แผนปฏิบัติการฝ่ายพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ

Report
แผนปฏิบต
ั ก
ิ ารฝ่ายพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ
หลักสูตร
ระยะเวลา
ปี 2556
ต.ค พ.ย ธ.ค ม. ก.พ มี. เม. พ. มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
. . . ค. . ค. ย. ค. . . . .
1. ฝึ กอบรมบุคลากรตามสมรรถนะพืน
้ ฐานภาคบังคับ
1.1. หลักสูตร "ฉันคือ
ข้าราชการทีด
่ "ี
99-25 ต.ค. 56
- รุนที
่
15
25
่
- รุนที
30 ตค. -5
30-15
่ ่ 16
พ.ย. 56
- รุนที
15-31 ม.ค. 57
่ ่ 17
- รุนที
่ ่ 18
7 - 23 พ.ค.57
1.2
หลักสูตรพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ
- หลักสูตร Efekta Basic
- หลักสูตร Efekta Premium
- หลักสูตร Efecta Private
- หลักสูตรการสนทนา
ภาษาอังกฤษ
1.3 หลักสูตร "นักบริหาร
การคมนาคม"
- ระดับกลาง รุนที
่ ่ 9
1 ธ.ค. 56 - 30
พ.ย. 57
4 พ.ย. 56- 19
ก.ย. 57
28 พ.ค. - 15
ส.ค.57
ปี 2557
15
31
หมายเหตุ
1.5 หลักสูตร ส่งเสริมวินย
ั
ข้าราชการ
- วินย
ั เบือ
้ งตน
้ (ขรก+ลจ.)
23 - 24 ธ.ค
56
1.6 หลักสูตร ส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
กิจกรรมรณรงคเผยแพร
ธ.ค.56- มิ.ย.57
์
่
ประมวลจริยธรรม
- คุณธรรมตามรอยพระยุคล
27-มิ.ย.-57
บาท
1.7 หลักสูตรพัฒนาความเป็ น
มืออาชีพ
- พัฒนาบุคลิกภาพสาหรับ
11 - 12 ธ.ค.56
ผูบริ
้ หาร
2. การพัฒนาเพือ
่ สรางความเชี
ย
่ วชาญในงาน
้
อาชีพ
2.1 การบริหารงานบุคคล
แนวใหม่
28 - 30 พ.ย.56
3. การยกระดับความเป็ นมือ
อาชีพ
3.2 Professional Logistics ธ.ค.56 - ต.ค..57
3.3
การจัดทาตัวชีว
้ ด
ั
ประจาปี
ม.ค.57
4. การพัฒนาคุณภาพชีวต
ิ
4.1
โครงการ 5 ส.
4.2
โครงการฝึ กจิตดวย
้
การวาดภาพสี น้า
4.3 โครงการ "Wednesday
Talk"
5. อบรมเพือ
่ สรางความตระหนั
กและความ
้
เข้าใจ
5.1
โครงการคค. รวมใจ
่
ลดใช้พลังงาน
5.2
โครงการฝึ กซ้อม
ดับเพลิงและหนีไฟ
5.3 โครงการศึ กษาดูงาน
KM
17 ธ.ค.56
6. ส่งบุคลากรไปอบรมหลักสูตรทีจ
่ ด
ั โดย
หน่วยงานภายนอก
6.1. โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการจัด
มิ.ย. - ส.ค.57
สวัสดิการในส่วนราชการ
(ปัจฉิมนิเทศ
ขาราชการเกษี
ยณอายุ)
้
6.2. หลักสูตร ILC
6.3. หลักสูตร นบส. 79-80
พ.ย.-ธ.ค.56
6.4. หลักสูตรรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์
สาหรับผูบริ
้ หารระดับสูง
(รอส.)
6.5. หลักสูตรประกาศนียบัตร
กฎหมาย
มหาชน
6.6. หลักสูตร วปอ.57,
ปรอ.27,วปม.8
เม.ย. - ก.ค.57
6.7. หลักสูตรผูตรวจราชการ
้
8 พ.ย. 56 - 14
ส.ค. 57
งานดานสวั
สดิการ
้
1. จัดตรวจสุขภาพประจาปี พ.ค. - ก.ย.57
2. มอบทุนการศึ กษาบุตร
ก.ค.-57
3. ขาราชการดี
เดน
้
่
มิ.ย.-57
4. กีฬาภายใน คค,
พ.ค. - ก.ย.57
5. ทายาทราชรถ
พ.ค. - ก.ย.57
6. จัดทาเข็มทีร่ ะลึกเพือ
่ หา
รายไดสมทบกองทุ
น
้
สวัสดิการ
เม.ย. - ก.ค.57
7. กอลฟ
์ คค.
ก.ค.-57
8.กีฬาภายใน สปค./ สรค. พ.ย. - ธ.ค.57

similar documents