ดาวน์โหลดที่นี่ - กรมส่งเสริมสหกรณ์

Report
การปรับตัวของการดาเนินธุรกิจ
แบบสหกรณ์
นางสาวเยาวรัตน์ เรืองสาตรา
สหกรณ์ จงั หวัดภูเก็ต
1
การขับเคลือ่ นระบบเศรษฐกิจด้ วยวิธีการสหกรณ์
ภายใต้ รัฐบาล คสช.
AEC
นโยบายรัฐ
แนวทางการดาเนินงาน
ของสหกรณ์
เศรษฐกิจ
หลักการสหกรณ์
สังคม
นโยบายรัฐบาลและคณะรักษาความสอบแห่อชาติ (คสช.)
ภารกิจขออสหกรณ์จอั หวัด
1. การขยายธุรกิจสหกรณ์ให้เป็ น
ผูซ้ ้ อื ผูข้ ายรายใหญ่ และผูส้ อ่ ออก
6. การแก้ไขปัญหาและ
2. การจัดการสินค้าเกษตรใน
ฟื้ นฟูสหกรณ์เครดิต
เขตเศรษฐกิจพิเศษด้วยระบบ
ยูเนี่ ยนคลออจัน่ จากัด
สหกรณ์
5. Farmer Market
3. แนวทาอการแก้ไขปัญหา
ยาอพาราทัอ้ ระบบ
4. มาตรการช่วยเหลือชาวนาผูป้ ลูกข้าว
นโยบายกรมส่อเสริมสหกรณ์และภารกิจขออสหกรณ์จอั หวัด
1
• วาระแห่อชาติดา้ นการสหกรณ์
2
• เครือข่ายสหกรณ์
3
• มาตรฐานสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร
4
• โครอการขับเคลือ่ นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียอ
5
• ระบบส่อเสริมสหกรณ์ CPS
6
• ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ CDC
นโยบายกรมส่อเสริมสหกรณ์และภารกิจขออสหกรณ์จอั หวัด
7
• แก้ไขปัญหาสหกรณ์ท่มี ีขอ้ บกพร่ออ
8
• Farmer Market ตลาดเกษตรกร
9
• โครอการสนับสนุ นสินเชื่อแก่สถาบันเกษตรกร
ภายใต้การพัฒนายาอทัอ้ ระบบ
10
• โครอการส่อเสริมสหกรณ์สูค่ วามเข้มแข็อ
11 • สร้าอระบบการคุม้ ครออการเอินขออสหกรณ์
เพิม่
พันธมิตร
ลดความ
ขัดแย้อ
สร้าอความเข้าใจ
จานวนสถาบันในจังหวัดภูเก็ต
สหกรณ์ ประมง สหกรณ์ ร้านค้ า กลุ่มเกษตรกร
4 แห่ ง
3 แห่ ง
1 แห่ ง
8%
6%
2%
สหกรณ์ เครดิตฯ
4 แห่ ง
8%
สหกรณ์ บริการ
19 แห่ ง
36%
สหกรณ์ การเกษตร
6 แห่ ง
12%
ร้ อยละ
สหกรณ์ ออมทรั พย์
15 แห่ ง
29%
สหกรณ์ 49 แห่ ง
กลุ่มเกษตรกร 3 แห่ ง
7
จานวนสมาชิกสหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดภูเก็ต
สหกรณ์ประมง 53 คน
0%
สหกรณ์เครดิตฯ
6,715 คน
22%
สหกรณ์บริการ
3,860 คน
13%
สหกรณ์ร้านค้ า
2,476 คน
8%
กลุ่มเกษตรกร
1,214 คน
4%
สหกรณ์การเกษตร
3,757 คน
13%
ร้ อยละ
สหกรณ์ออมทรัพย์
12,058 คน
40%
จานวนสมาชิกสหกรณ์ ทงั ้ หมด 30,133 คน
สมาชิกสหกรณ์ 28,919 คน ร้ อยละ 96
กลุ่มเกษตรกร 1,214 คน ร้ อยละ 4
8
สหกรณ์ ในจังหวัดภูเก็ต
ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ ทัง้ หมด
5,426,508,342.96 บาท
9
มาตรฐานสหกรณ์ในจังหวัดภูเก็ต
ประเภท
จานวน มาตรฐาน มาตรฐาน ไม่ ผ่าน
A
B
ไม่ จัด
สหกรณ์การเกษตร
6
ประมง
2
ร้ านสหกรณ์
4
2
1
1 (ร้ านภูเก็ต)
บริการ
21
3
9
2 (บริการรถยนต์,
เครดิตยูเนี่ยน
4
2
2
ออมทรัพย์
15
6
8
1 (อัล-อิสลามิยะฮ์)
รวม
52
17
23
4
3
5
ร้ อยละ
100
32.69
44.23
7.69
5.76
9.61
4
3
กลุ่มเกษตรกร
4
C
ไม่ ผ่าน
F
ขาดทุน
