Services)




X





11
บริการด ้านการขนส่ง (Transport Services)










12
บริการอืน
่ ๆ

X
X



X

X
X
11
11
11
11
10
11
10
10
10
10
จานวนสาขาทีแ
่ ต่ละเปิ ดเสรี (สาขา)
38
สาขาบริการ
1
ไทย
บริการด้านธุรกิจ (Business Services)
1) บริษัทให ้บริการ
ี ได ้แก่ กฎหมาย บัญช ี
1.1) บริการวิชาชพ
สถาปั ตยกรรม วิศวกรรม
1.2) บริการด ้านคอมพิวเตอร์และทีเ่ กีย
่ วข ้อง
1) ต่างประเทศถือหุ ้นได ้ไม่เกินร ้อยละ 49 ของ
ทุนจดทะเบียน
2) จานวนผู ้ถือหุ ้นต่างชาติต ้องน ้อยกว่าครึง่ หนึง่
ของจานวนหุ ้นสว่ นทัง้ หมดของบริษัท
1.3) บริการด ้านการวิจัยและพัฒนา
1.4) บริการด ้านอสงั หาริมทรัพย์
ื้ โดยไม่ต ้องดาเนินการ
1.5) บริการให ้เชา่ /เชา่ ซอ
1.6) บริการด ้านธุรกิจอืน
่ ๆ
2) บริษัททีป
่ รึกษาบริการด ้านต่างๆ
ี ได ้แก่ กฎหมาย บัญช ี
2.1) บริการวิชาชพ
สถาปั ตยกรรม วิศวกรรม
2.2) บริการด ้านคอมพิวเตอร์และทีเ่ กีย
่ วข ้อง
ต่างประเทศถือหุ ้นได ้ไม่เกินร ้อยละ 51 ของทุนจด
ทะเบียน และต ้องดาเนินการด ้วยการร่วมทุนกับ
บริษัทนิตบ
ิ ค
ุ คลของไทย ยกเว ้นทีป
่ รึกษาด ้าน
วิศวกรรมต่างประเทศสามารถถือหุ ้นได ้ไม่เกินร ้อย
ละ 70 ของทุนจดทะเบียน
2.3) บริการด ้านการวิจัยและพัฒนา
2.4) บริการด ้านอสงั หาริมทรัพย์
ื้ โดยไม่ต ้องดาเนินการ
2.5) บริการให ้เชา่ /เชา่ ซอ
2.6) บริการด ้านธุรกิจอืน
่ ๆ
39
สาขาบริการ
2
3
ไทย
ื่ สาร (Communications Services)
บริการด้านการสอ
1) ต่างประเทศถือหุ ้นได ้ไม่เกินร ้อยละ 49 ของ
2.1 Fixed-line voice telephone services
ทุนจดทะเบียน
2.2 Mobile telephone services
2) จานวนผู ้ถือหุ ้นต่างชาติต ้องน ้อยกว่าครึง่ หนึง่
2.3 Paging services
ของจานวนหุ ้นสว่ นทัง้ หมดของบริษัท
2.4 Telecommunications terminal equipment
leasing services
2.5 Motion picture and video tape production and
distribution services
2.6 Telegraph services
ต่างประเทศถือหุ ้นได ้ไม่เกินร ้อยละ 70 ของทุนจด
ทะเบียน และต ้องดาเนินการด ้วยการร่วมทุนกับ
2.7 Facsimile services
บริษัทนิตบ
ิ ค
ุ คลของไทย
2.8 Telex services
2.9 Electronic mail
2.10 Voice mail
1) ต ้องเป็ นบริษัทจดทะเบียนของไทย ต่างชาติ
2.11 Data base access services
สามารถร่วมถือหุ ้นได ้ไม่เกินร ้อยละ 25 ของ
2.12 On-line information and data base retrieval
ทุนจดทะเบียน
2.13 On-line information and/or data processing
้ อข่ายทีด
2) ต ้องใชเครื
่ าเนินการโดยผู ้ได ้รับ
services provided over public
ใบอนุญาตอย่างถูกต ้อง
telecommunications network
บริการก่อสร้างและวิศวกรรมทีเ่ กีย
่ วเนือ
่ ง
1) ต่างประเทศถือหุ ้นได ้ไม่เกินร ้อยละ 49 ของ
(Construction and Related Engineering
ทุนจดทะเบียน
Services)
2) จานวนผู ้ถือหุ ้นต่างชาติต ้องน ้อยกว่าครึง่ หนึง่
ของจานวนหุ ้นสว่ นทัง้ หมดของบริษัท
40
สาขาบริการ
4
5
6
บริการจ ัดจาหน่าย (Distribution Services)
4.1 Commission agents' services
4.2 Wholesale trade services of sports goods
4.3 Wholesale trade services, on a fee or contract
basis, of medical goods
4.4 Retailing services by Foreign service supplier
established in Thailand of the products
manufactured in Thailand under its own brand
ึ ษา (Educational Services)
บริการด้านการศก
5.1 Primary education services
5.2 Secondary education services
5.3 Post-secondary technical and vocational education
services
5.4 Higher education services: Science and technology
faculty
บริการด้านสงิ่ แวดล้อม (Environmental Services)
6.1 Sewage Services
6.2 Refuse Disposal Services
6.3 Hazardous waste treatment and disposal services
ไทย
1)
ต่างประเทศถือหุ ้นได ้ไม่เกินร ้อยละ 49 ของทุน
จดทะเบียน
2) จานวนผู ้ถือหุ ้นต่างชาติต ้องน ้อยกว่าครึง่ หนึง่ ของ
จานวนหุ ้นสว่ นทัง้ หมดของบริษัท
ต่างประเทศถือหุ ้นได ้ไม่เกินร ้อยละ 70 ของทุนจด
ทะเบียน และต ้องดาเนินการด ้วยการร่วมทุนกับ บริษัท
นิตบ
ิ ค
ุ คลของไทย
1)
ต่างประเทศถือหุ ้นได ้ไม่เกินร ้อยละ 49 ของทุน
จดทะเบียน
2) จานวนผู ้ถือหุ ้นต่างชาติต ้องน ้อยกว่าครึง่ หนึง่ ของ
จานวนหุ ้นสว่ นทัง้ หมดของบริษัท
ต่างประเทศถือหุ ้นได ้ไม่เกินร ้อยละ 70 ของทุน
จดทะเบียน และต ้องดาเนินการด ้วยการร่วมทุนกับ
บริษัท นิตบ
ิ ค
ุ คลของไทย
1)
ต่างประเทศถือหุ ้นได ้ไม่เกินร ้อยละ 49 ของทุน
จดทะเบียน
2) จานวนผู ้ถือหุ ้นต่างชาติต ้องน ้อยกว่าครึง่ หนึง่ ของ
จานวนหุ ้นสว่ นทัง้ หมดของบริษัท
ต่างประเทศถือหุ ้นได ้ไม่เกินร ้อยละ 70 ของทุน
จดทะเบียน และต ้องดาเนินการด ้วยการร่วมทุนกับ
บริษัท นิตบ
ิ ค
ุ คลของไทย
41
สาขาบริการ
7
8
ไทย
บริการด้านการเงิน
n.a.
