Document

Report
AEC กับโอกาสในธุรกิจท่องเที่ยว
สถานการณ์ท่องเที่ยวในปัจจุบนั
3
สถานการณ์การท่องเที่ยวของโลก
จากแนวโน้มการเติบโตของจานวนนักท่องเที่ยว ปี 2538 - 2573 มีจานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจากปี 2538 ถึงปัจจุบันมีอัตราการ
เติบโตของจานวนนักท่องเที่ยวโดยเฉลี่ยร้อยละ 4 และมีแนวโน้มในอีก 19 ปีข้างหน้า จานวนนักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นเป็น 1,676 ล้านคน
แนวโน้มของจานวนนักท่องเทีย่ วในโลก ตั้งแต่ปี 2538 – 2573 (ล้านคน)
แอ ริกา
ตะวันออกกลาง
อเมริกา
เอเ ียและแป ิ ก
ยุโรป
2000
1500
ปี 2555
1,67
6
983
25631000 2573
แอ
ตะว
อเม
เอเ
ยุโร
500
0
2538
2543
ที่มา: World Tourism Organization (UNWTO)
2548
2552
2553
2554
2563
19 ปี
2573
สัดส่วนจานวนนักท่องเทีย่ วในอาเ ียน ปี 2554
กัมพู า
ลาว
พม่า
ข้อมูลการท่องเทีย่ วในภูมภิ าคอาเ ยี น ปี 2554
บรูไน
ลิปปนส์
ประเทศ
เวียดนาม
มาเลเ ีย
อินโดนีเ ีย
สิงคโปร์
ไทย
สัดส่วนรายได้จากนักท่องเทีย่ วในอาเ ยี น
ปี 2553
กัมพู า ลาว พม่า
ลิปปนส์
บรูไน
เวียดนาม
มาเลเ ีย
อินโดนีเ ีย
สิงคโปร์
ไทย
ที่มา: World Tourism Organization (UNWTO)
จานวน
นักท่องเที่ยว
(พันคน)
สัดส่วนจานวน รายได้จากนักท่องเทีย่ ว สัดส่วนรายได้จาก
นักท่องเที่ยว (ล้านดอลลาร์สหรัฐ) นักท่องเที่ยว
1.มาเลเ ีย
24,741
32.1%
19,599
23.6%
2. ไทย
19,098
24.8%
26,256
31.6%
3. สิงคโปร์
10,390
13.5%
17,990
21.7%
4. อินโดนีเ ีย
7,650
9.9%
7,982
9.6%
5. เวียดนาม
6,014
7.8%
5,620
6.8%
6. ลิปปนส์
3,917
5.1%
3,125
3.8%
7.กัมพู า
2,882
3.7%
1,616
1.9%
8.ลาว
1,786
2.3%
406
0.5%
9.พม่า
391
0.5%
73*
0.1%
10.บรูไน
242
0.3%
391*
0.5%
77,111
100%
83,058
100%
รวม
หมายเหตุ: * ข้อมูลปี พ ศ 2553 ;World Tourism Organization (UNWTO)
Growth of Total International Visitor Arrival to ASEAN 2011-2012
No
Member Country
Month
1
Brunei Darussalam
Jan-Dec
242,061
209,108
-13.61
2
Cambodia
Jan-Dec
2,881,862
3,584,307
24.37
3
Indonesia
Jan-Dec
7,649,731
8,044,462
5.16
4
Lao PDR
Jan-Dec
2,723,564
3,330,089
22.27
5
Malaysia
Jan-Dec
24,714,324
25,032,708
1.29
6
Myanmar
Jan-Dec
816,369
1058995
29.72
7
Philippines
Jan-Dec
3,917,454
4,272,811
9.07
8
Singapore
Jan-Dec
13,171,303
14,400,000
9.33
9
Thailand
Jan-Dec
19,098,323
22,303,065
16.78
10
Viet Nam
Jan-Dec
6,014,031
6,847,678
13.86
81,229,022
89,083,223
9.67
TOTAL
2011
2012
Growth (%)
Millions
Total International Arrival to ASEAN
100
89.1
90
81.2
80
73.8
70
62.3
60
49.1
50
42.0
43.8
2001
2002
52.8
65.4
65.7
2008
2009
56.0
38.4
40
30
20
10
-
2003
2004
2005
2006
2007
2010
2011
2012*
Share of International Visitor Arrival to ASEAN 2011
INTRA ASEAN
INTRA ASEAN
46.5%
ASIA (Excl. ASEAN)
27.7%
ASIA (Excl. ASEAN)
AMERICA
AFRICA
EUROPE
AMERICA
4.5%