2
1
1(เพาะเลี ้ยงกุ้ง)
ชุมชนไม้ ขาว)
2(รถเล็กสามัคคี ,
คลอเซนเตอร์ )
5
4(ชุมชนไม้ ขาว,รถเล็กสามัคคี
,คอลเซนเตอร์ ,มุกอันดามัน)
1(กรรมการอิสลามภูเก็ต)
1(เลีย้ งสัตว์ ป่า
คลอก)
พระราชดารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั
“...สหกรณ์ แปลว่ า การทางานร่ วมกัน
การทางานร่ วมกันนี ้ ลึกซึง้ มาก เพราะว่ าจะต้ องร่ วมมือ
กันในทุกด้ าน ทัง้ ในด้ านงานการที่ทาด้ วยร่ างกาย ทัง้
ในด้ านงานการที่ทาด้ วยสมอง งานการที่ทาด้ วยใจ
ทุกอย่ างนีข้ าดไม่ ได้ ต้องพร้ อม...
การสหกรณ์ นีถ้ ้ าเข้ าใจดีแล้ ว จะเห็นได้ ว่าเป็ นวิธีการเดียว
ที่จะทาให้ มีความเจริญก้ าวหน้ าของประเทศได้ ”
พระราชดารัสในโอกาสที่ผ้ ูนาสหกรณ์ เข้ า เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
ณ ศาลาดุสิตาลัย วันที่ 11 พฤษภาคม 2526
11
การปรับตัวของสหกรณ์
ฝ่ ายจัดการ
เศรษฐกิจ
คณะกรรมการ
สังคม
ธุรกิจแข่ งขัน
ได้ มี
ประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการที่
ทันสมัย โปร่ งใส
มีส่วนร่ วม
ภายใต้ กรอบกฎหมาย
ข้ อบังคับ ระเบียบ
การเมือง
สหกรณ์ ต้องมี
แผนกลยุทธ์
แผนธุรกิจ
สหกรณ์มีความมัน่ คง
มีทนุ สารองเพิ่มขึ ้น
ได้ มาตรฐาน มีกาไร
พนักงานมีความก้ าวหน้ า
ปั นผลเฉลี่ยคืน สวัสดิการสมาชิก
สมาชิกศรัทธา เป็ นที่พงึ่ มวลสมาชิก
สมาชิก
รากฐานความเป็ น
สหกรณ์ ตอบสนอง
ความต้ องการ
สมาชิก อยู่ดีกนิ ดี
ชุมชนที่เข้ มแข็ง
และพลังเครื อข่ายการเชื่อมโยงทางสหกรณ์และพลังทางสังคม
อยูบ่ น
พื้นฐาน
• การช่วยเหลือตนเอง
• ความรับผิดชอบต่อตนเอง
• ประชาธิปไตย
• ความเสมอภาค
• ความเที่ยงธรรม
• ความเป็ นเอกภาพ
เชื่อมั ่น
ใน
• จริยธรรมแห่งความสุจริต
• ความเปิ ดเผย
• ความรับผิดชอบต่อสังคม
• การเอื้ออาทรต่อผูอ้ ื่น
ค่านิยม/คุณค่า
สหกรณ์
สมาชิก
โดยสืบทอดประเพณี ปฏิบตั ิ ของผูท้ ี่ริเริ่มการสหกรณ์
สหกรณ์ คือ อะไร
องค์กรอิสระ
ของบุคคล
สหกรณ์
เพื่อสนองความ
ต้องการและ
จุดหมายร่วมกัน
รวมกันด้วย
ความสมัครใจ
เศรษฐกิจ
ความหมาย
เป็ นเจ้ าของร่ วมกัน
สังคม
วัฒนธรรม
โดยการดาเนินวิสาหกิจ
ควบคุมตามแนวทาง
ประชาธิปไตย
หลักการสหกรณ์ (Cooperative Principles)
การเป็ นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิ ดกว้าง
การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย
แนวทางที่
สหกรณ์ยดึ ถือ
ปฏิบตั เิ พื่อให้
คุณค่าสหกรณ์
เกิดผลเป็ น
รูปธรรม
การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสมาชิก
การปกครองตนเองและความเป็ นอิสระ
การศึกษา ฝึ กอบรมและสารสนเทศ
การร่วมมือระหว่างสหกรณ์
การเอื้ออาทรต่อชุมชน
การดาเนินงานภายใต้ กฎหมายสหกรณ์
กฎหมายอืน่ ๆ แพ่ง,แรงงาน
,ภาษี,อาญา
กฎหมายสหกรณ์ /คาสั่งนาย
ทะเบียน
นายทะเบียนสหกรณ์
เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มสหกรณ์
ผูส้ อบบัญชีสหกรณ์
ผูต้ รวจการสหกรณ์
ข้ อบังคับ/มติที่ประชุ มใหญ่
สมาชิก
มติที่ประชุมกรรมการ/
ระเบียบ
ผูต้ รวจสอบกิจการ
คณะกรรมการ
แผนงาน
สหกรณ์ ฝ่ ายการ
หลักการสหกรณ์
กฎหมาย/คาสั่ งนายทะเบียนที่เกีย่ วข้ อง
พรบ,สหกรณ์ มาตรา62 เงินของสหกรณ์ น้ัน สหกรณ์ อาจฝากหรือลงทุนได้ ดังนี้
(1) ฝากในชุมนุมสหกรณ์ หรื อสหกรณ์อื่น
(2) ฝากในธนาคาร หรื อฝากในสถาบันทางการเงินที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
(3) ซื้ อหลักทรัพย์ของรัฐบาล หรื อวิสาหกิจ
(4) ซื้ อหุ น้ ของธนาคารที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
(5) ซื้ อหุ น้ ของชุมนุมสหกรณ์ หรื อสหกรณ์อื่น
(6) ซื้ อหุ น้ ของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทาให้เกิดความสะดวกหรื อส่ งเสริ มความ
เจริ ญแก่กิจการของสหกรณ์โดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
(7) ฝากหรื อลงทุนอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่ งชาติกาหนด
พรบ,สหกรณ์ มาตรา62 (7) การฝากการลงทุนตามที่ คพช. กาหนด
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ข้อกาหนดการฝากการลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. 2552
ข้อ 3 เงินของสหกรณ์อาจฝากหรื อลงทุนได้ ดังนี้
(1)บัตรฝากเงินที่ธนาคารเป็ นผูอ้ อก
(2)ตัว๋ แลกเงินที่ธนาคารเป็ นผูร้ ับรอง สลักหลังหรื อรับอาวัลหรื อตัว๋ สัญญาใช้เงิน
ที่ธนาคารเป็ นผูส้ ลักหลังหรื อรับอาวัลโดยไม่มีขอ้ จากัดความรับผิดชอบ
(3)ตราสารแสดงสิ ทธิในหนี้ที่ธนาคารซึ่ งมิใช่รัฐวิสาหกิจเป็ นผูอ้ อก
(4)บัตรเงินฝากหรื อใบรับฝากเงินที่ออกโดยบริ ษทั เงินทุนหรื อบริ ษทั เครดิตฟองซิเอร์
ซึ่งสถาบันคุม้ ครองเงินฝากประกันชาระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย
(5)ตราสารแสดงสิ ทธิในหนี้นิติบุคคลเฉพาะกิจเป็ นผูอ้ อกภายใต้โครงการแปลงสิ นทรัพย์เป็ น
หลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกาหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ เพื่อการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์
พ.ศ. 2540 และตราสารหนี้น้ นั ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ ระดับ A- ขึ้นไป จากบริ ษทั
จัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
พรบ,สหกรณ์ มาตรา62 (7) การฝากการลงทุนตามที่ คพช. กาหนด
(6)หุน้ ที่มีหลักประกัน หรื อหุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิ ทธิ์ ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่
ระดับ A- ขึ้นไป จากบริ ษทั จัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
(7) ฝากหรื อลงทุนอื่นใด นอกจากที่กาหนดไว้ตาม (1)-(6) โดยได้รับความเห็นชอบ
จากคพช.