(Financial Services)
ั
บริการด้านสุขภาพและบริการทางสงคม
(Health related and social Services)
8.1 Medical and dental services
1) ต่างประเทศถือหุ ้นได ้ไม่เกินร ้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน
2) จานวนผู ้ถือหุ ้นต่างชาติต ้องน ้อยกว่าครึง่ หนึง่ ของจานวน
หุ ้นสว่ นทัง้ หมดของบริษัท และต ้องเป็ นคลินก
ิ ในโรงพยาบาล
เท่านัน
้ บุคคลทีไ่ ด ้รับอนุญาตจะสามารถปฏิบต
ั งิ านได ้เพียงหนึง่
โรงพยาบาลเท่านัน
้
8.2 Dental Services
1) ต่างประเทศถือหุ ้นได ้ไม่เกินร ้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน
2) จานวนผู ้ถือหุ ้นต่างชาติต ้องน ้อยกว่าครึง่ หนึง่ ของจานวน
หุ ้นสว่ นทัง้ หมดของบริษัท และต ้องเป็ นแผนกทันตกรรมใน
โรงพยาบาลเท่านัน
้ บุคคลทีไ่ ด ้รับอนุญาตจะสามารถปฏิบัตงิ าน
ได ้เพียงหนึง่ โรงพยาบาล
8.3 Veterinary services for pet
animals
1) ต่างประเทศถือหุ ้นได ้ไม่เกินร ้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน
2) จานวนผู ้ถือหุ ้นต่างชาติต ้องน ้อยกว่าครึง่ หนึง่ ของจานวน
หุ ้นสว่ นทัง้ หมดของบริษัท บุคคลทีไ่ ด ้รับอนุญาตจะสามารถ
ปฏิบต
ั งิ านได ้เพียงหนึง่ โรงพยาบาล
8.4 Hospital services
1)
2)
ต่างประเทศถือหุ ้นได ้ไม่เกินร ้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน
จานวนผู ้ถือหุ ้นต่างชาติต ้องน ้อยกว่าครึง่ หนึง่ ของจานวน
หุ ้นสว่ นทัง้ หมดของบริษัท
42
สาขาบริการ
9
ไทย
บริการด้านการท่องเทีย
่ วและบริการทีเ่ กีย
่ วข้อง (Tourism and Travel related Services)
9.1 Hotel and Restaurants
1) ต่างประเทศถือหุ ้นได ้ไม่เกินร ้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน
2) จานวนผู ้ถือหุ ้นต่างชาติต ้องน ้อยกว่าครึง่ หนึง่ ของจานวน
9.2 Travel agency and tour operator
หุ ้นสว่ นทัง้ หมดของบริษัท
services
9.3 Hotel management services
ต่างประเทศถือหุ ้นได ้ไม่เกินร ้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียน และ
ต ้องดาเนินการด ้วยการร่วมทุนกับบริษัทนิตบ
ิ ค
ุ คลของไทย
10 บริการด้านน ันทนาการ ว ัฒนธรรม และการกีฬา (Recreational Cultural and Sporting Services)
10.1 Entertainment Services: Theme
1) ต่างประเทศถือหุ ้นได ้ไม่เกินร ้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน
parks and amusement parks
2) จานวนผู ้ถือหุ ้นต่างชาติต ้องน ้อยกว่าครึง่ หนึง่ ของจานวน
หุ ้นสว่ นทัง้ หมดของบริษัท
10.2 News agency services
10.3 Library services
10.4 Amusement park
ต่างประเทศถือหุ ้นได ้ไม่เกินร ้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียน และ
ต ้องดาเนินการด ้วยการร่วมทุนกับบริษัทนิตบ
ิ ค
ุ คลของไทย
่ (Transport Services)
11 บริการด้านการขนสง
11.1 Passenger transportation
1) ต่างประเทศถือหุ ้นได ้ไม่เกินร ้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน
2) จานวนผู ้ถือหุ ้นต่างชาติต ้องน ้อยกว่าครึง่ หนึง่ ของจานวน
11.2 Freight transportation
หุ ้นสว่ นทัง้ หมดของบริษัท
11.3 International sea cruises
่ ๆ
12 บริการอืน
Skill training services
ต่างประเทศถือหุ ้นได ้ไม่เกินร ้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน และ
ต ้องดาเนินการด ้วยการร่วมทุนกับบริษัทนิตบ
ิ ค
ุ คลของไทย
ต่างประเทศถือหุ ้นได ้ไม่เกินร ้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียน และ
ต ้องดาเนินการด ้วยการร่วมทุนกับบริษัทนิตบ
ิ ค
ุ คลของไทย
43
สาขาบริการ
1
บรูไน
บริการด้านธุรกิจ (Business Services)
ี สถาปั ตยกรรม
1.1 บริการวิชาชพ
ประชากรชาวบรูไน ถือหุ ้นไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 50
1.2 Integrated Engineering Services
ชาวต่างชาติสามารถถือหุ ้นได ้มากทีส
่ ด
ุ ร ้อยละ 55
1.3 Urban planning and landscape architectural
services
ชาวต่างชาติสามารถถือหุ ้นได ้มากทีส
่ ด
ุ ร ้อยละ 50
1.4 Database Services
การจัดตัง้ ธุรกิจอนุญาตให ้บริษัทจดทะเบียนในบูรไน
เท่านัน
้ ชาวต่างชาติรว่ มถือหุ ้นได ้ไม่เกินร ้อยละ 51
1.5 Research and Development Services
ชาวต่างชาติรว่ มถือหุ ้นได ้ไม่เกินร ้อยละ 51
1.6 Other Business Services
2
ื่ สาร (Communications Services)
บริการด้านการสอ
2.1 Courier Services
ชาวต่างชาติรว่ มถือหุ ้นได ้ไม่เกินร ้อยละ 51
2.2 Packet- switched data transmission services
ชาวต่างชาติรว่ มถือหุ ้นได ้ไม่เกินร ้อยละ 70
2.3 Paging services
3
บริการก่อสร้างและวิศวกรรมทีเ่ กีย
่ วเนือ
่ ง
(Construction and Related Engineering
Services)
Foreign Citizen registered สามารถร่วมถือหุ ้นได ้มาก
ทีส
่ ด
ุ ร ้อยละ 55
4
บริการจ ัดจาหน่าย (Distribution Services)
n.a.
