วิสัยทัศน์ บทบาท การดำเนินงานของสำนักโรคไม่ติดต่อ

Report
Internal Cluster
การสนับสนุนการสร้ างประชาคม
อาเซียนทีม่ ปี ระสิ ทธิภาพ ขีด
ความสามารถการแข่ งขันสู งและมี
ประชาชนเป็ นศูนย์ กลาง
ASEAN
Strategy
Regional
Cluster
การส่ งเสริมความเป็ น
ศูนย์ กลางของอาเซียนใน
ภูมภิ าคเอเชีย-แปซิฟิก
ยุทธศาสตร์
อาเซียน
Global Cluster
การส่ งเสริมบทบาทของ
อาเซียนในเวทีโลก
กลไกระดับอาเซียน
การประชุ มสุ ดยอดอาเซียน (ASEAN Summit)
คณะมนตรีประสานงานอาเซียน (ASEAN Coordinating Council :
ACC)
คณะมนตรีประชาคม
การเมืองและความมั่นคงอาเซียน
(ASEAN Political-Security
Community Council)
คณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic
Community Council)
คณะมนตรีประชาสั งคมและวัฒนธรรม
อาเซียน (ASEAN Socio-Cultural
Community Council)
การประชุมรมต./จนท.อาวุโสอาเซียน
เฉพาะด้ าน เช่ น ASEAN Defense
Ministers Meeting - ADMM
การประชุมรมต./จนท.อาวุโสอาเซียน
เฉพาะด้ าน เช่ น ASEAN Finance
Ministers Meeting - ADMM
การประชุ มรมต./จนท.อาวุโสอาเซียนเฉพาะด้ าน
เช่ น ASEAN Minister Meeting on
Social Welfare and
Development - AMSWD
คณะกรรมการประสานงานการเชื่อมโยงในภูมภิ าคอาเซียน (ASEAN
Conectivity Coordination Committee : ACCC)
การติดตามความคืบหน้ าระดับอาเซียน
กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) กาหนดกรอบกว้ าง
ประชาคมการเมืองและ
ความมั่นคงอาเซียน
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน
ประชาคมสั งคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน
APSC Blueprint
AEC Blueprint
ASCC Blueprint
AEC Scorecard
อยู่ระหว่ างทา ASCC
Scorecard
แผนแม่ บทว่ าด้ วยความเชื่อมโยงระหว่ างกันในอาเซียน
(Master Plan on ASEAN Connectivity)
กาลังหารือเรื่องการทา Scorecard และ Matrix of Implementation
กลไกระดับประเทศ
คณะกรรมการอาเซียนแห่ งชาติ
คณะกรรมการการดาเนินการ
เพือ่ จัดตั้งการเมืองและความ
มัน่ คงอาเซียน
คณะอนุกรรมการดาเนินการ
ตามแผนงานไปสู่ การเป็ น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
คณะกรรมการสาหรับคณะมนตรี
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน(อยู่ระหว่างการจัดตั้ง)
คณะอนุกรรมการว่ าด้ วยความเชื่อมโยงระหว่ างกันในอาเซียน
การติดตามความคืบหน้ าระดับประเทศ
แผนงานแห่ งชาติสาหรับการก้าวสู่ การเป็ นประชาคมอาเซียน
ในปี 2558
ภายใต้ การกากับดูแลของคณะกรรมการแห่ งชาติ
แผนงานระดับกระทรวง
ภารกิจเร่ งด่ วน
การเตรียมความพร้ อมภายในประเทศ
การเตรียมความพร้ อม
ส่ วนราชการ
การดาเนินการ
อย่ างเข้ มข้ นเพือ่
สร้ างประชาคม
และในการมี
ปฏิสัมพันธ์ กบั
ภายนอก
ปรับโครงสร้ าง
ส่ วนราชการเพือ่
รองรับ
ประชาคม
อาเซียน
ผลักดันการร้ างประชาคม
อาเซียนให้ อยู่ในร่ าง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สั งคมแห่ งชาติฉบับที่ 11
ฝึ กให้ ข้าราชการ
ให้ มีความพร้ อม
การสร้ างความตระหนักรู้
และเตรียมความพร้ อม
ในภาค
การศึกษา
ในภาค
ประชาชน

similar documents