ข้อ 4. การนาเงินฝากหรื อลงทุนตามข้อ3(7) รวมกันต้องไม่ เกินทุนสารองของสหกรณ์และ
ต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ ของสหกรณ์ก่อนจึงจะดาเนินการได้
สถาบันจัดอันดับ ที่ คตล. เห็นชอบ
บริ ษทั ทริ สเรทติ้ง จากัด
บริ ษท ฟิ ทซ์ เรทติ้ง (ประเทศไทย) จากัด
การดาเนินงานของสหกรณ์ แทกซี่
คาสั่งนายทะเบียน 2/57ให้สหกรณ์แทกซี่ ดาเนินการตามนโยบายจัดระเบียบรถแทกซี่
1.สหกรณ์ตอ้ งดาเนินการตามหลักการอุดมการณ์ กฎหมาย คาสัง่ ทางราชการ ข้อบังคับ ระเบียบ
คาสัง่ คสช.อย่างเคร่ งครัด
2.ตรวจสอบคุณสมบัติถา้ มีรถเกินกว่า 3 คัน ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนดในระเบียบนายทะเบียน
การรับจดทะเบียนปี 2547 หรื อข้อบังคับ ต้องพ้นจากการเป็ นสมาชิก
3.ให้สมาชิกทีรูปถ่าย ชื่อ นามสกุล ชื่อสหกรณ์ เลขทะเบียนสมาชิกแสดงในรถให้ผโู ้ ดยสารเห็นชัดเจน
4.ให้จดั ทาทะเบียนสมาชิกตามมาตรา 64 มีขอ้ มูลประวัติผขู้ บั ขี่ตามระเบียบกรมการขนส่ ง
แสดงสถานะ เจ้าของ ผูเ้ ช่าซื้อ ผูเ้ ช่ารถ
การบริหารงานของสหกรณ์ ออมทรัพย์ เครดิตยูเนี่ยน
ต้ องสร้ างความสมดุลย์ ระหว่ าง คนฝาก กับคนกู้หรือคนมีเงิน กับ
คนรายได้ น้อย
 การบริหารเงิน อยู่บนพืน้ ฐานของความเป็ นสหกรณ์ ไม่ ใช่ สถาบัน
การเงิน ที่ม่ ุงแสวงผลประโยชน์ จากการลงทุน
 เงินล้ นระบบ พิจารณาดอกเบีย้ เงินฝาก เหลือควรเชื่อมโยงระหว่ าง
สหกรณ์ ช่ วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามหลักสหกรณ์ ก่อนลงทุนอย่ างอืน่
 มีกาไรควรจัดสรรเงินทุนสารองเพิม
่ ขึน้ เพือ่ ความมัน่ คงและลดต้ นทุน
เงินของสหกรณ์

การบริหารจัดการสหกรณ์ ออมทรัพย์ และสหกรณ์ เครดิตยูเนี่ยน
ดอกเบีย้
สมาชิก
ผลประโยชน์
การลงทุน
ค่ าใช้ จ่าย
ดาเนินงาน
ดบ.เงินฝาก
ธนาคาร
รายได้
รายจ่ าย
กาไร
ปันผล
คืนสหกรณ์
ดอกเบีย้ เงิน
รับฝาก
ทุน
สารอง
• ปันผลตาม
คืนสมาชิก
หุน้
• เฉลี่ยคืน
ธุ รกิจ
เฉลี่ยคืน
กาไร
ทุน
สวัสดิการ
ทุนสาธา
• โบนัส
คืนสมาชิก
คืนสมาชิก
ทุนสาธรณประโยชน์ คืนสังคม
ตอบแทนคณะกรรมการพนักงาน
ดอกเบีย้
เงินกู้
ทรัพย์สิน = หนี้สิน + ทุน
ต้นทุนเงิน คิดจากสัดส่ วน หนี้สิน และทุน