44
สาขาบริการ
5
6
7
8
9
บรูไน
ึ ษา (Educational Services)
บริการด้านการศก
5.1 Primary Education For International School Only
จัดตัง้ ธุรกิจผ่านการร่วมทุนกับบริษัทร่วมทุน
5.2 Secondary Education For International School Only ต่างประเทศถือหุ ้นได ้ไม่เกิน 49%
5.3 Adult Education Services For Skill Centre Only
5.4 Foreign Language Training Centre
บริการด้านสงิ่ แวดล้อม (Environmental Services)
6.1 Refuse Disposal Services
จัดตัง้ ธุรกิจผ่านการร่วมทุนกับบริษัทร่วมทุน
ต่างประเทศถือหุ ้นได ้ไม่เกิน 51%
6.2 Other environmental services
บริการด้านการเงิน (Financial Services)
ั
บริการด้านสุขภาพและบริการทางสงคม
(Health related and social Services)
8.1 Medical and Dental Services
ไม่มข
ี ้อจากัดในการจัดตัง้ ธุรกิจ (None)
8.2 Hospital services
8.3 Laboratory Services
8.4 Pharmaceutical services
บริการด้านการท่องเทีย
่ วและบริการทีเ่ กีย
่ วข้อง (Tourism and Travel related Services)
9.1 Hotel Lodging Services
ต ้องตัง้ บริษัทโดยการร่วมทุนกับชาวบรูไนหรือ
บริษัทต ้องอยูภ
่ ายใต ้การควบคุมของชางบรูไน
9.2 Restaurants
ต่างชาติสามารถถือหุ ้นได ้ไม่เกินร ้อยละ 70
9.3 Other Tourism Services (Youth Hostel, Golf
Courses, Marina Facilities)
45
สาขาบริการ
10
บริการด้านน ันทนาการ ว ัฒนธรรม และการกีฬา (Recreational Cultural and Sporting Services)
10.1 Theme Parks
11
บรูไน
ต ้องตัง้ บริษัทโดยการร่วมทุนกับชาวบรูไนหรือบริษัท
ต ้องอยูภ
่ ายใต ้การควบคุมของชางบรูไน ต่างชาติ
สามารถถือหุ ้นได ้ไม่เกินร ้อยละ 70
่ (Transport Services)
บริการด้านการขนสง
11.1 Maritime Transport Services
ชาวต่างชาติรว่ มถือหุ ้นได ้ไม่เกินร ้อยละ 51
11.1.1 Passenger transportation
11.1.2 Rental of Vessels with Crew
11.1.3 Maintenance and Repair of Vessels
11.1.4 Maritime Agency Services
11.2 Internal Waterways Transport Services
11.2.1 Passenger transportation
11.2.2 Maintenance and Repair of Vessels
11.2.3 Supporting Services for Internal
Waterway Transport
11.3 Space Transport
11.4 Rail Transport Services
11.5 Services Auxiliary to All Modes of Transport
46
สาขาบริการ
1
2
3
4
5
6
ก ัมพูชา
บริการด้านธุรกิจ (Business Services)
1.1 Accounting, auditing, bookkeeping
1.2 Taxation services
ไม่มข
ี ้อจากัดในการจัดตัง้ ธุรกิจ (None)
1.3 Architectural services
1.4 Engineering services
ื่ สาร (Communications Services)
บริการด้านการสอ
2.1 Courier Services
ไม่มข
ี ้อจากัดในการจัดตัง้ ธุรกิจ (None)
2.2 Voice-mail
2.3 Paging services
บริการก่อสร้างและวิศวกรรมทีเ่ กีย
่ วเนือ
่ ง (Construction and Related Engineering Services)
3.1 General Construction Work for Buildings
ไม่มข
ี ้อจากัดในการจัดตัง้ ธุรกิจ (None)
3.2 Installation and Assembly Work
บริการจ ัดจาหน่าย (Distribution Services)
4.1 Commission agents’ services
4.2 Wholesale trade services
ไม่มข
ี ้อจากัดในการจัดตัง้ ธุรกิจ (None)
4.3 Retailing services
ึ ษา (Educational Services)
บริการด้านการศก
5.1 Higher education services
5.2 Adult education
ไม่มข
ี ้อจากัดในการจัดตัง้ ธุรกิจ (None)
5.3 Other education services
บริการด้านสงิ่ แวดล้อม (Environmental Services)
6.1 Sewage services
ไม่มข
ี ้อจากัดในการจัดตัง้ ธุรกิจ (None)
6.2 Refuse Disposal Services
47
สาขาบริการ
7
8
บริการด้านการเงิน (Financial Services)
n.a.
ั
บริการด้านสุขภาพและบริการทางสงคม
(Health related and social Services)
8.1 Specialised medical services
การให ้บริการทีไ่ ด ้รับอนุญาตผ่านการร่วมทุนกับ
นิตบ
ิ ค
ุ คลกัมพูชา
8.2 Hospital services Ownership and management of
private hospitals and clinics only
9
10
11
ก ัมพูชา
ไม่มข
ี ้อจากัดในการจัดตัง้ ธุรกิจ (None) เว ้นแต่
ว่าต ้องมีผู ้อานวยการในด ้านเทคนิคเป็ นชาว
กัมพูชาอย่างน ้อย 1 คน must be Cambodian
บริการด้านการท่องเทีย
่ วและบริการทีเ่ กีย
่ วข้อง (Tourism and Travel related Services)
9.1 Hotels
ไม่มข
ี ้อจากัดในการจัดตัง้ ธุรกิจ (None)
9.2 Travel agencies and tour operators services
ต่างชาติถอ
ื หุ ้นได ้ไม่เกินร ้อยละ 51
บริการด้านน ันทนาการ ว ัฒนธรรม และการกีฬา (Recreational Cultural and Sporting Services)
10.1 Other entertainment services
ไม่มข
ี ้อจากัดในการจัดตัง้ ธุรกิจ (None)
10.2 Golf Course
ไม่มข
ี ้อจากัดในการจัดตัง้ ธุรกิจ (None)
ต่างชาติสามารถถือหุ ้นได ้ 100%
่ (Transport Services)
บริการด้านการขนสง
11.1 Maritime Transport Services
11.2 Internal Waterways Transport
11.3 Road Transport Services
ไม่มข
ี ้อจากัดในการจัดตัง้ ธุรกิจ (None)
48
สาขาบริการ
1
2
3
4
5
6
ี
อินโดนีเชย
บริการด้านธุรกิจ (Business Services)
1.1 Accounting, Auditing and Bookkeeping Services
ต่างชาติสามารถถือหุ ้นได ้ถึงร ้อยละ 51
1.2 Interdisciplinary R&D
1.3 Advertising Services
ื่ สาร (Communications Services)
บริการด้านการสอ
ต่างชาติสามารถถือหุ ้นได ้ถึงร ้อยละ 49
2.1 Voice Telephone Services
2.2 Packet-switched data transmition services
2.3 Telex Services
ต่างชาติสามารถถือหุ ้นได ้ถึงร ้อยละ 70
บริการก่อสร้างและวิศวกรรมทีเ่ กีย
่ วเนือ
่ ง (Construction and Related Engineering Services)
3.1 Construction Work for Buildings
ต่างชาติสามารถถือหุ ้นได ้ถึงร ้อยละ 55
3.2 Special Trade Construction
บริการจ ัดจาหน่าย (Distribution Services)
4.1 Wholesale Trade Services of food, beverages, and
ต่างชาติสามารถถือหุ ้นได ้ถึงร ้อยละ 51
tobacco with minimum space above 5,000 meter square
4.2 Direct Selling
ึ ษา (Educational Services)
บริการด้านการศก
5.1 Secondary education services
ต่างชาติสามารถถือหุ ้นได ้ถึงร ้อยละ 49
5.2 Higher Education Services
ต่างชาติสามารถถือหุ ้นได ้ถึงร ้อยละ 51
5.3 Adult Education
บริการด้านสงิ่ แวดล้อม (Environmental Services)
6.1 Sewage services
ต่างชาติสามารถถือหุ ้นได ้ถึงร ้อยละ 51
6.2 Refuse Disposal Services
49
สาขาบริการ
7
8
9
ี
อินโดนีเชย
บริการด้านการเงิน (Financial Services)
n.a.