OTHER/UNSPECIFIED
3.6%
OCEANIA
5.4%
EUROPE
12.1%
OCEANIA
AFRICA
0.4%
OTHER/UNSPECIFIED
ผลกระทบของ AEC
1
ASEAN (Association of South East Asian Nations)
อาเซียน : สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
ปี 2540
ปี 2540
ปี 2510
ปี 2538
CAMBODIA
ปี 2542
ปี 2510
ปี 2510
ปี 2510
ปี 2510
ปี 2527
กฎบัตรอาเ ียน
ปี
ประ าคม
ความมั่นคง
อาเ ียน (ASC)
ประ าคม
เศรษฐกิจ
อาเ ียน (AEC)
ประ าคม
สังคม-วัฒนธรรม
อาเ ียน
(ASCC)
One Vision , One Identity, One Community
หนึ่งวิสยั ทัศน์ หนึง่ เอกลักษณ์ หนึ่งประ าคม
4 เป้าหมายภายใต้ AEC Blueprint
เพื่อประสานกลายเป็นหนึง่ เดียว คือ อาเ ียน
การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว
เคลื่อนย้ายสินค้าอย่างเสรี
เคลื่อนย้ายบริการอย่างเสรี
เคลื่อนย้ายการลงทุนอย่างเสรี
เคลื่อนย้ายแรงงานมีฝมี อื อย่างเสรี
เคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรีมากขึน้
การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค
สนับสนุนการพัฒนา SMEs
ลด ่องว่างการพัฒนา IAI
การมีสว่ นร่วมภาครัฐ-เอก น PPE
การสร้างเสริมขีดความสามารถแข่งขัน
นโยบายการแข่งขัน
การคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
สิทธิในทรัพย์สนิ ทางปัญญา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
นโยบายภาษี
e-ASEAN
การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก
ปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจ
สร้างเครือข่ายการผลิต จาหน่าย
จัดทา FTA กับประเทศนอกภูมภิ าค
ประ าคมเศรษฐกิจอาเ ยี น
(ASEAN Economic Community: AEC)
เป็นเป้าหมายของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเ ียน (Economic Integration)
 เคลื่อนย้ายสินค้าเสรี
 เคลื่อนย้ายบริการเสรี
 เคลื่อนย้ายแรงงานฝีมอื อย่างเสรี
 เคลื่อนย้ายการลงทุนอย่างเสรี
 เคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรีมากขึน้
“อาเ ียนจะรวมตัวเป็นประ าคมเศรษฐกิจ โดยจะมีตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน
(single market and production base) และจะมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ
การลงทุน เงินทุน และแรงงานฝีมอื อย่างเสรี”
ที่มา : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
13
กฎหมายของไทยที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจท่ องเที่ยว
ด้านการประกอบธุรกิจ
• พรบ. การประกอบธุรกิจของคน
ต่างด้าว พ.ศ. 2542
• พรบ. โรงแรม พ.ศ. 2547
– สัดส่วนการถือหุน้ ของต่างชาติให้
เป็ นไปตาม พรบ.การประกอบ
ธุรกิจฯ
• พรบ. ธุรกิจนาเทีย่ วและ
มัคคุเทศก์ พ.ศ. 2535
– สัดส่วนการถือหุน้ ของต่างชาติให้
ได้ไม่เกิน 49%
– มัคคุเทศก์ตอ้ งมีสญ
ั ชาติไทย
ด้านการทางานของคนต่างด้าว
• พรบ. คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
• พรบ. การทางานของคนต่างด้าว
พ.ศ. 2521
• พรก. กาหนดงานในอาชีพและ
วิชาชีพทีห่ า้ มคนต่างด้าวทา พ.ศ.
