BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Report
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG
KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU
KHOA HỌC
ĐỀ TÀI:
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU,
CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN
XUẤT THƯƠNG MẠI PHONG THẠNH
ĐINH THỊ MỸ HIỀN
LỚP 07KT117
1
NỘI DUNG BÁO CÁO
TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI
1
GIỚI THIỆU CÔNG TY
2
3
4
5
ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG
NHẬN XÉT
KIẾN NGHỊ
2
TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI
Vấn đề nghiên cứu
Mục tiêu nghiên cứu
3
VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
Việc thực hiện hệ thống thông tin kế toán về doanh thu,
chi phí và xác định kết quả kinh doanh đóng một vai trò
quan trọng ảnh hưởng đến sự thành công hay thất bại của
một Công ty. Qua đó, nhận thấy được tầm quan trọng
cũng như sự cần thiết của việc hoàn thiện công tác kế
toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh.
4
MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
Phân tích thực trạng công tác
kế toán doanh thu, chi phí và
xác định kết quả kinh doanh
tại công ty TNHH SX TM
Phong Thạnh.
Đề ra những giải
pháp và kiến nghị.
5
GIỚI THIỆU CÔNG TY
Tên Công ty: Công ty TNHH SX TM Phong Thạnh
Tên giao dịch quốc tế: PHOTHACO
 Là thành viên hiệp hội cao su nhựa TP. Hồ Chí Minh
Lĩnh vực hoạt động:
 Là một trong những công ty sản xuất hàng đầu của Việt Nam
trong lĩnh vực:
* Xe đẩy công nghiệp, xe đẩy dân dụng
* Bánh xe đẩy và các phụ kiện xe đẩy: càng xe, mâm hàn...
Nhà máy sản xuất (trụ sở chính):
Địa chỉ: Lô B2 19–20 đường số 2, KCN Tân
Đông Hiệp B, Dĩ An, Bình Dương
Điện thọai: (0650) 6271467 –(0650) – 6271468
Fax: (0650) 7371469
6
MỘT SỐ SẢN PHẨM TIÊU BIỂU
XE ĐẨY TAY 4 BÁNH
CÀNG BÁNH XE TẢI
XE ĐẨY TAY 2 BÁNH
BÁNH ĐẶC CÓ MÂM SẮT
7
ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG
Các chính sách và chế độ kế toán áp dụng
* Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết
định số 15/2006/QĐ BTC ngày 20/3/2006 của Bộ Trưởng Bộ Tài
Chính.
* Niên độ kế toán bắt đầu từ 01/01 đến hết ngày 31/12 hàng năm.
* Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép là Đồng Việt Nam (VNĐ).
* Hình thức sổ kế tóan áp dụng theo Nhật ký chung.
* Tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.
* Phương pháp tính khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng.
* Phương pháp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai
thường xuyên.
* Phương pháp tính giá hàng tồn kho: giá thành tồn kho được xác
định theo phương pháp bình quân gia quyền một lần cuối kỳ.
8
MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾT QUẢ
SẢN XUẤT KINH DOANH
Chỉ tiêu
Doanh thu
Các khoản nộp NS
Lợi nhuận
2008
2009
2010
47,524,961,260 40,308,183,330 44,131,334,590
3,000,000
3,000,000
3,358,000
2,493,369,539
2,397,486,720
5,077,761,344
Chênh lệch 2008 - 2009
Giá trị (Đ)
Tỷ lệ (%)
Chênh lệch 2009 - 2010
Giá trị (Đ)
Tỷ lệ (%)
-7,216,777,930
-15.19%
3,823,151,260
9.48%
0
0%
358,000
11.93%
-95,882,819
-3.85%
2,680,274,624
111.80%
(Nguồn: Tài liệu phòng kế toán công ty TNHH SX TM Phong Thạnh)
9
BIỂU ĐỒ MINH HỌA
Biểu đồ doanh thu năm 2008, 2009
và 2010
Biểu đồ lợi nhuận năm 2008, 2009
và 2010
10
NHẬN XÉT
Nhận xét chung về công tác kế toán
Ưu Điểm:
•
•
•
•
Áp dụng hình thức kế toán “Nhật ký chung” phù hợp với quy
mô Công ty, phù hợp với công tác kế toán.
Việc hạch toán các nghiệp vụ, lập các bảng, báo cáo cuối tháng
diễn ra nhanh chóng, trung thực, chính xác.
Chứng từ, sổ sách kế toán được sắp xếp, lưu giữ rất cẩn thận.
Thường xuyên cập nhật các thông tin, các quy định các mới về
chế độ kế toán, tuân thủ theo quy định của nhà nước.
Nhược điểm:
•
•
Bên cạnh việc sử dụng phần mềm kế toán nhưng một số chứng
từ khác vẫn phải xử lý bằng tay, tốn nhiều thời gian.
Hiện tại chỉ trang bị phần mềm kế toán mà chưa quan tâm
11
đến phần mềm quản trị.
Nhận xét về công tác kế toán kế toán
doanh thu, chi phí và xác định kết quả
kinh doanh
Phân loại chi tiết theo từng nhóm sản phẩm giúp cho việc
hạch toán doanh thu được rõ ràng hơn, hạn chế sự nhầm lẫn.
Luôn theo dõi tiến độ tăng hoặc giảm doanh thu và có những
kế hoạch đề xuất để phù hợp với tình hình thị trường.
Phân loại ra từng bộ phận giúp cho việc hạch toán chi phí
được dễ dàng hơn, kiểm soát chi phí chặt chẽ hơn.
Việc áp dụng phần mềm kế toán làm giảm những
sai sót khi tính toán, tăng năng suất làm việc.
12
KIẾN NGHỊ
Kiến nghị về công tác kế toán
Thường xuyên tổ chức hội họp để trao đổi kinh nghiệm.
Cần tổ chức thêm một bộ phận kế toán quản trị.
Cần bổ sung thêm nhân sự cho phòng kế toán.
13
Kiến nghị về công tác kế toán kế toán
doanh thu, chi phí và xác định kết quả
kinh doanh
Cần đưa ra những chính sách giá cả hợp lý.
Thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình tiêu thụ.
Nên hạn chế các khoản vay ngân hàng.
Cần kiểm soát chặt chẽ lượng nguyên vật liệu đầu vào.
14
15
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG
KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU
KHOA HỌC
ĐỀ TÀI:
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI
PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT
THƯƠNG MẠI PHONG THẠNH
ĐINH THỊ MỸ HIỀN
LỚP 07KT117
16

similar documents