ั
บริการด้านสุขภาพและบริการทางสงคม
(Health related and social Services)
8.1 Clinic of specialised medical services
ต่างชาติสามารถถือหุ ้นได ้ถึงร ้อยละ 70
8.2 Clinic of specialised dental services
บริการด้านการท่องเทีย
่ วและบริการทีเ่ กีย
่ วข้อง (Tourism and Travel related Services)
9.1 Hotels
In Eastern Part of Indonesia, Kalimantan, Bengkulu,
Jambi, Sulawesi and East Nusa Tenggara (NTT), 100 %
of capital share can be owned by foreign investor,
however joint venture up to 70 % in all other areas
10
บริการด้านน ันทนาการ ว ัฒนธรรม และการกีฬา (Recreational Cultural and Sporting Services)
10.1 Golf Courses and other facilities
In eastern part of Indonesia, Kalimantan, Bengkulu,
Jambi and Sulawesi and East Nusa Tenggara (NTT),
Papua, Moluccas, Lampung, Riau, Bangka Belitung, 100
per cent of capital share can be owned by foreign
investor.For other areas, joint venture with the
maximum foreign equity participation is 51%
11
่ (Transport Services)
บริการด้านการขนสง
11.1 Maritime Transport Services
ต่างชาติสามารถถือหุ ้นได ้ถึงร ้อยละ 60
11.2 FreightTransportation
ต่างชาติสามารถถือหุ ้นได ้ถึงร ้อยละ 51
11.3 Road Transport Services
ต่างชาติสามารถถือหุ ้นได ้ถึงร ้อยละ 49
50
สาขาบริการ
1
2
3
4
5
6
ลาว
บริการด้านธุรกิจ (Business Services)
1.1 Technical testing and analysis services
การจัดตัง้ ธุรกิจต ้องเป็ นการร่วมทุนเท่านัน
้ ต่างชาติถอ
ื หุ ้นร ้อย
ละ 51
1.2 Printing and Publishing
การจัดตัง้ ธุรกิจต ้องเป็ นการร่วมทุนเท่านัน
้ ต่างชาติถอ
ื หุ ้น
ตา่ สุดร ้อยละ 49
ื่ สาร (Communications Services)
บริการด้านการสอ
ไม่มก
ี ารเปิ ดตลาด (Unbound)
2.1 Postal services
ไม่มข
ี ้อจากัดในการจัดตัง้ ธุรกิจ (None)
2.2 Courier Services
บริการก่อสร้างและวิศวกรรมทีเ่ กีย
่ วเนือ
่ ง (Construction and Related Engineering Services)
3.1 Construction Work for Buildings
ต ้องเป็ นการร่วมทุนกับนักลงทุนชาวลาวอย่างน ้อย 1 คนหรือ
มากกว่า
3.2 Assembly and Erection of Prefabricated
Constructions
บริการจ ัดจาหน่าย (Distribution Services)
4.1 Commission agents’ services
ต ้องเป็ นการร่วมทุนกับนักลงทุนชาวลาว ต่างชาติรว่ มทุนได ้
ไม่เกินร ้อยละ 49
4.2 Wholesale trade services
ึ ษา (Educational Services)
บริการด้านการศก
5.1 Primary Education Services
ต ้องเป็ นการร่วมทุนกับนักลงทุนชาวลาวอย่างน ้อย 1 คนหรือ
มากกว่า
5.2 Secondary education services
5.3 Higher Education Services
บริการด้านสงิ่ แวดล้อม (Environmental Services)
6.1 Sewage services
ต ้องเป็ นการร่วมทุนกับนักลงทุนชาวลาวอย่างน ้อย 1 คนหรือ
มากกว่า
6.2 Refuse Disposal Services
51
7
สาขาบริการ
บริการด้านการเงิน (Financial Services)
8
ั
บริการด้านสุขภาพและบริการทางสงคม
(Health related and social Services)
8.1 Medical and Dental services
8.2 Private hospital services
9
ลาว
n.a.
ต ้องเป็ นการร่วมทุนกับชาวลาว ต่างชาติ
ร่วมทุนได ้ไม่เกินร ้อยละ 49
บริการด้านการท่องเทีย
่ วและบริการทีเ่ กีย
่ วข้อง (Tourism and Travel related
Services)
9.1 Hotel lodging services, with 3 stars or
ไม่มข
ี ้อจากัดในการจัดตัง้ ธุรกิจ (None)
more
10
บริการด้านน ันทนาการ ว ัฒนธรรม และการ
กีฬา (Recreational Cultural and Sporting
Services)
่ (Transport Services)
11 บริการด้านการขนสง
11.1 Maritime Transport Services
11.2 FreightTransportation
n.a.
