kemins-grunder-5

Report
Kemins grunder
Föreläsning nr 5
Sid 57-66
Ädelgaser







Längst till höger i
periodiska systemet finns
ädelgaserna.
Helium
Neon
Argon
Krypton
Xenon
Radon
Finns i luften





1 % av luft är ädelgaser.
I luften finns det finns mest av Argon
Ädelgaserna vill inte reagera med andra
ämnen.
Därför förekommer de mycket sällan i
någon kemisk förening.
Ädla grundämnen
Kemiska beteckningar






He
Ne
Ar
Kr
Xe
Rn






Helium
Neon
Argon
Krypton
Xenon
Radon
Skyddsgaser


Eftersom ädelgaser inte vill reagera med
andra ämnen kan man använda dem som
skyddsgaser.
T.ex. vid läkemedelstillverkning då man
inte vill att några andra reaktioner ska
ske än de man tänkt sig.
I glödlampor



I äldre glödlampor finns en glödtråd av
wolfram (W)
Om det fanns luft i gammaldags
glödlampor skulle glödtråden brinna upp
direkt.
Därför använde man argon eller krypton
Lysrör




I lysrör och neonskyltar finns gasen
neon.
Ett neonrör lyser med orange till röd färg
Man kan åstadkomma andra färger
genom att blanda in andra ädelgaser
t.ex. krypton.
Tillsätter man argon blir färgen mer blå.
Ljuskvalitet




Vår upplevelse av olika typer av ljus är
personlig.
Varmljus
Kallljus
dagsljus
Helium




He
En väldigt lätt gas
Gasballonger
Luftskepp
xenon




Xe
Xenon används i nyare bilstrålkastare
Ger ett mer naturtroget ljus
Plasmaskärmar har oftast en blandning
av Ne och Xe
Radon




Radioaktiv gas som kan ge lungcancer
Rn kan finnas naturligt i bergrund och i
grundvatten.
Blåbetong var ett numera förbjudet
byggnadsmaterial
Radonmätning
Radioaktivitet





Ämnen som är radioaktiva faller sönder av sig
själva.
När de faller sönder sänder de ut partiklar med
hög hastighet (hög energi)
Radioaktiv strålning
Olika typer av radioaktiv strålning
Vissa stoppas av papper andra kräver tjocka
blyväggar för att stoppas
Ädelgasstruktur


Ädelgasernas ovilja att reagera med
andra ämnen beror på dess
elektronstruktur.
Ädelgaserna har fulla elektronskal
Ozon





Ozon består av tre syreatomer
O3
Marknära ozon kan uppstå när solen
lyser på bilavgaser.
Farligt för djur och växter
Hos människor är det lungorna som
skadas
Ozonskiktet



Högt upp i atmosfären bildas ozon då
solen lyser på syremolekyler.
Ett ozonskikt bildas.
Ozonskiktet skyddar oss mot farlig
UV-strålning
Freoner förstör Ozonskiktet





I gamla kylskåp finns ett kylmedia, freon.
Freon förstör ozonskiktet.
Freon användes som drivgas och
kylmedia mellan 1930 och 1990
Freon är förbjudet i de flesta länder.
Avgaser från t.ex. flygplan förstår också
ozon.
Ozonhål




Normalt råder balans mellan
syremolekyler och ozonmolekyer.
Avgaser och freoener förstör ozonlagret
så att det har bildats hål
Ozonhål gör att farlig UV strålning
passerar atmosfären.
Risk för hudcancer och synskador
Använd solskyddsfaktor och
solglasögon med UV skydd




Ibland är ozonskiktet tunnare även över
Sverige.
Varningar i radio och TV
Det är sunt att skydda sig mot alltför
intensiv solstrålning
Freonerna håller på att försvinna och vid
2050 hoppas man att ozonskiktet ska
vara helt igen.
Koldioxid





CO2
Förbränning
Syreatomer reagerar med ämnets atomer
Ved innehåller kol
Kol reagerar med syre och bildar CO2
Förbränning
 Vid
all förbränning bildas
koldioxid och vatten.
Fossila bränslen


Kol, gas och olja är fossila bränslen
Vid förbränning av fossila bränslen bildas
CO2 och vatten
Fotosyntes
CO2 ökar växthuseffekten
21 mars, 2014
Koldioxidhalten på Mauna Loa över 400 ppm
År 2012 var det globala årsmedelvärdet 393 ppm.
Nödvändig växthuseffekt



Utan växthuseffekt skulle jorden vara en
kall planet.
Jorden skulle troligtvis vara täckt av is
Den globala uppvärmningen oroar
Biobränslen




Genom att använda biobränslen
Etanol, raps
Vid förbränning bildas CO2
Men vi ökar vi inte mängden koldioxid
Effekter om den globala
uppvärmningen fortsätter






Glaciärer smälter
Vattennivån stiger
Varma hav kan ta upp
mindre CO2
Tundran tinar och
metangas frigörs
Torka
Mer nederbörd
Vad kan vi göra?




Politiskt arbete
FN´s klimatpanel IPCC
Intergovernmental Panel on Climate
Change
Personligt ansvar t.ex. biobränslen,
hybridbilar, elbilar
Pumpa ned CO2 i bergrunden
Försök pågår bl.a. på Island
EU klimatmål 2020






EU:s övergripande klimatmål är att hindra den globala
uppvärmningen från att öka med mer än två grader jämfört
med tiden innan industrialiseringen startade.
EU har enats om fyra mål som ska vara uppfyllda fram till
2020. Dessa klimatmål brukar förkortas 20-20-20.
Minska växthusgasutsläppen med minst 20 procent, jämfört
med 1990 års nivåer
Sänka energiförbrukningen med 20 procent
Höja andelen förnybar energi till 20 procent av all
energikonsumtion
Höja andelen biobränsle för transporter till 10 procent
Kyotoprotokollet 971211


Minska andelen växthusgaser med 5,2 %
jämfört med året 1990
Doha 2012 beslöt förlänga avtalet till
2020.
Instudering





Läs sid 57-66
Gör Testa dig själv sid:
59
62
66

similar documents