2522
กฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่ างด้ าว
บัญชี 3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
สีข้าวและผลิตแป้ง
การเลี ้ยงสัตว์น ้า
ทาป่ าไม้ จากป่ าปลูก
ผลิตไม้ อดั
ผลิตปูนขาว
บริ การบัญชี
บริ การกฎหมาย
บริ การสถาปั ตยกรรม
บริ การวิศวกรรม
ก่อสร้ าง (ยกเว้ นก่อสร้ างขนาด
ใหญ่)
• กิจการนายหน้ าบางประเภท
• กิจการขายทอดตลาดบางประเภท
บัญชี 3 (ต่ อ)
• ค้ าผลิตผลการเกษตรพื ้นเมือง
• ค้ าปลีกสินค้ า ที่มีทนุ ขันต
้ ่าน้ อย
กว่า 100 ล้ านบาท
• กิจการโฆษณา
• กิจการโรงแรม (ยกเว้ นจัดการ
โรงแรม)
• นาเที่ยว
• ขายอาหารหรื อเครื่ องดื่ม
• ขยายหรื อปรับปรุงพันธ์พืช
• ธุรกิจอื่น ๆ ยกเว้ นธุรกิจบริ การที่
กาหนดในกฎกระทรวง
กฎหมายกาหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทา 39 อาชีพ
1. งานกรรมกร (ยกเว้ นบนเรื อประมง)
2. งานกสิกรรม เลี ้ยงสัตว์
3. งานก่ออิฐ งานช่างไม้ งานแกะสลักไม้
4. งานแกะสลักไม้
5. งานขับขี่ยานยนต์ (ยกเว้ นเครื่ องบิน)
6. งานขายของหน้ าร้ าน
7. งานขายทอดตลาด
8. งานควบคุมให้ บริ การบัญชี
9. งานเจียรไนพลอย
10. งานตัดผม ดัดผม เสริ มสวย
11. งานทอผ้ าด้ วยมือ
12. งานทากระดาษสา
13. งานทาเครื่ องเขิน
14. งานทอเสื่อ
15. งานทาเครื่ องดนตรี ไทย
16. งานทาเครื่ องถม
17. งานทาเครื่ องทอง เงิน นาก
18. งานทาเครื่ องลงหิน
19. งานทาตุ๊กตาไทย
20. งานทาที่นอนหรื อผ้ าห่มนวม
21. งานทาบาตร
22. งานทาผลิตภัณฑ์จากผ้ าไหมด้ วยมือ
23. งานทาพระพุทธรูป
24. งานทามีด
25. งานทาร่มกระดาษหรื อผ้ า
26. งานทารองเท้ า
27. งานนายหน้ าในธุรกิจระหว่างประเทศ
28. งานทาหมวก
29. วิศวกรรมโยธา
30. สถาปั ตยกรรม
31. งานประดิษฐ์ เครื่ องแต่งกาย
32. งานปั น้ ทาเครื่ องปั น้ ดินเผา
33. งานมวนบุหรี่ ด้วยมือ
34. งานมัคคุเทศก์ หรือจัดนาเที่ยว
35. งานเร่ขายสินค้ า
36. งานเรี ยงตัวพิมพ์อกั ษรไทยด้ วยมือ
37. งานสาวไหม
38. งานเสมียนพนักงานหรื อเลขานุการ
39. งานบริ การกฎหมาย
ผลกระทบ เ
ิงบวก
เกิดกระแสการเดินทางท่องเทีย่ วในภูมภิ าคมากขึ้น
West Corridor
South Corridor
ความ
ได้เปรียบ
เชิง
ภูมิศาสตร์
ของไทย
North Corridor
• การใ ้ Single Visa
• การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานที่
เอื้อต่อการเดินทางข้ามประเทศ
East Corridor
2
ผลกระทบ เ
ิงบวก
สร้างโอกาสการลงทุนในต่างประเทศ
ร้านอาหารไทย
Spa
ผลกระทบ เ
ิงบวก
เกิดการลงทุนในลักษณะ Mega Project ในไทย
ห้างสรรพสินค้า
Marina
ศูนย์ประ มุ
ผลกระทบ เ
ิงลบ
ธุรกิจไทยทีม่ คี วามสามารถในการแข่งขันต่า
เกิดความเสียเปรียบ
SME
Over Supply
ปัญหา
ผู้ประกอบการนาเที่ยว
โรงแรมขนาดเล็ก -
New Investment
ผลกระทบ เ
ิงลบ
แรงงานเคลื่อนย้ายเสรี
แรงงานฝีมือของไทย
ไหลออกนอกประเทศ