ต ้องเป็ นการร่วมทุนกับนักลงทุนชาวลาว
อย่างน ้อย 1 คนหรือมากกว่า
11.3 Road Transport Services
52
สาขาบริการ
1
2
3
4
5
6
ี
มาเลเชย
บริการด้านธุรกิจ (Business Services)
1.1 Computer and Related Services
ไม่มข
ี ้อจากัดในการจัดตัง้ ธุรกิจ (None)
1.2 Research and Development Services
ต่างชาติถอ
ื หุ ้นได ้ไม่เกินร ้อยละ 70
ื่ สาร (Communications Services)
บริการด้านการสอ
ต่างชาติถอ
ื หุ ้นได ้ไม่เกินร ้อยละ 51
2.1 Courier services
ต่างชาติถอ
ื หุ ้นได ้ถึงร ้อยละ 70
2.2 Basic Telecommunications
บริการก่อสร้างและวิศวกรรมทีเ่ กีย
่ วเนือ
่ ง (Construction and Related Engineering Services)
3.1 Construction Work for Buildings
ต่างชาติถอ
ื หุ ้นได ้ไม่เกินร ้อยละ 51
3.2 Assembly and Erection of Prefabricated
Constructions
บริการจ ัดจาหน่าย (Distribution Services)
4.1 Commission agents’ services
4.2 Wholesale, and Retail Trade Businesses
ึ ษา (Educational Services)
บริการด้านการศก
5.1 Primary Education Services
5.2 Technical and vocational secondary education
services
บริการด้านสงิ่ แวดล้อม (Environmental Services)
6.1 Sewage services
6.2 Refuse Disposal Services
ต่างชาติถอ
ื หุ ้นได ้ไม่เกินร ้อยละ 51
จัดตัง้ ธุรกิจผ่านการร่วมทุนกับบริษัทร่วมทุน
ต่างประเทศถือหุ ้นได ้ไม่เกิน 51%
ต่างชาติถอ
ื หุ ้นได ้ไม่เกินร ้อยละ 51
53
ี
มาเลเชย
n.a.
7
สาขาบริการ
บริการด้านการเงิน (Financial Services)
8
ั
บริการด้านสุขภาพและบริการทางสงคม
(Health related and social Services)
8.1 Dental Services
ต่างชาติถอ
ื หุ ้นได ้ไม่เกินร ้อยละ 70
8.2 Private hospital services
9
บริการด้านการท่องเทีย
่ วและบริการทีเ่ กีย
่ วข้อง (Tourism and Travel related
Services)
Hotel and restaurant services
ต่างชาติถอ
ื หุ ้นได ้ไม่เกินร ้อยละ 70
10 บริการด้านน ันทนาการ ว ัฒนธรรม และการกีฬา (Recreational Cultural and
Sporting Services)
Services provided by authors, composers,
sculptors, entertainers and other individual artists
ต่างชาติถอ
ื หุ ้นได ้ไม่เกินร ้อยละ 51
่ (Transport Services)
11 บริการด้านการขนสง
11.1 Maritime Transport Services
ต่างชาติถอ
ื หุ ้นได ้ไม่เกินร ้อยละ 51
11.2 Road Transport Services
54
สาขาบริการ
1
2
3
4
5
6
บริการด้านธุรกิจ (Business Services)
1.1 Engineering services
เมียนมาร์
100 % การลงทุนต่างชาติ หรือ ร่วมทุนกับชาว
เมียนมาร์ขน
ั ้ ตา่ 35%
ไม่มก
ี ารเปิ ดตลาด (Unbound)
1.2 Research and Development Services
ื่ สาร (Communications Services)
บริการด้านการสอ
100 % การลงทุนต่างชาติ หรือ ร่วมทุนกับชาว
2.1 Postal Services
เมียนมาร์ขน
ั ้ ตา่ 35%
2.2 Telecommunication Services
บริการก่อสร้างและวิศวกรรมทีเ่ กีย
่ วเนือ
่ ง (Construction and Related Engineering Services)
3.1 Construction Work for Buildings
100 % การลงทุนต่างชาติ หรือ ร่วมทุนกับชาว
เมียนมาร์ขน
ั ้ ตา่ 35%
3.2 Assembly and Erection of Prefabricated
Constructions
บริการจ ัดจาหน่าย (Distribution Services)
Commission Agent Services
ร่วมทุนกับชาวเมียนมาร์ขน
ั ้ ตา่ 35%
ึ ษา (Educational Services)
บริการด้านการศก
5.1 Primary Education Services
100 % การลงทุนต่างชาติ หรือ ร่วมทุนกับชาว
เมียนมาร์ขน
ั ้ ตา่ 35%
5.2 Secondary education Services
5.3 Higher education services
บริการด้านสงิ่ แวดล้อม (Environmental Services)
Sewage services
100 % การลงทุนต่างชาติ หรือ ร่วมทุนกับชาว
เมียนมาร์ขน
ั ้ ตา่ 35%
55
7
สาขาบริการ
บริการด้านการเงิน (Financial Services)
8
ั
บริการด้านสุขภาพและบริการทางสงคม
(Health related and social Services)
8.1 Medical and Dental Services
เมียนมาร์
n.a.
ต่างชาติถอ
ื หุ ้นได ้ไม่เกินร ้อยละ 51
8.2 Dental services
9
บริการด้านการท่องเทีย
่ วและบริการทีเ่ กีย
่ วข้อง (Tourism and Travel related
Services)
Hotel and Restaurant Services
ไม่มข
ี ้อจากัดในการจัดตัง้ ธุรกิจ (None)
ต่างชาติถอ
ื หุ ้นขัน
้ ตา่ 35% มากทีส
่ ด
ุ 100%
10 บริการด้านน ันทนาการ ว ัฒนธรรม และการกีฬา (Recreational Cultural and
Sporting Services)
10.1 Theme Parks Amusement Parks
ไม่มข
ี ้อจากัดในการจัดตัง้ ธุรกิจ (None)
10.2 News Agency Services
ไม่มก
ี ารเปิ ดตลาด (Unbound)
่ (Transport Services)
11 บริการด้านการขนสง
Maritime Transport Services
100 % การลงทุนต่างชาติ หรือ ร่วมทุนกับ
ชาวเมียนมาร์ขัน
้ ตา่ 35%
56
1
สาขาบริการ
บริการด้านธุรกิจ (Business Services)
1.1 Bookkeeping services, except tax returns
2
3
ฟิ ลิปปิ นส ์
ต่างชาติถอ
ื หุ ้นได ้ถึงร ้อยละ 51
1.2 Industrial Engineering
ต่างชาติถอ
ื หุ ้นได ้ถึงร ้อยละ 51
ื่ สาร (Communications Services)
บริการด้านการสอ
2.1 Postal Services
ต่างชาติถอ
ื หุ ้นได ้ร ้อยละ 40
2.2 Courier Services
ไม่มข
ี ้อจากัดในการจัดตัง้ ธุรกิจ (None)
บริการก่อสร้างและวิศวกรรมทีเ่ กีย
่ วเนือ
่ ง (Construction and Related Engineering
Services)
3.1 General construction work for buildings
ต่างชาติถอ
ื หุ ้นได ้ร ้อยละ 40
3.2 Installation and assembly work
4
บริการจ ัดจาหน่าย (Distribution Services)
5
Wholesale trade services
ต่างชาติถอ
ื หุ ้นได ้ถึงร ้อยละ 51
ึ ษา (Educational
บริการด้านการศก
n.a.