เงินกู้
25 ล้ าน
ดอกเบี้ย
7%
เงินฝาก
25ล้ าน
ดอกเบี้ย
4%
เงินหุ้น
25 ล้ าน
ปันผล
6%
เงินสารอง
25 ล้ าน
ดอกเบี้ย 0 =
0
เงินกู้25
ล้ าน
รวม 4.25%
1.75= 41%
1=23%
1.5 =35%
เงินฝาก
40ล้ าน
รวม 4.85%
1.75= 36%
เงินหุ้น
25 ล้ าน
เงินสารอง
10 ล้ าน
1.6=33%
1.5 =31%
สหกรณ์ใช้ทรัพย์สินให้เกิดรายได้ ในสัดส่ วนเท่าไร ก่อให้เกิดรายได้เพียงร้อยละ 80
ต้นทุนดอกเบี้ย
ต้นทุนดอกเบี้ย
ลูกหนี ้ 70
ล้ าน
เงินลงทุน 10
ล้ าน
สินค้ าคงเหลือ5
ทรัพย์ สินถาวร/
เงินสด 15
ร้อยละ= 8
4.25%/80
X100 =
5.3%
ร้อยละ= 5
1.75= 41%
ไม่มีรายได้= 0
ไม่มีรายได้= 0
4.85%/80
X100 =
6.06%
1.75= 36%
1=23%
1.6=33%
1.5 =35%
1.5 =31%
ค่าใช้จ่าย ไม่ควรสู งเกินไป 2 % ค่าใช้จ่ายสู งทาให้ตอ้ งคิดดิกเบี้ยสมาชิกแพง
ร้อยละ= 8
ลูกหนี ้ 70
ล้ าน
เงินลงทุน 10
ล้ าน
สินค้ าคงเหลือ5
ทรัพย์ สินถาวร/
เงินสด 15
ทรัพย์สิน
เงินกู้
25 ล้ าน
เงินฝาก
25ล้ าน
ร้อยละ= 5
ไม่มีรายได้=
0
เงินหุ้น
25 ล้ าน
เงินสารอง
25 ล้ าน
ดอกเบี้ย
7%
ดอกเบี้ย
4%
เงินฝาก
40ล้ าน
ปันผล
6%
ดอกเบี้ย 0 =
0
ต้นทุนดอกเบี้ย
หนี้สิน+ทุน
เงินกู้25
ล้ าน
4.25%/80X
100 = 5.3%
เงินหุ้น
25 ล้ าน
เงินสารอง
10 ล้ าน
ต้นทุนดอกเบี้ย
4.85%/80X10
0 = 6.06%
การปรับตัวของสหกรณ์
• การลงทุนวิเคราะห์ ความเสี่ ยง
• การเป็ นสมาชิกเครดิตบูโร เปิ ดให้ สหกรณ์ ทุกประเภท ไม่ ต้องเสี ยค่ าธรรมเนียม
• กฎหมายคุ้มครองผู้คา้ ประกัน
• หลักประกัน การประเมินหลักทรัพย์ ต้ องใช้ ราคากลาง บริษัทประเมินที่ได้ มาตรฐาน
• การทาสั ญญานิตกิ รรมต้ องสมบูรณ์
• ต้ องอยู่ภายใต้ กฎหมาย ข้ อบังคับ ระเบียบสหกรณ์
• มีธุรกิจหลากหลาย ใช้ สหกรณ์ เป็ นแนวทาง พิจารณาให้ ดี เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ ของสหกรณ์ หรือไม่ เพือ่ สมาชิก หรือเพือ่ แสวงหากาไร
พรบ.คุ้มครองผู้คา้ ประกัน
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งพานิชย์(ฉบับที่๒๐พ.ศ.๒๕๕๗
มีผลบังคับใช้ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
คุม้ ครองผูค้ ้ าประกันและผูจ้ านอง ไม่ตอ้ งรับผิดเสมือนลูกหนี้

similar documents