แรงงานไร้ฝีมือ ขาดศักยภาพ ถูกต่าง าติเข้ามาแย่งงาน
• ภาษา
• คุณภาพ
• มาตรฐาน
ผลกระทบ เ
ิงลบ
อัตลักษณ์ของไทยลดน้อยลง
คุณภาพ มาตรฐาน ความดั้งเดิมเปลี่ยน
จุดแข็ง ของไทยในบริบทการท่องเที่ยวอาเ ียน
ความหลากหลายของสินค้าและบริการ และส่วนใหญ่เป็นที่รู้จัก
เเละมีเอกลักษณ์ Thainess
จุดแข็ง ของไทยในบริบทการท่องเที่ยวอาเ ียน
2
ความเป็นไทย คนไทยมีอัธยาศัยไมตรีและจิตใจบริการที่ดี
สร้างความประทับใจ
จุดแข็ง ของไทยในบริบทการท่องเที่ยวอาเ ียน
3
ความสามารถในการแข่งขันด้านราคา เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน
4
โครงสร้างพื้นฐานมีความพร้อมรองรับการท่องเที่ยวเ ่น เ ิงธุรกิจ (MICE)
จุดอ่อน ของไทยในบริบทการท่องเที่ยวอาเ ียน
1.
ขาดเเคลนบุคลากรด้านภาษา โดยเฉพาะมัคคุเทศน์ภาษาอื่นๆ นอกจาก
ภาษาอังกฤษ เ ่นภาษาของประเทศเพื่อนบ้านในอาเ ียน ภาษากลุ่มอาหรับ
จุดอ่อน ของไทยในบริบทการท่องเที่ยวอาเ ียน
2.
ผู้ประกอบการท่องเที่ยว SMEs มีมาก เเละต้องการการพัฒนาอย่างเร่งด่วน ใน
ด้านการบริหารจัดการ การวางเเผนธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
3.
สินค้าเเละบริการขาดมาตรฐานควบคุมราคาสินค้าเเละบริการ เเละมีการใ ้
นวัตกรรมเเละความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาสินค้าเเละบริการให้โดดเด่น
ค่อนข้างน้อย
จุดอ่อน ของไทยในบริบทการท่องเที่ยวอาเ ียน
4.
ภาพลักษณ์ของประเทศ เนื่องจากสถานการณ์การเมือง ปัญหาอา ญากรรม
ความไม่ปลอดภัยของนักท่องเที่ยว รวมถึงภัยพิบัติทางธรรม าติต่างๆ
จุดอ่อน ของไทยในบริบทการท่องเที่ยวอาเ ียน
5.
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ขาดการเ ื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวในเเต่ละพื้นที่ เเละ
เ ื่อมโยงระหว่างประเทศ
อุปสรรค ของไทยในบริบทการท่องเที่ยวอาเ ียน
1.
ด้านสินค้าเเละบริการ เเหล่งท่องเที่ยวของประเทศเพื่อนบ้านยังคงความเป็น
ธรรม าติ ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านมีการพัฒนาที่รวดเร็วเเละต่อเนื่อง
2.
ทักษะด้านภาษาของคนไทยค่อนข้างต่า รวมถึงทัศนคติในการบริการของคน
ไทย
อุปสรรค ของไทยในบริบทการท่องเที่ยวอาเ ียน
3.
ต้นทุนพลังงานเ ื้อเพลิงที่สูงขึ้น ทาให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางระยะไกล (LongHaul) ไม่เดินทางมาท่องเที่ยวอาเ ียน
โอกาส ของไทยในบริบทการท่องเที่ยวอาเ ียน
1.
เเนวโน้มของนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งนักท่องเที่ยวอาเ ียน
ที่เดินทางในภูมิภาคมเเนวโน้มสูงขึ้น
2.
การเติบโตของการท่องเที่ยวเ ิงธุรกิจ MICE เพิ่มขึ้น 15-20 ต่อปี
3.
พฤติกรรมการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นการท่องเที่ยวเฉพาะทางมากขึ้น
4.
การใ ้เทคโนโลยีสื่อสารเเละสื่อสังคมออนไลน์
5.