Services)
บริการด้านสงิ่ แวดล้อม (Environmental Services)
6
Sewerage services
ต่างชาติถอ
ื หุ ้นได ้ร ้อยละ 40
57
7
8
9
สาขาบริการ
ฟิ ลิปปิ นส ์
บริการด้านการเงิน (Financial
n.a.
Services)
ั
บริการด้านสุขภาพและบริการทางสงคม
(Health related and social Services)
8.1 Hospital services
ต่างชาติถอ
ื หุ ้นได ้ถึง 100%
8.2 Veterinary Services
ต่างชาติถอ
ื หุ ้นได ้ถึง 70%
Other veterinary servicesSpecialised Hospital services for
pets
บริการด้านการท่องเทีย
่ วและบริการทีเ่ กีย
่ วข้อง (Tourism and Travel related
Services)
ั สว่ นการถือหุ ้นของนักลงทุน
Hotel, resort, pension houses, tourist
มีการกาหนดสด
inns apartelles lodging services
ต่างชาติ และผู ้บริหารและพนักงานต ้องเป็ นชาว
ฟิ ลปิ นส ์
10 บริการด้านน ันทนาการ ว ัฒนธรรม และการกีฬา (Recreational Cultural and
Sporting Services)
Entertainment services
ต่างชาติถอ
ื หุ ้นได ้ถึงร ้อยละ 51
่ (Transport Services)
11 บริการด้านการขนสง
Maritime Transport Services
ไม่มข
ี ้อจากัดในการจัดตัง้ ธุรกิจ (None)
58
1
สงิ คโปร์
สาขาบริการ
บริการด้านธุรกิจ (Business Services)
1.1 Taxation Services
ไม่มข
ี ้อจากัดในการจัดตัง้ ธุรกิจ (None)
1.2 Landscape Architecture services
2
ื่ สาร (Communications Services)
บริการด้านการสอ
Courier Services
3
บริการก่อสร้างและวิศวกรรมทีเ่ กีย
่ วเนือ
่ ง (Construction and Related Engineering
Services)
Construction Services
4
ไม่มข
ี ้อจากัดในการจัดตัง้ ธุรกิจ (None)
ึ ษา (Educational Services)
บริการด้านการศก
Adult Education Services
6
ไม่มข
ี ้อจากัดในการจัดตัง้ ธุรกิจ (None)
บริการจ ัดจาหน่าย (Distribution Services)
Wholesale trade services
5
ไม่มก
ี ารเปิ ดตลาด (Unbound)
ไม่มข
ี ้อจากัดในการจัดตัง้ ธุรกิจ (None)
บริการด้านสงิ่ แวดล้อม (Environmental Services)
Sanitation and similar services
ไม่มข
ี ้อจากัดในการจัดตัง้ ธุรกิจ (None)
59
7
8
สาขาบริการ
สงิ คโปร์
บริการด้านการเงิน (Financial Services)
n.a.
ั
บริการด้านสุขภาพและบริการทางสงคม
(Health related and social Services)
8.1 Dental Services
ไม่มข
ี ้อจากัดในการจัดตัง้ ธุรกิจ (None)
8.2 Veterinary Services
9
บริการด้านการท่องเทีย
่ วและบริการทีเ่ กีย
่ วข้อง (Tourism and Travel related
Services)
9.1 Hotel Lodging Services
ไม่มข
ี ้อจากัดในการจัดตัง้ ธุรกิจ (None)
9.2 Restaurant and Catering Services
10
บริการด้านน ันทนาการ ว ัฒนธรรม และการกีฬา (Recreational Cultural and
Sporting Services)
10.1 Entertainment services
ไม่มข
ี ้อจากัดในการจัดตัง้ ธุรกิจ (None)
10.2 Library Services
11
่ (Transport Services)
บริการด้านการขนสง
Road Transport Services
ไม่มข
ี ้อจากัดในการจัดตัง้ ธุรกิจ (None)
60
1
2
3
4
5
สาขาบริการ
เวียดนาม
บริการด้านธุรกิจ (Business Services)
1.1 Accounting and auditing and
ไม่มข
ี ้อจากัดในการจัดตัง้ ธุรกิจ (None)
bookkeeping services
1.2 Architectural Services.
ื่ สาร (Communications Services)
บริการด้านการสอ
2.1 Courier Services
ไม่มข
ี ้อจากัดในการจัดตัง้ ธุรกิจ (None)
2.2 Sound recording
ไม่มก
ี ารเปิ ดตลาด (Unbound)
บริการก่อสร้างและวิศวกรรมทีเ่ กีย
่ วเนือ
่ ง (Construction and Related Engineering
Services)
3.1 Pre-erection Work at Construction Site
ไม่มข
ี ้อจากัดในการจัดตัง้ ธุรกิจ (None)
3.2 Construction Work for Buildings
บริการจ ัดจาหน่าย (Distribution Services)
4.1 Commission agents' services
ไม่มข
ี ้อจากัดในการจัดตัง้ ธุรกิจ (None)
4.2 Wholesale trade services
ึ ษา (Educational Services)
บริการด้านการศก
5.1 Secondary education services
ไม่มก
ี ารเปิ ดตลาด (Unbound)
5.2 Higher education services
ไม่มข
ี ้อจากัดในการจัดตัง้ ธุรกิจ (None)
61
6
7
8
9
10
11
สาขาบริการ
เวียดนาม
บริการด้านสงิ่ แวดล้อม (Environmental Services)
Sewerage services
ไม่มข
ี ้อจากัดในการจัดตัง้ ธุรกิจ (None)
บริการด้านการเงิน (Financial Services)
n.a.
ั
บริการด้านสุขภาพและบริการทางสงคม
(Health related and social Services)
8.1 Medical and Dental Services
ไม่มข
ี ้อจากัดในการจัดตัง้ ธุรกิจ (None)
8.2 Health related and social services Social
ไม่มก
ี ารเปิ ดตลาด (Unbound)
services
บริการด้านการท่องเทีย
่ วและบริการทีเ่ กีย
่ วข้อง (Tourism and Travel related
Services)
9.1 Hotel Lodging Services
ไม่มข
ี ้อจากัดในการจัดตัง้ ธุรกิจ (None)
9.2 Food serving services
9.3 Beverage serving services for
consumption on the premises
บริการด้านน ันทนาการ ว ัฒนธรรม และการกีฬา (Recreational Cultural and
Sporting Services)
Entertainment services
ไม่มก
ี ารเปิ ดตลาด (Unbound)
่ (Transport Services)
บริการด้านการขนสง
Road Transport Services
ไม่มข
ี ้อจากัดในการจัดตัง้ ธุรกิจ (None)
62
ี น
กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซย
(ASEAN Framework Agreement on Service –AFAS)
สถานะล่า สุ ด มีก ารลงนามข้อ มู ล ผู ก พ น
ั ชุ ด ที่ 9 ภายใต้ค วามตกลงว่ า ด้ว ยการ
ิ หาคม 2557 โดยในขณะนีม
้ เี พีย งประเทศไทย
บริก ารของอาเซ ีย น (ASEAN) ในเดือ นส ง
ี น
เท่านน
ั้ ทีจ
่ ัดทาข้อผูกพ ันชุดที่ 9 ภายใต้กรอบความตกลงว่า ด้ว ยการค้า บริการของอาเซ ย
ึ่ ไทยได้รว
ี นลงนามพิธส
(AFAS) แล้วเสร็ จ ซง
่ มก ับอาเซย
ี ารอนุว ัติขอ
้ ผูกพ ันชุดที่ 9 ภายใต้
ี น (AFAS) ทีก
กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซย
่ รุงเนย์ปิดอร์
ไทย ได้ผูกพ ันเปิ ดตลาดเพิม
่ เติม 101 สาขา มีสาขาบริการทีเ่ ปิ ดตลาดเพิม
่ อีก 25
่
สาขาย่อย เชน
 บริการให้คาปรึกษา
 บริการจ ัดทาบ ัญช ี
 บริการเชา่ เรือ
 บริการเรือสาราญระหว่างประเทศ
ิ ค้าทางเรือ
 บริการขนสง่ สน
 บริการชว่ ยเหลือกูภ
้ ัยทางทะเล
 บริการเข้าวงจรสอื่ สาร
ิ ค้าและคล ังสน
ิ ค้า
 บริการข้อมูลออนไลน์บริการเก็บสน
 บริการร ับจ ัดหาทีจ่ อดรถ เป็นต้น
63
ต ัวอย่าง
ข้อผูกพ ันการเปิ ดตลาดบริการ
สาขาจ ัดจาหน่าย (เน้นดูท ี่
่ และค้าปลีก) ของ
ธุรกิจค้าสง
ี นภายใต้กรอบความตก
อาเซย
ี น
ลงว่าด้วยบริการของอาเซย
ชุดที่ 8 (For the 8th
Package of Commitments
under ASEAN Framework
Agreement on Services)
64
บรูไน
 การลงทุน/จ ัดตงธุ
ั้ รกิจ ไม่ผก
ู พ ันมาตรการเกีย
่ วก ับการถือ
หุน
้ ของชาวต่างชาติหรือผลประโยชน์ของบริษ ัททีจ
่ ัดตงั้
่ และค้าปลีก)
หรือจะจ ัดตงในบรู
ั้
ไน (ย ังไม่เปิ ดเสรีคา้ สง
 การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา ไม่ผก
ู พ ัน ยกเว้นเฉพาะผู ้
โอนย้ายภายในบริษ ัทข้ามชาติ (Intra-corporateี่ วชาญ
transferee : ICT) ระด ับบริหารจ ัดการ และผูเ้ ชย
เท่านน
ั้
65
ก ัมพูชา
 การลงทุน/จ ัดตงธุ
ั้ รกิจ ไม่มข
ี อ
้ จาก ัดการถือหุน
้ ของน ัก
ลงทุนต่างชาติ ภายใต้กฎหมายการลงทุน ผูท
้ ต
ี่ อ
้ งการ
่ เสริมการลงทุน ต้องให้การอบรมพน ักงาน
ได้ร ับการสง
ก ัมพูชาอย่างสมา
่ เสมอ และสน ับสนุนให้ได้ร ับตาแหน่ง
ผูบ
้ ริหารระด ับสูง
 การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา ไม่ผก
ู พ ัน ยกเว้น
มาตรการในการเข้ามาของบุคคลบางประเภท
66
ี
อินโดนีเซย
 การลงทุน/จ ัดตงธุ
ั้ รกิจ การลงทุนควรอยูใ่ นรูปแบบของ
บริษ ัทร่วมลงทุน หรือสาน ักงานต ัวแทน การร่วมลงทุนควร
เป็นรูปแบบ Limited Liability Enterprise และหุน
้
ต่างชาติไม่เกิน 49%
- ธุรกิจค ้าสง่ ให ้ต่างชาติถอ
ื หุ ้นได ้ 51% และมีเงือ
่ นไข อืน
่ ๆ
 การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา ผูกพ ันเฉพาะผูม
้ อ
ี านาจ
ี่ วชาญหรือทีป
สง่ ั การ ผูจ
้ ัดการ และผูเ้ ชย
่ รึกษาด้านเทคนิค
67
ลาว
 การลงทุน/จ ัดตงธุ
ั้ รกิจ การลงทุนอาจอยูใ่ นรูปแบบการร่วม
ลงทุน ด ังนี้
- บริษัทร่วมลงทุนร่วมกับนักลงทุนในประเทศลาว 1 คนหรือมากกว่า 1 คน
(ต่างชาติถอ
ื หุ ้นอย่างน ้อย 30%)
- ต่างชาติเป็ นเจ ้าของทัง้ หมด หรือสานักงานตัวแทน

- ธุรกิจค ้าสง่ ให ้ต่างชาติถอ
ื หุ ้นได ้ 49%
การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา ชาวต่างชาติทเี่ ข้ามาทางานใน
่ เสริมการขาย
ประเทศลาว จะอยูภ
่ ายใต้กฎหมายว่าด้วยการสง
และการบริหารจ ัดการของการลงทุนในต่างประเทศ (ในลาว)
ิ ธิวา่ จ ้างบุคลากรต่างชาติ หากจาเป็ น โดยต ้องได ้รับ
- วิสาหกิจต่างชาติมสี ท
อนุญาตจากรัฐบาล
68
ี
มาเลเซย