การขยายเส้นทางของสายการบินต้นทุนต่า
การขยายตัวของเส้นทางบินภายในภูมิภาค
362 International Destinations
34
excluding ASEAN
Destinations intra ASEAN
สายการบินต้นทุนตา่ ในเอเชียขยายตัว
เป็ น 63 Destinations ในปี 2550
• ครองส่วนแบ่งที่นัง่ เพิ่มขึน้ เป็ น 15%
(LCC 100 ล้านที่นัง่ และ Full Service
Airlines 543 ล้านที่นัง่ )
•
33
ทิศทางความร่วมมือด้านท่องเที่ยวของอาเ ียน
ทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวภายใต้กรอบความร่วมมืออาเ ียน
ASEAN Tourism Strategic Plan : ATSP 2011-2015
“ภายในปี
อาเ ียนจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในภูมิภาคมากขึ้นด้วยสินค้าบริการที่เป็นเอกลักษณ์
และมีความหลากหลาย จะเกิดการปรับปรุงการเ ื่อมโยงทางคมนาคม สร้างสภาวะแวดล้อมที่มั่นคง
ปลอดภัย และเพิ่มคุณภาพการให้บริการ ในขณะเดียวกัน จะต้องเพิ่มคุณภาพ ีวิตและโอกาสให้แก่
ผู้มีถิ่นฐานในภูมิภาค โดยพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและมีความรับผิด อบด้วยความ
ร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ”
ASEAN Tourism Marketing Strategy: ATMS 2011-2015
• การสร้างอาเ ียนให้เป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวที่รู้จักในระดับโลก
• ดึงดูดนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศเข้ามาในภูมิภาคอาเ ียน
• ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในภูมิภาคอาเ ียน “ASEAN for ASEAN” ึ่งจะมีบทบาทสาคัญ
ในการเ ื่อมโยงอาเ ียนเข้า
www.aseantourism.travel
www.dongnanya.travel
ASEAN Tourism Product Development Working Group
(PDWG)
Grouping of ASEAN Tourism Products
• Nature-based tourism product
• Cultural and heritage tourism product
• Community-based tourism product
• Cruise and river-based tourism product
• Health and Wellness Tourism
ASEAN Quality Tourism Working Group
(QTWG)
กาหนดมาตราฐานสินค้าเเละบริการ รวมถึงมาตรฐานสิง่ อานวยความสะดวกในการเข้าถึงเเหล่งท่องเที่ยว
1.
มาตรฐานโรงแรมทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม (Green Hotel)
2.
มาตรฐานด้านอาหารและเครือ่ งดืม่ (Food and Beverages Services)
3.
มาตรฐานด้านห้องนา้ สาธารณะ (Public Restroom)
4.
มาตรฐานทีพ่ กั แบบ Home Stay
5.
มาตรฐานการท่องเทีย่ วเ งิ นิเวศ (Ecotourism)
6.
มาตรฐานสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วมีความโดดเด่นเป็นพิเศษ (Tourism Heritage)
ASEAN Tourism Professional Monitoring Committee
(ATPMC)
เมื่อวันที่ พฤศจิกายน
ประเทศไทยได้ลงนาม
“ข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติวิ า ีพการท่องเที่ยวอาเ ียน"
(MRA on Tourism Professionals)
ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประ าคมเศรษฐกิจอาเ ียนของททท
แผนกลยุทธ์ดา้ นการตลาดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ในการเข้าสูป่ ระ าคมเศรษฐกิจอาเ ยี น (AEC)
กลยุทธ์ที่ 1) ส่งเสริมการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวร่วม กับเครือข่ายธุรกิจท่องเที่ยวในภูมิภาค
(Connecting Thailand-ASEAN Tourism Activities)
กลยุทธ์ที่ 2) ขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวในภูมิภาคภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ
(Leverage Thailand-ASEAN Tourism through Bi-lateral & Multi-lateral
Agreement)
กลยุทธ์ที่ 3) ประ าสัมพันธ์ และ สร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวใน
ภูมิภาค (Promote Thailand’s Image as Tourism Capital of ASEAN)
กลยุทธ์ที่ 4) ส่งเสริมการจัดการแหล่งท่องเที่ยว และโครงสร้างสนับสนุนท่องเที่ยวในประเทศเพื่อเ ื่อมโยง
การท่องเที่ยวภายในภูมิภาค (TAT as Tourism Architect for Destination
Development)
ขอบคุณครับ

similar documents