 การลงทุน/จ ัดตงธุ
ั้ รกิจ ไม่มข
ี อ
้ จาก ัดการถือหุน
้ ของ
ต่างชาติ แต่การเข้ามาครอบครอง ควบรวบกิจการ หรือ
ี บางกรณี ต้องได้ร ับ
ได้ร ับผลประโยชน์ในธุรกิจมาเลเซย
้ื กิจการของ
่ การมีสท
ิ ธิอ
ี งในการซอ
อนุม ัติ เชน
์ อกเสย
ต่างชาติ รายใดเกิน 15% หรือรวมก ันเกิน 30% หรือมี
ิ ทร ัพย์มล
สน
ู ค้าเกิน 5 ล้านริงกิต
 การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา ไม่ผก
ู พ ัน ยกเว้น
มาตรการในการเข้ามาของบุคคลบางประเภท
69
เมียนมาร์
 การลงทุน/จ ัดตงธุ
ั้ รกิจ การลงทุนอยูใ่ นรูปแบบของการลงทุน
จากต่างชาติ 100% หรือรูปแบบการร่วมลงทุนก ับบุคลากร
หรือองค์กรในเมียนมาร์ (ต่างชาติถอ
ื หุน
้ อย่างน้อย 35%)
- ธุรกิจบริการจะถูกจากัดตามมาตรา 3 ของกฎหมายรัฐวิสาหกิจ
เศรษฐกิจ
 การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา องค์กรและแรงงานต่างชาติ
่ ธุรกิจ และต้องปฏิบ ัติตามเงือ
ต้องมีวซ
ี า
่ นไข
70
ฟิ ลิปปิ นส ์
 การลงทุน/จ ัดตงธุ
ั้ รกิจ กิจกรรมทีส
่ งวนไว้ตามกฎหมาย ของ
พลเมืองของประเทศฟิ ลิปปิ นส ์ การมีสว่ นร่วมของชาวต่างชาติ
ในกิจกรรมทีส
่ งวนมีสว่ นถือหุน
้ น้อย และผูบ
้ ริหารจะต้องมี
ั
สญชาติ
ฟิลิปปิ นส ์ พระราชบ ัญญ ัติการลงทุนของคนต่างด้าว
ระบุรายการกิจกรรมสงวน (Negative List) สาหร ับการลงทุน
ของคนต่างด้าว
 การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา แรงงานต่างด้าวจะได้ร ับ
์ ม
อนุญาตทางานหากไม่มค
ี นของฟิ ลิปปิ นสท
ี่ ค
ี วามสามารถ
เพียงพอ และต้องการทางานด ังกล่าว
71
สงิ คโปร์
่ ลาดสาหร ับ
 การลงทุน/จ ัดตงธุ
ั้ รกิจ ไม่มข
ี อ
้ จาก ัดในการเข้าสูต
การลงทุนของชาวต่างชาติ
 การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา การเข้ามาของบุคคลธรรมดา
ไม่ผก
ู พ ัน ยกเว้น บริษ ัทข้ามชาติ (Intra-corporateี่ วชาญ
transferee : ICT) ระด ับบริหารจ ัดการ และผูเ้ ชย
เท่านน
ั้
72
เวียดนาม
 การลงทุน/จ ัดตงธุ
ั้ รกิจ ไม่มข
ี อ
้ จาก ัด ยกเว้นทีร่ ะบุไว้ในข้อ
ั
ผูกพ ันเฉพาะในรายสาขา การลงทุนอาจอยูใ่ นรูปแบบสญญา
ความร่วมมือทางธุรกิจ วิสาหกิจร่วมลงทุน และวิสาหกิจที่
ต่างชาติลงทุนทงหมด
ั้
100%
 การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา ไม่ผก
ู พ ัน ยกเว้นบริษ ัทข้าม
ชาติ (Intra-corporate-transferee : ICT) ระด ับบริหาร
ั
ี่ วชาญเท่านน
จ ัดการ และผูเ้ ชย
ั้ และผูใ้ ห้บริการโดยมีสญญา
จ้าง (Contractual Service Suppliers: CSS)
73
ไทย
 การลงทุน/จ ัดตงธุ
ั้ รกิจ ผูกพ ันการจ ัดตงธุ
ั้ รกิจในรูปแบบ

บริษ ัทจาก ัดทีจ
่ ดทะเบียนในประเทศไทย หรือชนิดอืน
่ ทีเ่ ป็น
นิตบ
ิ ค
ุ คลตามทีร่ ะบุไว้ในข้อผูกพ ันเฉพาะ
- ธุรกิจค ้าปลีกอนุญาตให ้นักลงทุนต่างชาติทมี่ าลงทุนผลิตสนิ ค ้า
ิ ค ้าเป็ นของตนเองในประเทศไทยสามารถเปิ ดร ้านค ้า
และมีตราสน
ปลีกได ้ โดยให ้ถือหุ ้นได ้ไม่เกิน 70%
- ธุรกิจค ้าสง่ ยังมีข ้อจากัดหรือเงือ่ นไขการให ้ต่างชาติถอื หุ ้น
การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา ไม่ผก
ู พ ัน ยกเว้นผูเ้ ข้าร่วม
ธุรกิจ และบริษ ัทข้ามชาติ (Intra-corporate-transferee :
ICT)
74
- ลดขัน้ ตอนการตรวจสนิ ค ้า ให ้ประเทศทีม่ ชี ายแดนติดกันตรวจสนิ ค ้าผ่านแดนร่วมกัน
ั ชาติ
- แก ้ปั ญหารถรับจ ้างขนสง่ สนิ ค ้าสาธารณะ 2 สญ
- ปรับปรุงและขยายด่านชายแดน เชน่ ด่านชายแดนมาเลเซยี คือ ด่านสะเดา และ
ด่านปาดังเบซาร์
- เจรจาทวิภาคีในประเด็นการเดินรถกับกัมพูชา และเมียนมาร์
- เร่งรัดการสร ้างสะพานข ้ามแม่น้ าเมย อ.แม่สอด จ. ตาก แห่งที่ 2
- เปิ ดด่าน/จุดผ่อนปรนชายแดนเพือ่ สง่ เสริมการค ้า เพิม่ เติม
75
1.
ร ัฐต้องปร ับรูปแบบการให้ความรูเ้ กีย
่ วก ับ AEC แก่ผป
ู ้ ระกอบการอย่าง
ั
ิ ค้าและบริการ และให้ความรูแ
ลึกซงึ้ อย่างชดเจนทุ
กกลุม
่ สน
้ บบ
่ องสน
ิ ค้า/บริการ ชนิดนน
ครอบคลุมทงห่
ั้ วงโซข
ั้
2.
้ ระโยชน์จากกฎระเบียบการค้าต่างๆ ทงกฎว่
่ เสริมการใชป
สง
ั้
าด้วย
ิ ค้า (Rules of Origin: RO) รวมถึงมาตรการทีม
แหล่งกาเนิดสน
่ ใิ ช่
ิ ทางปัญญา
ภาษี กฎหมายการคุม
้ ครองทร ัพย์สน
3.
ึ ษาระบบการนาเข้าสน
ิ ค้า เชน
่ มาตรฐานสน
ิ ค้า ทีแ
ศก
่ ต่ละประเทศใช ้
ิ ค้าเกษตรและอาหาร
โดยเฉพาะสน
4.
ปร ับปรุงการอานวยความสะดวกการค้าชายแดน การค้าผ่านแดน
่ เสริมด้านการค้าการลงทุน
การค้าข้ามแดน เพือ
่ สง
76

similar documents